Wednesday, September 15, 2010

(1)ဘာသာေရး ရီစီးေၾကာင္းအစနွင္႔ ဗုဒၶဘာသာ

ဘာသာေရး ေပၚေပါက္လာပုံ၊ဘာသာေရးရီစီးေၾကာင္းနွင္႔အဆင္႔ဆင္႔ေျပာင္းလဲလာပုံ သမုိင္းေနာက္ခံ တိကုိေလ႔လာၾကည္႔ေရ အခ်က္အလက္ေခ်တိအရ ကမၻာဦးကာလက လူသားတိစြာ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင္႔ျဖစ္ေသာ ေၾကာက္ရြံမႈ၊ တျခားေသာ ေတာေကာင္ သတၱ၀ါၾကီးတိေၾကာင္႔ျဖစ္ေသာ ေၾကာက္ရြံမႈစသည္မ်ားမွ
သက္သာရာရစိမ္႔ေသာငွာ မိမိရုိ႔စိတ္ထင္ရာ သစ္ပင္၊ ေတာေတာင္အစဟိေရအရာတိကုိ တုိင္တည္ျခင္း၊
ပူေဇာ္ပသျခင္းျဖင္႔ အစျပဳ၍ ဘာသာေရးဟူေသာအယူအဆသည္ လူသားတိၾကားတြင္ ယုံၾကည္မႈတခုျဖစ္လာသည္။

ထုိ႔ေၾကာင္႔ ကမၻာဦးကာလက ဘာသာေရးဟူသည္ "ေၾကာက္ရြံမႈတိကုိဖယ္ယွားျခင္း၊ စိတ္သက္သာရာရစီျခင္း" တည္းဟူေသာ သာမညအဓိပၸါယ္ကုိေကာက္ယူနုိင္ပါသည္။ 
လူ႔ေဘာင္လူ႔ေလာကတခုကိုသာယာလွပေအာင္ဖန္တီးပီးနုိင္ဖုိ႔အတြက္
လူ႔က်င္႔၀တ္(ethic)တိ မပါ၀င္ခပါ။ ယေကလည္း ေခတ္ကာလရီစီးေၾကာင္း တျဖည္းျဖည္းေျပာင္းလဲလာမႈတိနွင္႔အတူ ဘာသာေရးဟူသည္ လူတိ၏ နိန္႔စဥ္ဘ၀တိႏွင္႔ဆက္စပ္မႈဟိလာသည္။ လူသားတိ၏နိန္႔စဥ္ဘ၀မွာ လုိက္နာက်င္႔သုံးရဖုိ႔ လူ႔က်င္႔၀တ္ (ethic) အျဖစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲလာသည္။ လူတစ္ေယာက္ဇာ ျဖစ္ေက ဇာပုိင္လုပ္ရဖုိ႔၊ ဇာပုိင္စည္းကမ္းတိကုိလုိက္နာက်င္႔သုံးရဖုိ႔စေရ ဘာသာေရးစည္းကမ္းတိစြာလည္း လူ႔ပတ္၀န္က်င္အသုိင္းအ၀ုိင္းတိၾကားမွာလႊမ္းမုိးလာသည္၊ယင္းဘာသာေရးက်င္႔၀တ္စည္းကမ္းတိကလည္း လူ႔ပတ္၀န္က်င္အသုိင္းအ၀ုိင္းတိကုိေျပာင္းလဲေတာ္လွန္လာသည္။ ၄င္းအျပင္ ဘာသာေရးကုိထူေထာင္ေသာ ဘာသာေရးဆရာတိအတြက္လည္း အသက္မီြး၀မ္းေၾကာင္းျပဳရာ
အရာဌာနတခုျဖစ္လာသည္။ အိႏၵယနုိင္ငံတြင္ ဗုဒၶမပြင္႔ေပၚမီကာလက ဘာသာေရးအေျခအေနမ်ားသည္ ကေကာင္းရႈပ္ထြီးျပီး လူ႔ေလာကလူ႔ပတ္၀န္က်င္တိအေပၚမွာလည္း ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈၾကီးမားခသည္။ လူ႔က်င္႔၀တ္(ethic)မ်ားနွင္႔ဘာသာေရးကုိ တခုတည္းေပါင္းစပ္ကာ
ကမၻာဦးကာလတုန္းကပုိင္ ေၾကာက္ရြံမႈတိဖယ္ယွားဖုိ႔အတြက္ ပူေဇာ္ပသျခင္း၊ တုိင္တည္ျခင္းမ်ဳိးတိမဟုတ္ပဲ
"လူ႔က်င္႔၀တ္တရား (၀ါ)ကုိယ္က်င္႔အဘိဓမၼာ နွင္႔ ဆင္းရဲဒုကၡအေပါင္းမွလြတ္ေျမာက္ရာ
သစၥာလမ္းကုိယွာဖြီျခင္းတည္းဟူေသာ သိမ္ေမြ႔နက္နဲ႔သည္႔အဓိပၸါယ္ကုိေဆာင္လာသည္။

အိႏၵိယနိုင္ငံ၊ မဇၥ်ိမေဒသ၊ သကၠတုိင္း၊ ကပိလ၀တ္ျပည္႔္ရွင္ ဘုရင္သုေဒၶါဓန မင္းၾကီးနွင္႔
သိရီမဟာမာယာေဒ၀ီမိဘုရားၾကီးရုိ႔မွ မဟာသကၠရာဇ္ ၁၀၃ခုနွစ္၊ ကဆုန္လျပည္႔၊ ေသာၾကာေန႔တြင္
The founder of Buddhism ျဖစ္ေသာ ျမတ္ဗုဒၶကုိဖြားျမင္ေတာ္မူခသည္။ ျမတ္ဗုဒၶဖြားျမင္ေတာ္မူေသာ
အခ်ိန္ကာလတြင္ အိႏၵိယနုိင္ငံ မဇၵ်ိမေဒသ၌ ဆင္းရဲဒုကၡအေပါင္းမွလြတ္ေျမာက္မႈ သစၥာတရားတိနွင္႔ပတ္သတ္၍
၀ါဒေပါင္းမ်ားစြာေပၚေပါက္လွ်က္ဟိသည္။ (ထုိေခတ္ကာလကေပၚေပါက္လွ်က္ဟိခေသာ ၀ါဒေပါင္း ၆၂ပါးကုိ သုတၱန္ပိဋက၊ ဒီဃနိကာယ္၊
ျဗဟၼာဇာလသုတ္တြင္ေလ႔လာနုိင္ပါသည္။) ယင္းသုိ႔သစၥာတရားကုိရွာဖြီတြိ႔ဟိေရးနွင္႔ပတ္သတ္၍
ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ ပညာရွင္တိသည္လက္ဟိအေျခအေနကုိမေက်နပ္၍ ေယာက္ယက္ခတ္မွ်ၾကိဳးပမ္းေနၾကေရခ်ိန္တြင္
ျမတ္ဗုဒၶကုိမြီးဖြား၍ ဗုဒၶ၀ါဒဟူ၍ ကမၻာတြင္ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ဗုဒၶ၀ါဒသည္ အနတၱ၀ါဒအေပၚတြင္
အျခီတည္ထား၍
အနွစ္သာရအားျဖင္႔သီလ၊ သမာဓီ၊ ပညာဟူ၍ သိကၡာသုံးပါး ေနာက္ဆုံးပန္းတုိင္အားျဖင္႔ နိဗၺာန္ျဖစ္၏။ အတၱ၀ါဒ၊ အတၱ၀ါဒီမ်ားသာ လႊမ္းမုိး၍ၾသဇာအင္အားေကာင္ေသာ
ယင္းေခတ္ယင္းကာလတြင္ ဗုဒၶဘာသာေပၚထြက္လာျခင္းသည္ ပတၱျမားမွန္ေက ညႊန္မနစ္ဆုိေရပုိင္ ေလာကၾကီး၏ျငိမ္းခ်မ္းမႈ အီးျမမႈသေကၤတ ( The peaceful Doctrine of the World) ဟုဆုိရလွ်င္လည္း ဆုိစမွတ္ျပဳေလာက္ကတ္ဖုိ႔ထင္ပါ၏။
မဆုံးသိမ္႔ပါ..ဆက္ဖုိ႔ဟိသိမ္႔ပါေရ.

0 လိုအပ်ချက်များကို ရေးသားအကြံပြုခဲ့နိုင်ပါတယ်:

Post a Comment