ဤ Websiteသည္ ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၏ တရားဝင္website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ It is an official website of Arakan Student Monks Association (A.S.M.A), Thailand.

Friday, January 29, 2010

Applying Upekkha to Making Friends
BY KAVINDA
Upekkha: equanimity

In the Buddhist conception, Upekkha is a pali word which is usually translated into equanimity. It is one of four brahmavihara (noble living) all of which are practical ways of mental states leading to peace. Upekkha is a balanced state of mind without discriminations and makes feeling indifferent between good and bad or whatever other different objects are. For the mental practitioners who can build a firm equanimity in their mind, the mind feels disinterested without attachment on other’s actions of what they do. It means Upekkha-mind is never shaken by senses like a rock by the wind.
ေဆာင္းပါး

Applying Upekkha to Making Friends

Posted by ေဖါက္ထြင္း  |  No comments

Applying Upekkha to Making Friends
BY KAVINDA
Upekkha: equanimity

In the Buddhist conception, Upekkha is a pali word which is usually translated into equanimity. It is one of four brahmavihara (noble living) all of which are practical ways of mental states leading to peace. Upekkha is a balanced state of mind without discriminations and makes feeling indifferent between good and bad or whatever other different objects are. For the mental practitioners who can build a firm equanimity in their mind, the mind feels disinterested without attachment on other’s actions of what they do. It means Upekkha-mind is never shaken by senses like a rock by the wind.

10:46 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Monday, January 25, 2010

အခုတေလာ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ဘာသာအခ်င္းခ်င္း ေစာ္ကားရုိင္းျပေသာ စကားမ်ားကို ထူးထူးျခားျခား ေျပာဆိုေနၾကသည္ကုိ၊ မေတြ႔ခ်င္အဆုံးေတြ႔ေနၾကရေလသည္။

ဤကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရးစပ္ကူမတ္ကူးကာလမ်ားတြင္ ယခုကဲ့သုိ႔ ဘာသာေရးေသြးခဲြမွူမ်ား ေပၚေပါက္တတ္သည္ကုိ ညီေတာ္ ေနာင္ေတာ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား ႏွင့္ အစၥလာမ္ ခရစ္ယာန္မက်န္ အားလုံးေသာ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား သတိထားရမည့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခု ျဖစ္ေလသည္။
သုတေရးရာ

တရားခံ ဘယ္သူလဲ

Posted by ရြာဦးေက်ာင္း ဆရာေတာ္  |  No comments

အခုတေလာ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ဘာသာအခ်င္းခ်င္း ေစာ္ကားရုိင္းျပေသာ စကားမ်ားကို ထူးထူးျခားျခား ေျပာဆိုေနၾကသည္ကုိ၊ မေတြ႔ခ်င္အဆုံးေတြ႔ေနၾကရေလသည္။

ဤကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရးစပ္ကူမတ္ကူးကာလမ်ားတြင္ ယခုကဲ့သုိ႔ ဘာသာေရးေသြးခဲြမွူမ်ား ေပၚေပါက္တတ္သည္ကုိ ညီေတာ္ ေနာင္ေတာ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား ႏွင့္ အစၥလာမ္ ခရစ္ယာန္မက်န္ အားလုံးေသာ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား သတိထားရမည့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခု ျဖစ္ေလသည္။

7:18 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Monday, January 4, 2010

Self-responsibility

Preface
For us, third year students of B.A in MCU, as assignment of Buddhism and Ecology subject, the Lecture named Dr. Montrat Soeseng let us choose topics dealing with ecology as we like. After considering what I should do, I determined to write this topic named ‘How to Heal Sick World or Self-responsibility’, the way to solve our environmental problems because I loved to show the way to be able to help our environment making me interesting. In spite of being lack of experiences to show beautiful idea and causal reasons concerned with this topic, I was in an active part of trying to carefully and eagerly complete this topic by keeping my responsibility without losing interests of title’s meaning what I refer to. So, I intentionally did my work as possible as I could. Name of topic may be a familiar with us as daily activities that we responsible but misunderstanding usually makes one an unfamiliar with ways of practices in ecosystems. Desire to write this topic comparing with other’s idea or instruction of Buddhist texts motivates me feeling actives voluntarily.
ဘာသာေရး

Self-responsibility

Posted by ေဖါက္ထြင္း  |  No comments

Self-responsibility

Preface
For us, third year students of B.A in MCU, as assignment of Buddhism and Ecology subject, the Lecture named Dr. Montrat Soeseng let us choose topics dealing with ecology as we like. After considering what I should do, I determined to write this topic named ‘How to Heal Sick World or Self-responsibility’, the way to solve our environmental problems because I loved to show the way to be able to help our environment making me interesting. In spite of being lack of experiences to show beautiful idea and causal reasons concerned with this topic, I was in an active part of trying to carefully and eagerly complete this topic by keeping my responsibility without losing interests of title’s meaning what I refer to. So, I intentionally did my work as possible as I could. Name of topic may be a familiar with us as daily activities that we responsible but misunderstanding usually makes one an unfamiliar with ways of practices in ecosystems. Desire to write this topic comparing with other’s idea or instruction of Buddhist texts motivates me feeling actives voluntarily.

8:58 PM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

ၾကည့္ရွူမူ ပမာဏ

ဆက္သြယ္ရန္

Name

Email *

Message *

မၾကာေသးမွီမွတ္တမ္း

© 2018 A.S.M.A. Thailand Ayuttaya
.
back to top