ဤ Websiteသည္ ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၏ တရားဝင္website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ It is an official website of Arakan Student Monks Association (A.S.M.A), Thailand.

Saturday, August 28, 2010

ကမၻာေပၚတြင္ လူဦးေရ သန္းေပါင္း ၆၃၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ဘာသာတရားကိုးကြယ္မွဳ့မွာ
၁။ ဗုဒၶဘာသာ သန္း ၅၀၀
၂။ ဟိႏၵဴဘာသာ သန္း ၇၅၀
၃။ ခရစ္စတန္ဘာသာ သန္း ၂၀၀၀
၄။ အစၥလာမ္ဘာသာ သန္း ၁၂၀၀
က်န္ရာနွုန္းမွာ အၿခားေသာ ဘာသာတရားမ်ားကို ကိုးကြယ္ၾကၿပီး ဘာသာတရားမ်ားကို မကိုးကြယ္သူမ်ားလည္းရွိၾကပါသည္။
လူဦးေရသန္းရာေက်ာ္ေသာ ၁၀ နိုင္ငံမွာ-
၁။ တရုပ္ - ၁၃၀၀ ေက်ာ္။
၂။ အိႏၵိယ - ၁၀၀၀ ေက်ာ္။
၃။ အေမရိကန္ - ၂၈၂ ေက်ာ္။
၄။ အင္ဒိုနီးရွား - ၂၁၉ ေက်ာ္။
၅။ ဘာရာဇီးလ္း - ၁၇၈ ေက်ာ္။
၆။ ပါကိစၥတန္ - ၁၅၃ ေက်ာ္။
၇။ ဘဂၤလားေဒရွ့္ - ၁၄၆ ေက်ာ္။
၈။ ရာရွားဖက္ဒေရးရွင္း - ၁၄၃ ေက်ာ္။
၉။ ဂ်ပန္ - ၁၂၇ ေက်ာ္။
၁၀။ နိုင္ဂ်ီးရီးယား - ၁၂၄ ေက်ာ္တို့ၿဖစ္ပါသည္။
ကမၻာ့နိုင္ငံမ်ားအနက္ ၁၉၁ နိုင္ငံသည္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အဖြဲ့၀င္နိုင္ငံမ်ားၿဖစ္ၾကသည္။
မွတ္ခ်က္။ ။ အထက္ေဖၚၿပပါမ်ားသည္ ၂၀၀၀ခုနွစ္ မွတ္တမ္းအရတင္ၿပၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။
သုတေရးရာ

ကမၻာ့လူဦးေရနွင့္ ဘာသာတရားကိုးကြယ္မွဳ့

Posted by ခလီယင့္ (အဥၹန)  |  No comments

ကမၻာေပၚတြင္ လူဦးေရ သန္းေပါင္း ၆၃၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ဘာသာတရားကိုးကြယ္မွဳ့မွာ
၁။ ဗုဒၶဘာသာ သန္း ၅၀၀
၂။ ဟိႏၵဴဘာသာ သန္း ၇၅၀
၃။ ခရစ္စတန္ဘာသာ သန္း ၂၀၀၀
၄။ အစၥလာမ္ဘာသာ သန္း ၁၂၀၀
က်န္ရာနွုန္းမွာ အၿခားေသာ ဘာသာတရားမ်ားကို ကိုးကြယ္ၾကၿပီး ဘာသာတရားမ်ားကို မကိုးကြယ္သူမ်ားလည္းရွိၾကပါသည္။
လူဦးေရသန္းရာေက်ာ္ေသာ ၁၀ နိုင္ငံမွာ-
၁။ တရုပ္ - ၁၃၀၀ ေက်ာ္။
၂။ အိႏၵိယ - ၁၀၀၀ ေက်ာ္။
၃။ အေမရိကန္ - ၂၈၂ ေက်ာ္။
၄။ အင္ဒိုနီးရွား - ၂၁၉ ေက်ာ္။
၅။ ဘာရာဇီးလ္း - ၁၇၈ ေက်ာ္။
၆။ ပါကိစၥတန္ - ၁၅၃ ေက်ာ္။
၇။ ဘဂၤလားေဒရွ့္ - ၁၄၆ ေက်ာ္။
၈။ ရာရွားဖက္ဒေရးရွင္း - ၁၄၃ ေက်ာ္။
၉။ ဂ်ပန္ - ၁၂၇ ေက်ာ္။
၁၀။ နိုင္ဂ်ီးရီးယား - ၁၂၄ ေက်ာ္တို့ၿဖစ္ပါသည္။
ကမၻာ့နိုင္ငံမ်ားအနက္ ၁၉၁ နိုင္ငံသည္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အဖြဲ့၀င္နိုင္ငံမ်ားၿဖစ္ၾကသည္။
မွတ္ခ်က္။ ။ အထက္ေဖၚၿပပါမ်ားသည္ ၂၀၀၀ခုနွစ္ မွတ္တမ္းအရတင္ၿပၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။

1:49 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Friday, August 27, 2010

လူတစ္ေယာက္ရဲ့ ေသြးေပါင္ခ်ိန္တိုင္းၾကည့္လိုအထက-္ ၁၂၀/ ေအာက-္ ၈၀ M M H G နဲ့ေအာက္ရွိပါက ပုံမွန္ေသြးေပါင္ခ်ိန္လို့ယူဆၿပီး အထက္ - ၁၄၀/ ေအာက-္ ၉၀ M M H G န ဲ့ အထက္ရွိပါက ေသြးတိုးေရာဂါရွိတယ္လို့သတ္မွတ္ပါတယ္ ၁၂၀/ ၈၀ M M H G မွ ၁၄၀/ ၉၀ M M H G ၾကားကိုေတာ ပုံမွန္ေသြးခ်ိန္ အၿမင့္စား (သို့မဟုတ္) ပဏာမ အဆင့္ ေသြးတိုးေရာဂါလို့ သတ္မွတ္ပါတယ္။
သုတေရးရာ

ေသြးတိုးရွိ / မရိွ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ ပုံမွန္အေနအထား

Posted by ခလီယင့္ (အဥၹန)  |  No comments

လူတစ္ေယာက္ရဲ့ ေသြးေပါင္ခ်ိန္တိုင္းၾကည့္လိုအထက-္ ၁၂၀/ ေအာက-္ ၈၀ M M H G နဲ့ေအာက္ရွိပါက ပုံမွန္ေသြးေပါင္ခ်ိန္လို့ယူဆၿပီး အထက္ - ၁၄၀/ ေအာက-္ ၉၀ M M H G န ဲ့ အထက္ရွိပါက ေသြးတိုးေရာဂါရွိတယ္လို့သတ္မွတ္ပါတယ္ ၁၂၀/ ၈၀ M M H G မွ ၁၄၀/ ၉၀ M M H G ၾကားကိုေတာ ပုံမွန္ေသြးခ်ိန္ အၿမင့္စား (သို့မဟုတ္) ပဏာမ အဆင့္ ေသြးတိုးေရာဂါလို့ သတ္မွတ္ပါတယ္။

6:50 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Tuesday, August 24, 2010
ျခူး- ျမင္း- က်ား- ဆင္- စာမရီ- ၾကံံ့၊
သမင္- ျခေသၤ့- ၾကက္တူေရြး၊
ျ့ခေသၤ့ လည္ဆံ ဦးေခါင္း ျခီလက္၊
ႏွာေမာင္းမွာဆင္ သမင္မ်က္စိ၊
့့ျမင္း၏နားရြက္ ၾကက္တူေရြးလွွ်ာ၊
စာမရီ ပဒုံး က်ားကပါးစပ္၊
ၾကံ့က အျဂိဳ ကုိယ္ထည္မွာျခဴးပါ။
ပင္မ

ဗ်ာလႅ (နဝ ရူပ)

Posted by ခလီယင့္ (အဥၹန)  |  No comments
ျခူး- ျမင္း- က်ား- ဆင္- စာမရီ- ၾကံံ့၊
သမင္- ျခေသၤ့- ၾကက္တူေရြး၊
ျ့ခေသၤ့ လည္ဆံ ဦးေခါင္း ျခီလက္၊
ႏွာေမာင္းမွာဆင္ သမင္မ်က္စိ၊
့့ျမင္း၏နားရြက္ ၾကက္တူေရြးလွွ်ာ၊
စာမရီ ပဒုံး က်ားကပါးစပ္၊
ၾကံ့က အျဂိဳ ကုိယ္ထည္မွာျခဴးပါ။

7:10 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Sunday, August 15, 2010

အေ၀း …..သူငယ္ခ်င္း
မင္းေလ့ရခုိင္ ငါေလ့ရခုိင္
မ်ဳိးရခုိင္လို႔ ပါးဇကနီ
တစ္၀ီ၀ီနန့္
ေခၚနိန္ခကတ္ေတ ငါရုိ့တိေလ။

အဂုအခါမွာ..
မင္းကတစ္နိန္ရာ ငါကတစ္ၿခား
နယ္ၿမီကၿခား ရီကၿခားလုိ့
ေရာက္နိန္ကတ္ေတ ငရုိ့တိေလ။

ရခုိင္အသံ စာရြီးမွန္ကုိ
မင္လည္းမႀကံ ငါလည္းမဖတ္
သူကလည္းမရြီး အသီးသီးေက
ဇာသူလာလုိ့ ဖတ္,ရြီး ဖုိ့လဲ။
ပင္မ

တာ၀န္

Posted by thadawa  |  No comments

အေ၀း …..သူငယ္ခ်င္း
မင္းေလ့ရခုိင္ ငါေလ့ရခုိင္
မ်ဳိးရခုိင္လို႔ ပါးဇကနီ
တစ္၀ီ၀ီနန့္
ေခၚနိန္ခကတ္ေတ ငါရုိ့တိေလ။

အဂုအခါမွာ..
မင္းကတစ္နိန္ရာ ငါကတစ္ၿခား
နယ္ၿမီကၿခား ရီကၿခားလုိ့
ေရာက္နိန္ကတ္ေတ ငရုိ့တိေလ။

ရခုိင္အသံ စာရြီးမွန္ကုိ
မင္လည္းမႀကံ ငါလည္းမဖတ္
သူကလည္းမရြီး အသီးသီးေက
ဇာသူလာလုိ့ ဖတ္,ရြီး ဖုိ့လဲ။

10:47 PM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Tuesday, August 3, 2010

ဘေလာမွာစာမေရးျဖစ္တာေတာင္အေတာ္ၾကာသြားျပီး ၊ ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္မို႕ျမန္မာႏိုင္ငံကိုေရာက္ ေနသည္ကတစ္ေၾကာင္းအင္တာနက္သံုးရတာအဆင္မေျပတာ ကတစ္ေၾကာင္း စသည္စသည္မ်ားေၾကာင္း စာမေရးျဖစ္တာပါတကယ္ေတာကၽြန္ေတာ္႕ေရးတဲ႕စာေတြကိုဘယ္သူမွမဖတ္ ဖူးဟုထင္ေနေသာကၽြန္ေတာ္သည္ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္သတိေပးလာမွသတိထားမိလိုက္သည္၊ “ ဟ ကိုယ္႕လူ ေပ်ာက္ခ်က္သားေကာင္းလွခ်ည္လား ဘေလာမွာဘာမွလည္းပိုစ္႕ အသစ္မတက္လာပါလား “ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္၏သတိေပးသံေၾကာင္း ငါေရးတဲ႕စာေတြကိုဖတ္တဲ႕သူေတြလဲရွိပါလားဆိုျပီးေတာ မိမိကိုယ္ကုိအားတက္သလိုေတာရွိသြားသည္ ။

ေဆာင္းပါး

လုပ္စားမလား လႈပ္ရွားမလား

Posted by မင္းခိုင္ဇံ(ဘန္ေကာက္)  |  No comments

ဘေလာမွာစာမေရးျဖစ္တာေတာင္အေတာ္ၾကာသြားျပီး ၊ ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္မို႕ျမန္မာႏိုင္ငံကိုေရာက္ ေနသည္ကတစ္ေၾကာင္းအင္တာနက္သံုးရတာအဆင္မေျပတာ ကတစ္ေၾကာင္း စသည္စသည္မ်ားေၾကာင္း စာမေရးျဖစ္တာပါတကယ္ေတာကၽြန္ေတာ္႕ေရးတဲ႕စာေတြကိုဘယ္သူမွမဖတ္ ဖူးဟုထင္ေနေသာကၽြန္ေတာ္သည္ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္သတိေပးလာမွသတိထားမိလိုက္သည္၊ “ ဟ ကိုယ္႕လူ ေပ်ာက္ခ်က္သားေကာင္းလွခ်ည္လား ဘေလာမွာဘာမွလည္းပိုစ္႕ အသစ္မတက္လာပါလား “ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္၏သတိေပးသံေၾကာင္း ငါေရးတဲ႕စာေတြကိုဖတ္တဲ႕သူေတြလဲရွိပါလားဆိုျပီးေတာ မိမိကိုယ္ကုိအားတက္သလိုေတာရွိသြားသည္ ။

4:49 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Monday, August 2, 2010

၁-၈-၂၀၁၀၊ ဘန္ေကာက္။

ရခုိင္ေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႕(ထုိင္း)၏ ေက်ာင္းသားရုံးခန္းတည္ေနရာကုိ၊ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႔၊ စမဲဒမ္း၊ စြယ္ ၅၊ အမွတ္ ၂၈/၁၈- တြင္ ဖြင့္လွစ္လိုက္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။


သတင္း

A.S.M.A ရခိုင္းေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ား(ထုိင္း) ရုံးခန္းဖြင့္လွစ္

Posted by ရြာဦးေက်ာင္း ဆရာေတာ္  |  No comments

၁-၈-၂၀၁၀၊ ဘန္ေကာက္။

ရခုိင္ေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႕(ထုိင္း)၏ ေက်ာင္းသားရုံးခန္းတည္ေနရာကုိ၊ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႔၊ စမဲဒမ္း၊ စြယ္ ၅၊ အမွတ္ ၂၈/၁၈- တြင္ ဖြင့္လွစ္လိုက္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။


8:37 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

ၾကည့္ရွူမူ ပမာဏ

ဆက္သြယ္ရန္

Name

Email *

Message *

မၾကာေသးမွီမွတ္တမ္း

ႏွစ္စဥ္အလိုက္မွတ္တမ္း

© 2018 A.S.M.A. Thailand Ayuttaya
.
back to top