ဤ Websiteသည္ ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၏ တရားဝင္website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ It is an official website of Arakan Student Monks Association (A.S.M.A), Thailand.

Sunday, July 18, 2010

ရခိုင္စာပီလို႔ ေျပာလိုက္ေက ကြိကြိေခ် ေကာက္ေကာက္ေခ် အကၡရာတိကို ၿပီးပနာျမင္တတ္ ကတ္စြာက ရခိုင္သားတိ အေလ့အက်င့္ျဖစ္နီယာ။ အကၡရာနန္႔ စာပီမတူဆိုစြာကို သတိထားေရလူ က နည္းေရ။ ယင္းအတြက္ ဇာမာလဲ ရခိုင္စာပီ ဗမာအကၡရာနန္႔တည္းဗ်ယ္ ရီးနီကတ္ေတဂါးလို႔ တစ္ခ်ိဳ႕က ေျပာကတ္ပန္ယာ။ ေယခါ အရာတစ္တိုင္က မဟုတ္ေ၀း ေဒခ်င့္စြာ ရခိုင္စာလို႔ တုန္႔ျပန္ ကတ္ေတ။ ရယ္ဖို႔ေလ့ေကာင္းယင့္။ ဇာပိုင္ပင္ေျပာေျပာ ေအဂုရိုက္ျပနီေရ အကၡရာကို ရခိုင္က ဗမာထက္ေစာပနာ သံုးနီခစြာေဒါ့ခါ ျငင္းမလြတ္ အမွန္။ ေယဒါေလ့ ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္ကို ဗမာတိက တီထြင္ပစ္ကတ္ေတအတြက္ ေဒခ်င့္စြာ ဗမာအကၡရာဆိုေကေလ့ အကၽြႏု္ပ္ မျငင္းပါ။
ေဆာင္းပါး

ရခိုင္စာပီ

Posted by A.S.M.A - ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ  |  No comments

ရခိုင္စာပီလို႔ ေျပာလိုက္ေက ကြိကြိေခ် ေကာက္ေကာက္ေခ် အကၡရာတိကို ၿပီးပနာျမင္တတ္ ကတ္စြာက ရခိုင္သားတိ အေလ့အက်င့္ျဖစ္နီယာ။ အကၡရာနန္႔ စာပီမတူဆိုစြာကို သတိထားေရလူ က နည္းေရ။ ယင္းအတြက္ ဇာမာလဲ ရခိုင္စာပီ ဗမာအကၡရာနန္႔တည္းဗ်ယ္ ရီးနီကတ္ေတဂါးလို႔ တစ္ခ်ိဳ႕က ေျပာကတ္ပန္ယာ။ ေယခါ အရာတစ္တိုင္က မဟုတ္ေ၀း ေဒခ်င့္စြာ ရခိုင္စာလို႔ တုန္႔ျပန္ ကတ္ေတ။ ရယ္ဖို႔ေလ့ေကာင္းယင့္။ ဇာပိုင္ပင္ေျပာေျပာ ေအဂုရိုက္ျပနီေရ အကၡရာကို ရခိုင္က ဗမာထက္ေစာပနာ သံုးနီခစြာေဒါ့ခါ ျငင္းမလြတ္ အမွန္။ ေယဒါေလ့ ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္ကို ဗမာတိက တီထြင္ပစ္ကတ္ေတအတြက္ ေဒခ်င့္စြာ ဗမာအကၡရာဆိုေကေလ့ အကၽြႏု္ပ္ မျငင္းပါ။

7:19 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Thursday, July 15, 2010

ေမွ်ာင္လင့္ခ်က္နွင့္ အနာဂါတ္သည္
အျမဲဒြန္တဲြသြားလာလ်က္ရွိ၏ ။
ထုိအရာနွစ္ခုအား တစ္စစီ ခဲြထုတ္ပစ္၍မရႏုိင္ ။
အနာဂါတ္သည္ေမွ်ာင္လင့္ခ်က္၌ မွီတည္ေနျပီး
ေမွ်ာင္လင့္ခ်က္သည္ အနာဂါတ္အားတြယ္ဖက္ထား၏။
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္သည္ အျမဲရွင္သန္ေနျပီး
အနာဂါတ္သည္ အျမဲေရြ႔လ်ားေနေပလိမ့္မည္ ။
အကြ်န္ဳပ္တို့၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အား
မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ မေသဆံုးေစႏုိင္သလို
အကြ်နဳ္ပ္တို့၏ အနာဂါတ္အားလည္း
မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ ရပ္တန္႔၍ ရလိမ့္မည္မဟုတ္။
အကြ်န္ုပ္တို့၏ အသက္ရႈသံမရပ္တန့္သမွ်
အကြ်န္ုပ္တို့၏ ေမွ်ာင္လင့္ခ်က္နွင့္ အနာဂါတ္သည္လည္း
အျမဲ ရွင္သန္ေတာက္ပ ေနေပလိမ့္မည္ ။
အကြ်န္ုပ္တို့သည္ အကြ်န္ုပ္တို့၏ ဖန္ဆင္းရွင္ျဖစ္ျပီး
အကြ်န္ုပ္တို့သည္ အကြ်န္ုပ္တို့၏ မေကာင္းဆိုးဝါးလည္းျဖစ္၏။
ပင္မ

အနာဂါတ္နွင့္ ေမွ်ာ္လင့့္ခ်က္

Posted by အသွ်င္ေရ၀တ  |  1 comment

ေမွ်ာင္လင့္ခ်က္နွင့္ အနာဂါတ္သည္
အျမဲဒြန္တဲြသြားလာလ်က္ရွိ၏ ။
ထုိအရာနွစ္ခုအား တစ္စစီ ခဲြထုတ္ပစ္၍မရႏုိင္ ။
အနာဂါတ္သည္ေမွ်ာင္လင့္ခ်က္၌ မွီတည္ေနျပီး
ေမွ်ာင္လင့္ခ်က္သည္ အနာဂါတ္အားတြယ္ဖက္ထား၏။
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္သည္ အျမဲရွင္သန္ေနျပီး
အနာဂါတ္သည္ အျမဲေရြ႔လ်ားေနေပလိမ့္မည္ ။
အကြ်န္ဳပ္တို့၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အား
မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ မေသဆံုးေစႏုိင္သလို
အကြ်နဳ္ပ္တို့၏ အနာဂါတ္အားလည္း
မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ ရပ္တန္႔၍ ရလိမ့္မည္မဟုတ္။
အကြ်န္ုပ္တို့၏ အသက္ရႈသံမရပ္တန့္သမွ်
အကြ်န္ုပ္တို့၏ ေမွ်ာင္လင့္ခ်က္နွင့္ အနာဂါတ္သည္လည္း
အျမဲ ရွင္သန္ေတာက္ပ ေနေပလိမ့္မည္ ။
အကြ်န္ုပ္တို့သည္ အကြ်န္ုပ္တို့၏ ဖန္ဆင္းရွင္ျဖစ္ျပီး
အကြ်န္ုပ္တို့သည္ အကြ်န္ုပ္တို့၏ မေကာင္းဆိုးဝါးလည္းျဖစ္၏။

4:47 AM Share:

1 မွတ္ခ်က္တိ:

Thursday, July 8, 2010

ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ မူလပန္းတိုင္၊ ရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္ ေခတ္ပညာ၊ ရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာအင္တာနက္ အစရွိသျဖင့္ ေမးခြန္းေပါင္းစုံကို အီးေမး ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ဖတ္ရွူေနရသျဖင့္၊ ဤ မူလပန္းတိုင္ကုိ ေရးသားလိုက္ပါသည္။

အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည့္အနက္ ဤယခု ေရးသားလုိက္ျခင္းသည္လည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည့္ထဲမွ တစ္မ်ိဳးဟူ၍ မွတ္ယူေတာ္မူၾကပါရန္။
ကမၻာေပၚရွိ မည့္သည္အဖြဲ႔အစည္းမဆို မူလပန္းတိုင္ ဟူ၍ ရွိၾကေလသည္။ ဥပမာ အားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုိ ဆုိၾကပါစုိ႔…။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မူလပန္းတိုင္သည္ ေခတ္မီ ဖြံ႕ျဖဳိ္းတိုးတက္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ၾကီ္းဆီသို႔ ဟူ၍ ျဖစ္ေလသည္။
ထုိနည္းတူစြာ အဖြဲ႔အစည္းစုံ၌ ပန္းတိုင္းမ်ိဳးစုံရွိၾကေလသည္။ သို႔ေသာ္ ဤေနရာ၌ အဖြဲ ့အစည္းႏွင့္ ဝန္ထမ္းကို ကြဲျပား ေစခ်င္ေသးသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ သူမ်ားကို ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းဟု ေခၚသကဲ့သုိ႔၊ သာသနာေတာ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနသူုမ်ားကိုလည္း သာသနာ့ဝန္ထမ္းဟုေခၚေလသည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္

မူလပန္းတိုင္ႏွင့္ ေနာက္ဆုံးရည္ရြယ္ခ်က္

Posted by ရြာဦးေက်ာင္း ဆရာေတာ္  |  1 comment

ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ မူလပန္းတိုင္၊ ရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္ ေခတ္ပညာ၊ ရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာအင္တာနက္ အစရွိသျဖင့္ ေမးခြန္းေပါင္းစုံကို အီးေမး ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ဖတ္ရွူေနရသျဖင့္၊ ဤ မူလပန္းတိုင္ကုိ ေရးသားလိုက္ပါသည္။

အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည့္အနက္ ဤယခု ေရးသားလုိက္ျခင္းသည္လည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည့္ထဲမွ တစ္မ်ိဳးဟူ၍ မွတ္ယူေတာ္မူၾကပါရန္။
ကမၻာေပၚရွိ မည့္သည္အဖြဲ႔အစည္းမဆို မူလပန္းတိုင္ ဟူ၍ ရွိၾကေလသည္။ ဥပမာ အားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုိ ဆုိၾကပါစုိ႔…။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မူလပန္းတိုင္သည္ ေခတ္မီ ဖြံ႕ျဖဳိ္းတိုးတက္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ၾကီ္းဆီသို႔ ဟူ၍ ျဖစ္ေလသည္။
ထုိနည္းတူစြာ အဖြဲ႔အစည္းစုံ၌ ပန္းတိုင္းမ်ိဳးစုံရွိၾကေလသည္။ သို႔ေသာ္ ဤေနရာ၌ အဖြဲ ့အစည္းႏွင့္ ဝန္ထမ္းကို ကြဲျပား ေစခ်င္ေသးသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ သူမ်ားကို ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းဟု ေခၚသကဲ့သုိ႔၊ သာသနာေတာ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနသူုမ်ားကိုလည္း သာသနာ့ဝန္ထမ္းဟုေခၚေလသည္။

4:29 AM Share:

1 မွတ္ခ်က္တိ:

ၾကည့္ရွူမူ ပမာဏ

ဆက္သြယ္ရန္

Name

Email *

Message *

မၾကာေသးမွီမွတ္တမ္း

© 2018 A.S.M.A. Thailand Ayuttaya
.
back to top