ဤ Websiteသည္ ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၏ တရားဝင္website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ It is an official website of Arakan Student Monks Association (A.S.M.A), Thailand.
ASMA- ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ (ထိုင္းႏိုင္ငံ)၏ ႏွစ္ပတ္လည္မဂၢဇင္း အမွတ္စဥ္(၂)  ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းျခင္း ႏွင့္ ASMA- EC S...
Read More