တာ၀န္

အေ၀း …..သူငယ္ခ်င္း
မင္းေလ့ရခုိင္ ငါေလ့ရခုိင္
မ်ဳိးရခုိင္လို႔ ပါးဇကနီ
တစ္၀ီ၀ီနန့္
ေခၚနိန္ခကတ္ေတ ငါရုိ့တိေလ။

အဂုအခါမွာ..
မင္းကတစ္နိန္ရာ ငါကတစ္ၿခား
နယ္ၿမီကၿခား ရီကၿခားလုိ့
ေရာက္နိန္ကတ္ေတ ငရုိ့တိေလ။

ရခုိင္အသံ စာရြီးမွန္ကုိ
မင္လည္းမႀကံ ငါလည္းမဖတ္
သူကလည္းမရြီး အသီးသီးေက
ဇာသူလာလုိ့ ဖတ္,ရြီး ဖုိ့လဲ။


ေယေကဇာခါ ယင္းစာပီမွာ
ေ႐ွ႕ကုိတိုးဖုိ႔ မဆုိထားေက့
မင္းနန္႔ငါ႐ို႕ ရွိေမွာက္မွာဝယ္
ေပ်ာက္ကြယ္ဖို႔ခါ နီးနိန္ပါဗ်ာလ္။

ေယေကဇာခါ ေနာက္လာသူရုိ႕
ဇာမွာလဲ ငါ့ရုိ့စာဆုိပနာ
ရွိကလူတိကုိ ညံေရဆိုပနာ
အျပစ္တိဂါ မၿမင္သင့္လား။

အၿပစ္မၿမင္စီခ်င္ ယင္းသူရုိ့အထင္ကုိ
ငရုိ့မွာအဘိဓာန္ မဟိေကလည္း
ငရုိ့လီသံ စာေႀကာင္းမွန္ကုိ
ရြီးပနာထားခ ၿပသခေက
ေနာက္လာေနာင္သား မ်ဳိးဆက္မ်ား႐ို႕
သတိေခ်ရာ ၀င္ခပါေက
ငရုိ့တိအတြက္ ရနံ႔ႀကိဳင္သင္း
ဂုဏ္သတင္းေကာင္း ၿဖစ္ေလာက္ေတေ၀။

ေနာင္လာေနာက္လူ ရခိုင္သူ႐ို႕
သတ္ပုံေၿပာင္းၿပန္ စာပီသံကုိ
သူရုိ့ခံစား ၿမင္ဖန္မ်ားေက
“ေဒမွာေဒေ၀း ငရုိ့စာေဒ”လို႔
ယင္းပုိင္အားမာန္ ျမည္ဟီးသံနန္႔
ဂုဏ္ယူပနာ ေျပာႏိုင္လီေအာင္
ငရုိ့ရြီးထား, ဖတ္ထား သင့္ေရ...။

..........................

မွတ္ခ်က္။ ေဒစာေရ ဇာသူတစ္ေယာက္ကုိလည္းအၿပစ္ၿမင္လုိ့ရြီးသားၿခင္းမဟုတ္ပါ။
ခံယူခ်က္နန့္ဆႏၵကုိရွိတန္းတင္ဗ်ာလ္ရြီးလုိက္ရၿခင္းရာၿဖစ္ပါေရ။

No comments:

Post a Comment