အခ်ိန္တန္ဗ်ာယ္

ငါ႔အမ်ဳိးႏြယ္ ငါ့ပတ္၀န္းက်င္
ငါ့မိတ္ေဆြေခၚ ရခုိင္ေက်ာ္ရုိ႔
မ်ဳိးရကၡဆုိ ထုိနာမည္ကုိ
သူ ,ငါ ႀကားရ စိတ္ခ်မ္းၿမ၏။

မ်ဳိးၿခားေသာသူ မ်ဳိးထုိထုိကုိ
သူ,ငါ ႀကားရ ၿမင္တြိရတုိင္း
မဆက္ဆံခ်င္ စိတ္ ၿငဳိၿငင္၏ ။


အေႀကာင္းမွာမူ …..
ငါရုိ႔သည္သာ ႀကီးၿမတ္ပါေသာ
ရကၡႏြယ္ဖြား ဇာနည္မ်ားဟု
မာနကန္႔လန္လာ လႊမ္းၿခဳံထားကာ
မ်က္ႏွာမူရာ ဟန္မူရာတုိင္း
မာနတံခြန္ လႊင့္ထူထား၏။
မ်ဳိးခ်စ္အမွန္ ငါရုိ႔၀န္သည္
အယုတ္တမာ အုပ္ခ်ဳပ္ရာမွ
ရုံးထြက္ဖုိ႔ရန္ ႀကဳိးပမ္းမည္တည္း။

ႏွစ္အလီလီ အႏွိမ္ခံရ
ရခိုင္႔ဘ၀ကုိ ရင္မွာမရွဳမလွ
ၿဖစ္ရပ္တိမ်ားစြာတုိင္ သူသူငါအံႀကဳိက္
ခံစားသူငါအၿပဳိင္ အားအင္္တိကုန္ခမ္း
အားကုိးရာ ရွာေကလည္း
ေဖသာမယွိလုိ႔ ရုံးမထြက္္ႏုိင္
အၿဖစ္ကဆုိးလွပါဘိ အားကုိးစရာဗလာနတၳိ။

အယုတ္တမာ မိစၳာကမၳာက
လြတ္ေၿမာက္ဖုိ႔ရန္ ဇြဲအားမာန္နန္႔
ရုံးထြက္ဖုိ့ရန္ စိတ္အားသန္နန္႔
အခဲ႔ႀကေလာ့ အားစုိက္ႀကေလာ့။
ေအပုိင္အေႀကာင္း ရာဇ၀င္ေဟာင္းကုိ
သူလည္းႀကားပနာ ငါလည္းၿမင္ရ
အားငယ္ရ၏ ။

ေအအေႀကာင္းအရာတိကုိ စဥ္းစားယင္း
အေတြးအာရုံနန္႔ ႏွလုံးဘ၀င္ထဲမွာ
လွဳပ္ခက္မိလုိက္စြာက အယင္ကမႀကားဖူးသိေရ
ေ၀ါဟာရတစ္ခု ထြက္ေပၚပါလတ္ေတ
“ၿငိမ္းခ်မ္းေရ’’ လတ္………….
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိေရ ေ၀ါဟာရတစ္ခုကုိ
သတိရလိုက္ေတအခါ အင္အားတိတုိးတက္လာေရ
ဆိပ္ၿငိမ္စြာနိန္ဖုိ့အစား ရုန္းကန္လွဳပ္ရွား
ႀကိတ္္မွဳိက္ပနာ ခံစားနိန္ဖုိ႔အစား
ေအနိန္႔မွပင္ ‘’ ႀကဳိးစား’’
ေအနိန္႔မွာပင္ ‘’ ႏုိးႀကား’’
------------

ခုိင္ႀကီး (၀ရာဇ္ၿမီ)

http://uritmree.blogspot.com/2010/09/blog-post_17.html

No comments:

Post a Comment