Friday, November 27, 2009

ရခိုင္ဘာသာစကားကို အသက္ပီးကာကြယ္ဂါတ္

နားေလလာေရအခ်ိန္ကပင္ တစ္ေယာက္နန္႔တစ္ေယာက္နန္႔ ဆက္ေသြဖို႔ ကိုယ့္လူမ်ိဳးတိတြက္ က်ရာတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ဖို႕ပင္ ျဖိဳက္ျဖိဳက္ ကိုယ့္ဘဝရပ္တည္းေရးတြက္ပင္ျဖိဳက္ျဖိဳက္ ယင္းလူမ်ိဳး၏ဘာသာစကားကို သင္ယူလာရေရ။ အမိဝမ္းမွာ ပဋိသေႏၶတည္ေရအခ်ိန္ကပင္ ေဒနိန္႔ႀကီျပင္းလာေရအခ်ိန္ထိ ရခိုင္လူမ်ိဳးထြန္းကားလာေရပိုင္ ယင္းရခိုင္လူမ်ိဳး၏ဘာသာစကားလည္း ယင္းလူမ်ိဳးထပ္တူး တိုးတက္လာစြာျဖိဳက္ပါေရ။ ရခိုင္ဘာသာစကားဆိုစြာလည္း ရွိကရခိုင္တိ ထာဝရက်င့္သံုးလာေရ တည္ခုတည္းေသာ ထာဝရပိုင္ရွင္ဆိုေရ ဘာသာစကားတိကို မွီခိုအားထားျပီးေက ယိုင္ေက်းမူႀကီးတတ္ရပ္ ျဖိဳက္ခေရပိုင္ လူမ်ိဳးႀကီးတစ္မ်ိဳး ႏိူင္ငံႀကီးတစ္ႏိူင္ငံအျဖိဳက္ ေပၚေပါက္လာခေရ။

ယင္းအတြက္နန္႔ ရခိုင္လူမ်ိဳး၏ဘာသာစကားစြာ ႏိူက္ေပါင္းမရိေစၦဒ ေထာင္ေပါင္းေသာင္းေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာကို ေက်ာ္ျဖတ္ျပီးေက ယင္းလူမ်ိဳး၏သက္တန္းတစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ အကန္႕သတ္အစီစီနန္႔ လက္ဆင့္ကမ္းစုေဆာင္းလာရစြာျဖိဳက္လို႔ ရခိုင္ဘာသာစကားစြာလည္း ယိုင္ေက်းမူဘဏ္တို္က္ေလာက္ အဖိုးမျဖတ္ႏိူင္ေရ ရတနာတစ္ခုျဖိဳက္လာေရပိုင္ တျခားယိုင္းေက်းမႈအားလံုးက စုေဝးျပီးဆင္းသက္လာေရ ရတနာသစ္ျဖိဳက္ေဆတာင္မက ရခိုင္ဘာသာစကားစြာ ရခိုင္သားတိုင္း၏ အမိအဖျဖိဳက္ေတ။
က်န္ရွိသိေရ အေထြေထြအစိတ္စိတ္ယိ္ုင္းေက်းမႈအပိုင္အစတိက ယင္းဘာသာစကားဆိုေရ အမိအဖက မႊီးထုပ္ပီးလိုက္ေတ သားသၼီးရတနာတိရာျဖိဳက္ေတ။

ရခိုင္လူမ်ိဳးတစ္ေယာက္က နားလည္လာေရအခ်ိန္ကပင္ ေျပာဆိုလာေရ ဘာသာစကားကို မက်င့္သံုး မလိုက္နာ မေလးစားဘဲ မေျပာဆိုဘဲ သူတစ္ပါးဘာသာစကားကို အထင္ႀကီးျပီးေက ေျပာဆိုေရ ရခိုင္လူမ်ိဳးတစ္ေယာက္၏ ပစက ထြက္ေပၚလာေရစကား၏လီသံဗလံတိစြာ အသုဘဆိုင္းသံနန္႔ရာ တူလိေမ။
တနည္းအားျဖင့္ေျပာရဖို႔ဆိုေက ရခိုင္တမ်ိဳးသားလံုး ယိုင္ေက်းမဴ၏အမအဖျဖိဳက္ေတ ရခိုင္ဘာသာစကားကို ရိုးေတာင္ကိုေက်ာ္စြာနန္႔ ေလယ်ံထက္ကိုတက္စြာနန္႔ သေဘၤာထက္ကိုတက္စြာနန္႔ပင္ ရခိုင္ဘာသာစကားကို အထင္မႀကီးမေလဲစားဘဲ မိန္႔ပလိုက္ေတ ရခိုင္မ်ိဳးတိကအမ်ားႀကီးရွိေရပိုင္ ယင္းလူတိစြာလည္း တစ္သက္လံုးေကႊ်းမႊီးလာေရ အမိကို ခ်က္ခ်င္းခ်ပီးမနာ ေနာက္လူမ်ိဳးႀကီးပထြီးယုတ္ကို အဖေခၚစြာနန္႔အတူတူရာ။

နားလည္သိတတ္ေတအခ်ိန္ကပင္ ေျပာဆိုလာေရ ကိုယ့္ဘာသာစကားကို ရိုးေတာင္ကိုေက်ာ္စြာနန္႔ ေလယ်ံထက္ကိုတက္စြာနန္႔ သေဘၤာထက္ကိုတက္စြာနန္႔ပင္ ရခိုင္ဘာသာစကားကို ခ်ာမွာတင္ျပီးေျပာဆိုဖို႔စြာကို စက္စုပ္ရႊံခ်ာေရ ရခိုင္လူမ်ိဳးတစ္ေယာက္က ရခိုင္လူမ်ိဳးႀကီး သတၱဝါအုပ္စုနန္႔က်ခါမွ အကႊ်န္ရခိုင္လူမ်ိဳးဘာလို႔ေျပာလာေရစကားက ခ်ိဳက္ပါေရ ႀကိဳက္ပါေရ မရွိေအာင္ႀကိဳက္ပါေရ ခ်ိဳက္ပါေရ အသဲကဲြေအာင္ႀကိဳက္နိန္ဗ်ာလ္ အဂင့္ဂင့္ႀကိဳက္နိန္စြာပါရာဆိုေရစကားကို မုန္းတီးလို႔ လူမ်ိဳးႀကီးဝါဒကို ခိုးဝင္ပနာ ေဒါင္းေယာင္ေဆာင္ေရက်ီးပိုင္ တြိေရလူနန္႔ ေဖါက္ျပန္နိန္ေရ ေယွာက္ေသမေခ်တစ္ေယာက္ပါးက အကႊ်န္အပ်ဳိစစ္စစ္ပါဆိုေရစကား၏ လီသံဗလံတိက အသုဘဆိုင္းသံတိနန္႔ရာတူလိေမ။

ဇာျဖိဳက္လို႔လည္းဆိုေက ရခိုင္ဆိုေရ လူမ်ိဳးစုေႏြက ေပါက္ဖြားလာေရ ေလာကသိ ကမၻာသိယိုင္းေက်းမႈႀကီးျဖိဳက္ေတ အမိအဖ၏ဘာသာစကားကို ရခိုင္ဘာသာစကားကို ကိုကိုယ့္တိုင္မယံုႀကည္ဘဲ အက်င့္ယုတ္မႈနန္႔ ကိုးလလြယ္ဆယ္လမႊီးပီးလိုက္ေတ ရခိုင္လူမ်ိဳး၏မိခင္အရင္းခ်ားခ်ားကို လူမ်ိဳးလက္ထဲမွာ ခ်ပီးပနာ ပထြီးယုတ္ကိုရာ အဖေခၚေရလူရာျဖိဳက္ေတ။
အယင့္ပေဝသနီခိုက္ကပင္ ရခိုင္မ်ိဳးလို႔ေပၚေပါက္လာပနာ ရခိုင္ပညာရွင္တိက သူရို႕၏ခံစားခ်က္ တိကို အထိေရာက္ဆံုး ရခိုင္လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္းအျဖိဳက္ႏိူင္ဆံုး နားလည္ေအာင္လို႔ တီထြင္ခဂါတ္ေတရခိုင္ဘာသာစကားရာျဖိဳက္ေတ။

လက္ရွိအခ်ိန္မွာလည္း ရခိုင္လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္း အျပည့္ဝဆံုး ပီးပီးျပင္ျပင္ လီးလီးေက်ာက္ေက်ာက္ျဖိဳက္ေအာင္ ထုပ္ေပၚေျပာဆိုႏိူင္ေအာင္ ေဒကမၻာ ေဒစႀကာဝဠာမွာ ရခိုင္ဘာသာစကားကလဲြလို႔ တစ္ျခားဘာသာစကားမရွိႏိူင္ပါ။ လူမ်ိဳးတမ်ိဳး၏ဘာသာစကားဆိုစြာလည္း ယင္းလူမ်ိဳး၏ခံစားခ်က္ကို ရာခိုင္ႏူန္းျပည့္ဝေအာင္ ပီးႏိူင္စြာကလည္း ယင္းလူမ်ိဳး၏ ဘာသာစကားရာျဖိဳက္ေတ။
ရခိုင္ဘာသာစကားမရွိဘဲလည္း ရခိုင့္ယိုင္ေက်းမႈ ရခိုင္ရို႕ကိုးကြယ္ေရဘာသာတရား ရခိုင့္ႏိူင္ငံေတာ္ႀကီးကို တည္ေဆာင္ႏိူင္လိေမမဟုတ္ သို႔ေသာ္လည္း တျခားယိုင္းေက်းမႈတိအရွိလဲ ဘာသာစကားကို ေျပာဆိုက်င့္သံုးႏိူင္ေရ။

ရခိုင္လို႔အစျပဳလာေရ အယင့္ပေဝသနီခိုက္အဆက္ဆက္ကပင္ ရခိုင့္ဘာသာစကားစြာ ရခိုင္ျပည္ရခိုင္လူမ်ိဳးႀကီးတိနန္႔အတူ ခိုက္အမ်ိဳးမ်ိဳး ပတ္ဝန္းက်င္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ခိုက္ဆိုးခုိက္ယုတ္ကို ေက်ာ္ျဖတ္လာပနာ ရခိုင္လူမ်ိဳးတိနန္႔အတူ ႀကံႀကံခံပီးဖို႔ စံနမႈနာတင္ေလာက္ေအာင္ ရွင္သန္ဆဲျဖိဳက္နိန္ေရ ရခိုင္ဘာသာစကားစြာ ရခိုင္တမ်ိဳးသားလံုးတြက္ အမိဖေလာက္တန္ဖို႔ရွိေရဆိုေက မွားလီဖို႔မထင္။
ေဒအခ်ိန္မွာ ရခိုင္လူမ်ိဳးဆိုစြာ ကိုယ့္ရခိုင္လူမ်ိဳးေပ်ာက္လားဖို႔စြာကို ခြင့္လြတ္ျခင္းနန္႔ ႀကည့္နိန္ေရလူမ်ိဳးလား ကိုယ့္လူမ်ိဳးကြယ္ေပ်ာက္လားနိန္စြာကို စီးစီးႀကည့္ပနာထိုင္ႀကည့္နိန္ေရလူမ်ိဳးလား သို႔မဟုတ္ ရခိုင္တမ်ိဳးသားလံုး factionalism ဝါဒကို စဲြကိုင္ထားလို႔လားဆိုေရ မိန္းခြန္းတိကို ရခိုင္သားတိုင္းေျဖလားရဖို႔ျဖိဳက္ေတ။

ရခိုင္လူမ်ိဳးက ကိုယ့္ဘာသာကိုယ့္လူမ်ိဳးကို အခ်ိဳက္ေတ ဇာႏိူင္ငံဇာလူမ်ိဳးက လာျပီးေက ခ်ိဳက္ဖို႔လဲ ရခိုင္ယိုင္းေက်းမႈ ရခိုင္ဘာသာစကားကို မခ်ိဳက္မေလးစားတန္ဖိုးမထားေက ဇာလူမ်ိဳးက တန္ဖိုးထားခ်ိဳက္လာဖို႔လဲ။ ယင္းအတြက္ ရခိုင္လူမ်ိဳးလို႔ ရရွိလာေရ လူ႔ဘဝတစ္ခ်က္ေခ်မွာ တစ္မိန္နစ္တစ္စက္ကန္ပင္ျဖိဳက္ျဖိဳက္ ရခိုင္လူမ်ိဳးဇာအခ်ိန္ဇာနိန္ရာမွာတြီတြီ ရခိုင္ဘာသာစကားကို အမိအဖေလာက္ အေလးအနက္ထားျပီး ေျပာဆိုဂါတ္ပါလို႔ ေျပာလိုက္ပါယင့္။ ရခိုင္လူမ်ိဳးတိတြက္လည္း ရခိုင္ဘာသာစကားဇာေလာက္အရီးႀကီးလည္းဆိုစြာကို ကိုယ္တိုင္သိိစီခ်င္ပါေရ ဇာျဖိဳက္လို႔လည္းဆိုေက တစ္ေယာက္ခံစားခ်က္နန္႔ တစ္ေယာက္ခံစားခ်က္နန္႔ ကဲြျပားနိန္လို႔ပါ။

ေႀသာ္…ေႀသာ္…ေႀသာ္…
လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ကိုယ္ေတာ္ေခ်အဖို႔က ေဒပိုင္စာတမ္းေခ်တိကို ရီႊးဖို႔တြက္ အတြီအႀကံဳႏုေကာင္းနုနိန္လိေမ ရခိုင္သားတစ္ေယာက္ျဖိဳက္လို႔ ရခိုင္စာလံုးေပါင္းသန္ပံုတိ မွားေကာင္းမွားေကာင္းနိန္လိေမ ေယေက့ေလ့ ရခိုင္သားတစ္ေယာက္၏ဘဝရပ္တည္မႈမွာ ရခိုင္တမ်ိဳးသားလံုးထိေတြးနိန္ေရ အရာအားလံုးနန္႔ ပတ္သတ္နိန္ေရဆိုစြာကို ယံုႀကည္ပီးပါ။

ကိုေတာ္ေခ်အဖို႔႕ကေတာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးရွိရံု မိတ္ေဆြရွိရံု ကံေကာင္းေထာက္မလို႔ ေက်ာင္းတက္နိန္ရရံုနန္႔ ကိုေတာ္ေခ်ဘဝကို ထိုက္ထန္ေရလို႔မယံုႀကည္ႏိူင္သိပါ။ တခ်ိဳ႕ကေျပာခ်င္ေျပာလိေမ ေဒခ်င့္တိကို လက္ခံခ်င္ေက လက္ခံလိေမ။ ကိုေတာ္ေခ်ကေတာ ေစာင္းသံ တေယာက္သံ ဂီတာသံ ေတးျခင္းသံတိကို အမင္ရို႕ရခိုင္ျပည္တစ္ခြင့္မွာ သာယာလႊမ္းျခံဳလိေမလို႔ မယံုႀကည္ႏိူင္သိပါ ။ အေႀကာင္းကေတာ မိုးႀကိဳးပိုက္သံ ေခါင္းေလာင္းသံ သန္ေစသံတိႀကားက မြီးဖြားလာရလို႔ပါ။

လူမ်ိဳးတိုင္း လူမ်ိဳးတိုင္း ကိုယ့္တိုင္းျပည္ ကိုယ့္နီရာ ကိုယ့္ယိုင္ေက်းမႈ ကိုယ့္ဘာသာစကား ကိုယ့္ႏိူင္ငံကို ခ်ိဳက္ဂါတ္ေတ ျမတ္ႏိူးဂါတ္ေတ ထိန္းသိန္းထားဂါတ္ေတလို႔ ယံုႀကည္မႈရွိေကေလ့ လတ္တေလာ ကိုယ္ေတာ္ေခ်ရို႕ ရခိုင္လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္း စိတ္တူကိုယ္တူ ကိုယ့္ျပည္ကိုယ့္ရပ္ရႊာ ကိုယ့္ႏိူင္ငံ ကိုယ့္ယို္င္းေက်းမႈအစိုင္အလာ ဘာသာစကားတိကို ထိမ္းသိန္းေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ ရခိုင္လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္း လက္ခ်င္းဆက္ေဆာင္ရြက္လားဖို႔ဆိုစြာကို မယံုႀကည္ႏိူင္သိပါ။

ေဒပိုင္အခ်ိန္တိမွာ ကိုယ့္ရပ္ကိုယ့္ရႊာ ကိုယ့္နီရာ ကိုယ့္ႏိူင္ငံမွာ ခရမ္းသီ မလာဦးအစရွိေရ ဟင္းသီးဟင္းရြက္တိကို အသက္ရွင္နီထိုင္ေရးတြက္ စားသံုးပနာ ရခိုင္ျပည္ရခိုင္လူမ်ိဳးတိကို ႏိူင္ငံတကာက အသိမွတ္ျပဳေအာင္ ရံုကန္းလုပ္ခ်ားနိန္ဂါတ္ေတ ရခိုင္မ်ိဳးဆက္သစ္သူရဲေကာင္းေခ်တိထက္ ႏိူင္ငံတကာမွာ ေရာက္ရွိနိန္ဂါတ္ေမ ဆရာႀကီး ေက်ာင္းသား အလုပ္သၼားတိက ရခိုင္ျပည္တြက္လုပ္ကိုင္နိ္န္ေရအထဲမွာ ငါဆရာ သူဆရာနန္႔ ဆရာႀကီးဝါဒတိနန္႔ ရခိုင္ျပည္တြက္ အသက္ပီေဆာင္ရြက္နိန္ေရ ရခိုင္ပညာတတ္္အခ်င္းခ်င္း စိတ္ဝမ္းကဲြနိန္ဂါတ္စြာကိုေတာ ယံုႀကည္ပါေရ။

ေဒပိုင္ခံစားခ်က္တိစြာ ကိုေတာ္ေခ်၏ နိန္စိုင္ရွင္သန္ေရး ဘဝ၏လုပ္ခ်ားမႈတိတြက္ ကိုယ္ေတာ္ေခ်၏ ခံစားခ်က္တိကို အေျခခံျပီးေက ေျပာနိန္စြာမဟုတ္ပါ။ ဒႆနိက ပညာရွင္တိ သူေတာ္စင္တိ အမ်ိဳးခ်ိဳက္သူတိက ကာလရွည္ႀကာတိမ္ျမဳတ္နိ္န္ေရ ကိုယ့္ျပည္ကိုယ့္ရႊာကိုယ့္လူမ်ိဳးထြန္းကားလာေရးတြက္ ဇာပိုင္ႀကိဳးစားရုန္းရဖို႔လဲဆိုစြာကို ထာဝရပညာရွင္တိေျပာထားခေရ စကားတိကို အေျခခံျပီးေက ေျပာနိန္စြာပါရာ။

လူူ႔ဘဝဆိုစြာ တကိုယ္တည္းလြတ္ေျမာက္မႈနန္႔ လူ႔အသိုင္းဝိုင္းက လက္ခံႏိူင္ေလာက္ေလာက္ ႀကိဳးစားနိန္ရစြာထက္ အမ်ားႀကီးတန္ဖိုးမရွိေကေလ့ ကိုယ့္သေဘာနန္႔ကိုယ့္ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာတြက္ တဖက္တလမ္းက ကူညီႏိူင္ေလာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားနီေရလူကေတာ ကိုယ္တဖက္သတ္တြက္ ေအာင္ျမင္မႈရေအာင္ အရူးမႈႀကိဳးစားနိန္ေရ လူတိအတြက္ထက္ တစ္ဖဲ့ေခ်ေလာက္ သာဖို႔ထင္ယင့္။
ကိုေတာ္ေခ်ရို႕ ရခိုင္ျပည္ထဲ လမ္းသြယ္လမ္းႀကား ျမိဳ႕သြယ္ျမိဳ႔ႀကားမွာ စက္သီးစီျပီး သူရို႕၏မ်က္ႏွာျပင္ကို လီရိုင္းတိတိုက္ခတ္ပနာ ႀကိဳးစားရံုးကန္နိ္န္ေရ ရခိုင္လူမ်ိဳးတိဘဝကို ျမင္ရလို႔ ရင္နာမိစြာကေတာ မေျပာျပႏူိင္ေလာက္ပင္။

ေယေကေလ့ သူရို႕၏အသိစိတ္ထဲမွာ ကိုယ့္ျပည္ကိုယ့္ရႊာ ကိုယ့္ႏိူင္ငံတြက္ ငါ့မွာတာဝန္ရွိေရလို႔ ကင္းဝီးနိန္ေရ အသိစိတ္ေႀကာင္းလား hidden colony ဘဝမွည ႀကီးျပင္းလာရလို႔လား သို႔မဟုတ္ flunkeyism ဝါဒကို စဲြကိုင္ထားပနာ စက္သီစီပနာ ျမင္နာဲျပင္ကို လီရိုင္းလီရူးတိ တိုက္ခိုက္ျပီး ဘဝအတြက္ႀကိဳးစားရုန္း ကန္နိန္၇ေကေလ့ ျဖိဳက္ခ်င္စြာျဖိဳက္ဆိုျပီးေက တစ္ကိုယ္တည္းလြယ္ေျမာက္မႈတြက္ ႀကိဳးစားနိန္ဂါတ္လို႔လား
ေႀသာ္ ရခိုင္သူရဲေကာင္းပညာရွိတိ ကိုယ့္ျပည္ကိုယ့္လူမ်ိဳးတိတြက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္နိန္ေရလူတိ ရခိုင္တစ္မ်ိဳးသားပါးက ယံုႀကည္မႈအျပည့္ဝယူထားေရလူတိက ယင္းသူရို႕၏မသိစိတ္ထဲမွာ factionalism ဝါဒကိုစဲြကိုင္ထားလို႔ထင္ပါယင့္။

ရွိကရခိုင္တိလည္း ယင္းဝါဒတိကို အသံုးျပဳခလို႔ The arakan state of the hidden colony ႏိူင္ငံအျဖိဳက္ ရခိုင္ျပည္က်ဆံုးခစြာထင္ယင့္။ ရခိုင္တမ်ိဳးသားလံုး ေဒပိုင္ဝါဒေခ်ကို သံေဝဂရပနာ ေနာက္တိုင္းျပည္နန္႔ လူမ်ိဳးတြက္ သူရဲေကာင္းတိျဖိဳက္လာဖို႔ မ်ိဳးဆက္သစ္ေခ်တိကို National spirit နန္႔ Cultural Force တိကို ယင္းသူရို႕၏အသိစိတ္ထဲမွာ ထာဝရကိန္းဝပ္ေအာင္နန္႔ Political Force တိ ရခိုင္သားမ်ိဳးဆက္သစ္ တိုင္းရင္ထဲမွာ ထာဝရရွင္သန္မႈနန္႔ ခိုင္ျမဲလာေအာင္ သိပၸံနည္းက်က် ဇာပိုင္တင္သြင္းရဖို႔လဲဆိုစြာကို စိုင္းစားဂါတ္ျပီးဂါတ္ေမဖိ။ထာဝရသီရိ

0 လိုအပ်ချက်များကို ရေးသားအကြံပြုခဲ့နိုင်ပါတယ်:

Post a Comment