Saturday, October 16, 2010

စၾကာ၀ဠာကို ဗုဒၶႏွင့္ သိပၸံပညာရွင္ရို႕၏အျမင္

စၾကာ၀ဠာကမၻာႀကီးအေၾကာင္းကို ေလ့လာၾကည့္ေရခါ ဘုရားေဟာ ေလာကႏၱဂမနသုတ္မွာ ေရာဟိတ ဆိုေရ နတ္သားသည္ အေရာင္အလင္း တထိန္ထိန္နန္႔ ျမတ္စြာဘုရားထံေရာက္လာၿပီး ေလွ်ာက္ထားသည္မွာ *တန္ခိုးဣဒၶိပါဒ္ႏွင့္ျပည့္စံုၿပီး ေကာင္းကင္၌ ျမန္ဆန္စြာ ပ်ံသန္းလားလာႏိုင္ေရ တပည့္ေတာ္သည္ မရပ္မနား ဆက္တိုက္ ေလာက၏အဆံုးနန္႔၊ ေလာက၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရ နီရာကုို လိုက္ရွာခပါေသာ္လည္း မတြိမျမင္ခပါဘုရား * ဟုျဖစ္သည္။ ဤစကား၌ ေလာက၏အဆံုးမရွိျခင္းနန္႔ ၿငိမ္းခ်မ္းမွဳတို႔ အတိျပည့္ေသာ နီရာဟူ၍မရွိဟု အဓိပၸါယ္ေပၚလြင္စီပါသည္။ အျခားေသာ မဟာပဒါနသုတ္၊ အဂၢညသုတ္တို႔တြင္လည္း ကမၻာေလာကႀကီးအေၾကာင္းကုိ တြိဟိႏိုင္ပါသည္။

ဗုဒၶတရားေတာ္၌ တြိရေသာ စၾကာ၀ဠာမွာ ေလးကြန္းတျမင္းမိုရ္ လ, နီ, နကၡတၱာရာႏွင့္၊ အပါယ္ေလးဘံု၊ လူ႔ဘံု၊ နတ္ဘံု၊ ျဗဟၼာဘံု၊ အစဟိေသာ ဘံုတို႔ပါ၀င္ေရ တည္နီရာ သုိ႔ အုပ္စု တခုကို စၾကာ၀ဠာဟု သမုတ္ေခၚေ၀ၚျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ဤကမၻာၿမီထု၏ ထုထည္ပမာဏသည္ ယူဇနာအားျဖင့္ (၂၄၀,၀၀၀) ရွိေရလို႔ စာေပမ်ားတြင္တြိဟိရပါသည္၊ တစ္ယူဇနာလွ်င္ မိုင္အားျဖင့္ (၁၂.၇) ရွိသည္ဟု မ်က္ေမွာက္ကာလ၌ သတ္မွတ္ထားကတ္သည္၊ ယူဇနာ (၂၄၀,၀၀၀)လံုးကုိ မိုင္အားျဖင့္ တြက္ၾကည့္ေသာ္ မိုင္ေပါင္း (၃,၀၄၈,၀၀၀) ရွိပါသည္။ယင္းၿမီထုထည္ႀကီးကုိ ရီထုၾကီးက ခံထားၿပီး၊ ရီထုကို လီထုႀကီးက တဖန္ ၀န္းရံပင့္တင္ထားသည္။ 


အဂုေခတ္ သိပၸံပညာရွင္ရို႕ ေလ့လာတြိဟိခ်က္မ်ားကို တေဖ့ေခ်တင္ျပရပါေသာ္ လူသားတိနီထုိင္ေရ ဤကမၻာၿမီႀကီးသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၄.၅၅ ဘီလီယံေက်ာ္ခန႔္ေလာက္က ျဖစ္ေပၚခလီသည္၊ ကမၻာသည္ Planet ၿဂိဳလ္ တစ္လံုးသာျဖစ္သည္၊ နီကို ၀န္းရံလွည့္ပတ္နီေရ ၿဂိဳလ္တိမွာ ၿဂိဳလ္ႀကီး (၉)လံုးျဖစ္ေတ (၁) Mercury Planet- ဗုဒၶဟူးၿဂိဳလ္၊ (၂)Venus Planet- ေသာၾကာၿဂိဳလ္၊ (၃)Earth Planet-ကမၻာၿဂိဳလ္၊ (၄)Mars Planet- အဂၤါၿဂိဳလ္၊ (၅) Jupiter Planet-ၾကာသပေတးၿဂိဳလ္၊ (၆) Saturn Planet- စနီၿဂိဳလ္၊ (၇) Uranus Planet-ယူေရးနပ္ၿဂိိဳလ္၊(၈)Neptune Planet-နပ္ပကြ်န္းၿဂိဳလ္၊ (၉)Pluto Planet- ပလူတုိၿဂိဳလ္တိနန္႔ ၿဂိဳလ္အရံ (၃၁)လံုးရို႕က ၿဂိဳလ္ငယ္ေခ်တိႏွင့္တကြ ၀န္းခံလွည့္ပတ္လ်က္ဟိသည္ဟု ဆိုသည္။

လူသားတိနီထုိင္ေသာ ဤကမၻာၿဂိဳလ္သည္ နီမွ (၉၂,၉၀၀,၀၀၀)မိုင္ ကြာ၀ီးသည္၊ နီမွထုတ္လႊင့္ေသာ အလင္းေရာင္သည္ ကမၻာၿမီျပင္ကိုေရာက္ရွိရန္ (၈)မိနစ္ႏွင့္ (၃) စကၠန္႔ၾကာသည္၊ တစကၠန္႔လွ်င္ အလင္းျဖတ္သန္းႏွဳန္းမွာ (၁၆၀,၀၀၀) မိုင္ဟိသည္၊ လူသားရို႕နီထိုင္ေရ ဤစၾကာ၀ဠာႀကီးတြင္ နီသည္ အႀကီးမားဆံုးပမာဏဟိၿပီး ဆြဲအားႀကီးေသာ နီကို ဆြဲအားနည္းေသာ ေဒကမၻာ အပါအ၀င္ၿဂိဳလ္ႀကီးကိုးလံုးက လွည့္ပတ္နီလီသည္၊ ကမၻာသည္ တစ္ရက္လွ်င္ တစ္ပတ္ႏွဳန္းျဖင့္ နီကိုလွည့္ပတ္နီေသာေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္( ၃၆၅.၂၆) သို႔ (၃၆၅.၂၅၆၄) ရက္တြင္ တစ္ပတ္ရလီသည္၊ ေဒကမၻာသည္ သူ႔၀င္ရိုးထက္ေပၚတြင္ အေနာက္ဘက္မွ အရွိဘက္သို႔ လည္ပတ္နီေသာေၾကာင့္ တျခမ္းစီသည္ အေမွာင္နန္႔ အလင္းကုိ တလွည့္စီ ရဟိစီသည္၊ ရီမ်ားသည္ အားလံုးခဲမလားစီရန္နန္႔ အားလံုး အေရပ်ိဳမလားစီရန္ နီမွ သင့္ေတာ္ေသာ အလင္းေရာင္ အငြိကို ရဟိစီသည္၊ ထို႔အတူ လ,သည္လည္း ကမၻာကုိလွည့္ပတ္ရာ တစ္လလွ်င္ တစ္ပတ္ရလီသည္၊ ဤကမၻာၿမီျပင္ထုသည္ အာကာသထဲ၌ ေမ်ာပါနီေရ ၿဂိဳလ္တစ္လံုုးသာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အျခားၿဂိဳလ္တစ္လံုးမွ ၾကည့္လွ်င္ “ မွိတ္တုတ္, မွိတ္တုတ္” လင္းလက္နီေသာ ၾကယ္မွဳန္ ၾကယ္မႊားေခ် တစ္ခုသာျဖစ္ေပသည္။

ဗုဒၶတရားေတာ္တြင္ စၾကာ၀ဠာသံုးခု ဆက္စပ္ရာျဂား၌ နီေရာင္၊ လေရာင္၊ မေရာက္ႏုိင္ေသာ အေမွာင္ထုၾကီး ဖံုးလႊမ္းရာ နီရာကို ေလာကႏၱရိတ္ငရဲဟု ဆိုထားပါသည္၊ ေဒနိေခတ္ သိပၸံပညာရွင္ရို႕ တြိဟိသတ္မွတ္ထားေရ Black Hold ေကာင္းကင္ေထာင္ေခ်ာက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ယွဥ္တြဲေလ့လာႏိုင္ေပသည္။ ေလာကဓါတ္ေပါင္း (၁၀၀၀) ပါ၀င္ေသာ အုပ္စုကို ဗုဒၶစာေပ၌ အငယ္စား “ သဟႆီ” ေလာကဓါတ္ဟုေခၚဆိုသည္ကို တြိရသည္၊ စၾကာ၀ဠာေလာကဓါတ္ေပါင္း (၁၀၀၀၀) ပါ၀င္သည့္ အုပ္စုကုိ “ ဇာတိေခတ္’ အာဏာေခတ္’ ၀ိသယေခတ္” သံုးမ်ိဳးတြင္ ဇာတိေခတ္ ဟု သတ္မွတ္ေခၚသည္။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ႏွင့္ ဘုရားအေလာင္းေတာ္မ်ားအတြက္ ထူးျခားေသာ နိမိတ္မ်ားျဖစ္လွ်င္ စၾကာ၀ဠာတိုက္ (၁၀၀၀၀) လံုး တုန္ခါတတ္ေပသည္။
ေဒကမၻာၿမီျပင္မွ တခါတရံ တြိျမင္ရေသာ Galazy နဂါးေငြ႕တန္းေခၚ Milkway ကို ပါဠိဘာသာမွာ “အာကာသဂဂၤါ’ ေကာင္းကင္ျမစ္ႀကီး”ဟု ေခၚပါသည္၊ ၿဂိဳလ္သိမ္ ၿဂိဳလ္မႊားမ်ား အပါ၀င္ အရံၿဂိဳလ္ (၃၁) လံုး၊ ၿဂိဳလ္ႀကီး (၉) လံုးႏွင့္ နီ စၾကာ၀ဠာက နဂါးငြိတန္း Galazy ကိုတစ္ပတ္ရေအာင္ လွည့္ပတ္ရေသာ အခ်ိန္မွာ ႏွစ္ေပါင္း (၂၂၅) သန္းၾကာလီသည္၊ အထက္၌ေျပာခေရ နဂါးေငြ႕တန္းအား သာမန္မ်က္စိနန္႔ၾကည့္လွ်င္ မိုးကုတ္စက္၀ိုင္း အဆံုးတြင္ ဆံုးလာေရလို႔ ထင္ရၿပီး၊ အားေကာင္းေသာ နကၡတ္တာရာၾကည့္မွန္ေျပာင္းျဖင့္ၾကည့္လွ်င္ ၀မ္းဘဲဥပံု ခရုေခြႀကီး ပံုသ႑ာန္ တြိဟိရလီသည္။ လူသားရို႕နီထုိင္ေရ ကမၻာၿမီအပါအ၀င္ ဤစၾကာ၀ဠာႀကီးသည္ Galazy နဂါးေငြ႕တန္း၏ ေနာက္ဆံုးအၿခြီ အစြန္အဖ်ားေဘးနားတြင္ဟိေသာ မေျပာပေလာက္သည့္ အႀကီးခြံေခ် တစ္ခုသာျဖစ္ေပသည္။

ဗုဒၶတရားေတာ္၌ စၾကာ၀ဠာ ေလာကဓါတ္ေပါင္း (၁၀၀,၀၀၀) ပါ၀င္ေသာ အုပ္စုကုိ “ဒြိသဟႆီ” အလတ္စား စၾကာ၀ဠာအုပ္စုဟုဆိုလီသည္၊ အထက္၌ေဖၚျပခေရ နဂါးငြိတန္း Galazy တြင္စၾကာ၀ဠာ ကုေဋ(၁၀၀,၀၀၀)ခန္႔ ပါ၀င္လီသည္၊ ဗုဒၶေဒသနာေတာ္လာ တတိယစၾကာ၀ဠာအမ်ိဳးစားမွာ စၾကာ၀ဠာ ကုေဋ (၁၀၀၀၀၀) ခန္႔ပါ၀င္ေသာ အႀကီးစား ေလာကဓါတ္ကို “တိသဟႆီ” စၾကာ၀ဠာ ဟုေခၚလီသည္၊ ေခတ္ သံုးမ်ိဳးတို႔တြင္ အာဏာေခတ္ ဟုေခၚ၏၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ ပရိတ္ေဒသနာေတာ္ အာဏာစက္ တန္ခိုးသတၱိ အရွိန္အဟုန္၊ အာဏာစက္ သက္ေရာက္ရာ ရပ္၀န္းေဒသျဖစ္လီသည္၊ ယင္းစၾကာ၀ဠာ ကုေဋ (၁၀၀၀၀၀) သည္ ဆိုးတူ ေကာင္းဘက္၊ ျဖစ္တူ၊ ပ်က္ဘက္၊ စၾကာ၀ဠာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
ေဒနိ သိပၸံပညာရွင္တို႔ သတ္မွတ္ထားေသာ မဟာေလာကဓာတ္သည္ Gagazy နဂါးငြိတန္းေပါင္း (၂၅၀၀) ပါ၀င္ေသာ ေလာကဓာတ္ကို ေခၚဆိုသည္ဟိေသာ္ နီစၾကာ၀ဠာေပါင္း ကုေဋ (၂၅) သန္းကို အႀကီးစား ေလာကဓာတ္ စၾကာ၀ဠာ” ဟုေခၚႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ေဒကမၻာအပါ၀င္ နီစၾကာ၀ဠာၾကီးသည္ အဆိုပါေလာကဓာတ္ၾကီးကို မိုင္ေပါင္း (၁၃၀၀၀၀၀) ႏွဳန္းျဖင့္ လွည့္ပတ္နီရသည္ဟုဆိုသည္။ Galazy နဂါးငြိတန္း၏ အက်ယ္၀န္း ပမာဏမွာ ေဒမာဘက္မွ ထုိမာဘက္ထိ အလင္းႏွစ္ (၁၅၀၀၀၀) ၾကာေအာင္ လားရေပသည္၊ အလင္းျဖတ္သန္းႏွဳန္းမွာ တစ္စကၠန္႔လွ်င္ မိုင္ေပါင္း (၁၈၆၀၀၀) နွဳန္းျဖင့္လားေသာ္ ႏွစ္သန္းေပါင္း (၂၀၀၀၀) လားမွသာ ေရာက္ႏိုင္လီသည္၊ ထုထည္အားျဖင့္ အလင္းႏွစ္ (၂၅၀၀၀) မွ (၄၀၀၀၀)ထိ ဟိလီသည္။

အလြန္တရာ အေျပာက်ယ္လွေရ အာကာသဟင္းလင္းျပင္ထဲမွာ နဂါးငြိတန္း အမ်ားႀကီးပါ၀င္ေသာ ေလာကဓါတ္ကို သိပၸံပညာရွင္ရို႕က “NABULA” ဟုေခၚလီသည္။ ထုိသို႔ NABULA သန္းေပါင္း (၃၀)ခန္႔ေလာက္ တြိဟိေၾကာင္း သိပၸံပညာရွင္မ်ား၏ ေၾကာ္ျငာခ်က္၌ တြိဟိရသည္၊ NABULA တခုနန္႔ တခု အကြာအ၀ီးမွာ အလင္းႏွစ္ေပါင္း (၂) ခန္႔ ကြာ၀ီးေၾကာင္းလည္း ယင္းပညာရွင္ရို႕က တြက္ခ်က္ခကတ္လီသည္၊ ဘုရားေဟာ အနႏၱစၾကာ၀ဠာ ဆိုသည့္စကားအတုိင္း အေျပာက်ယ္လွေရ အာကာသတခြင္မွာ စၾကာ၀ဠာတို႔ မေရတြက္ႏိုင္ေအာင္ပင္ရွိေၾကာင္း ေလ့လာသိရွိႏိုင္သည္။ ယင္းေလာကဓါတ္ႀကီး တခုလံုးကို “ ၀ိသယေခတ္” ဟုေခၚေ၀ၚလီသည္၊ ျမတ္စြာဘုရားရွင္တို႔၏ ဥာဏ္ေတာ္ျဖင့္သာလွ်င္ ထိတြိက်က္စားႏိုင္ေသာ ေဒသပင္ျဖစ္သည္၊ သာမန္လူသားမ်ားအနီျဖင့္ တပ္အပ္ေသခ်ာ သိျမင္ႏိုင္ဘို႔ရန္ မလြယ္ကူလွေပ။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္စီ ဗုဒၶတရားေတာ္ႏွင့္ ေခတ္သစ္သိပၸံပညာရွင္တိ အဆိုအရ tidal interaction ေၾကာင့္ ကမၻာကို နီက ၀ါးမ်ိဳလားမည္ျဖစ္ၿပီး သက္ဟိအားလံုးနန္႔ “ကမၻာႀကီးတခုလံုး ပ်က္စီးရမည္သာျဖစ္သည္” ဟူေသာေျပာဆိုခ်က္မ်ားသည္ တထပ္တည္းသာျဖစ္သည္။

အထက္မွာေျပာခေသာ ဗုဒၶဘုရားရွင္ ေဟာၾကားခေရ အနႏၱစၾကာ၀ဠာ၊ ေရာဟိတနတ္သားျဖတ္သန္းခေရ စၾကာ၀ဠာတိနန္႔၊ ေဒနီ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ သိပၸံပညာရွင္ရို႕က လက္ခံထားေရ စၾကာ၀ဠာတိကို ႏွိဳင္းယွဥ္ ေလ့လာႏိုင္ကတ္စီဖို႔ရန္ အေကာင္းဆံုး ဆႏၵမြန္မ်ားနန္႔ ရြီးသားတင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 


အရွင္ပညာလကၤာရ /16/10/2010.

0 လိုအပ်ချက်များကို ရေးသားအကြံပြုခဲ့နိုင်ပါတယ်:

Post a Comment