ဤ Websiteသည္ ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၏ တရားဝင္website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ It is an official website of Arakan Student Monks Association (A.S.M.A), Thailand.

Saturday, June 8, 2019

A.S.M.A-2019/20 Project (Summer English & Computer Free Charge Upgrading Course)


ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖဲြ႕ (Arakan Student Monks Association in Thailand) ၏ 2018-2019 Education Project အတြက္ ASMA အသင္းႏွင့္ ဇီးကိုင္းရြာ (ရေသ့ေတာင္ၿမိိဳ ႔နယ္) မွ ပူးေပါင္းက်င္းပေသာ Academic Vision ေႏြရာသီ လူငယ္စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ သင္တန္းတြင္ ေက်ာင္းသား/သူ (57) တို႕အား အဂၤလိပ္စာႏွင့္ ကြန္ပ်ဴ တာအတြက္ ပညာဒါနမ်ားကို ပို႕ခ်သင္ၾကားေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ အဖက္ဖက္မွ ပူးေပါင္းေပးၾကေသာ သင္တန္းနည္းျပဆရာမ်ား၊ ဇီးကိုင္းရြာ (ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ ႕နယ္) မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအား ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

This year in 2019, as a part of the academic vision of ASMA education project, we have aligned with a local Village of Zee Kine of Rathedaung Township” and had aided a free education of English and Computer courses to minimum (57) youths both primary and university students. We are very thankful to those, both volunteer teachers and helpers of a local organization, who supported to fulfil an achievement of this course.
ျပန္ၾကားေရး
ရခုိင္ေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ားအဖဲြ႕ (ထိုင္း)
8/6/2019
လုပ္ေဆာင္မႈ

Academic Vision (A.S.M.A-Summer Project-2019/20)

Posted by A.S.M.A - ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ  |  No comments

A.S.M.A-2019/20 Project (Summer English & Computer Free Charge Upgrading Course)


ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖဲြ႕ (Arakan Student Monks Association in Thailand) ၏ 2018-2019 Education Project အတြက္ ASMA အသင္းႏွင့္ ဇီးကိုင္းရြာ (ရေသ့ေတာင္ၿမိိဳ ႔နယ္) မွ ပူးေပါင္းက်င္းပေသာ Academic Vision ေႏြရာသီ လူငယ္စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ သင္တန္းတြင္ ေက်ာင္းသား/သူ (57) တို႕အား အဂၤလိပ္စာႏွင့္ ကြန္ပ်ဴ တာအတြက္ ပညာဒါနမ်ားကို ပို႕ခ်သင္ၾကားေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ အဖက္ဖက္မွ ပူးေပါင္းေပးၾကေသာ သင္တန္းနည္းျပဆရာမ်ား၊ ဇီးကိုင္းရြာ (ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ ႕နယ္) မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအား ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

This year in 2019, as a part of the academic vision of ASMA education project, we have aligned with a local Village of Zee Kine of Rathedaung Township” and had aided a free education of English and Computer courses to minimum (57) youths both primary and university students. We are very thankful to those, both volunteer teachers and helpers of a local organization, who supported to fulfil an achievement of this course.
ျပန္ၾကားေရး
ရခုိင္ေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ားအဖဲြ႕ (ထိုင္း)
8/6/2019
1:22 AM Share:

A.S.M.A-2019/20 Project (Summer English & Computer Free Charge Upgrading Course)


ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖဲြ႕ (Arakan Student Monks Association in Thailand)  2018-2019 Education Project အတြက္ ASMA အသင္းမွ ၾကီးမွဴးဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားေပးေသာ Academic Vision ေႏြရာသီ လူငယ္စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ သင္တန္းတြင္ ေက်ာင္းသား/သူ (85)ဦးတို႕အား ေျမပုံျမိဳ႕နယ္ ၀က္ေခါင္းေက်းရြာတြင္ ပညာဒါနမ်ားကို ပို႕ခ်သင္ၾကားေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ အဖက္ဖက္မွ ပူးေပါင္းေပးၾကေသာ သင္တန္းနည္းျပဆရာမ်ား၊ႏွင့္ ရပ္ရြာလူၾကီးမ်ား တာ၀န္ရွိသူမ်ားအား ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

We are a non-profits organization, so-called Arakan Student Monks Association (ASMA) in Thailand. This year in 2019, as a segment of academic vision of ASMA education project, and aided a free education to minimum (85) youths both primary and university students at (Mre pone Township, Wakhaunt Village). We are very thankful to those, both volunteer teachers and helpers of a local Volunteer who supported to fulfil an achievement of this course.


ျပန္ၾကားေရး 
ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖဲြ႕(ထိုင္း)
8/6/2019


လုပ္ေဆာင္မႈ

Academic Vision (A.S.M.A-Summer Project-2019/20)

Posted by A.S.M.A - ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ  |  No comments

A.S.M.A-2019/20 Project (Summer English & Computer Free Charge Upgrading Course)


ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖဲြ႕ (Arakan Student Monks Association in Thailand)  2018-2019 Education Project အတြက္ ASMA အသင္းမွ ၾကီးမွဴးဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားေပးေသာ Academic Vision ေႏြရာသီ လူငယ္စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ သင္တန္းတြင္ ေက်ာင္းသား/သူ (85)ဦးတို႕အား ေျမပုံျမိဳ႕နယ္ ၀က္ေခါင္းေက်းရြာတြင္ ပညာဒါနမ်ားကို ပို႕ခ်သင္ၾကားေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ အဖက္ဖက္မွ ပူးေပါင္းေပးၾကေသာ သင္တန္းနည္းျပဆရာမ်ား၊ႏွင့္ ရပ္ရြာလူၾကီးမ်ား တာ၀န္ရွိသူမ်ားအား ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

We are a non-profits organization, so-called Arakan Student Monks Association (ASMA) in Thailand. This year in 2019, as a segment of academic vision of ASMA education project, and aided a free education to minimum (85) youths both primary and university students at (Mre pone Township, Wakhaunt Village). We are very thankful to those, both volunteer teachers and helpers of a local Volunteer who supported to fulfil an achievement of this course.


ျပန္ၾကားေရး 
ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖဲြ႕(ထိုင္း)
8/6/2019


12:44 AM Share:

Friday, June 7, 2019

A.S.M.A-2019/20 Project (Summer English Free Charge Upgrading Course)
ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖဲြ႕ (Arakan Student Monks Association in Thailand)  2018-2019 Education Project အတြက္ ASMA အသင္းႏွင့္ ဘ၀အားမာန္အသင္း (ေပါက္ေတာမွ ပူးေပါင္းက်င္းပေသာ Academic Vision ေႏြရာသီ လူငယ္စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ သင္တန္းတြင္ ေက်ာင္းသား/သူ (80) တို႕အား ပညာဒါနမ်ားကို ပို႕ခ်သင္ၾကားေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ အဖက္ဖက္မွ ပူးေပါင္းေပးၾကေသာ သင္တန္းနည္းျပဆရာမ်ား၊ ဘ၀အားမာန္အသင္း (ေပါက္ေတာမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအား ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

We are a non-profits organization, so-called Arakan Student Monks Association (ASMA) in Thailand. This year in 2019, as a segment of academic vision of ASMA education project, we have aligned with a local organization named “Ba Wa Arr Marn of Pauk Taw Town” and aided a free education to minimum (80) youths both primary and university students at Pauk Taw central library. We are very thankful to those, both volunteer teachers and helpers of a local organization, who supported to fulfil an achievement of this course.ျပန္ၾကားေရး
ရခုိင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖဲြ႕(ထိုင္း)
8/6/219
လုပ္ေဆာင္မႈ

Academic Vision (A.S.M.A-Summer Project- 2019/20)

Posted by A.S.M.A - ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ  |  No comments

A.S.M.A-2019/20 Project (Summer English Free Charge Upgrading Course)
ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖဲြ႕ (Arakan Student Monks Association in Thailand)  2018-2019 Education Project အတြက္ ASMA အသင္းႏွင့္ ဘ၀အားမာန္အသင္း (ေပါက္ေတာမွ ပူးေပါင္းက်င္းပေသာ Academic Vision ေႏြရာသီ လူငယ္စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ သင္တန္းတြင္ ေက်ာင္းသား/သူ (80) တို႕အား ပညာဒါနမ်ားကို ပို႕ခ်သင္ၾကားေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ အဖက္ဖက္မွ ပူးေပါင္းေပးၾကေသာ သင္တန္းနည္းျပဆရာမ်ား၊ ဘ၀အားမာန္အသင္း (ေပါက္ေတာမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအား ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

We are a non-profits organization, so-called Arakan Student Monks Association (ASMA) in Thailand. This year in 2019, as a segment of academic vision of ASMA education project, we have aligned with a local organization named “Ba Wa Arr Marn of Pauk Taw Town” and aided a free education to minimum (80) youths both primary and university students at Pauk Taw central library. We are very thankful to those, both volunteer teachers and helpers of a local organization, who supported to fulfil an achievement of this course.ျပန္ၾကားေရး
ရခုိင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖဲြ႕(ထိုင္း)
8/6/219
11:48 PM Share:

Tuesday, February 12, 2019

Academic Vision -Education Project-ASMA

Academic Vision Summer English Upgrading Class ရခုိင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖဲြ႕(ထိုင္း)မွ နွစ္စဥ္နွစ္တိုင္း ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားလွ်က္ရွိေသာ အဂၤလိပ္စာနွင့္ ကြန္ပ်ဴတာ အခမဲ့သင္တန္းမ်ားကို ရခိုင္ျပည္ေနရာအသီးသီးတြင္ သင္ၾကားျပသခဲ့ၾကပါသည္။


ယခု 2019 ခုပညာသင္နွစ္တြင္လည္း ASMA- ရခုိင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖဲြ႕(ထိုင္း)မွ သြားေရာက္ ဖြင့္လွစ္မည့္ ေႏြရာသီ ပညာဒါန အဂၤလိပ္စာနွင့္ ကြန္ပ်ဴတာ သင္တန္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

သင္တန္းျပရာတြင္ Volunteer ဆရာေတာ္မ်ား၏ အသြားအျပန္စရိုက္ တစ္ပါးလွ်င္ (5000)ဘတ္စီကို အသင္းမွ ေထာက္ပံ့ကူညီသြားမည္ျဖစ္သည္။

ရခုိင္ျပည္တြင္းနွင့္ ျပည္ပသို႕ေရာက္ရွိေနၾကေသာ အသင္းအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ သံဃာေတာ္မ်ား လူပုဂၢိဳလ္မ်ား အေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္အတြင္းသို႕ ပညာသင္ၾကားရန္ သြားေရာက္မည့္ သံဃာေတာ္မ်ားတို႕အား တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ၀ိုင္း၀န္းကူညီလိုပါက ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းနိုင္ပါေၾကာင္း အသိေပးတိုက္တြန္းနွိဳးေဆာ္အပ္ပါသည္။

🙏သင္တန္းျပရန္ ေနရာမ်ား။  ေတာင္ကုတ္၊ ေပါက္ေတာ၊ ရေသ့ေတာင္၊ ပုဏၰာကၽြန္း၊ ရန္ကုန္။

⌛ဆက္သြယ္ရန္တာ၀န္ခံဆရာေတာ္မ်ား။ ဥကၠဌဆရာေတာ္-0805567872 / ပညာေရးမွဴးဆရာေတာ္-0945950630 / ျပန္ၾကားေရးမွဴးဆရာေတာ္-0993241786.

 🙏2018 ခုနွစ္ ရခုိင္ျပည္အတြင္း အဂၤလိပ္စာနွင့္ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းျပခဲ့ၾကေသာ Volunteer ဆရာမ်ားနွင့္ သြားေရာက္ခဲ့ေသာ ေနရာမ်ား🙏
ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြျမိဳ႕ 2018 ပညာသင္နွစ္တြင္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ 40 ခန္႕တက္ေရာက္သင္ယူခဲ့ၾကသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ ေပါက္ေတာျမိဳ႕နယ္တြင္ 2018 ပညာသင္နွစ္တြင္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ 80 ခန္႕တက္ေရာက္သင္ယူခဲ့ၾကသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္  ပုဏၰားကၽြန္းျမိဳ႕နယ္ ယိုးတရုတ္ တြင္ 2018 ပညာသင္နွစ္တြင္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ 150 ခန္႕ တက္ေရာက္သင္ယူခဲ့ၾကသည္။
ရခုိင္ျပည္နယ္ ေက်ာ္ျဖဴျမိဳ႕ လိပ္ခေမာ္ရြာတြင္ 2018 ပညာသင္နွစ္တြင္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ 80 ခန္႕တက္ေရာက္ သင္ယူခဲ့ၾကသည္။🙏🙏🙏🙏
Feb-12-2019
                                                                                                ျပန္ၾကားေရး
                                                                       ရခုိင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖဲြ႕(ထိုင္း)

လုပ္ေဆာင္မႈ

Academic Vision -Summer English Upgrading Class

Posted by A.S.M.A - ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ  |  1 comment

Academic Vision -Education Project-ASMA

Academic Vision Summer English Upgrading Class ရခုိင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖဲြ႕(ထိုင္း)မွ နွစ္စဥ္နွစ္တိုင္း ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားလွ်က္ရွိေသာ အဂၤလိပ္စာနွင့္ ကြန္ပ်ဴတာ အခမဲ့သင္တန္းမ်ားကို ရခိုင္ျပည္ေနရာအသီးသီးတြင္ သင္ၾကားျပသခဲ့ၾကပါသည္။


ယခု 2019 ခုပညာသင္နွစ္တြင္လည္း ASMA- ရခုိင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖဲြ႕(ထိုင္း)မွ သြားေရာက္ ဖြင့္လွစ္မည့္ ေႏြရာသီ ပညာဒါန အဂၤလိပ္စာနွင့္ ကြန္ပ်ဴတာ သင္တန္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

သင္တန္းျပရာတြင္ Volunteer ဆရာေတာ္မ်ား၏ အသြားအျပန္စရိုက္ တစ္ပါးလွ်င္ (5000)ဘတ္စီကို အသင္းမွ ေထာက္ပံ့ကူညီသြားမည္ျဖစ္သည္။

ရခုိင္ျပည္တြင္းနွင့္ ျပည္ပသို႕ေရာက္ရွိေနၾကေသာ အသင္းအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ သံဃာေတာ္မ်ား လူပုဂၢိဳလ္မ်ား အေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္အတြင္းသို႕ ပညာသင္ၾကားရန္ သြားေရာက္မည့္ သံဃာေတာ္မ်ားတို႕အား တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ၀ိုင္း၀န္းကူညီလိုပါက ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းနိုင္ပါေၾကာင္း အသိေပးတိုက္တြန္းနွိဳးေဆာ္အပ္ပါသည္။

🙏သင္တန္းျပရန္ ေနရာမ်ား။  ေတာင္ကုတ္၊ ေပါက္ေတာ၊ ရေသ့ေတာင္၊ ပုဏၰာကၽြန္း၊ ရန္ကုန္။

⌛ဆက္သြယ္ရန္တာ၀န္ခံဆရာေတာ္မ်ား။ ဥကၠဌဆရာေတာ္-0805567872 / ပညာေရးမွဴးဆရာေတာ္-0945950630 / ျပန္ၾကားေရးမွဴးဆရာေတာ္-0993241786.

 🙏2018 ခုနွစ္ ရခုိင္ျပည္အတြင္း အဂၤလိပ္စာနွင့္ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းျပခဲ့ၾကေသာ Volunteer ဆရာမ်ားနွင့္ သြားေရာက္ခဲ့ေသာ ေနရာမ်ား🙏
ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြျမိဳ႕ 2018 ပညာသင္နွစ္တြင္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ 40 ခန္႕တက္ေရာက္သင္ယူခဲ့ၾကသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ ေပါက္ေတာျမိဳ႕နယ္တြင္ 2018 ပညာသင္နွစ္တြင္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ 80 ခန္႕တက္ေရာက္သင္ယူခဲ့ၾကသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္  ပုဏၰားကၽြန္းျမိဳ႕နယ္ ယိုးတရုတ္ တြင္ 2018 ပညာသင္နွစ္တြင္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ 150 ခန္႕ တက္ေရာက္သင္ယူခဲ့ၾကသည္။
ရခုိင္ျပည္နယ္ ေက်ာ္ျဖဴျမိဳ႕ လိပ္ခေမာ္ရြာတြင္ 2018 ပညာသင္နွစ္တြင္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ 80 ခန္႕တက္ေရာက္ သင္ယူခဲ့ၾကသည္။🙏🙏🙏🙏
Feb-12-2019
                                                                                                ျပန္ၾကားေရး
                                                                       ရခုိင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖဲြ႕(ထိုင္း)

7:33 AM Share:

ၾကည့္ရွူမူ ပမာဏ

ဆက္သြယ္ရန္

Name

Email *

Message *

မၾကာေသးမွီမွတ္တမ္း

© 2018 A.S.M.A. Thailand Ayuttaya
.
back to top