ဤ Websiteသည္ ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၏ တရားဝင္website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ It is an official website of Arakan Student Monks Association (A.S.M.A), Thailand.

Monday, November 29, 2010

A.S.M.A ရခုိင္ေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႕(ထိုင္း)၏ ပညာဒါနသင္တန္း ပထမအၾကိမ္ေလးလပါတ္ သင္တန္း ဆင္းပြဲ အခန္းအနားႏွင့္ ရန္ပုံေငြ ကံစမ္းမဲဖြင့္ပြဲ အခန္းအနားက်င္းပ။


၂၈-၁၁-၂၀၁၀ တနဂၤေႏြေန႔

ရခုိင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ား အဖြဲ႔ (ထိုင္း)မွ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးခဲ့ေသာ ပထအၾကိမ္ ပညာဒါန သင္တန္း ေလးလပါတ္ သင္တန္းဆင္းပြဲႏွင့္ သင္တန္းသား သင္တန္းသူမ်ားအား သင္းတန္းဆင္းလက္မွတ္ ေပးအပ္ပြဲ အခန္းအနားတစ္ရပ္ကုိ ရုံးခန္းတည္ရွိရာ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႔ ဖလန္ေစာင္ စမဲဒမ္း စြယ္ (၅) တြင္၊ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ၊ ေလးလပတ္ သင္တန္းတြင္ ရက္ျပည့္ တက္ေရာက္ သင္ၾကားခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ (၆၁) တစ္ဦးတုိ႔အား သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ 
နာယကဆရာေတာ္ ဦးသုဝဏၰမွ ဆုရေက်ာင္းသား တစ္ဦးအား သင္တန္းဆင္းလက္မွ ေပးအပ္ေနစဥ္၊
 
နာယက ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမဝံသမွ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးအား သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ ေပးအပ္ေနစဥ္

A.S.M.A, ရခုိင္ေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ား အဖြဲ႔မွ ပထမအၾကိမ္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးခဲ့ေသာ ေလးလပါတ္ သင္တန္းတြင္ အဂၤလိပ္စာ ၇၉ ဦး၊ ထိုင္းဘာသာ  ၈၃ ဦး၊ ကြန္ပ်ဴတာ ၉၀ ဦးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမွဴ ၁၉ ဦး၊ စုစုေပါင္း ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား ၂၈၁ ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ျပီး၊ သင္တန္းျပီးဆုံးသည္ အထိ တက္ေရာက္ခဲ့ သူမ်ားမွာ (၆၁) ဦးရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ဥကၠ႒ဆရာေတာ္ ဦးပညာသာရေဗာဓိမွ ဆုရေက်ာင္းသူတစ္ဦးအား သင္္တန္းဆင္းလက္မွတ္ ေပးအပ္ေနစဥ္။ 

ဒု-ဥကၠ႒ဆရာေတာ္ ဦးပညာလကၤလာရမွ သင္တန္းသူတစ္ဦးအား သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ ေပးအပ္ေနစဥ္။

          ဆက္လက္၍ ဒုတိယအၾကိမ္ ေလးလပါတ္သင္တန္းကိုလည္း၊ ၂၀၁၀ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္၊ ဗုဒၶဘာသာ ယဥ္ေက်းမွဴ၊ ထိုင္းဘာသာ၊ အဂၤလိပ္စာႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာ ဘာသာရပ္မ်ားကုိ မည္သူမဆို ပညာဒါန လာေရာက္တက္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကာ္ျငာ အပ္ပါသည္။


 A.S.M.A ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔(ထိုင္း)၏ ရန္ပုံေငြ ကံစမ္းမဲ ဖြင့္ပြဲ အခန္းအနား 


ဆက္လက္၍ A.S.M.A ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ား၏ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေရး ရန္ပုံေငြ ကံစမ္းမဲ ဖြင့္ဖြဲအခန္းအနားကို ျပဳလုုပ္က်င္းပခဲ့ရာ။ ၄င္းကံစမ္းမဲ ဖြင့္ပြဲ အခန္းအနားတြင္ ပထမဆုအတြက္ လက္ပ္ေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာ (၁) လုံး၊ ဒုတိယဆုအတြက္ ဗီဒီယုိကင္မရာ (၁)လုံး၊ တတိယဆုအတြက္ တီဗီ အေပၚစက္ ေအာက္စက္ ေဆာင္း (၁)စုံ၊ ရုိးရုိးဆုမ်ားအျဖစ္ Samsung ဖုန္း (၃) လုံး၊ ႏွင့္ ေလပန္ကာ (၃) လုံး၊ နစ္သိမ့္ဆုမ်ားအျဖစ္ အကၤ် ီး (၄၀) စုစုေပါင္း ဆုမဲေပါင္း ၄၉ ဆု၊ တန္ဖုိးေငြ ဘတ္ (၅၀၀၀၀) တိတိျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
ပထမဆု ဆြတ္ခူးရရွိသြားေသာ ကံထူးရွင္အား နာယကဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမမွ လက္ပ္ေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာတစ္လုံးေပးအပ္ေနစဥ္။

ပထမဆုကုိ စာအုပ္အမွတ္ ၁၅ ေပါက္စဥ္နံပါတ္ ၀၀၀၄၁၂ ျဖင့္၊ ထြန္းထြန္းႏိုင္ Bigger Wood သစ္စက္ရုံ၊ တရန္ျမိဳ႕မွ၊ လက္ပ္ေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာ တစ္လုံး ဆြတ္ခူးရရွိသြားပါသည္။

ဒုတိယဆုကုိ စာအုပ္အမွတ္ ၃၆ ေပါက္စဥ္နံပါတ္ ၀၀၁၀၇၀ ျဖင့္၊ ကိုစုိးသိန္း ယာတေခါင္ သစ္စက္ရုံ တရန္ျမိဳ႕မွ ဗီဒီယုိကင္မရာ တစ္လုံး ဆြတ္ခူးရရွိသြားပါသည္။

တတိယဆုကုိ စာအုုပ္အမွတ္ ၁၄၁ ေပါက္စဥ္နံပါတ္ ၀၀၄၂၀၃ ျဖင့္၊ ေမာင္ေမာင္ ပန္ပူရီမွ တီဗီ အေပၚစက္ ေအာက္စက္ ေဆာင္း တစ္စုံ ဆြတ္ခူးရရွိသြားပါသည္။ 

ရုိးရိုးဆုမ်ားကုိ

စာအုပ္အမွတ္ ၂၉ ေပါက္စဥ္နံပါတ္  ၀၀၀၈၅၉ ျဖင့္ ကိုအခ်ိန္ စမဲဒမ္း ဘန္ေကာက္မွ Samsung ဖုန္းတစ္လုံး။

စာအုပ္အမွတ္ ၁၂၀ ေပါက္စဥ္နံပါတ္ ၀၀၃၅၈၂ ျဖင့္ မ်ိဳးေအာင္ ကီလုိ ၂၉ စူလတ္႒ာနီမွ Samsung ဖုန္းတစ္လုံး။

စာအုပ္အမွတ္ ၈၉ ေပါက္စဥ္နံပါတ္ ၀၀၂၆၇၅ ျဖင့္ မသူဇာ Super Cheap ဖူးခက္မွ Sumsang ဖုန္းတစ္လုံး။

စာအုပ္အမွတ္ ၈၂ ေပါက္စဥ္နံပါတ္ ၀၀၂၄၇၁ ျဖင့္ ကိုေက်ာ္ေအာင္ မေအးသက္ Super Cheap ဖူးခက္မွ ေလပန္ကာတစ္လုံး။

စာအုပ္အမွတ္ ၁၄၆ ေပါက္စဥ္နံပါတ္ ၀၀၄၃၄၂ ျဖင့္ ေမာင္ေအးသန္း မျဖဴျဖဴဝင္း ဟတ္ယုိင္မွ ေလပန္ကာ တစ္လုံး။

စာအုပ္အမွတ္ ၁၁၉ ေပါက္စဥ္နံပါတ္ ၀၀၃၅၅၀ ကိုစုိးဝင္း ကီလုိ ၂၉ စူလတ္႒ာနီမွ ေလပန္ကာ တစ္လုံး။

နစ္သိမ့္ဆု ေပါက္ဂဏန္းမ်ားမွာ
56/001681      29/000867     45/001344      129/003858    
86/002591      139/004139   84/002532      102/003032   
82/002451      56/001683     128/003809    95/002856
134/003986    45/001347     72/002156      89/002663
31/000917      27/000798     136/004056    136/004062
104/003099    71/002125      15/000436      124/003693
72/002172      96/002874      38/001135      101/003009
56/001685      137/004072    157/005171     90/002720
25/000746      104/003092     90/002695      89/002677
15/000427       31/000920      138/004108    184/00597

စုစုေပါင္း ဆုမဲေပါင္း ၄၉ မဲကုိ အသီးသီးဆြတ္ခူး ရရွိသြားၾကပါသည္။ ဆုမဲမ်ားကို ကိုယ္တုိင္ လာေရာက္၍ ပုိ႔ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကာ္ျငာအပ္ပါသည္။
A.S.M.A
သတင္း

A.S.M.A သင္တန္းဆက္လက္မွတ္ေပးအပ္ပြဲႏွင့္ ကံစမ္းမဲ ဖြင့္ပြဲ က်င္းပ

Posted by ရြာဦးေက်ာင္း ဆရာေတာ္  |  2 comments

A.S.M.A ရခုိင္ေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႕(ထိုင္း)၏ ပညာဒါနသင္တန္း ပထမအၾကိမ္ေလးလပါတ္ သင္တန္း ဆင္းပြဲ အခန္းအနားႏွင့္ ရန္ပုံေငြ ကံစမ္းမဲဖြင့္ပြဲ အခန္းအနားက်င္းပ။


၂၈-၁၁-၂၀၁၀ တနဂၤေႏြေန႔

ရခုိင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ား အဖြဲ႔ (ထိုင္း)မွ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးခဲ့ေသာ ပထအၾကိမ္ ပညာဒါန သင္တန္း ေလးလပါတ္ သင္တန္းဆင္းပြဲႏွင့္ သင္တန္းသား သင္တန္းသူမ်ားအား သင္းတန္းဆင္းလက္မွတ္ ေပးအပ္ပြဲ အခန္းအနားတစ္ရပ္ကုိ ရုံးခန္းတည္ရွိရာ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႔ ဖလန္ေစာင္ စမဲဒမ္း စြယ္ (၅) တြင္၊ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ၊ ေလးလပတ္ သင္တန္းတြင္ ရက္ျပည့္ တက္ေရာက္ သင္ၾကားခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ (၆၁) တစ္ဦးတုိ႔အား သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ 
နာယကဆရာေတာ္ ဦးသုဝဏၰမွ ဆုရေက်ာင္းသား တစ္ဦးအား သင္တန္းဆင္းလက္မွ ေပးအပ္ေနစဥ္၊
 
နာယက ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမဝံသမွ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးအား သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ ေပးအပ္ေနစဥ္

A.S.M.A, ရခုိင္ေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ား အဖြဲ႔မွ ပထမအၾကိမ္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးခဲ့ေသာ ေလးလပါတ္ သင္တန္းတြင္ အဂၤလိပ္စာ ၇၉ ဦး၊ ထိုင္းဘာသာ  ၈၃ ဦး၊ ကြန္ပ်ဴတာ ၉၀ ဦးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမွဴ ၁၉ ဦး၊ စုစုေပါင္း ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား ၂၈၁ ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ျပီး၊ သင္တန္းျပီးဆုံးသည္ အထိ တက္ေရာက္ခဲ့ သူမ်ားမွာ (၆၁) ဦးရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ဥကၠ႒ဆရာေတာ္ ဦးပညာသာရေဗာဓိမွ ဆုရေက်ာင္းသူတစ္ဦးအား သင္္တန္းဆင္းလက္မွတ္ ေပးအပ္ေနစဥ္။ 

ဒု-ဥကၠ႒ဆရာေတာ္ ဦးပညာလကၤလာရမွ သင္တန္းသူတစ္ဦးအား သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ ေပးအပ္ေနစဥ္။

          ဆက္လက္၍ ဒုတိယအၾကိမ္ ေလးလပါတ္သင္တန္းကိုလည္း၊ ၂၀၁၀ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္၊ ဗုဒၶဘာသာ ယဥ္ေက်းမွဴ၊ ထိုင္းဘာသာ၊ အဂၤလိပ္စာႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာ ဘာသာရပ္မ်ားကုိ မည္သူမဆို ပညာဒါန လာေရာက္တက္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကာ္ျငာ အပ္ပါသည္။


 A.S.M.A ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔(ထိုင္း)၏ ရန္ပုံေငြ ကံစမ္းမဲ ဖြင့္ပြဲ အခန္းအနား 


ဆက္လက္၍ A.S.M.A ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ား၏ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေရး ရန္ပုံေငြ ကံစမ္းမဲ ဖြင့္ဖြဲအခန္းအနားကို ျပဳလုုပ္က်င္းပခဲ့ရာ။ ၄င္းကံစမ္းမဲ ဖြင့္ပြဲ အခန္းအနားတြင္ ပထမဆုအတြက္ လက္ပ္ေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာ (၁) လုံး၊ ဒုတိယဆုအတြက္ ဗီဒီယုိကင္မရာ (၁)လုံး၊ တတိယဆုအတြက္ တီဗီ အေပၚစက္ ေအာက္စက္ ေဆာင္း (၁)စုံ၊ ရုိးရုိးဆုမ်ားအျဖစ္ Samsung ဖုန္း (၃) လုံး၊ ႏွင့္ ေလပန္ကာ (၃) လုံး၊ နစ္သိမ့္ဆုမ်ားအျဖစ္ အကၤ် ီး (၄၀) စုစုေပါင္း ဆုမဲေပါင္း ၄၉ ဆု၊ တန္ဖုိးေငြ ဘတ္ (၅၀၀၀၀) တိတိျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
ပထမဆု ဆြတ္ခူးရရွိသြားေသာ ကံထူးရွင္အား နာယကဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမမွ လက္ပ္ေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာတစ္လုံးေပးအပ္ေနစဥ္။

ပထမဆုကုိ စာအုပ္အမွတ္ ၁၅ ေပါက္စဥ္နံပါတ္ ၀၀၀၄၁၂ ျဖင့္၊ ထြန္းထြန္းႏိုင္ Bigger Wood သစ္စက္ရုံ၊ တရန္ျမိဳ႕မွ၊ လက္ပ္ေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာ တစ္လုံး ဆြတ္ခူးရရွိသြားပါသည္။

ဒုတိယဆုကုိ စာအုပ္အမွတ္ ၃၆ ေပါက္စဥ္နံပါတ္ ၀၀၁၀၇၀ ျဖင့္၊ ကိုစုိးသိန္း ယာတေခါင္ သစ္စက္ရုံ တရန္ျမိဳ႕မွ ဗီဒီယုိကင္မရာ တစ္လုံး ဆြတ္ခူးရရွိသြားပါသည္။

တတိယဆုကုိ စာအုုပ္အမွတ္ ၁၄၁ ေပါက္စဥ္နံပါတ္ ၀၀၄၂၀၃ ျဖင့္၊ ေမာင္ေမာင္ ပန္ပူရီမွ တီဗီ အေပၚစက္ ေအာက္စက္ ေဆာင္း တစ္စုံ ဆြတ္ခူးရရွိသြားပါသည္။ 

ရုိးရိုးဆုမ်ားကုိ

စာအုပ္အမွတ္ ၂၉ ေပါက္စဥ္နံပါတ္  ၀၀၀၈၅၉ ျဖင့္ ကိုအခ်ိန္ စမဲဒမ္း ဘန္ေကာက္မွ Samsung ဖုန္းတစ္လုံး။

စာအုပ္အမွတ္ ၁၂၀ ေပါက္စဥ္နံပါတ္ ၀၀၃၅၈၂ ျဖင့္ မ်ိဳးေအာင္ ကီလုိ ၂၉ စူလတ္႒ာနီမွ Samsung ဖုန္းတစ္လုံး။

စာအုပ္အမွတ္ ၈၉ ေပါက္စဥ္နံပါတ္ ၀၀၂၆၇၅ ျဖင့္ မသူဇာ Super Cheap ဖူးခက္မွ Sumsang ဖုန္းတစ္လုံး။

စာအုပ္အမွတ္ ၈၂ ေပါက္စဥ္နံပါတ္ ၀၀၂၄၇၁ ျဖင့္ ကိုေက်ာ္ေအာင္ မေအးသက္ Super Cheap ဖူးခက္မွ ေလပန္ကာတစ္လုံး။

စာအုပ္အမွတ္ ၁၄၆ ေပါက္စဥ္နံပါတ္ ၀၀၄၃၄၂ ျဖင့္ ေမာင္ေအးသန္း မျဖဴျဖဴဝင္း ဟတ္ယုိင္မွ ေလပန္ကာ တစ္လုံး။

စာအုပ္အမွတ္ ၁၁၉ ေပါက္စဥ္နံပါတ္ ၀၀၃၅၅၀ ကိုစုိးဝင္း ကီလုိ ၂၉ စူလတ္႒ာနီမွ ေလပန္ကာ တစ္လုံး။

နစ္သိမ့္ဆု ေပါက္ဂဏန္းမ်ားမွာ
56/001681      29/000867     45/001344      129/003858    
86/002591      139/004139   84/002532      102/003032   
82/002451      56/001683     128/003809    95/002856
134/003986    45/001347     72/002156      89/002663
31/000917      27/000798     136/004056    136/004062
104/003099    71/002125      15/000436      124/003693
72/002172      96/002874      38/001135      101/003009
56/001685      137/004072    157/005171     90/002720
25/000746      104/003092     90/002695      89/002677
15/000427       31/000920      138/004108    184/00597

စုစုေပါင္း ဆုမဲေပါင္း ၄၉ မဲကုိ အသီးသီးဆြတ္ခူး ရရွိသြားၾကပါသည္။ ဆုမဲမ်ားကို ကိုယ္တုိင္ လာေရာက္၍ ပုိ႔ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကာ္ျငာအပ္ပါသည္။
A.S.M.A

7:14 AM Share:

2 မွတ္ခ်က္တိ:

Friday, November 12, 2010

ငါ႔အမ်ဳိးႏြယ္ ငါ့ပတ္၀န္းက်င္
ငါ့မိတ္ေဆြေခၚ ရခုိင္ေက်ာ္ရုိ႔
မ်ဳိးရကၡဆုိ ထုိနာမည္ကုိ
သူ ,ငါ ႀကားရ စိတ္ခ်မ္းၿမ၏။

မ်ဳိးၿခားေသာသူ မ်ဳိးထုိထုိကုိ
သူ,ငါ ႀကားရ ၿမင္တြိရတုိင္း
မဆက္ဆံခ်င္ စိတ္ ၿငဳိၿငင္၏ ။


အေႀကာင္းမွာမူ …..
ငါရုိ႔သည္သာ ႀကီးၿမတ္ပါေသာ
ရကၡႏြယ္ဖြား ဇာနည္မ်ားဟု
မာနကန္႔လန္လာ လႊမ္းၿခဳံထားကာ
မ်က္ႏွာမူရာ ဟန္မူရာတုိင္း
မာနတံခြန္ လႊင့္ထူထား၏။

ပင္မ

အခ်ိန္တန္ဗ်ာယ္

Posted by thadawa  |  No comments

ငါ႔အမ်ဳိးႏြယ္ ငါ့ပတ္၀န္းက်င္
ငါ့မိတ္ေဆြေခၚ ရခုိင္ေက်ာ္ရုိ႔
မ်ဳိးရကၡဆုိ ထုိနာမည္ကုိ
သူ ,ငါ ႀကားရ စိတ္ခ်မ္းၿမ၏။

မ်ဳိးၿခားေသာသူ မ်ဳိးထုိထုိကုိ
သူ,ငါ ႀကားရ ၿမင္တြိရတုိင္း
မဆက္ဆံခ်င္ စိတ္ ၿငဳိၿငင္၏ ။


အေႀကာင္းမွာမူ …..
ငါရုိ႔သည္သာ ႀကီးၿမတ္ပါေသာ
ရကၡႏြယ္ဖြား ဇာနည္မ်ားဟု
မာနကန္႔လန္လာ လႊမ္းၿခဳံထားကာ
မ်က္ႏွာမူရာ ဟန္မူရာတုိင္း
မာနတံခြန္ လႊင့္ထူထား၏။

6:08 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Saturday, October 16, 2010

စၾကာ၀ဠာကမၻာႀကီးအေၾကာင္းကို ေလ့လာၾကည့္ေရခါ ဘုရားေဟာ ေလာကႏၱဂမနသုတ္မွာ ေရာဟိတ ဆိုေရ နတ္သားသည္ အေရာင္အလင္း တထိန္ထိန္နန္႔ ျမတ္စြာဘုရားထံေရာက္လာၿပီး ေလွ်ာက္ထားသည္မွာ *တန္ခိုးဣဒၶိပါဒ္ႏွင့္ျပည့္စံုၿပီး ေကာင္းကင္၌ ျမန္ဆန္စြာ ပ်ံသန္းလားလာႏိုင္ေရ တပည့္ေတာ္သည္ မရပ္မနား ဆက္တိုက္ ေလာက၏အဆံုးနန္႔၊ ေလာက၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရ နီရာကုို လိုက္ရွာခပါေသာ္လည္း မတြိမျမင္ခပါဘုရား * ဟုျဖစ္သည္။ ဤစကား၌ ေလာက၏အဆံုးမရွိျခင္းနန္႔ ၿငိမ္းခ်မ္းမွဳတို႔ အတိျပည့္ေသာ နီရာဟူ၍မရွိဟု အဓိပၸါယ္ေပၚလြင္စီပါသည္။ အျခားေသာ မဟာပဒါနသုတ္၊ အဂၢညသုတ္တို႔တြင္လည္း ကမၻာေလာကႀကီးအေၾကာင္းကုိ တြိဟိႏိုင္ပါသည္။

ဗုဒၶတရားေတာ္၌ တြိရေသာ စၾကာ၀ဠာမွာ ေလးကြန္းတျမင္းမိုရ္ လ, နီ, နကၡတၱာရာႏွင့္၊ အပါယ္ေလးဘံု၊ လူ႔ဘံု၊ နတ္ဘံု၊ ျဗဟၼာဘံု၊ အစဟိေသာ ဘံုတို႔ပါ၀င္ေရ တည္နီရာ သုိ႔ အုပ္စု တခုကို စၾကာ၀ဠာဟု သမုတ္ေခၚေ၀ၚျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ဤကမၻာၿမီထု၏ ထုထည္ပမာဏသည္ ယူဇနာအားျဖင့္ (၂၄၀,၀၀၀) ရွိေရလို႔ စာေပမ်ားတြင္တြိဟိရပါသည္၊ တစ္ယူဇနာလွ်င္ မိုင္အားျဖင့္ (၁၂.၇) ရွိသည္ဟု မ်က္ေမွာက္ကာလ၌ သတ္မွတ္ထားကတ္သည္၊ ယူဇနာ (၂၄၀,၀၀၀)လံုးကုိ မိုင္အားျဖင့္ တြက္ၾကည့္ေသာ္ မိုင္ေပါင္း (၃,၀၄၈,၀၀၀) ရွိပါသည္။ယင္းၿမီထုထည္ႀကီးကုိ ရီထုၾကီးက ခံထားၿပီး၊ ရီထုကို လီထုႀကီးက တဖန္ ၀န္းရံပင့္တင္ထားသည္။ 

သုတေရးရာ

စၾကာ၀ဠာကို ဗုဒၶႏွင့္ သိပၸံပညာရွင္ရို႕၏အျမင္

Posted by Light  |  No comments

စၾကာ၀ဠာကမၻာႀကီးအေၾကာင္းကို ေလ့လာၾကည့္ေရခါ ဘုရားေဟာ ေလာကႏၱဂမနသုတ္မွာ ေရာဟိတ ဆိုေရ နတ္သားသည္ အေရာင္အလင္း တထိန္ထိန္နန္႔ ျမတ္စြာဘုရားထံေရာက္လာၿပီး ေလွ်ာက္ထားသည္မွာ *တန္ခိုးဣဒၶိပါဒ္ႏွင့္ျပည့္စံုၿပီး ေကာင္းကင္၌ ျမန္ဆန္စြာ ပ်ံသန္းလားလာႏိုင္ေရ တပည့္ေတာ္သည္ မရပ္မနား ဆက္တိုက္ ေလာက၏အဆံုးနန္႔၊ ေလာက၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရ နီရာကုို လိုက္ရွာခပါေသာ္လည္း မတြိမျမင္ခပါဘုရား * ဟုျဖစ္သည္။ ဤစကား၌ ေလာက၏အဆံုးမရွိျခင္းနန္႔ ၿငိမ္းခ်မ္းမွဳတို႔ အတိျပည့္ေသာ နီရာဟူ၍မရွိဟု အဓိပၸါယ္ေပၚလြင္စီပါသည္။ အျခားေသာ မဟာပဒါနသုတ္၊ အဂၢညသုတ္တို႔တြင္လည္း ကမၻာေလာကႀကီးအေၾကာင္းကုိ တြိဟိႏိုင္ပါသည္။

ဗုဒၶတရားေတာ္၌ တြိရေသာ စၾကာ၀ဠာမွာ ေလးကြန္းတျမင္းမိုရ္ လ, နီ, နကၡတၱာရာႏွင့္၊ အပါယ္ေလးဘံု၊ လူ႔ဘံု၊ နတ္ဘံု၊ ျဗဟၼာဘံု၊ အစဟိေသာ ဘံုတို႔ပါ၀င္ေရ တည္နီရာ သုိ႔ အုပ္စု တခုကို စၾကာ၀ဠာဟု သမုတ္ေခၚေ၀ၚျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ဤကမၻာၿမီထု၏ ထုထည္ပမာဏသည္ ယူဇနာအားျဖင့္ (၂၄၀,၀၀၀) ရွိေရလို႔ စာေပမ်ားတြင္တြိဟိရပါသည္၊ တစ္ယူဇနာလွ်င္ မိုင္အားျဖင့္ (၁၂.၇) ရွိသည္ဟု မ်က္ေမွာက္ကာလ၌ သတ္မွတ္ထားကတ္သည္၊ ယူဇနာ (၂၄၀,၀၀၀)လံုးကုိ မိုင္အားျဖင့္ တြက္ၾကည့္ေသာ္ မိုင္ေပါင္း (၃,၀၄၈,၀၀၀) ရွိပါသည္။ယင္းၿမီထုထည္ႀကီးကုိ ရီထုၾကီးက ခံထားၿပီး၊ ရီထုကို လီထုႀကီးက တဖန္ ၀န္းရံပင့္တင္ထားသည္။ 

12:49 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Saturday, October 9, 2010

ကုိယ္႔သားကုိယ္႔သြီး ၿမဳိ႕ျခားနယ္ျခား
အ၀ီးအပါး မြီးဖြားျခင္းက
ရခုိင္႔ႏြယ္ဖြား အခ်င္းခ်င္းတိရာမလား။
စကားလီသံ ကြဲျပားၿပန္လည္း
မြီးရာအစစ္ ျပန္ႀကည္႔လုိက္ေက
ရခုိင္႔နယ္နိ္မိတ္ အစစ္အမွန္ပါမလား။
လီလံစကား ဇာေလာက္ျခားျခား
အမွန္စိတ္ထား တစ္သြီးသားတည္းရာမလား။
စာပီမေပ်ာက္ လူမ်ဳိးမေဖာက္ရေအာင္
သူ႔မွာထိန္းသိမ္း ငါ႔မွာေစာင္႔ေရွာက္
မင္းကျပဳစု အသီးသီးေက
အမွန္စင္စစ္ အမြီအႏွစ္တိ
က်န္ဟိသင္႔ဗ်ာယ္မလား။
ကုိယ္႔တာ၀န္ သူ႔တာ၀န္
မခြဲဲျခားဘဲ သင္႔ရာတာ၀န္
က်ီပြန္လီေအာင္ လုပ္သင္႔နိန္ဗ်ယလ္။
ဇာနိန္ရာ ဇာသုိ႔ပင္ေရာက္နိန္
ေရာက္ရာအရပ္ နိန္ရာအရပ္က
စြမ္းေဆာင္ပီးခ ေစာင္႔ေရွာက္ခေက
အမွန္ပါလွ်င္ တာ၀န္က်ီမည္။
တာ၀န္သိလုိ႔ တာ၀န္က်ီမွ
အမ်ဳိးမွန္လုိ႔ အဖုိးတန္မည္။


http://uritmree.blogspot.com/2010/10/blog-post_3328.html#more
ပင္မ

က်န္ခသင္႔ေရအမြီအႏွစ္

Posted by thadawa  |  No comments

ကုိယ္႔သားကုိယ္႔သြီး ၿမဳိ႕ျခားနယ္ျခား
အ၀ီးအပါး မြီးဖြားျခင္းက
ရခုိင္႔ႏြယ္ဖြား အခ်င္းခ်င္းတိရာမလား။
စကားလီသံ ကြဲျပားၿပန္လည္း
မြီးရာအစစ္ ျပန္ႀကည္႔လုိက္ေက
ရခုိင္႔နယ္နိ္မိတ္ အစစ္အမွန္ပါမလား။
လီလံစကား ဇာေလာက္ျခားျခား
အမွန္စိတ္ထား တစ္သြီးသားတည္းရာမလား။
စာပီမေပ်ာက္ လူမ်ဳိးမေဖာက္ရေအာင္
သူ႔မွာထိန္းသိမ္း ငါ႔မွာေစာင္႔ေရွာက္
မင္းကျပဳစု အသီးသီးေက
အမွန္စင္စစ္ အမြီအႏွစ္တိ
က်န္ဟိသင္႔ဗ်ာယ္မလား။
ကုိယ္႔တာ၀န္ သူ႔တာ၀န္
မခြဲဲျခားဘဲ သင္႔ရာတာ၀န္
က်ီပြန္လီေအာင္ လုပ္သင္႔နိန္ဗ်ယလ္။
ဇာနိန္ရာ ဇာသုိ႔ပင္ေရာက္နိန္
ေရာက္ရာအရပ္ နိန္ရာအရပ္က
စြမ္းေဆာင္ပီးခ ေစာင္႔ေရွာက္ခေက
အမွန္ပါလွ်င္ တာ၀န္က်ီမည္။
တာ၀န္သိလုိ႔ တာ၀န္က်ီမွ
အမ်ဳိးမွန္လုိ႔ အဖုိးတန္မည္။


http://uritmree.blogspot.com/2010/10/blog-post_3328.html#more

8:58 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Sunday, September 19, 2010

ပ်င္ပ်င္းရိရိနန္႔ ငုိင္မွဳိင္နိန္ေရ
ႀကယ္ေရာင္စုံေသာ ညတစ္ညမွာ
အထက္ေကာင္းကင္ကုိ ေမာ္ႀကည္႔လိုက္ယင္း
အၿမင္အာရုံ ထူးၿခားလာပုံက
မင္းဆုိေရရုပ္ပုံလႊာတိ အေရာင္ေခ်မလင္းတလင္း
ငါ့မ်က္၀န္းအာရုံေႀကာကုိ စိမ္႔ဗ်ာလ္၀င္လားခေရပုိင္
ရင္ထဲမွာခံစားယင္း သတိေခ်လက္ပနာ
အိပ္ေမာက်လခေရပုိင္ …………..
ငါေလွ်ာက္နိန္ေရလမ္း ငါလွမ္းနိန္ေရပန္း
ေတာင္ေတြးေၿမာက္ေတြးနန္႔ ေလွ်ာက္လိုက္မိလုိ႔
အခ်စ္ကမ္းပါးေခ်ကုိ ထုိးက်လားခါမွ
ၿပန္သတိရလုိက္စြာက စိတၱဇဆန္လြမ္းေရ
အႏြမ္းတရားတိကုိ လြမ္းအသေခ်ၤနန္႔
အေတြးကမၻာထဲကုိ ၀င္လုိက္မိစြာက
ႏွလုံးသားနန္းေတာ္မွာ အၿပဳံးဘုရင္တစ္ဆူ
ၿဖစ္လိုက္ခ်င္ယင္႔လတ္…………
ခုိင္ႀကီး( ၀ရာဇ္ၿမီ)
http://uritmree.blogspot.com/
ပင္မ

စိတၱဇအလြမ္း

Posted by thadawa  |  No comments

ပ်င္ပ်င္းရိရိနန္႔ ငုိင္မွဳိင္နိန္ေရ
ႀကယ္ေရာင္စုံေသာ ညတစ္ညမွာ
အထက္ေကာင္းကင္ကုိ ေမာ္ႀကည္႔လိုက္ယင္း
အၿမင္အာရုံ ထူးၿခားလာပုံက
မင္းဆုိေရရုပ္ပုံလႊာတိ အေရာင္ေခ်မလင္းတလင္း
ငါ့မ်က္၀န္းအာရုံေႀကာကုိ စိမ္႔ဗ်ာလ္၀င္လားခေရပုိင္
ရင္ထဲမွာခံစားယင္း သတိေခ်လက္ပနာ
အိပ္ေမာက်လခေရပုိင္ …………..
ငါေလွ်ာက္နိန္ေရလမ္း ငါလွမ္းနိန္ေရပန္း
ေတာင္ေတြးေၿမာက္ေတြးနန္႔ ေလွ်ာက္လိုက္မိလုိ႔
အခ်စ္ကမ္းပါးေခ်ကုိ ထုိးက်လားခါမွ
ၿပန္သတိရလုိက္စြာက စိတၱဇဆန္လြမ္းေရ
အႏြမ္းတရားတိကုိ လြမ္းအသေခ်ၤနန္႔
အေတြးကမၻာထဲကုိ ၀င္လုိက္မိစြာက
ႏွလုံးသားနန္းေတာ္မွာ အၿပဳံးဘုရင္တစ္ဆူ
ၿဖစ္လိုက္ခ်င္ယင္႔လတ္…………
ခုိင္ႀကီး( ၀ရာဇ္ၿမီ)
http://uritmree.blogspot.com/

10:01 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Wednesday, September 15, 2010

တန္ဖုိးဆုိစြာ အရာ၀တၳဳတခု၏အဓိပၸါယ္ အနွစ္သာရ တန္ဖုိးကုိေသေသခ်ာခ်ာနားလည္သိတတ္မႈ သေဘာေပၚကၽြမ္းက်င္မႈအေပၚမူတည္ျပီး တန္ဖုိးအမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲျပားျခား၏။ သာဓကတခုေျပာရေက ေတာရြာေလးတရြာမွာ ယာလုပ္နိန္ေရ ယာသမားတစ္ေယာက္စြာ
တနိန္႔မေမွ်ာ္လင္႔ပဲ ယာေတာထဲက ေက်ာက္စိမ္းပတၱျမားတလုံးကုိေကာက္ရသည္။ သူစြာ ယင္းေက်ာက္စိမ္းတုံးကုိ
ျမိဳ႔တက္ျပီးေက်ာက္ပြဲစားပါးမွာ ဒဂၤါးငါးသိန္းနဲ႔ေရာင္းလုိက္၏။ ေက်ာက္ပြဲစားကလည္း ေက်ာက္ကုန္သည္တစ္ေယာက္ပါးသုိ႔
ဒဂၤါးသိန္းငါးဆယ္နဲ႔ျပန္ေရာင္းလုိက္၏။ သူရို႔ထက္ ေက်ာက္စိမ္းတုံး၏တန္ဖုိးအရည္အသြီးကုိပုိနားလည္သေဘာေပါက္ေဒ
ေက်ာက္ကုန္သည္ကတဘက္နုိင္ငံက ေက်ာက္ကုန္သည္ပါးကုိ ဒဂၤါးသိန္းငါးရာနဲ႔ျပန္ေရာင္းလုိက္၏။
ေဒသာဓကကုိၾကည္႔ျခင္းအားျဖင္႔ အရာ၀တၳဳတခု၏တန္ဖုိးဆုိစြာ ယင္းအရာ၀တၳဳ၏တန္ဖုိး အနွစ္သာရကုိအေသအခ်ာနားလည္သေဘာေပါက္မႈကၽြမ္းက်င္လိမ္မာမႈအေပၚမူတည္ျပီး
တန္ဖုိးအမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲျပားျခားနားသည္ကုိတိြ႔နုိင္၏။ ေက်ာက္စိမ္းပတၱျမား၏တန္ဖုိးကုိ
ငါးသိန္းေလာက္ပဲသိေရယာသမားက ငါးသိန္းပဲရသည္။ သိန္းငါးဆယ္တန္ဖုိးကုိသိေရ ေက်ာက္ပြဲစားက
သိန္းငါးဆယ္ရသည္။ သိန္းငါးရာေလာက္တန္ဖုိးသိေရ ေက်ာက္ပြဲစားကသိန္းငါးရာရသည္။ သူရုိ႔ထက္ေက်ာက္စိမ္းတုံး၏တန္ဖုိးကုိ
ပုိနားလည္သေဘာေပါက္ေရ တဘက္နုိင္ငံက ေက်ာက္ပြဲစားက သိန္းငါးရာမက သိန္းတစ္ေထာင္၊ သိန္းတစ္ေသာင္းလည္းရနုိင္၏။
သုတေရးရာ

(2)ဗုဒၶဘာသာ၏တန္ဖုိး နွင္႔ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ျဖစ္ရျခင္း၏ တန္ဖုိး

Posted by အသွ်င္ေရ၀တ  |  No comments

တန္ဖုိးဆုိစြာ အရာ၀တၳဳတခု၏အဓိပၸါယ္ အနွစ္သာရ တန္ဖုိးကုိေသေသခ်ာခ်ာနားလည္သိတတ္မႈ သေဘာေပၚကၽြမ္းက်င္မႈအေပၚမူတည္ျပီး တန္ဖုိးအမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲျပားျခား၏။ သာဓကတခုေျပာရေက ေတာရြာေလးတရြာမွာ ယာလုပ္နိန္ေရ ယာသမားတစ္ေယာက္စြာ
တနိန္႔မေမွ်ာ္လင္႔ပဲ ယာေတာထဲက ေက်ာက္စိမ္းပတၱျမားတလုံးကုိေကာက္ရသည္။ သူစြာ ယင္းေက်ာက္စိမ္းတုံးကုိ
ျမိဳ႔တက္ျပီးေက်ာက္ပြဲစားပါးမွာ ဒဂၤါးငါးသိန္းနဲ႔ေရာင္းလုိက္၏။ ေက်ာက္ပြဲစားကလည္း ေက်ာက္ကုန္သည္တစ္ေယာက္ပါးသုိ႔
ဒဂၤါးသိန္းငါးဆယ္နဲ႔ျပန္ေရာင္းလုိက္၏။ သူရို႔ထက္ ေက်ာက္စိမ္းတုံး၏တန္ဖုိးအရည္အသြီးကုိပုိနားလည္သေဘာေပါက္ေဒ
ေက်ာက္ကုန္သည္ကတဘက္နုိင္ငံက ေက်ာက္ကုန္သည္ပါးကုိ ဒဂၤါးသိန္းငါးရာနဲ႔ျပန္ေရာင္းလုိက္၏။
ေဒသာဓကကုိၾကည္႔ျခင္းအားျဖင္႔ အရာ၀တၳဳတခု၏တန္ဖုိးဆုိစြာ ယင္းအရာ၀တၳဳ၏တန္ဖုိး အနွစ္သာရကုိအေသအခ်ာနားလည္သေဘာေပါက္မႈကၽြမ္းက်င္လိမ္မာမႈအေပၚမူတည္ျပီး
တန္ဖုိးအမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲျပားျခားနားသည္ကုိတိြ႔နုိင္၏။ ေက်ာက္စိမ္းပတၱျမား၏တန္ဖုိးကုိ
ငါးသိန္းေလာက္ပဲသိေရယာသမားက ငါးသိန္းပဲရသည္။ သိန္းငါးဆယ္တန္ဖုိးကုိသိေရ ေက်ာက္ပြဲစားက
သိန္းငါးဆယ္ရသည္။ သိန္းငါးရာေလာက္တန္ဖုိးသိေရ ေက်ာက္ပြဲစားကသိန္းငါးရာရသည္။ သူရုိ႔ထက္ေက်ာက္စိမ္းတုံး၏တန္ဖုိးကုိ
ပုိနားလည္သေဘာေပါက္ေရ တဘက္နုိင္ငံက ေက်ာက္ပြဲစားက သိန္းငါးရာမက သိန္းတစ္ေထာင္၊ သိန္းတစ္ေသာင္းလည္းရနုိင္၏။

10:13 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

ဘာသာေရး ေပၚေပါက္လာပုံ၊ဘာသာေရးရီစီးေၾကာင္းနွင္႔အဆင္႔ဆင္႔ေျပာင္းလဲလာပုံ သမုိင္းေနာက္ခံ တိကုိေလ႔လာၾကည္႔ေရ အခ်က္အလက္ေခ်တိအရ ကမၻာဦးကာလက လူသားတိစြာ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင္႔ျဖစ္ေသာ ေၾကာက္ရြံမႈ၊ တျခားေသာ ေတာေကာင္ သတၱ၀ါၾကီးတိေၾကာင္႔ျဖစ္ေသာ ေၾကာက္ရြံမႈစသည္မ်ားမွ
သက္သာရာရစိမ္႔ေသာငွာ မိမိရုိ႔စိတ္ထင္ရာ သစ္ပင္၊ ေတာေတာင္အစဟိေရအရာတိကုိ တုိင္တည္ျခင္း၊
ပူေဇာ္ပသျခင္းျဖင္႔ အစျပဳ၍ ဘာသာေရးဟူေသာအယူအဆသည္ လူသားတိၾကားတြင္ ယုံၾကည္မႈတခုျဖစ္လာသည္။

ထုိ႔ေၾကာင္႔ ကမၻာဦးကာလက ဘာသာေရးဟူသည္ "ေၾကာက္ရြံမႈတိကုိဖယ္ယွားျခင္း၊ စိတ္သက္သာရာရစီျခင္း" တည္းဟူေသာ သာမညအဓိပၸါယ္ကုိေကာက္ယူနုိင္ပါသည္။ 
လူ႔ေဘာင္လူ႔ေလာကတခုကိုသာယာလွပေအာင္ဖန္တီးပီးနုိင္ဖုိ႔အတြက္
လူ႔က်င္႔၀တ္(ethic)တိ မပါ၀င္ခပါ။ ယေကလည္း ေခတ္ကာလရီစီးေၾကာင္း တျဖည္းျဖည္းေျပာင္းလဲလာမႈတိနွင္႔အတူ ဘာသာေရးဟူသည္ လူတိ၏ နိန္႔စဥ္ဘ၀တိႏွင္႔ဆက္စပ္မႈဟိလာသည္။
သုတေရးရာ

(1)ဘာသာေရး ရီစီးေၾကာင္းအစနွင္႔ ဗုဒၶဘာသာ

Posted by အသွ်င္ေရ၀တ  |  No comments

ဘာသာေရး ေပၚေပါက္လာပုံ၊ဘာသာေရးရီစီးေၾကာင္းနွင္႔အဆင္႔ဆင္႔ေျပာင္းလဲလာပုံ သမုိင္းေနာက္ခံ တိကုိေလ႔လာၾကည္႔ေရ အခ်က္အလက္ေခ်တိအရ ကမၻာဦးကာလက လူသားတိစြာ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင္႔ျဖစ္ေသာ ေၾကာက္ရြံမႈ၊ တျခားေသာ ေတာေကာင္ သတၱ၀ါၾကီးတိေၾကာင္႔ျဖစ္ေသာ ေၾကာက္ရြံမႈစသည္မ်ားမွ
သက္သာရာရစိမ္႔ေသာငွာ မိမိရုိ႔စိတ္ထင္ရာ သစ္ပင္၊ ေတာေတာင္အစဟိေရအရာတိကုိ တုိင္တည္ျခင္း၊
ပူေဇာ္ပသျခင္းျဖင္႔ အစျပဳ၍ ဘာသာေရးဟူေသာအယူအဆသည္ လူသားတိၾကားတြင္ ယုံၾကည္မႈတခုျဖစ္လာသည္။

ထုိ႔ေၾကာင္႔ ကမၻာဦးကာလက ဘာသာေရးဟူသည္ "ေၾကာက္ရြံမႈတိကုိဖယ္ယွားျခင္း၊ စိတ္သက္သာရာရစီျခင္း" တည္းဟူေသာ သာမညအဓိပၸါယ္ကုိေကာက္ယူနုိင္ပါသည္။ 
လူ႔ေဘာင္လူ႔ေလာကတခုကိုသာယာလွပေအာင္ဖန္တီးပီးနုိင္ဖုိ႔အတြက္
လူ႔က်င္႔၀တ္(ethic)တိ မပါ၀င္ခပါ။ ယေကလည္း ေခတ္ကာလရီစီးေၾကာင္း တျဖည္းျဖည္းေျပာင္းလဲလာမႈတိနွင္႔အတူ ဘာသာေရးဟူသည္ လူတိ၏ နိန္႔စဥ္ဘ၀တိႏွင္႔ဆက္စပ္မႈဟိလာသည္။

10:06 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Saturday, August 28, 2010

ကမၻာေပၚတြင္ လူဦးေရ သန္းေပါင္း ၆၃၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ဘာသာတရားကိုးကြယ္မွဳ့မွာ
၁။ ဗုဒၶဘာသာ သန္း ၅၀၀
၂။ ဟိႏၵဴဘာသာ သန္း ၇၅၀
၃။ ခရစ္စတန္ဘာသာ သန္း ၂၀၀၀
၄။ အစၥလာမ္ဘာသာ သန္း ၁၂၀၀
က်န္ရာနွုန္းမွာ အၿခားေသာ ဘာသာတရားမ်ားကို ကိုးကြယ္ၾကၿပီး ဘာသာတရားမ်ားကို မကိုးကြယ္သူမ်ားလည္းရွိၾကပါသည္။
လူဦးေရသန္းရာေက်ာ္ေသာ ၁၀ နိုင္ငံမွာ-
၁။ တရုပ္ - ၁၃၀၀ ေက်ာ္။
၂။ အိႏၵိယ - ၁၀၀၀ ေက်ာ္။
၃။ အေမရိကန္ - ၂၈၂ ေက်ာ္။
၄။ အင္ဒိုနီးရွား - ၂၁၉ ေက်ာ္။
၅။ ဘာရာဇီးလ္း - ၁၇၈ ေက်ာ္။
၆။ ပါကိစၥတန္ - ၁၅၃ ေက်ာ္။
၇။ ဘဂၤလားေဒရွ့္ - ၁၄၆ ေက်ာ္။
၈။ ရာရွားဖက္ဒေရးရွင္း - ၁၄၃ ေက်ာ္။
၉။ ဂ်ပန္ - ၁၂၇ ေက်ာ္။
၁၀။ နိုင္ဂ်ီးရီးယား - ၁၂၄ ေက်ာ္တို့ၿဖစ္ပါသည္။
ကမၻာ့နိုင္ငံမ်ားအနက္ ၁၉၁ နိုင္ငံသည္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အဖြဲ့၀င္နိုင္ငံမ်ားၿဖစ္ၾကသည္။
မွတ္ခ်က္။ ။ အထက္ေဖၚၿပပါမ်ားသည္ ၂၀၀၀ခုနွစ္ မွတ္တမ္းအရတင္ၿပၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။
သုတေရးရာ

ကမၻာ့လူဦးေရနွင့္ ဘာသာတရားကိုးကြယ္မွဳ့

Posted by ခလီယင့္ (အဥၹန)  |  No comments

ကမၻာေပၚတြင္ လူဦးေရ သန္းေပါင္း ၆၃၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ဘာသာတရားကိုးကြယ္မွဳ့မွာ
၁။ ဗုဒၶဘာသာ သန္း ၅၀၀
၂။ ဟိႏၵဴဘာသာ သန္း ၇၅၀
၃။ ခရစ္စတန္ဘာသာ သန္း ၂၀၀၀
၄။ အစၥလာမ္ဘာသာ သန္း ၁၂၀၀
က်န္ရာနွုန္းမွာ အၿခားေသာ ဘာသာတရားမ်ားကို ကိုးကြယ္ၾကၿပီး ဘာသာတရားမ်ားကို မကိုးကြယ္သူမ်ားလည္းရွိၾကပါသည္။
လူဦးေရသန္းရာေက်ာ္ေသာ ၁၀ နိုင္ငံမွာ-
၁။ တရုပ္ - ၁၃၀၀ ေက်ာ္။
၂။ အိႏၵိယ - ၁၀၀၀ ေက်ာ္။
၃။ အေမရိကန္ - ၂၈၂ ေက်ာ္။
၄။ အင္ဒိုနီးရွား - ၂၁၉ ေက်ာ္။
၅။ ဘာရာဇီးလ္း - ၁၇၈ ေက်ာ္။
၆။ ပါကိစၥတန္ - ၁၅၃ ေက်ာ္။
၇။ ဘဂၤလားေဒရွ့္ - ၁၄၆ ေက်ာ္။
၈။ ရာရွားဖက္ဒေရးရွင္း - ၁၄၃ ေက်ာ္။
၉။ ဂ်ပန္ - ၁၂၇ ေက်ာ္။
၁၀။ နိုင္ဂ်ီးရီးယား - ၁၂၄ ေက်ာ္တို့ၿဖစ္ပါသည္။
ကမၻာ့နိုင္ငံမ်ားအနက္ ၁၉၁ နိုင္ငံသည္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အဖြဲ့၀င္နိုင္ငံမ်ားၿဖစ္ၾကသည္။
မွတ္ခ်က္။ ။ အထက္ေဖၚၿပပါမ်ားသည္ ၂၀၀၀ခုနွစ္ မွတ္တမ္းအရတင္ၿပၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။

1:49 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Friday, August 27, 2010

လူတစ္ေယာက္ရဲ့ ေသြးေပါင္ခ်ိန္တိုင္းၾကည့္လိုအထက-္ ၁၂၀/ ေအာက-္ ၈၀ M M H G နဲ့ေအာက္ရွိပါက ပုံမွန္ေသြးေပါင္ခ်ိန္လို့ယူဆၿပီး အထက္ - ၁၄၀/ ေအာက-္ ၉၀ M M H G န ဲ့ အထက္ရွိပါက ေသြးတိုးေရာဂါရွိတယ္လို့သတ္မွတ္ပါတယ္ ၁၂၀/ ၈၀ M M H G မွ ၁၄၀/ ၉၀ M M H G ၾကားကိုေတာ ပုံမွန္ေသြးခ်ိန္ အၿမင့္စား (သို့မဟုတ္) ပဏာမ အဆင့္ ေသြးတိုးေရာဂါလို့ သတ္မွတ္ပါတယ္။
သုတေရးရာ

ေသြးတိုးရွိ / မရိွ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ ပုံမွန္အေနအထား

Posted by ခလီယင့္ (အဥၹန)  |  No comments

လူတစ္ေယာက္ရဲ့ ေသြးေပါင္ခ်ိန္တိုင္းၾကည့္လိုအထက-္ ၁၂၀/ ေအာက-္ ၈၀ M M H G နဲ့ေအာက္ရွိပါက ပုံမွန္ေသြးေပါင္ခ်ိန္လို့ယူဆၿပီး အထက္ - ၁၄၀/ ေအာက-္ ၉၀ M M H G န ဲ့ အထက္ရွိပါက ေသြးတိုးေရာဂါရွိတယ္လို့သတ္မွတ္ပါတယ္ ၁၂၀/ ၈၀ M M H G မွ ၁၄၀/ ၉၀ M M H G ၾကားကိုေတာ ပုံမွန္ေသြးခ်ိန္ အၿမင့္စား (သို့မဟုတ္) ပဏာမ အဆင့္ ေသြးတိုးေရာဂါလို့ သတ္မွတ္ပါတယ္။

6:50 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Tuesday, August 24, 2010
ျခူး- ျမင္း- က်ား- ဆင္- စာမရီ- ၾကံံ့၊
သမင္- ျခေသၤ့- ၾကက္တူေရြး၊
ျ့ခေသၤ့ လည္ဆံ ဦးေခါင္း ျခီလက္၊
ႏွာေမာင္းမွာဆင္ သမင္မ်က္စိ၊
့့ျမင္း၏နားရြက္ ၾကက္တူေရြးလွွ်ာ၊
စာမရီ ပဒုံး က်ားကပါးစပ္၊
ၾကံ့က အျဂိဳ ကုိယ္ထည္မွာျခဴးပါ။
ပင္မ

ဗ်ာလႅ (နဝ ရူပ)

Posted by ခလီယင့္ (အဥၹန)  |  No comments
ျခူး- ျမင္း- က်ား- ဆင္- စာမရီ- ၾကံံ့၊
သမင္- ျခေသၤ့- ၾကက္တူေရြး၊
ျ့ခေသၤ့ လည္ဆံ ဦးေခါင္း ျခီလက္၊
ႏွာေမာင္းမွာဆင္ သမင္မ်က္စိ၊
့့ျမင္း၏နားရြက္ ၾကက္တူေရြးလွွ်ာ၊
စာမရီ ပဒုံး က်ားကပါးစပ္၊
ၾကံ့က အျဂိဳ ကုိယ္ထည္မွာျခဴးပါ။

7:10 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Sunday, August 15, 2010

အေ၀း …..သူငယ္ခ်င္း
မင္းေလ့ရခုိင္ ငါေလ့ရခုိင္
မ်ဳိးရခုိင္လို႔ ပါးဇကနီ
တစ္၀ီ၀ီနန့္
ေခၚနိန္ခကတ္ေတ ငါရုိ့တိေလ။

အဂုအခါမွာ..
မင္းကတစ္နိန္ရာ ငါကတစ္ၿခား
နယ္ၿမီကၿခား ရီကၿခားလုိ့
ေရာက္နိန္ကတ္ေတ ငရုိ့တိေလ။

ရခုိင္အသံ စာရြီးမွန္ကုိ
မင္လည္းမႀကံ ငါလည္းမဖတ္
သူကလည္းမရြီး အသီးသီးေက
ဇာသူလာလုိ့ ဖတ္,ရြီး ဖုိ့လဲ။
ပင္မ

တာ၀န္

Posted by thadawa  |  No comments

အေ၀း …..သူငယ္ခ်င္း
မင္းေလ့ရခုိင္ ငါေလ့ရခုိင္
မ်ဳိးရခုိင္လို႔ ပါးဇကနီ
တစ္၀ီ၀ီနန့္
ေခၚနိန္ခကတ္ေတ ငါရုိ့တိေလ။

အဂုအခါမွာ..
မင္းကတစ္နိန္ရာ ငါကတစ္ၿခား
နယ္ၿမီကၿခား ရီကၿခားလုိ့
ေရာက္နိန္ကတ္ေတ ငရုိ့တိေလ။

ရခုိင္အသံ စာရြီးမွန္ကုိ
မင္လည္းမႀကံ ငါလည္းမဖတ္
သူကလည္းမရြီး အသီးသီးေက
ဇာသူလာလုိ့ ဖတ္,ရြီး ဖုိ့လဲ။

10:47 PM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Tuesday, August 3, 2010

ဘေလာမွာစာမေရးျဖစ္တာေတာင္အေတာ္ၾကာသြားျပီး ၊ ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္မို႕ျမန္မာႏိုင္ငံကိုေရာက္ ေနသည္ကတစ္ေၾကာင္းအင္တာနက္သံုးရတာအဆင္မေျပတာ ကတစ္ေၾကာင္း စသည္စသည္မ်ားေၾကာင္း စာမေရးျဖစ္တာပါတကယ္ေတာကၽြန္ေတာ္႕ေရးတဲ႕စာေတြကိုဘယ္သူမွမဖတ္ ဖူးဟုထင္ေနေသာကၽြန္ေတာ္သည္ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္သတိေပးလာမွသတိထားမိလိုက္သည္၊ “ ဟ ကိုယ္႕လူ ေပ်ာက္ခ်က္သားေကာင္းလွခ်ည္လား ဘေလာမွာဘာမွလည္းပိုစ္႕ အသစ္မတက္လာပါလား “ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္၏သတိေပးသံေၾကာင္း ငါေရးတဲ႕စာေတြကိုဖတ္တဲ႕သူေတြလဲရွိပါလားဆိုျပီးေတာ မိမိကိုယ္ကုိအားတက္သလိုေတာရွိသြားသည္ ။

ေဆာင္းပါး

လုပ္စားမလား လႈပ္ရွားမလား

Posted by မင္းခိုင္ဇံ(ဘန္ေကာက္)  |  No comments

ဘေလာမွာစာမေရးျဖစ္တာေတာင္အေတာ္ၾကာသြားျပီး ၊ ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္မို႕ျမန္မာႏိုင္ငံကိုေရာက္ ေနသည္ကတစ္ေၾကာင္းအင္တာနက္သံုးရတာအဆင္မေျပတာ ကတစ္ေၾကာင္း စသည္စသည္မ်ားေၾကာင္း စာမေရးျဖစ္တာပါတကယ္ေတာကၽြန္ေတာ္႕ေရးတဲ႕စာေတြကိုဘယ္သူမွမဖတ္ ဖူးဟုထင္ေနေသာကၽြန္ေတာ္သည္ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္သတိေပးလာမွသတိထားမိလိုက္သည္၊ “ ဟ ကိုယ္႕လူ ေပ်ာက္ခ်က္သားေကာင္းလွခ်ည္လား ဘေလာမွာဘာမွလည္းပိုစ္႕ အသစ္မတက္လာပါလား “ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္၏သတိေပးသံေၾကာင္း ငါေရးတဲ႕စာေတြကိုဖတ္တဲ႕သူေတြလဲရွိပါလားဆိုျပီးေတာ မိမိကိုယ္ကုိအားတက္သလိုေတာရွိသြားသည္ ။

4:49 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Monday, August 2, 2010

၁-၈-၂၀၁၀၊ ဘန္ေကာက္။

ရခုိင္ေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႕(ထုိင္း)၏ ေက်ာင္းသားရုံးခန္းတည္ေနရာကုိ၊ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႔၊ စမဲဒမ္း၊ စြယ္ ၅၊ အမွတ္ ၂၈/၁၈- တြင္ ဖြင့္လွစ္လိုက္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။


သတင္း

A.S.M.A ရခိုင္းေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ား(ထုိင္း) ရုံးခန္းဖြင့္လွစ္

Posted by ရြာဦးေက်ာင္း ဆရာေတာ္  |  No comments

၁-၈-၂၀၁၀၊ ဘန္ေကာက္။

ရခုိင္ေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႕(ထုိင္း)၏ ေက်ာင္းသားရုံးခန္းတည္ေနရာကုိ၊ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႔၊ စမဲဒမ္း၊ စြယ္ ၅၊ အမွတ္ ၂၈/၁၈- တြင္ ဖြင့္လွစ္လိုက္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။


8:37 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Sunday, July 18, 2010

ရခိုင္စာပီလို႔ ေျပာလိုက္ေက ကြိကြိေခ် ေကာက္ေကာက္ေခ် အကၡရာတိကို ၿပီးပနာျမင္တတ္ ကတ္စြာက ရခိုင္သားတိ အေလ့အက်င့္ျဖစ္နီယာ။ အကၡရာနန္႔ စာပီမတူဆိုစြာကို သတိထားေရလူ က နည္းေရ။ ယင္းအတြက္ ဇာမာလဲ ရခိုင္စာပီ ဗမာအကၡရာနန္႔တည္းဗ်ယ္ ရီးနီကတ္ေတဂါးလို႔ တစ္ခ်ိဳ႕က ေျပာကတ္ပန္ယာ။ ေယခါ အရာတစ္တိုင္က မဟုတ္ေ၀း ေဒခ်င့္စြာ ရခိုင္စာလို႔ တုန္႔ျပန္ ကတ္ေတ။ ရယ္ဖို႔ေလ့ေကာင္းယင့္။ ဇာပိုင္ပင္ေျပာေျပာ ေအဂုရိုက္ျပနီေရ အကၡရာကို ရခိုင္က ဗမာထက္ေစာပနာ သံုးနီခစြာေဒါ့ခါ ျငင္းမလြတ္ အမွန္။ ေယဒါေလ့ ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္ကို ဗမာတိက တီထြင္ပစ္ကတ္ေတအတြက္ ေဒခ်င့္စြာ ဗမာအကၡရာဆိုေကေလ့ အကၽြႏု္ပ္ မျငင္းပါ။
ေဆာင္းပါး

ရခိုင္စာပီ

Posted by A.S.M.A - ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ  |  No comments

ရခိုင္စာပီလို႔ ေျပာလိုက္ေက ကြိကြိေခ် ေကာက္ေကာက္ေခ် အကၡရာတိကို ၿပီးပနာျမင္တတ္ ကတ္စြာက ရခိုင္သားတိ အေလ့အက်င့္ျဖစ္နီယာ။ အကၡရာနန္႔ စာပီမတူဆိုစြာကို သတိထားေရလူ က နည္းေရ။ ယင္းအတြက္ ဇာမာလဲ ရခိုင္စာပီ ဗမာအကၡရာနန္႔တည္းဗ်ယ္ ရီးနီကတ္ေတဂါးလို႔ တစ္ခ်ိဳ႕က ေျပာကတ္ပန္ယာ။ ေယခါ အရာတစ္တိုင္က မဟုတ္ေ၀း ေဒခ်င့္စြာ ရခိုင္စာလို႔ တုန္႔ျပန္ ကတ္ေတ။ ရယ္ဖို႔ေလ့ေကာင္းယင့္။ ဇာပိုင္ပင္ေျပာေျပာ ေအဂုရိုက္ျပနီေရ အကၡရာကို ရခိုင္က ဗမာထက္ေစာပနာ သံုးနီခစြာေဒါ့ခါ ျငင္းမလြတ္ အမွန္။ ေယဒါေလ့ ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္ကို ဗမာတိက တီထြင္ပစ္ကတ္ေတအတြက္ ေဒခ်င့္စြာ ဗမာအကၡရာဆိုေကေလ့ အကၽြႏု္ပ္ မျငင္းပါ။

7:19 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Thursday, July 15, 2010

ေမွ်ာင္လင့္ခ်က္နွင့္ အနာဂါတ္သည္
အျမဲဒြန္တဲြသြားလာလ်က္ရွိ၏ ။
ထုိအရာနွစ္ခုအား တစ္စစီ ခဲြထုတ္ပစ္၍မရႏုိင္ ။
အနာဂါတ္သည္ေမွ်ာင္လင့္ခ်က္၌ မွီတည္ေနျပီး
ေမွ်ာင္လင့္ခ်က္သည္ အနာဂါတ္အားတြယ္ဖက္ထား၏။
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္သည္ အျမဲရွင္သန္ေနျပီး
အနာဂါတ္သည္ အျမဲေရြ႔လ်ားေနေပလိမ့္မည္ ။
အကြ်န္ဳပ္တို့၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အား
မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ မေသဆံုးေစႏုိင္သလို
အကြ်နဳ္ပ္တို့၏ အနာဂါတ္အားလည္း
မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ ရပ္တန္႔၍ ရလိမ့္မည္မဟုတ္။
အကြ်န္ုပ္တို့၏ အသက္ရႈသံမရပ္တန့္သမွ်
အကြ်န္ုပ္တို့၏ ေမွ်ာင္လင့္ခ်က္နွင့္ အနာဂါတ္သည္လည္း
အျမဲ ရွင္သန္ေတာက္ပ ေနေပလိမ့္မည္ ။
အကြ်န္ုပ္တို့သည္ အကြ်န္ုပ္တို့၏ ဖန္ဆင္းရွင္ျဖစ္ျပီး
အကြ်န္ုပ္တို့သည္ အကြ်န္ုပ္တို့၏ မေကာင္းဆိုးဝါးလည္းျဖစ္၏။
ပင္မ

အနာဂါတ္နွင့္ ေမွ်ာ္လင့့္ခ်က္

Posted by အသွ်င္ေရ၀တ  |  1 comment

ေမွ်ာင္လင့္ခ်က္နွင့္ အနာဂါတ္သည္
အျမဲဒြန္တဲြသြားလာလ်က္ရွိ၏ ။
ထုိအရာနွစ္ခုအား တစ္စစီ ခဲြထုတ္ပစ္၍မရႏုိင္ ။
အနာဂါတ္သည္ေမွ်ာင္လင့္ခ်က္၌ မွီတည္ေနျပီး
ေမွ်ာင္လင့္ခ်က္သည္ အနာဂါတ္အားတြယ္ဖက္ထား၏။
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္သည္ အျမဲရွင္သန္ေနျပီး
အနာဂါတ္သည္ အျမဲေရြ႔လ်ားေနေပလိမ့္မည္ ။
အကြ်န္ဳပ္တို့၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အား
မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ မေသဆံုးေစႏုိင္သလို
အကြ်နဳ္ပ္တို့၏ အနာဂါတ္အားလည္း
မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ ရပ္တန္႔၍ ရလိမ့္မည္မဟုတ္။
အကြ်န္ုပ္တို့၏ အသက္ရႈသံမရပ္တန့္သမွ်
အကြ်န္ုပ္တို့၏ ေမွ်ာင္လင့္ခ်က္နွင့္ အနာဂါတ္သည္လည္း
အျမဲ ရွင္သန္ေတာက္ပ ေနေပလိမ့္မည္ ။
အကြ်န္ုပ္တို့သည္ အကြ်န္ုပ္တို့၏ ဖန္ဆင္းရွင္ျဖစ္ျပီး
အကြ်န္ုပ္တို့သည္ အကြ်န္ုပ္တို့၏ မေကာင္းဆိုးဝါးလည္းျဖစ္၏။

4:47 AM Share:

1 မွတ္ခ်က္တိ:

Thursday, July 8, 2010

ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ မူလပန္းတိုင္၊ ရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္ ေခတ္ပညာ၊ ရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာအင္တာနက္ အစရွိသျဖင့္ ေမးခြန္းေပါင္းစုံကို အီးေမး ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ဖတ္ရွူေနရသျဖင့္၊ ဤ မူလပန္းတိုင္ကုိ ေရးသားလိုက္ပါသည္။

အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည့္အနက္ ဤယခု ေရးသားလုိက္ျခင္းသည္လည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည့္ထဲမွ တစ္မ်ိဳးဟူ၍ မွတ္ယူေတာ္မူၾကပါရန္။
ကမၻာေပၚရွိ မည့္သည္အဖြဲ႔အစည္းမဆို မူလပန္းတိုင္ ဟူ၍ ရွိၾကေလသည္။ ဥပမာ အားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုိ ဆုိၾကပါစုိ႔…။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မူလပန္းတိုင္သည္ ေခတ္မီ ဖြံ႕ျဖဳိ္းတိုးတက္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ၾကီ္းဆီသို႔ ဟူ၍ ျဖစ္ေလသည္။
ထုိနည္းတူစြာ အဖြဲ႔အစည္းစုံ၌ ပန္းတိုင္းမ်ိဳးစုံရွိၾကေလသည္။ သို႔ေသာ္ ဤေနရာ၌ အဖြဲ ့အစည္းႏွင့္ ဝန္ထမ္းကို ကြဲျပား ေစခ်င္ေသးသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ သူမ်ားကို ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းဟု ေခၚသကဲ့သုိ႔၊ သာသနာေတာ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနသူုမ်ားကိုလည္း သာသနာ့ဝန္ထမ္းဟုေခၚေလသည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္

မူလပန္းတိုင္ႏွင့္ ေနာက္ဆုံးရည္ရြယ္ခ်က္

Posted by ရြာဦးေက်ာင္း ဆရာေတာ္  |  1 comment

ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ မူလပန္းတိုင္၊ ရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္ ေခတ္ပညာ၊ ရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာအင္တာနက္ အစရွိသျဖင့္ ေမးခြန္းေပါင္းစုံကို အီးေမး ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ဖတ္ရွူေနရသျဖင့္၊ ဤ မူလပန္းတိုင္ကုိ ေရးသားလိုက္ပါသည္။

အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည့္အနက္ ဤယခု ေရးသားလုိက္ျခင္းသည္လည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည့္ထဲမွ တစ္မ်ိဳးဟူ၍ မွတ္ယူေတာ္မူၾကပါရန္။
ကမၻာေပၚရွိ မည့္သည္အဖြဲ႔အစည္းမဆို မူလပန္းတိုင္ ဟူ၍ ရွိၾကေလသည္။ ဥပမာ အားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုိ ဆုိၾကပါစုိ႔…။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မူလပန္းတိုင္သည္ ေခတ္မီ ဖြံ႕ျဖဳိ္းတိုးတက္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ၾကီ္းဆီသို႔ ဟူ၍ ျဖစ္ေလသည္။
ထုိနည္းတူစြာ အဖြဲ႔အစည္းစုံ၌ ပန္းတိုင္းမ်ိဳးစုံရွိၾကေလသည္။ သို႔ေသာ္ ဤေနရာ၌ အဖြဲ ့အစည္းႏွင့္ ဝန္ထမ္းကို ကြဲျပား ေစခ်င္ေသးသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ သူမ်ားကို ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းဟု ေခၚသကဲ့သုိ႔၊ သာသနာေတာ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနသူုမ်ားကိုလည္း သာသနာ့ဝန္ထမ္းဟုေခၚေလသည္။

4:29 AM Share:

1 မွတ္ခ်က္တိ:

Thursday, June 17, 2010

ၿမစ္ေတာင္ၿခီၿခား နယ္ၿမီၿခားမွာ
ေမာင္သားေခ်မွာ ပညာရွာမည္
ေသခ်ာဆုိးၿဖတ္ အားကုိညႊတ္၍
လာလတ္ၿပန္ခါ ေဒသားမွာေလ
ကုိးရာမရွိ တြယ္တာနည္းဗ်ာလ္
ခံစားကာလြမ္း ရြာစခန္းကုိ
ေမ်ာ္မွန္းကာေၿဖ မေၿပေကလည္း
ပညာၿပည့္၀ ႏွလုံးလွေသာ္
လုိရာဆႏၵ အ၀၀သည္
ၿပီးေၿမာက္ဖုိ့ရာ အမွန္ရာတည္း
လူႀကီးတိေၿပာ ထုိစကားကုိ
ၿပန္ကာေတြးဆ ေမ်ာ္ကုိးရေသာ္
တတ္ေၿမာက္ၿပီးရာ တတ္ပညာကုိ
ၿပန္ကာတစ္ဖန္ မ်ဳိးဗီဇံကုိ
စုိက္ပ်ဳိးပနာ အက်ဳိးေဆာင္အံံ့
ေအပုိင္ေမ်ာ္က်ဳိး ထုိေရွးေရးကုိ
ေတြးကာမွန္းဆ လြမ္အားရကာ
ဇာခါပီတိ ဆုံးမည္နည္း။
ရကၡထြန္း(ဦးရာဇ္ၿမီ)
ပင္မ

ပီတိ

Posted by thadawa  |  No comments

ၿမစ္ေတာင္ၿခီၿခား နယ္ၿမီၿခားမွာ
ေမာင္သားေခ်မွာ ပညာရွာမည္
ေသခ်ာဆုိးၿဖတ္ အားကုိညႊတ္၍
လာလတ္ၿပန္ခါ ေဒသားမွာေလ
ကုိးရာမရွိ တြယ္တာနည္းဗ်ာလ္
ခံစားကာလြမ္း ရြာစခန္းကုိ
ေမ်ာ္မွန္းကာေၿဖ မေၿပေကလည္း
ပညာၿပည့္၀ ႏွလုံးလွေသာ္
လုိရာဆႏၵ အ၀၀သည္
ၿပီးေၿမာက္ဖုိ့ရာ အမွန္ရာတည္း
လူႀကီးတိေၿပာ ထုိစကားကုိ
ၿပန္ကာေတြးဆ ေမ်ာ္ကုိးရေသာ္
တတ္ေၿမာက္ၿပီးရာ တတ္ပညာကုိ
ၿပန္ကာတစ္ဖန္ မ်ဳိးဗီဇံကုိ
စုိက္ပ်ဳိးပနာ အက်ဳိးေဆာင္အံံ့
ေအပုိင္ေမ်ာ္က်ဳိး ထုိေရွးေရးကုိ
ေတြးကာမွန္းဆ လြမ္အားရကာ
ဇာခါပီတိ ဆုံးမည္နည္း။
ရကၡထြန္း(ဦးရာဇ္ၿမီ)

11:21 PM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

ေပ်ာ္ျမဴးနိန္ခ ငယ္ဘ၀ကုိ
သူကအစ သင့္မွာအလယ္
ငါကအဆုံး စည္းကာရုံး၍
ေပ်ာ္ဆုံးမ၀ ထုိကာလ၀ယ္
နိန့္ညစုံညီ လြမ္းရိပ္စီနန့္
၀၀ီဆာခ ယင္းဘ၀ကုိ
ငါ့ကလြမ္းဆ သတိရ၏။။။။
ၿပည္ကၿခားပနာ နယ္၀ီးပါလည္း
မိန့္ကာမေပ်ာက္ ေပါင္းသင္းေလာက္ကုိ
ၿပန္ေရာက္ခါတြိ ဇာနိန့္ဟိလည္း
ၿပန္တြိနိန့္ခါ စုံညီစြာနန့္
အားပါးတရ လြမ္းတသဗ်ာလ္
ဇာကမေကာင္း ဇာကေကာင္းဖုိ့
ငါကေ၀ဖန္ သူကႀကံပီး
ႀကံညာဏ္ပီးဗ်ာလ္ ဇာလုပ္ပီးခ
ေကာင္းခ်ီးပါေလ ၊……

ရကၡထြန္း(ဦးရာဇ္ၿမီ)
ပင္မ

အေတြး

Posted by thadawa  |  No comments

ေပ်ာ္ျမဴးနိန္ခ ငယ္ဘ၀ကုိ
သူကအစ သင့္မွာအလယ္
ငါကအဆုံး စည္းကာရုံး၍
ေပ်ာ္ဆုံးမ၀ ထုိကာလ၀ယ္
နိန့္ညစုံညီ လြမ္းရိပ္စီနန့္
၀၀ီဆာခ ယင္းဘ၀ကုိ
ငါ့ကလြမ္းဆ သတိရ၏။။။။
ၿပည္ကၿခားပနာ နယ္၀ီးပါလည္း
မိန့္ကာမေပ်ာက္ ေပါင္းသင္းေလာက္ကုိ
ၿပန္ေရာက္ခါတြိ ဇာနိန့္ဟိလည္း
ၿပန္တြိနိန့္ခါ စုံညီစြာနန့္
အားပါးတရ လြမ္းတသဗ်ာလ္
ဇာကမေကာင္း ဇာကေကာင္းဖုိ့
ငါကေ၀ဖန္ သူကႀကံပီး
ႀကံညာဏ္ပီးဗ်ာလ္ ဇာလုပ္ပီးခ
ေကာင္းခ်ီးပါေလ ၊……

ရကၡထြန္း(ဦးရာဇ္ၿမီ)

11:12 PM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

6/17/2010
----------------
မင္းဆက္ခုိင္
----------------
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲအတြက္ ေအာင္စာရင္းမ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ဘာသာစံု ဂုဏ္ထူးရွင္ ၁၈ ဦး ထြက္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။
အဆိုပါ ၁၈ဦးမွာ စစ္ေတြျမိဳ႕မွ ၁၂ ဦး၊ သံတြဲျမိဳ႕မွ ၅ ဦးႏွင့္ ပုဏၰားကၽြန္းျမိဳ႕မွ ၁ဦး တို႕ျဖစ္ၾကသည္။
စစ္ေတြျမိဳ႕ခံတဦးက" ဒီႏွစ္ စစ္ေတြက ဘာသာစံု ဂုဏ္ထူးရွင္ ၁၂ဦး ပါတယ္ဆိုလို႕ ဝမ္းသာမိပါတယ္။ ၁ ဘာသာ၊ ၂ဘာသာ ဂုဏ္ထူးရွင္ေတြလည္း အမ်ားၾကီး ပါဘဲ။ ဒါေပမယ့္ ေအာင္ခ်က္ ရာႏႈန္းက ေတာ္ေတာ့ကို နည္းပါတယ္။ က်တဲ့ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြ မ်ားတယ္လို႕ သိရပါတယ္။" ဟု ေျပာသည္။
သတင္း

၂၀၀၉-၂၀၁၀ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ရခုိင္မွ ၆ ဘာသာ ဂုဏ္ထူးရွင္ ၁၈ဦး ထြက္ေပၚ

Posted by A.S.M.A - ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ  |  No comments

6/17/2010
----------------
မင္းဆက္ခုိင္
----------------
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲအတြက္ ေအာင္စာရင္းမ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ဘာသာစံု ဂုဏ္ထူးရွင္ ၁၈ ဦး ထြက္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။
အဆိုပါ ၁၈ဦးမွာ စစ္ေတြျမိဳ႕မွ ၁၂ ဦး၊ သံတြဲျမိဳ႕မွ ၅ ဦးႏွင့္ ပုဏၰားကၽြန္းျမိဳ႕မွ ၁ဦး တို႕ျဖစ္ၾကသည္။
စစ္ေတြျမိဳ႕ခံတဦးက" ဒီႏွစ္ စစ္ေတြက ဘာသာစံု ဂုဏ္ထူးရွင္ ၁၂ဦး ပါတယ္ဆိုလို႕ ဝမ္းသာမိပါတယ္။ ၁ ဘာသာ၊ ၂ဘာသာ ဂုဏ္ထူးရွင္ေတြလည္း အမ်ားၾကီး ပါဘဲ။ ဒါေပမယ့္ ေအာင္ခ်က္ ရာႏႈန္းက ေတာ္ေတာ့ကို နည္းပါတယ္။ က်တဲ့ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြ မ်ားတယ္လို႕ သိရပါတယ္။" ဟု ေျပာသည္။

10:24 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Sunday, May 9, 2010

ပ်ားရည္ေခ်တစ္စက္
ရခိုင္ျမီမွာ ခ်ိဳသာဖို႕
ပင္ပန္းႀကီးစြာ ျပဳစုခပါယင့္။

ႏွင္းေခ်တစ္စက္
ရခိုင္ျမီကို အီျမစီဖို႕
ေမွ်ာ္လင္းႀကီးစြာ ပ်ိဳးေထာင္ခပါယင့္.။
.
ရခိုင္စစ္ေပ်ာက္ နအဖေရာက္ခါ
ရခုိင္ျမီမွာ ပ်ားရည္လည္းေပ်ာက္
ႏွင္းစက္ေျခာက္လို႕
ကူပါကယ္ပါ တစ္ေအာ္ေအာ္နန္႕
ေအာ္နိန္ရစြာလည္း ႀကာနိန္ယာ။

ရရာလက္နက္ ဆဲြကိုင္တိုက္စြာ
အခ်ိန္တိလည္း ဆြီးနိန္ယာ။
ရခိုင္ျပည္သူ ခံစားနိန္ရ
ဘဝမလွ ကြ်န္ဘဝက
လြတ္ေျမာက္ေရးတြက္ အသက္စြန္႕လွ်က္
တိုက္ထုပ္စြာလည္း ႀကာနိန္ယာ။
ပင္မ

ဆုေတာင္မိပါယင့္

Posted by လျခမ္းျမီ  |  No comments

ပ်ားရည္ေခ်တစ္စက္
ရခိုင္ျမီမွာ ခ်ိဳသာဖို႕
ပင္ပန္းႀကီးစြာ ျပဳစုခပါယင့္။

ႏွင္းေခ်တစ္စက္
ရခိုင္ျမီကို အီျမစီဖို႕
ေမွ်ာ္လင္းႀကီးစြာ ပ်ိဳးေထာင္ခပါယင့္.။
.
ရခိုင္စစ္ေပ်ာက္ နအဖေရာက္ခါ
ရခုိင္ျမီမွာ ပ်ားရည္လည္းေပ်ာက္
ႏွင္းစက္ေျခာက္လို႕
ကူပါကယ္ပါ တစ္ေအာ္ေအာ္နန္႕
ေအာ္နိန္ရစြာလည္း ႀကာနိန္ယာ။

ရရာလက္နက္ ဆဲြကိုင္တိုက္စြာ
အခ်ိန္တိလည္း ဆြီးနိန္ယာ။
ရခိုင္ျပည္သူ ခံစားနိန္ရ
ဘဝမလွ ကြ်န္ဘဝက
လြတ္ေျမာက္ေရးတြက္ အသက္စြန္႕လွ်က္
တိုက္ထုပ္စြာလည္း ႀကာနိန္ယာ။

9:28 PM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

 
ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား ဆြမ္းဆက္ကပ္ေနပုံ
သတင္း

ထိုင္းႏုိင္ငံရွိ တကၠသိုလ္အသီးသီးမွ ရခိုင္ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား ဆြမ္းဆက္ကပ္။

Posted by ရြာဦးေက်ာင္း ဆရာေတာ္  |  No comments

 
ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား ဆြမ္းဆက္ကပ္ေနပုံ

7:37 PM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Thursday, April 1, 2010

ဘားဘူးဟိယင့္ ဆန္ဟိယင့္ ဒိုင္ဂ်ီဟိယင့္ ရီဟိယင့္လို႔ ရခိုင္ျပည္ပညာရွိမ်ားကဆိုထားခပါေရ။
ေဒအခ်ိန္မွ စစ္ခြီးတိေအာက္ကိုေရာက္နိန္လို႔ ရခိုင္ျပည္အေႀကာင္းကိုေျပာရဖို႔ဆိုေက ခ်မ္းသားအားႀကီး နယ္ခ်ဲ႕လက္ေအာက္ကေရာက္ေတ အခ်ိန္ကပင္ အသက္ရွင္နိန္ထိုင္ေရး စားဝတ္ေနေရးနန္႔ ႀကံဳတြီနိန္ရစြာ လက္ရွိအခ်ိန္ထိပါရာ။
ရခိုင္ျပည္ ျပည္သူလူထုဘဝအနိန္နန္႔လည္း သူတစ္လံုး ကိုယ္တစ္လံုး လူပိုင္သူပိုင္တင့္တင့္တယ္တယ္နိန္ရဖို႔စြာကို မေျပာပါေကဖိ၊ ဇာေႀကာင္းလဲဆိုေက ရမ္းခ်င္တိုင္းရမ္း ႀကမ္းခ်င္တိုင္ႀကမ္း ထင္ရာျမင္တိုးတက္ရာတိကို ရခိုင္လူမ်ိဳးေပ်ာက္ကြယ္ေရးအတြက္ တိုက္ပ်က္နိန္ကတ္လို႔ပါရာ။
ေဆာင္းပါး

ေဟာင္းႏြမ္းေရ အေတြးအေခၚနန္႔ ပုတ္သိုးနိန္ေရ တယူသန္ဝါဒေခ်တိကို ေဝးပလိုက္ဂါတ္ေမဖိ။

Posted by Myat Khine  |  No comments

ဘားဘူးဟိယင့္ ဆန္ဟိယင့္ ဒိုင္ဂ်ီဟိယင့္ ရီဟိယင့္လို႔ ရခိုင္ျပည္ပညာရွိမ်ားကဆိုထားခပါေရ။
ေဒအခ်ိန္မွ စစ္ခြီးတိေအာက္ကိုေရာက္နိန္လို႔ ရခိုင္ျပည္အေႀကာင္းကိုေျပာရဖို႔ဆိုေက ခ်မ္းသားအားႀကီး နယ္ခ်ဲ႕လက္ေအာက္ကေရာက္ေတ အခ်ိန္ကပင္ အသက္ရွင္နိန္ထိုင္ေရး စားဝတ္ေနေရးနန္႔ ႀကံဳတြီနိန္ရစြာ လက္ရွိအခ်ိန္ထိပါရာ။
ရခိုင္ျပည္ ျပည္သူလူထုဘဝအနိန္နန္႔လည္း သူတစ္လံုး ကိုယ္တစ္လံုး လူပိုင္သူပိုင္တင့္တင့္တယ္တယ္နိန္ရဖို႔စြာကို မေျပာပါေကဖိ၊ ဇာေႀကာင္းလဲဆိုေက ရမ္းခ်င္တိုင္းရမ္း ႀကမ္းခ်င္တိုင္ႀကမ္း ထင္ရာျမင္တိုးတက္ရာတိကို ရခိုင္လူမ်ိဳးေပ်ာက္ကြယ္ေရးအတြက္ တိုက္ပ်က္နိန္ကတ္လို႔ပါရာ။

5:51 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Friday, February 26, 2010

တစ္ခါက ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္း သို႕ျမက္ရိတ္ရန္ေရာက္ရွိလာေသာ ကုလားတစ္ေယာက္သည္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးအထံတြင္ ခြင္႕ေတာင္းျပီျမက္ရိတ္ရန္ ေက်ာင္း အတြင္းသို႕ ၀င္လာေလသည္ ။ ထိုေက်ာင္းထဲတြင္ သီလရွင္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းရွိျပီး ေက်ာင္း၏အေနာက္ဖက္တြင္ သီလရွင္ တန္မ်က္စဥ္းလွဲေနေလသည္။ ထိုအခါ ကုလားက သီလရွင္ေက်ာင္းအနီးအနားသိုလာ၍ျမက္ရိတ္ေနေလသည္ ။ .
သီလရွင္ေတြ႕ျမင္ေသာအခါ ကုလားအားေမာင္းထုတ္ေလသည္ ။ ေဟ ကုလား ဘလာလုပ္တာလဲ သြား ျပန္သြား အခုခ်က္ျခင္းထြက္သြား ။
သုတေရးရာ

ဒါဘယ္သူႏွင္႕ရတဲ႕ကေလးလဲ ( ဟာသ)

Posted by မင္းခိုင္ဇံ(ဘန္ေကာက္)  |  No comments

တစ္ခါက ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္း သို႕ျမက္ရိတ္ရန္ေရာက္ရွိလာေသာ ကုလားတစ္ေယာက္သည္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးအထံတြင္ ခြင္႕ေတာင္းျပီျမက္ရိတ္ရန္ ေက်ာင္း အတြင္းသို႕ ၀င္လာေလသည္ ။ ထိုေက်ာင္းထဲတြင္ သီလရွင္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းရွိျပီး ေက်ာင္း၏အေနာက္ဖက္တြင္ သီလရွင္ တန္မ်က္စဥ္းလွဲေနေလသည္။ ထိုအခါ ကုလားက သီလရွင္ေက်ာင္းအနီးအနားသိုလာ၍ျမက္ရိတ္ေနေလသည္ ။ .
သီလရွင္ေတြ႕ျမင္ေသာအခါ ကုလားအားေမာင္းထုတ္ေလသည္ ။ ေဟ ကုလား ဘလာလုပ္တာလဲ သြား ျပန္သြား အခုခ်က္ျခင္းထြက္သြား ။

7:05 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Thursday, February 18, 2010

ပင္မ

Theravada Samadhi Education Association: Scholarship Project

Posted by ရာဝဏ  |  No comments

12:56 PM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Friday, January 29, 2010

Applying Upekkha to Making Friends
BY KAVINDA
Upekkha: equanimity

In the Buddhist conception, Upekkha is a pali word which is usually translated into equanimity. It is one of four brahmavihara (noble living) all of which are practical ways of mental states leading to peace. Upekkha is a balanced state of mind without discriminations and makes feeling indifferent between good and bad or whatever other different objects are. For the mental practitioners who can build a firm equanimity in their mind, the mind feels disinterested without attachment on other’s actions of what they do. It means Upekkha-mind is never shaken by senses like a rock by the wind.
ေဆာင္းပါး

Applying Upekkha to Making Friends

Posted by ေဖါက္ထြင္း  |  No comments

Applying Upekkha to Making Friends
BY KAVINDA
Upekkha: equanimity

In the Buddhist conception, Upekkha is a pali word which is usually translated into equanimity. It is one of four brahmavihara (noble living) all of which are practical ways of mental states leading to peace. Upekkha is a balanced state of mind without discriminations and makes feeling indifferent between good and bad or whatever other different objects are. For the mental practitioners who can build a firm equanimity in their mind, the mind feels disinterested without attachment on other’s actions of what they do. It means Upekkha-mind is never shaken by senses like a rock by the wind.

10:46 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Monday, January 25, 2010

အခုတေလာ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ဘာသာအခ်င္းခ်င္း ေစာ္ကားရုိင္းျပေသာ စကားမ်ားကို ထူးထူးျခားျခား ေျပာဆိုေနၾကသည္ကုိ၊ မေတြ႔ခ်င္အဆုံးေတြ႔ေနၾကရေလသည္။

ဤကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရးစပ္ကူမတ္ကူးကာလမ်ားတြင္ ယခုကဲ့သုိ႔ ဘာသာေရးေသြးခဲြမွူမ်ား ေပၚေပါက္တတ္သည္ကုိ ညီေတာ္ ေနာင္ေတာ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား ႏွင့္ အစၥလာမ္ ခရစ္ယာန္မက်န္ အားလုံးေသာ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား သတိထားရမည့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခု ျဖစ္ေလသည္။
သုတေရးရာ

တရားခံ ဘယ္သူလဲ

Posted by ရြာဦးေက်ာင္း ဆရာေတာ္  |  No comments

အခုတေလာ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ဘာသာအခ်င္းခ်င္း ေစာ္ကားရုိင္းျပေသာ စကားမ်ားကို ထူးထူးျခားျခား ေျပာဆိုေနၾကသည္ကုိ၊ မေတြ႔ခ်င္အဆုံးေတြ႔ေနၾကရေလသည္။

ဤကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရးစပ္ကူမတ္ကူးကာလမ်ားတြင္ ယခုကဲ့သုိ႔ ဘာသာေရးေသြးခဲြမွူမ်ား ေပၚေပါက္တတ္သည္ကုိ ညီေတာ္ ေနာင္ေတာ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား ႏွင့္ အစၥလာမ္ ခရစ္ယာန္မက်န္ အားလုံးေသာ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား သတိထားရမည့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခု ျဖစ္ေလသည္။

7:18 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Monday, January 4, 2010

Self-responsibility

Preface
For us, third year students of B.A in MCU, as assignment of Buddhism and Ecology subject, the Lecture named Dr. Montrat Soeseng let us choose topics dealing with ecology as we like. After considering what I should do, I determined to write this topic named ‘How to Heal Sick World or Self-responsibility’, the way to solve our environmental problems because I loved to show the way to be able to help our environment making me interesting. In spite of being lack of experiences to show beautiful idea and causal reasons concerned with this topic, I was in an active part of trying to carefully and eagerly complete this topic by keeping my responsibility without losing interests of title’s meaning what I refer to. So, I intentionally did my work as possible as I could. Name of topic may be a familiar with us as daily activities that we responsible but misunderstanding usually makes one an unfamiliar with ways of practices in ecosystems. Desire to write this topic comparing with other’s idea or instruction of Buddhist texts motivates me feeling actives voluntarily.
ဘာသာေရး

Self-responsibility

Posted by ေဖါက္ထြင္း  |  No comments

Self-responsibility

Preface
For us, third year students of B.A in MCU, as assignment of Buddhism and Ecology subject, the Lecture named Dr. Montrat Soeseng let us choose topics dealing with ecology as we like. After considering what I should do, I determined to write this topic named ‘How to Heal Sick World or Self-responsibility’, the way to solve our environmental problems because I loved to show the way to be able to help our environment making me interesting. In spite of being lack of experiences to show beautiful idea and causal reasons concerned with this topic, I was in an active part of trying to carefully and eagerly complete this topic by keeping my responsibility without losing interests of title’s meaning what I refer to. So, I intentionally did my work as possible as I could. Name of topic may be a familiar with us as daily activities that we responsible but misunderstanding usually makes one an unfamiliar with ways of practices in ecosystems. Desire to write this topic comparing with other’s idea or instruction of Buddhist texts motivates me feeling actives voluntarily.

8:58 PM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

ၾကည့္ရွူမူ ပမာဏ

ဆက္သြယ္ရန္

Name

Email *

Message *

မၾကာေသးမွီမွတ္တမ္း

ႏွစ္စဥ္အလိုက္မွတ္တမ္း

© 2018 A.S.M.A. Thailand Ayuttaya
.
back to top