Thursday, April 1, 2010

ေဟာင္းႏြမ္းေရ အေတြးအေခၚနန္႔ ပုတ္သိုးနိန္ေရ တယူသန္ဝါဒေခ်တိကို ေဝးပလိုက္ဂါတ္ေမဖိ။

ဘားဘူးဟိယင့္ ဆန္ဟိယင့္ ဒိုင္ဂ်ီဟိယင့္ ရီဟိယင့္လို႔ ရခိုင္ျပည္ပညာရွိမ်ားကဆိုထားခပါေရ။
ေဒအခ်ိန္မွ စစ္ခြီးတိေအာက္ကိုေရာက္နိန္လို႔ ရခိုင္ျပည္အေႀကာင္းကိုေျပာရဖို႔ဆိုေက ခ်မ္းသားအားႀကီး နယ္ခ်ဲ႕လက္ေအာက္ကေရာက္ေတ အခ်ိန္ကပင္ အသက္ရွင္နိန္ထိုင္ေရး စားဝတ္ေနေရးနန္႔ ႀကံဳတြီနိန္ရစြာ လက္ရွိအခ်ိန္ထိပါရာ။
ရခိုင္ျပည္ ျပည္သူလူထုဘဝအနိန္နန္႔လည္း သူတစ္လံုး ကိုယ္တစ္လံုး လူပိုင္သူပိုင္တင့္တင့္တယ္တယ္နိန္ရဖို႔စြာကို မေျပာပါေကဖိ၊ ဇာေႀကာင္းလဲဆိုေက ရမ္းခ်င္တိုင္းရမ္း ႀကမ္းခ်င္တိုင္ႀကမ္း ထင္ရာျမင္တိုးတက္ရာတိကို ရခိုင္လူမ်ိဳးေပ်ာက္ကြယ္ေရးအတြက္ တိုက္ပ်က္နိန္ကတ္လို႔ပါရာ။

အယင္ခါ ကိုယ့္ထီကိုယ္နန္းနန္႔ နိန္ထိုင္လာေရအခ်ိန္တိကဆိုေက ရခိုင္ျပည္ ျပည္သူလူထုတိအနိန္နန္႔ ကမၻာမွာ အဆင့္အတန္းျမင့္မားခေရ ရခိုင္ႏိူင္ငံေတာ္တစ္ခုအျဖစ္နန္႔ ေပၚတုဂီဘုန္းႀကီး မန္နရိတ္က ေျမာက္ဦးျမိဳ႔ေတာ္ကို ကမၻာအေနာက္ဘက္ျခမ္းမွာ အမ္စတာဒမ္ျမိဳ႔ေတာ္ လန္ဒါန္ျမိဳ႔ေတာ္မ်ားေလာက္ သာယာခေႀကာင္းနန္႔ စကိုတင္ဆိုေရ လူကလည္း ေျမာက္ဦးျမိဳ႔ေတာ္သည္ အေရွေတာင္အာရွတိုက္တဝိုင္းမွာ အႀကြယ္ဝအခ်မ္းသာဆံုးအေျခခံအေႀကာင္းမ်ားမွာလဲ ဟံသာဝတီ ပဲခူးနန္႔ အယုဒၵယျမိဳ႔ေတာ္မ်ားထက္ သာလြန္ခေႀကာင္းမွတ္တမ္းတင္ခဖူးေကေလ့ ေဒဂုအခ်ိန္မွာဆိုေက ျမန္မာႏိူင္ငံမွာရွိေရ ျပည္နယ္ ၇ ခုထဲမွာေတာင္ အဆင္းရဲဆံုးျပည္နယ္ထဲမွာ ပါဝင္နိန္ဗ်ာလ္ထင္ပါေရ။
ဇာေႀကာင္းလည္းလို႔ ေဝဖန္လိုက္ေတခါ ကိုယ္ေတာ္ေခ်ရို႕ရခိုင္လူမ်ိဳးတိအနိန္နန္႔ လက္ရံုးရည္ကို အားကိုးနိန္ဂါတ္လို႔ထင္ပါေရ။ ရခိုင္ျပည္ ရခိုင္တမ်ိဳးသားလံုးလြတ္ေျမာက္ေရးတြက္ ရခိုင္ျပည္သူလူထုလို႔အပ္နိန္ေရ ခိုင္မာသန္႔ရွင္ျမင့္ျမတ္ေတစိတ္ဓါတ္နန္႔ တည္ေဆာက္ထားေရ စစ္တပ္အပ္နိန္စြာလည္းမွန္ပါေရ။
သို႔ေသာ္လည္း တိုက္ရဲေရ ခိုက္ရဲေရဆိုေရစကားနန္႔ ရခိုင္ျပည္ဆိုထားေရ ဇာႏိူင္ကိုမရႏိူင္ဗ်ာလ္။
ႏိူင္ငံတစ္ႏိူင္ငံ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးတိုးတက္ဖို႔တြက္ လက္တြီလို႔အပ္နိန္စြာအရီးႀကီးဆံုးအရာက ပညာေရးပါရာ။ ယင္းပိုင္ဆိုေက လုပ္ေဆာင္ႏိူင္ေရ ရခိုင္သားတိအနိန္နန္႔ အမ်ိဳးဂုဏ္ ဇာတိဂုဏ္ ရခိုင္စာပီးျမင့္မားလာေရးတြက္ ရခိုင္တစ္မ်ိဳးသားေကာင္းစားေရစိတ္ဓါတ္ကို မြီးဖြားျပီးေက လိုအပ္နိန္ေရနိန္ရာေခ်တိမွာ အနာဂါတ္ရခိုင္မ်ိဳးဆက္သစ္ေခ်တိျမင့္မားလာေရးတြက္ လုပ္ေဆာင္ႏိူင္ဂါတ္ဖို႔ဆုိေက
မေမွ်ာ္လင္းဘဲရလာေရ ရလာဒ္တိကအမ်ားႀကီးပါရာ။စည္းရံုးမႈတိႀဟန္သန္လာဖို႔ ရခိုင္ပညာတတ္ေခ်တိ တိုးလာဖို႔ တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ ကူညီမႈရွိလာဖို႔ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာကို ထိန္းသိမ္းရွင္ေရစိတ္ဓါတ္တိ ျမင့္မားလာကတ္ပါဖို႔ဆိုစြာကို သတိျပဳမိဂါတ္ပါလာ။
တိုက္ဖို႔ခိုက္ဖို႔ဆိုရ ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးနန္႔ ဒီမိုကေရစီရေရးတြက္ လုပ္ေဆာင္နိန္႕ဂါတ္ေတ ရခိုင္လူမ်ိဳးတိအတြက္ဆိုေက အမုန္းဆံုးစကားတစ္ခြန္းလို႔ထင္ပါယင့္။
ယင္းပိုင္လူတိအတြက္လည္း ေဟာင္းႏြမ္းေရ အေတြးအေခၚနန္႔ ပုတ္သိုးနိန္ေရအယူဝါဒေခ်တိနန္႔ ငါဆိုေရ ဆရာႀကီးဝါ ဓညဝတီသားဝါသ ရမၼာဝတီသားဝါ ေမဝတီသားဝါဒ ဒြါရာဝတီသားဝါဒိတိက ရခိုင္ျပည္တခြင္မွာ လႊမ္းမိုးခလို႔ က်ဆံုးခေရရခိုင္ျပည္စြာ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ရခိုင္ျပည္နယ္အဆင့္ကိုေတာင္မွ လက္ဝါးႀကီးအုပ္စိုးနိန္ေရ ဗမာအိစုးရပါးက လက္ဝါးျဖန္႔ျပီးေတာင္းနိန္ရေရအဆင္ကိုေရာက္နိနရစြာပါရာ။ ေဒပိုင္ဝါဒေခ်တိနန္႔ ရခိုင္သားတိ သတၱိရွိေရ တိုက္ရဲေရ သတ္ရဲေရး ရင္ဆိုင္ဝန္႔ေရလို႔ ရခိုင္းသားပစကေျပာနိန္ေရ စကားတိစြာ အဟုတ္လားႀကည့္လိုက္ေတခါ လီကုန္ရံုသက္သက္ပါရာ။ လုပ္သင္လုပ္ထိုက္စြာကို ဝါသနာသံုးမ်ိဳးနန္႔ လုပ္ေဆာင္နိန္စြာကိုမေက သတၱိရွိေရလို႔ေျပာပါေရ။ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ေပ်ာက္ေကြနိန္ေရ ပညာေရး လူမႈေရး အမ်ိဳးသားေရး ရခိုင္စာပီ ရခိုင္ယဥ္ေက်းမႈအမြီးအႏွစ္သာရတိကို မထုပ္ေဖၚႏိူင္ဂါတ္ဆိုေက ေနာက္ႏိူင္ငံ ေနာက္လူမ်ိဳးတိကလည္း မထင္မႀကီးမေလးစား ေနာက္လွည့္လားဂါတ္ဖို႔စာပါရာ။ ေႀကာင္းကေတာ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ရာေက်ာ္ကပင္ ရခိုင္မင္းတိက်င့္သံုးလာေရ စစ္ေတြသားဝါဒ မာန္ေအာင္သားဝါဒ ေတာင္ကုတ္သားဝါဒ ရမ္းျဗဲသားဝါဒတိကို လက္ရွိအခ်ိန္ထိ အမ်ိဳးခ်စ္ေတလို႔ေျပာနိန္ဂါတ္ေတ ရခိုင္သားတိက က်င့္သံုးနိန္လို႔ အနာဂါတ္ရခိုင္သားျဖစ္လာဖို႔ျပႆနာကို ေတြးဝန္႔စရာတိပါရာ။
ယင္းအတြက္နန္႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ခ်ဲ႕ကြန္ဘဝကိုမေရာက္ခင္က်င့္သံုးခေရ ေဟာင္းႏြမ္းေရအေတြးေခၚေခ်တိနန္႔ ပုတ္သိုးနိန္ေရအယူဝါဒေခ်တိကို ႏွလံုးရည္နန္႔ပယ္ဖ်က္ျပီးေက ရခိုင္မ်ိဳးဆက္သစ္ ပညာေရး လူမႈေရး ရခိုင္စာပီ ရခိုင္ယဥ္ေက်းမႈအႏွစ္သာရတိကို ႏွလံုးရည္နန္႔တိုက္ထုပ္လားကတ္ပါေမဖိ။

0 လိုအပ်ချက်များကို ရေးသားအကြံပြုခဲ့နိုင်ပါတယ်:

Post a Comment