ဤ Websiteသည္ ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၏ တရားဝင္website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ It is an official website of Arakan Student Monks Association (A.S.M.A), Thailand.

Wednesday, September 15, 2010

(2)ဗုဒၶဘာသာ၏တန္ဖုိး နွင္႔ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ျဖစ္ရျခင္း၏ တန္ဖုိး

Posted by အသွ်င္ေရ၀တ  |  No comments

တန္ဖုိးဆုိစြာ အရာ၀တၳဳတခု၏အဓိပၸါယ္ အနွစ္သာရ တန္ဖုိးကုိေသေသခ်ာခ်ာနားလည္သိတတ္မႈ သေဘာေပၚကၽြမ္းက်င္မႈအေပၚမူတည္ျပီး တန္ဖုိးအမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲျပားျခား၏။ သာဓကတခုေျပာရေက ေတာရြာေလးတရြာမွာ ယာလုပ္နိန္ေရ ယာသမားတစ္ေယာက္စြာ
တနိန္႔မေမွ်ာ္လင္႔ပဲ ယာေတာထဲက ေက်ာက္စိမ္းပတၱျမားတလုံးကုိေကာက္ရသည္။ သူစြာ ယင္းေက်ာက္စိမ္းတုံးကုိ
ျမိဳ႔တက္ျပီးေက်ာက္ပြဲစားပါးမွာ ဒဂၤါးငါးသိန္းနဲ႔ေရာင္းလုိက္၏။ ေက်ာက္ပြဲစားကလည္း ေက်ာက္ကုန္သည္တစ္ေယာက္ပါးသုိ႔
ဒဂၤါးသိန္းငါးဆယ္နဲ႔ျပန္ေရာင္းလုိက္၏။ သူရို႔ထက္ ေက်ာက္စိမ္းတုံး၏တန္ဖုိးအရည္အသြီးကုိပုိနားလည္သေဘာေပါက္ေဒ
ေက်ာက္ကုန္သည္ကတဘက္နုိင္ငံက ေက်ာက္ကုန္သည္ပါးကုိ ဒဂၤါးသိန္းငါးရာနဲ႔ျပန္ေရာင္းလုိက္၏။
ေဒသာဓကကုိၾကည္႔ျခင္းအားျဖင္႔ အရာ၀တၳဳတခု၏တန္ဖုိးဆုိစြာ ယင္းအရာ၀တၳဳ၏တန္ဖုိး အနွစ္သာရကုိအေသအခ်ာနားလည္သေဘာေပါက္မႈကၽြမ္းက်င္လိမ္မာမႈအေပၚမူတည္ျပီး
တန္ဖုိးအမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲျပားျခားနားသည္ကုိတိြ႔နုိင္၏။ ေက်ာက္စိမ္းပတၱျမား၏တန္ဖုိးကုိ
ငါးသိန္းေလာက္ပဲသိေရယာသမားက ငါးသိန္းပဲရသည္။ သိန္းငါးဆယ္တန္ဖုိးကုိသိေရ ေက်ာက္ပြဲစားက
သိန္းငါးဆယ္ရသည္။ သိန္းငါးရာေလာက္တန္ဖုိးသိေရ ေက်ာက္ပြဲစားကသိန္းငါးရာရသည္။ သူရုိ႔ထက္ေက်ာက္စိမ္းတုံး၏တန္ဖုိးကုိ
ပုိနားလည္သေဘာေပါက္ေရ တဘက္နုိင္ငံက ေက်ာက္ပြဲစားက သိန္းငါးရာမက သိန္းတစ္ေထာင္၊ သိန္းတစ္ေသာင္းလည္းရနုိင္၏။

ယင္းပုိင္း ဗုဒၶဘာသာ၏တန္ဖုိးဆုိစြာ တန္ဖိုးကုိနားလည္သိတတ္ေရလူ၊ သေဘာေပါက္ကၽြမ္းက်င္ေရ
ပညာရွင္ရုိ႔အတြက္ တန္ဖုိးမျဖတ္နုိင္ေရ ျပည္တန္ပတၱျမားနွင္႔အလားတူ၏။ ယေကလည္း အခုေခတ္ဗုဒၶဘာသာနုိင္ငံအမ်ားစုမွ
ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားသည္ ရတနာသုံးပါး၏ဂုဏ္ေက်းဇူး၊ ဗုဒၶဘာသာ၏အနွစ္သာရတရားေတာ္မ်ားကုိအေသအခ်ာမသိနားမလည္ၾကပဲ
မိရုိးဖလာဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္သည္ကုိအမ်ားဆုံးေတြ႔ရ၏။ ကၽြန္ုပ္ကုိယ္တုိင္းလည္းအပါအ၀င္ျဖစ္၏။


ကၽြန္ုပ္၏ဗုဒၶဘာသာအေပၚနားလည္သေဘာေပါက္မႈအထင္ၾကီးေလးစားမႈသည္ ေက်ာက္ပြဲစား၏ေက်ာက္စိမ္းတုံးကုိနားလည္ေဘာေပါက္စြာထက္ ပုိလြန္မည္မဟုတ္ပါ။ ယေကလည္း ကၽြႏ္ုပ္သိသေလာက္ နားလည္သေဘာေပါက္သေလာက္ကုိ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္ၾကေသာညီအစ္ကုိေမာင္နွမမ်ားနွင္႔ ဗုဒၶဘာသာကုိစိတ္၀င္စားၾကေသာတျခားေလ႔လာလုိသူရုိ႔ကုိ
ၾကြား၀ါျခင္းကင္း၍ ျဖဴစင္ရုိးသားေရ နွလုံးသားေခ်ျဖင္႔ မွ်ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါ၏။ ကၽြန္ုပ္ထက္ဗုဒၶဘာသာ၏တန္ဖုိးကုိပုိနားလည္သေဘာေပါက္ေသာ
ပညာရွင္မ်ားအေနျဖင္႔ ဤစာေစာင္ကုိဖတ္မိ၍ လုိအပ္ခ်က္တိတြိ႔လွ်င္လည္းျဖည္႔စြက္ျပင္ဆင္ပီးဖုိ႔ေမွ်ာ္လင္႔ပါ၏။ တခါတရံတြင္
ကၽြန္ုပ္တုိ႔ဗုဒၶဘာသာ၀င္အမ်ားစုသည္ မိမိရုိ႔လက္ထဲမွာဟိေရ အဖုိးမ်ားစြာထုိက္တန္ေသာပတၱျမားရတနာကုိပုိင္ဆုိင္ေနရပါေသာ္လည္း
ပတၱျမားရဲ႔တန္ဖုိး အနွစ္သာရကုိေသေသခ်ာခ်ာမသိနားမလည္ေရ ယာလုပ္သမားပုိင္ျဖစ္နိန္သည္။
ဘာသာျခားအခ်ဳိ႔ကေျပာကတ္သည္။ ဗုဒၶဘာသာရဲ႔လမ္းစဥ္စြာ ေဒေလာက္ထိယာေကာင္းနိန္၊မွန္နိန္ေက
ေဒေန႔ကမၻာမွာဇာေၾကာင္႔ဗုဒၶဘာသာနုိင္ငံအခ်ဳိ႔စြာ ဆင္းရဲမြဲေတျပီး မတုိးတက္ကတ္စြာလဲ။
မွန္ပါသည္။ ေဒခ်င္႔စြာ မိန္းသင္႔မိန္းထုိက္ေရ ေမးခြန္းျဖစ္၏။ ဗုဒၶဘာသာနုိင္ငံအခ်ဳိ႔
မတုိးတက္ျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းတိစြာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္အမ်ားစုသည္ ဘာသာေရးနွင္႔စီးပြားေရးေပၚလစီကုိ
ေရာထိြးျပီး စဥ္းစားကတ္လုိ႔ပင္ျဖစ္၏။ မစဥ္းစားရဟု မဆုိလုိပါ။ စဥ္းစားရပါမည္။ ယေကလည္း ယင္းႏွစ္ခုၾကားမွာဟိေရ ကြာျခားခ်က္မူ၀ါဒကုိနားလည္သေဘာေပါက္ဖုိ႔လုိပါမည္။
ဘုရားေခတ္တုန္းကလည္း အနာထပိတ္၊ ၀ိသာခါ၊ ေကာသလမင္းၾကီးရုိ႔အစဟိေရ သေ႒းၾကီးတိ၊ မယားအေယာက္နွစ္ဆယ္ေက်ာ္၊
သုံးဆယ္နီးပါးေလာက္ယူျပီးေက ကာမဂုဏ္စည္းစိမ္းခံစားနိန္ကတ္ေဒ ဘုရင္တိလည္းအမ်ားၾကီးဟိခသည္။
သူရုိ႔က ဘာသာေရးနွင္႔ စီးပြားေရးၾကားမွာထားဟိရဖုိ႔ ေပၚလစီမူ၀ါဒကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ကတ္သည္။
စီးပြားေရးလုပ္ေရအခါ စီးပြားေရးလုပ္ေရမူ၀ါဒ၊ ဘာသာေရးကုိ ကုိးကြယ္ေရအခါမွာလည္း ဘာသာေရးကုိ
ကုိးကြယ္ေရမူ၀ါဒနွင္႔အညီ စစ္မွန္ေရယုံၾကည္မႈသဒၶါတရားတိနန္႔ ကုိးကြယ္ခကတ္သည္။ ေဒေနရာမွာ
ကၽြန္ုပ္ကုိယ္တိြ႔တခုကုိ တင္ျပလုိပါ၏။ တခါကရခုိင္ျပည္စစ္ေတြဘက္မွာ ငါးဖမ္းေရအလုပ္ျဖင္႔
ေအာင္ျမင္မႈရနိန္ေရ လူတစ္ေယာက္နန္႔ ရန္ကုန္မွာဆုံျဖစ္ကတ္သည္။ ဆုံတြိ႔ေက ကုိယ္႔ရခုိင္သားအခ်င္းခ်င္းျဖစ္လုိ႔
ဟုိအၾကာင္းေဒအေၾကာင္ေခ်တိကုိေျပာျဖစ္ကတ္ယင္း
စကားစပ္မိလုိ႔မိန္းေရအခါ သူအခုရန္ကုန္သုိ႔ ကုန္တင္ကားၾကီးတစီးနန္႔ Express ကားၾကီးနွစ္စီးေလာက္၀ယ္ဖုိ႔လာေရလုိ႔
ေျပာျပပါ၏။ ေယခါ ကၽြႏ္ုပ္သူ႔ကုိ ျပန္မိန္းမိသည္။ “တကာ..ကား၀ယ္ဖုိ႔စြာေတာ႔ ဟုတ္ပါယင္႔။
ယေက ကားလုပ္ငန္းနန္႔ အသက္မြီး၀မ္းေက်ာင္းျပဳဖုိ႔ဆုိေက ကားပစၥည္းတိအၾကာင္းကုိ အစီေခ်ေလာက္သိထားဖုိ႔လုိအပ္ေဒ။
ကားနန္႔ပတ္သတ္ျပီး ဇာေလာက္သိထားလဲ၊နားလည္ထားလဲ။” သူကျပန္ေျပာသည္။ “တခုလည္းမသိပါ..ဦးဇင္းေခ်။
မယားနန္႔အမ်ဳိးတိက အခုလက္ဟိလုပ္နိန္ေရ ရီလုပ္ငန္းစြာအကုသုိလ္အလုပ္ျဖစ္လုိ႔မေကာင္းဆုိျပီးေက
ေဒကားလုပ္ငန္းသုိ႔ေျပာင္းခုိင္းနိန္ပါေရ။ တပည္႔ေတာ္လည္း ကုိယ္မကၽြမ္းက်င္ေရ အလုပ္တခုကုိ
ဇာကစလုိ႔ လုပ္ရကုိင္ရဖုိ႔မွန္းမသိျဖစ္နိန္ပါေရ ဦးဇင္းေခ်။” ကၽြႏ္ုပ္ကလည္း “တကာ စီးပြားေရးလုပ္ေတခါ
အျမတ္အစြန္းမ်ားမ်ားရေရ၊ ေဒထက္မကခုိင္မာေရ စီးပြားေရး Network တခုကုိထူေထာင္နုိ္င္ေရးအစဟိေရ
စီးပြားေရးေပၚလစီမူ၀ါဒနန္႔ အညီလုပ္ရပါဖုိ႔။ ယင္းပုိင္းဆုိေက ကုိယ္မကၽြမ္းက်င္ေရ၊ ကုိယ္နန္႔တစိမ္းသက္သက္ျဖစ္နိန္ေရ
လုပ္္ငန္းတခုမွာဒဂၤါးသိန္းေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ ရင္းနွီးျမဳပ္နွံလုိ႔ စလုပ္နိန္ရဖုိ႔အစား
အခုလက္ဟိေအာင္ျမင္နိန္ေရ ရီလုပ္ငန္းတိကုိတုိးခ်ဲ႔ပနာလုပ္ဖုိ႔ ဆုိေက ေဒထက္မကအမ်ားၾကီးေမွ်ာ္လင္႔လုိ႔ရပါေရ။
ေအာင္ျမင္ၾကီးပြားလာေရအခါမွာလည္း လူမႈးေရလုပ္ငန္းတိကုိ တကာ အမ်ားၾကီးလုပ္လုိ႔ရပါေရ။
ဥပမာအားျဖင္႔..မိဘမဟိေရ အေခ်တိအတြက္ နိန္းရာထုိင္းခင္တိ၊ စာသင္ေက်ာင္းတိ၊ နိမ္႔က်ေရေတာရြာေတာဘက္ေခ်တိမွာ
စာသင္ေက်ာင္းတိ၊ ျမိဳ႔ထဲ ရပ္ကြက္ထဲတိမွာ လမ္းေဟာင္း၊လမ္းပ်က္တိကုိ ျပဳျပင္စြာတိ တည္ေဆာက္စြာတိအစဟိစြာတိကုိ
အမ်ားၾကီးလုပ္လုိ႔ရပါေရ။ ယင္းပုိင္းဆုိေက တကာလုပ္နိန္ေရအလုပ္စြာ အကုသုိလ္အလုပ္ယာလုိ႔ေျပာလုိ႔ရဖုိ႔သိမ္႔လား။” ကၽြန္ုပ္ယင္းပုိင္း ေျပာလုိက္စြာကုိ သူကေကာင္းသေဘာက်ျပီးေက
ကားမ၀ယ္ခပဲ အခုလက္ဟိလုပ္နိန္ေရ ရီလုပ္ငန္းကုိဆက္လုပ္ဖုိ႔ စစ္ေတြကုိျပန္ခသည္။ ေဒပုိင္စြာတိကုိ
ၾကည္႔ျခင္းအားျဖင္႔ ကၽြန္ုပ္ရုိ႔ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ရို႔၏နွလုံးသားထဲတြင္ စီးပြားေရးနွင္႔ပတ္သတ္၍
ဘာသာေရး၏ၾသဇာသက္ေရာက္မႈသည္ ဇာေလာက္ထိ စိမ္႔၀င္နိန္ေရ၊ အျမစ္တြယ္နိန္လဲဆုိစြာ သိသာလွပါ၏။
အမွန္ကဤအေၾကာင္းအရာသည္ အခုကၽြန္ုပ္ေဆြးေႏြးတင္ျပလုိေသာ ေခါင္းစဥ္နဲ႔မည္သုိ႔မွ် မဆက္ဆုိင္ပါ။
ယေကလည္း စကားလမ္းေၾကာင္းၾကံဳ၍ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္းျဖစ္ပါ၏။


ဆက္ရန္ဟိပါသိမ္႔ေရ..

10:13 AM Share:
ျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံ

Postတင္ျခင္းပတ္သက္ျပီး အၾကံျပဳျခင္း၊Postေပးပုိ႕ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးလိုျခင္း ရွိလာပါက ေအာက္က Messenger ကေနေပးပို႕နိုင္ပါတယ္။ Messenger

0 မွတ္ခ်က္တိ:

ၾကည့္ရွူမူ ပမာဏ

ဆက္သြယ္ရန္

Name

Email *

Message *

မၾကာေသးမွီမွတ္တမ္း

© 2018 A.S.M.A. Thailand Ayuttaya
.
back to top