ဤ Websiteသည္ ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၏ တရားဝင္website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ It is an official website of Arakan Student Monks Association (A.S.M.A), Thailand.

Friday, February 26, 2010

တစ္ခါက ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္း သို႕ျမက္ရိတ္ရန္ေရာက္ရွိလာေသာ ကုလားတစ္ေယာက္သည္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးအထံတြင္ ခြင္႕ေတာင္းျပီျမက္ရိတ္ရန္ ေက်ာင္း အတြင္းသို႕ ၀င္လာေလသည္ ။ ထိုေက်ာင္းထဲတြင္ သီလရွင္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းရွိျပီး ေက်ာင္း၏အေနာက္ဖက္တြင္ သီလရွင္ တန္မ်က္စဥ္းလွဲေနေလသည္။ ထိုအခါ ကုလားက သီလရွင္ေက်ာင္းအနီးအနားသိုလာ၍ျမက္ရိတ္ေနေလသည္ ။ .
သီလရွင္ေတြ႕ျမင္ေသာအခါ ကုလားအားေမာင္းထုတ္ေလသည္ ။ ေဟ ကုလား ဘလာလုပ္တာလဲ သြား ျပန္သြား အခုခ်က္ျခင္းထြက္သြား ။
သုတေရးရာ

ဒါဘယ္သူႏွင္႕ရတဲ႕ကေလးလဲ ( ဟာသ)

Posted by မင္းခိုင္ဇံ(ဘန္ေကာက္)  |  No comments

တစ္ခါက ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္း သို႕ျမက္ရိတ္ရန္ေရာက္ရွိလာေသာ ကုလားတစ္ေယာက္သည္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးအထံတြင္ ခြင္႕ေတာင္းျပီျမက္ရိတ္ရန္ ေက်ာင္း အတြင္းသို႕ ၀င္လာေလသည္ ။ ထိုေက်ာင္းထဲတြင္ သီလရွင္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းရွိျပီး ေက်ာင္း၏အေနာက္ဖက္တြင္ သီလရွင္ တန္မ်က္စဥ္းလွဲေနေလသည္။ ထိုအခါ ကုလားက သီလရွင္ေက်ာင္းအနီးအနားသိုလာ၍ျမက္ရိတ္ေနေလသည္ ။ .
သီလရွင္ေတြ႕ျမင္ေသာအခါ ကုလားအားေမာင္းထုတ္ေလသည္ ။ ေဟ ကုလား ဘလာလုပ္တာလဲ သြား ျပန္သြား အခုခ်က္ျခင္းထြက္သြား ။

7:05 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Thursday, February 18, 2010

ပင္မ

Theravada Samadhi Education Association: Scholarship Project

Posted by ရာဝဏ  |  No comments

12:56 PM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

ၾကည့္ရွူမူ ပမာဏ

ဆက္သြယ္ရန္

Name

Email *

Message *

မၾကာေသးမွီမွတ္တမ္း

© 2018 A.S.M.A. Thailand Ayuttaya
.
back to top