ဤ Websiteသည္ ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၏ တရားဝင္website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ It is an official website of Arakan Student Monks Association (A.S.M.A), Thailand.

Saturday, October 16, 2010

စၾကာ၀ဠာကမၻာႀကီးအေၾကာင္းကို ေလ့လာၾကည့္ေရခါ ဘုရားေဟာ ေလာကႏၱဂမနသုတ္မွာ ေရာဟိတ ဆိုေရ နတ္သားသည္ အေရာင္အလင္း တထိန္ထိန္နန္႔ ျမတ္စြာဘုရားထံေရာက္လာၿပီး ေလွ်ာက္ထားသည္မွာ *တန္ခိုးဣဒၶိပါဒ္ႏွင့္ျပည့္စံုၿပီး ေကာင္းကင္၌ ျမန္ဆန္စြာ ပ်ံသန္းလားလာႏိုင္ေရ တပည့္ေတာ္သည္ မရပ္မနား ဆက္တိုက္ ေလာက၏အဆံုးနန္႔၊ ေလာက၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရ နီရာကုို လိုက္ရွာခပါေသာ္လည္း မတြိမျမင္ခပါဘုရား * ဟုျဖစ္သည္။ ဤစကား၌ ေလာက၏အဆံုးမရွိျခင္းနန္႔ ၿငိမ္းခ်မ္းမွဳတို႔ အတိျပည့္ေသာ နီရာဟူ၍မရွိဟု အဓိပၸါယ္ေပၚလြင္စီပါသည္။ အျခားေသာ မဟာပဒါနသုတ္၊ အဂၢညသုတ္တို႔တြင္လည္း ကမၻာေလာကႀကီးအေၾကာင္းကုိ တြိဟိႏိုင္ပါသည္။

ဗုဒၶတရားေတာ္၌ တြိရေသာ စၾကာ၀ဠာမွာ ေလးကြန္းတျမင္းမိုရ္ လ, နီ, နကၡတၱာရာႏွင့္၊ အပါယ္ေလးဘံု၊ လူ႔ဘံု၊ နတ္ဘံု၊ ျဗဟၼာဘံု၊ အစဟိေသာ ဘံုတို႔ပါ၀င္ေရ တည္နီရာ သုိ႔ အုပ္စု တခုကို စၾကာ၀ဠာဟု သမုတ္ေခၚေ၀ၚျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ဤကမၻာၿမီထု၏ ထုထည္ပမာဏသည္ ယူဇနာအားျဖင့္ (၂၄၀,၀၀၀) ရွိေရလို႔ စာေပမ်ားတြင္တြိဟိရပါသည္၊ တစ္ယူဇနာလွ်င္ မိုင္အားျဖင့္ (၁၂.၇) ရွိသည္ဟု မ်က္ေမွာက္ကာလ၌ သတ္မွတ္ထားကတ္သည္၊ ယူဇနာ (၂၄၀,၀၀၀)လံုးကုိ မိုင္အားျဖင့္ တြက္ၾကည့္ေသာ္ မိုင္ေပါင္း (၃,၀၄၈,၀၀၀) ရွိပါသည္။ယင္းၿမီထုထည္ႀကီးကုိ ရီထုၾကီးက ခံထားၿပီး၊ ရီထုကို လီထုႀကီးက တဖန္ ၀န္းရံပင့္တင္ထားသည္။ 

သုတေရးရာ

စၾကာ၀ဠာကို ဗုဒၶႏွင့္ သိပၸံပညာရွင္ရို႕၏အျမင္

Posted by Light  |  No comments

စၾကာ၀ဠာကမၻာႀကီးအေၾကာင္းကို ေလ့လာၾကည့္ေရခါ ဘုရားေဟာ ေလာကႏၱဂမနသုတ္မွာ ေရာဟိတ ဆိုေရ နတ္သားသည္ အေရာင္အလင္း တထိန္ထိန္နန္႔ ျမတ္စြာဘုရားထံေရာက္လာၿပီး ေလွ်ာက္ထားသည္မွာ *တန္ခိုးဣဒၶိပါဒ္ႏွင့္ျပည့္စံုၿပီး ေကာင္းကင္၌ ျမန္ဆန္စြာ ပ်ံသန္းလားလာႏိုင္ေရ တပည့္ေတာ္သည္ မရပ္မနား ဆက္တိုက္ ေလာက၏အဆံုးနန္႔၊ ေလာက၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရ နီရာကုို လိုက္ရွာခပါေသာ္လည္း မတြိမျမင္ခပါဘုရား * ဟုျဖစ္သည္။ ဤစကား၌ ေလာက၏အဆံုးမရွိျခင္းနန္႔ ၿငိမ္းခ်မ္းမွဳတို႔ အတိျပည့္ေသာ နီရာဟူ၍မရွိဟု အဓိပၸါယ္ေပၚလြင္စီပါသည္။ အျခားေသာ မဟာပဒါနသုတ္၊ အဂၢညသုတ္တို႔တြင္လည္း ကမၻာေလာကႀကီးအေၾကာင္းကုိ တြိဟိႏိုင္ပါသည္။

ဗုဒၶတရားေတာ္၌ တြိရေသာ စၾကာ၀ဠာမွာ ေလးကြန္းတျမင္းမိုရ္ လ, နီ, နကၡတၱာရာႏွင့္၊ အပါယ္ေလးဘံု၊ လူ႔ဘံု၊ နတ္ဘံု၊ ျဗဟၼာဘံု၊ အစဟိေသာ ဘံုတို႔ပါ၀င္ေရ တည္နီရာ သုိ႔ အုပ္စု တခုကို စၾကာ၀ဠာဟု သမုတ္ေခၚေ၀ၚျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ဤကမၻာၿမီထု၏ ထုထည္ပမာဏသည္ ယူဇနာအားျဖင့္ (၂၄၀,၀၀၀) ရွိေရလို႔ စာေပမ်ားတြင္တြိဟိရပါသည္၊ တစ္ယူဇနာလွ်င္ မိုင္အားျဖင့္ (၁၂.၇) ရွိသည္ဟု မ်က္ေမွာက္ကာလ၌ သတ္မွတ္ထားကတ္သည္၊ ယူဇနာ (၂၄၀,၀၀၀)လံုးကုိ မိုင္အားျဖင့္ တြက္ၾကည့္ေသာ္ မိုင္ေပါင္း (၃,၀၄၈,၀၀၀) ရွိပါသည္။ယင္းၿမီထုထည္ႀကီးကုိ ရီထုၾကီးက ခံထားၿပီး၊ ရီထုကို လီထုႀကီးက တဖန္ ၀န္းရံပင့္တင္ထားသည္။ 

12:49 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Saturday, October 9, 2010

ကုိယ္႔သားကုိယ္႔သြီး ၿမဳိ႕ျခားနယ္ျခား
အ၀ီးအပါး မြီးဖြားျခင္းက
ရခုိင္႔ႏြယ္ဖြား အခ်င္းခ်င္းတိရာမလား။
စကားလီသံ ကြဲျပားၿပန္လည္း
မြီးရာအစစ္ ျပန္ႀကည္႔လုိက္ေက
ရခုိင္႔နယ္နိ္မိတ္ အစစ္အမွန္ပါမလား။
လီလံစကား ဇာေလာက္ျခားျခား
အမွန္စိတ္ထား တစ္သြီးသားတည္းရာမလား။
စာပီမေပ်ာက္ လူမ်ဳိးမေဖာက္ရေအာင္
သူ႔မွာထိန္းသိမ္း ငါ႔မွာေစာင္႔ေရွာက္
မင္းကျပဳစု အသီးသီးေက
အမွန္စင္စစ္ အမြီအႏွစ္တိ
က်န္ဟိသင္႔ဗ်ာယ္မလား။
ကုိယ္႔တာ၀န္ သူ႔တာ၀န္
မခြဲဲျခားဘဲ သင္႔ရာတာ၀န္
က်ီပြန္လီေအာင္ လုပ္သင္႔နိန္ဗ်ယလ္။
ဇာနိန္ရာ ဇာသုိ႔ပင္ေရာက္နိန္
ေရာက္ရာအရပ္ နိန္ရာအရပ္က
စြမ္းေဆာင္ပီးခ ေစာင္႔ေရွာက္ခေက
အမွန္ပါလွ်င္ တာ၀န္က်ီမည္။
တာ၀န္သိလုိ႔ တာ၀န္က်ီမွ
အမ်ဳိးမွန္လုိ႔ အဖုိးတန္မည္။


http://uritmree.blogspot.com/2010/10/blog-post_3328.html#more
ပင္မ

က်န္ခသင္႔ေရအမြီအႏွစ္

Posted by thadawa  |  No comments

ကုိယ္႔သားကုိယ္႔သြီး ၿမဳိ႕ျခားနယ္ျခား
အ၀ီးအပါး မြီးဖြားျခင္းက
ရခုိင္႔ႏြယ္ဖြား အခ်င္းခ်င္းတိရာမလား။
စကားလီသံ ကြဲျပားၿပန္လည္း
မြီးရာအစစ္ ျပန္ႀကည္႔လုိက္ေက
ရခုိင္႔နယ္နိ္မိတ္ အစစ္အမွန္ပါမလား။
လီလံစကား ဇာေလာက္ျခားျခား
အမွန္စိတ္ထား တစ္သြီးသားတည္းရာမလား။
စာပီမေပ်ာက္ လူမ်ဳိးမေဖာက္ရေအာင္
သူ႔မွာထိန္းသိမ္း ငါ႔မွာေစာင္႔ေရွာက္
မင္းကျပဳစု အသီးသီးေက
အမွန္စင္စစ္ အမြီအႏွစ္တိ
က်န္ဟိသင္႔ဗ်ာယ္မလား။
ကုိယ္႔တာ၀န္ သူ႔တာ၀န္
မခြဲဲျခားဘဲ သင္႔ရာတာ၀န္
က်ီပြန္လီေအာင္ လုပ္သင္႔နိန္ဗ်ယလ္။
ဇာနိန္ရာ ဇာသုိ႔ပင္ေရာက္နိန္
ေရာက္ရာအရပ္ နိန္ရာအရပ္က
စြမ္းေဆာင္ပီးခ ေစာင္႔ေရွာက္ခေက
အမွန္ပါလွ်င္ တာ၀န္က်ီမည္။
တာ၀န္သိလုိ႔ တာ၀န္က်ီမွ
အမ်ဳိးမွန္လုိ႔ အဖုိးတန္မည္။


http://uritmree.blogspot.com/2010/10/blog-post_3328.html#more

8:58 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

ၾကည့္ရွူမူ ပမာဏ

ဆက္သြယ္ရန္

Name

Email *

Message *

မၾကာေသးမွီမွတ္တမ္း

© 2018 A.S.M.A. Thailand Ayuttaya
.
back to top