ဤ Websiteသည္ ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၏ တရားဝင္website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ It is an official website of Arakan Student Monks Association (A.S.M.A), Thailand.

Thursday, July 8, 2010

မူလပန္းတိုင္ႏွင့္ ေနာက္ဆုံးရည္ရြယ္ခ်က္

Posted by ရြာဦးေက်ာင္း ဆရာေတာ္  |  1 comment

ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ မူလပန္းတိုင္၊ ရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္ ေခတ္ပညာ၊ ရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာအင္တာနက္ အစရွိသျဖင့္ ေမးခြန္းေပါင္းစုံကို အီးေမး ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ဖတ္ရွူေနရသျဖင့္၊ ဤ မူလပန္းတိုင္ကုိ ေရးသားလိုက္ပါသည္။

အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည့္အနက္ ဤယခု ေရးသားလုိက္ျခင္းသည္လည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည့္ထဲမွ တစ္မ်ိဳးဟူ၍ မွတ္ယူေတာ္မူၾကပါရန္။
ကမၻာေပၚရွိ မည့္သည္အဖြဲ႔အစည္းမဆို မူလပန္းတိုင္ ဟူ၍ ရွိၾကေလသည္။ ဥပမာ အားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုိ ဆုိၾကပါစုိ႔…။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မူလပန္းတိုင္သည္ ေခတ္မီ ဖြံ႕ျဖဳိ္းတိုးတက္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ၾကီ္းဆီသို႔ ဟူ၍ ျဖစ္ေလသည္။
ထုိနည္းတူစြာ အဖြဲ႔အစည္းစုံ၌ ပန္းတိုင္းမ်ိဳးစုံရွိၾကေလသည္။ သို႔ေသာ္ ဤေနရာ၌ အဖြဲ ့အစည္းႏွင့္ ဝန္ထမ္းကို ကြဲျပား ေစခ်င္ေသးသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ သူမ်ားကို ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းဟု ေခၚသကဲ့သုိ႔၊ သာသနာေတာ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနသူုမ်ားကိုလည္း သာသနာ့ဝန္ထမ္းဟုေခၚေလသည္။
ဆိုလိုသည္မွာ ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းတုိင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သုိ ႔ ဦ္းတည္ေနသေလာ ဟု ေမးစရာျဖစ္လာသကဲ့သုိ႔၊ ဦၤးမတည္ တုိင္းလည္း ႏုိင္ငံဝန္ထမ္းမဟုတ္ေတာ့ ဟူ၍ကား မဆုိႏိုင္ေခ်။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္.. စာပို ့သမားသည္ စာပုိ႔မည္။ ရုံးဝန္ထမ္းသည္ ရုံးအလုပ္ကုိလုပ္မည္။ စစ္သားသည္ စစ္သားအလုပ္ကိုလုပ္မည္။ ဥကၠ႒သည္ ဥကၠ႒အလုပ္ကို လုပ္မည္။ ၄င္းတို႔အားလုံး ႏုိင္ငံေတာ္၏ မူလပန္းတိုင္ျဖစ္ေသာ ေခတ္မီဖြဲ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုုပ္ေဆာင္ေနၾကမည္မဟုတ္။ စိတ္လည္း ဝင္စားမည္မဟုတ္ေပ။

သူတို႔၏ ပုဂၢလိက ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကိုသာ ျဖစ္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၾကမည္မွာ ေသခ်ာသည္။ စာပုိ႔လုလင္သည္ စာတုိက္စာေရးၾကီးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားမည္၊ ရုံးဝန္ထမ္းသည္ ရုံးအုပ္ၾကီ္းျဖစ္ေအာင္ ၾကဳိးစားမည္၊ စစ္သားသည္ ဗိုလ္ျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားမည္၊ ရပ္ကြက္ ဥကၠ႒သည္ ျမိဳ႔နယ္ ဥကၠ႒ျဖစ္ေအာင္ ၾကဳိးစားမည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္.. ႏိုင္ငံေတာ္၏ မူလပန္းတိုင္သည္ ေခတ္မီၤဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္သစ္ၾကီးဆီသုိ႔ဟု ဆိုေသာ္လည္း ဝန္ထမ္းတစ္ဦၤ္း ခ်င္းစီ၏၊ ေနာက္ဆုံးရည္ရြယ္ခ်က္သည္ကား တစ္မ်ိဳးတစ္ဖုံကြဲျပားေနမည္ ျဖစ္၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း ၄င္းတုိ႔အားလုံးသည္ကား ဝန္ထမ္း ေကာင္းမ်ားျဖစ္သည္သာမက ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဦးတည္ခ်က္ကိုလည္း တစ္နည္းတစ္ဖုံ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသူမ်ားသာျဖစ္ေလသည္။

ထုိနည္းတူစြာပင္လွ်င္ သာသနာတည္းဟူေသာ အဖြဲ႔အစည္းၾကီၤး၏ မူလပန္းတုိင္သည္၊ သႏၱိသုခ ေခၚ နိဗၺာန္ ျဖစ္ေလသည္။ နိဗၺာန္ သည္ အဖြဲ႔အစည္းၾကီး၏ မူလပန္းတုိင္ သုိ႔ေသာ္ ၄င္းအဖြဲ႔အစည္းၾကီး ရည္ရွည္တည္တံ့ႏိုင္ရန္အတြက္မူ နိဗၺာန္တစ္ခုတည္း မဟုတ္ ေတာ့ေပ၊ မ်ားလွစြာေသာ တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ေနၾကရေသာ သာသနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားရွိေပသည္။ ၄င္းသာသနာ့ ဝန္ထမ္းမ်ား သည္ကား မိမိတုိ႔ သန္ရာသန္ရာ တာဝန္မ်ားကုိ ေနာက္ဆုံးရည္ရြယ္ခ်က္သို႔ေရာက္ေအာင္ ထမ္းေဆာင္ေနၾကေလသည္။

တစ္ခ်ိဳ႔က ပရိယတ္ တစ္ခ်ိဳ႔က ပဋိပတ္၊ စသည္အားျဖင့္ ပရဟိတပါမက်န္ ထမ္းေဆာင္ေနၾကေလသည္။ သို႔ေသာ္ သာသနာေတာ္၏ မူလရည္ရြယ္ခ်က္ကား နိဗၺာန္သည္သာ ျဖစ္၏။ နိဗၺာန္သို႕ ေရာက္ရာေရာက္ေၾကာင္း အဖြဲ႔ၾကီၤးကုိ ေစာင့္ေရွာက္ေနသည္မွာကား ဝန္ထမ္းမ်ားသာျဖစ္ေလသည္။ ဤသည္ကို လူတုိင္းနားလည္ထားသင့္သည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။

ဝန္ထမ္းတုိင္း နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း တရားေကာင္းမ်ားကုိ အျမဲတေစက်င့္က်န္ အားထုတ္ေနၾကသည္မဟုတ္၊ သူ႔တာဝန္ႏွင့္သူ ထမ္းေဆာင္ေနၾကျခင္းသာ ျဖစ္ေလသည္။ ဤကဲ့သို႔ထမ္းေဆာင္ေနပါမွလည္း ဤအဖြဲ႔အစည္းၾကီ္း၏ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကုိ ဘက္ေပါင္းစုံမွ ကာကြယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အဖြဲ႔အစည္းၾကီးတစ္ခု အစဥ္တည္ျမဲေနဖို႔အတြက္ လူေပါင္းစုံ ဘက္ေပါင္းစုံမွာ တာဝန္ယူရသကဲ့သို႔၊ ဤသာသနာ့အဖြဲ႔အစည္းၾကီး တည့္တံ့ဖို႔အတြက္လည္း၊ ဘက္ေပါင္းစုံမွ ပညာရွင္မ်ား၊ လိုအပ္ေလသည္၊ ကြန္ပ်ဴတာ ကၽြမ္းက်င္ေသာ ဆရာေတာ္မ်ားက ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္၊ ဗုဒၶစာေပမ်ားကို မွတ္သားထားနုိင္သကဲ့သုိ႔၊ ဘာသႏၱရ စာေပမ်ား ကၽြမ္းက်င္ေသာ ဆရာေတာ္မ်ားသည္လည္း၊ ဗုဒၶစာေပမ်ားကို အျခားေသာ ဘာသာစကားမ်ား စာေပမ်ားျဖင့္ ဘာသာျပန္ႏိုင္ေလသည္၊။

အထက္ပါေမးခြန္းမ်ားကို ေမးျမန္းၾကေသာ ေမးခြန္းရွင္မ်ားအား အနည္းငယ္သိထားေစခ်င္သည္မွာ၊ ဘာသာစကားႏွင့္ ဘာသာတရားကို ကြဲျပားဖို ့လုိေလသည္။ ဘာသာစကားဟူသည္မွာ ဘာသာတရား မဟုတ္ေသးသကဲ့သို႕၊ ဘာသာတရားသည္လညး္ ဘာသာစကား တစ္ခုမဟုတ္ေသးေပ၊ မိမိတို႔ထင္ထားသည္မွာ ပါဠိစာေပသည္သာ ဗုဒၶစကား၊ ပါဠိစာျဖင့္ေရးသားထားေသာ စာသည္သာ ဗုဒၶစာေပ ဟူ၍မွတ္သားထားၾကေသာေၾကာင့္၊ အထက္ပါ သို႔ေလာ သုိ႔ေလာေမးခြန္းမ်ားကို မရွင္းမလင္း ႏုိင္ၾကျခင္းျဖစ္ေလသည္။

အမွန္မွာမူ ပါဠိစာေပသည္လည္း ဘာသာစကားတစ္ခုမ်ွသာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ပါဠိျဖင့္ေရးသားထားမွ ဗုဒၶစကားဟူ၍ မွတ္ထားရန္ မသင့္ေပ၊ ပါဠိစကားကို သုံးေသာ ပါဠိဘာသာကိုေျပာေသာ လူမ်ားသည္လည္း၊ မိမိတို႔ ပါဠိဘာသာျဖင့္ အေၾကာင္းအရာေပါင္းစုံကုိ ၄င္းပါဠိစာေပျဖင့္သာ မွတ္သားထားခဲ့ၾကေပလိမ့္မည္၊

ထိုအထဲ့တြင္ ဗုဒၶတရားေတာ္မ်ားကိုလည္း ပါဠိျဖင့္ မွတ္သားခဲ့ၾကသကဲ့သို႔၊ အျခားေသာ လူ႔မူေရးအေၾကာင္းအရာ၊ ႏိုင္ငံေရး အေၾကာင္းအရာ၊ စသည္စသည္အားျဖင့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား စုံလင္မည္သာျဖစ္၏။

ထုိမ်ွေလာက္ သိထားခဲ့လ်ွင္ပင္၊ ဘာသာျခားစာေပမ်ားကို သင္ယူေနၾကေသာ ရွင္ငယ္ရဟန္းငယ္မ်ားအေပၚ၊ နားလည္ သေဘာ ေပါက္ႏုိင္ေလာက္ေပသည္။ ဘာသာစကားသည္ ဘာသာတရားမဟုတ္ဟူေသာ အသိကုိ သိရွိထားဖို ့လုိအပ္လွေလသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ = ပါဠိစာေပသည္သာလ်ွင္ ဗုဒၶဘာသာဟူ ထင္မွတ္ထားေသာ လူတစ္ေယာက္အား ေအာက္ပါ ေမးခြန္းကို ေျဖေစခ်င္ပါသည္။

အဂၤလိပ္စာျဖင့္ ေရးသားထားေသာ ငါးပါးသီလ ကို ဘယ္ဘာသာဟူ၍ ဆုံးျဖတ္ခ်င္ပါသည္နည္း၊

ထိုနည္းတူစြာ ရဟူဒီ၊ ဘင္ဂါလီ၊ တရုတ္၊ စသည္စသည္ ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ေရးသားထားေသာ ဗုဒၶဘာသာလာ အသုံးအႏုန္း အေခၚအေဝၚမ်ားကုိ ေတြ ့ခဲ့လွွ်င္ အသင္သည္၊ ၄င္း အယူအဆမ်ားသည္၊ ပါဠိစာေပးျဖင့္ ေရးသားထားျခင္း မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ဟူေသာ၊ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ဗုဒၶစကားမဟုတ္ ဗုဒၶဘာသာလာ အသုံးအႏုန္းမ်ား မဟုတ္ဟု ဆုံးျဖတ္ခ်င္ပါသလား.။ မည္ကဲ့သုို႔ ဆုံးျဖတ္မည္နည္း..။

4:29 AM Share:
ျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံ

Postတင္ျခင္းပတ္သက္ျပီး အၾကံျပဳျခင္း၊Postေပးပုိ႕ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးလိုျခင္း ရွိလာပါက ေအာက္က Messenger ကေနေပးပို႕နိုင္ပါတယ္။ Messenger

1 comment:

  1. ရြာဦးေက်ာင္း ဆရာေတာ္ ရဲ ့Idea ေလးကေတာ့ အၿမဲလို
    လန္းဆန္း ္နီပါကား ။
    ေရွ့ဆက္ပို၍ ပို၍ လန္းႏိုင္ပါစီ။

    ReplyDelete

ၾကည့္ရွူမူ ပမာဏ

ဆက္သြယ္ရန္

Name

Email *

Message *

မၾကာေသးမွီမွတ္တမ္း

© 2018 A.S.M.A. Thailand Ayuttaya
.
back to top