ဤ Websiteသည္ ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၏ တရားဝင္website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ It is an official website of Arakan Student Monks Association (A.S.M.A), Thailand.

Friday, December 9, 2011
သတၳဳဗိမၺ သုတၱန္ တရားေတာ္(၁)
(ဗုဒၶဆင္းထု ကိုးကြယ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အက်ဳိးဖလအာနိသံသကို မဟာစႏၵသူရိယ မင္းၾကီးႏွင့္ ဓညတီ တိုင္းသူၿပည္သား လူအမ်ား႐ို႕အား ၿမတ္စြာဘုရားသွ်င္ ေဟာၾကားေတာ္မူခေရ သတၳဳဗိမၺသုတၱန္တရားေတာ္)

နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ ေသာဘဂဝါ ဓညဝတီရ႒ံ စႏၵသူရိယရာဇာနံ အာရဗၻ၊ ဣဒံသတၳဳ ဗိမၺသုတၱံကေထသိ။

ဒသဗေလာ၊ အားေတာ္ဆယ္ပါးႏွင့္ ၿပည့္စံုေတာ္မူထေသာ။ မာရဇိေနာ၊ မာရ္စစ္သည္အေပါင္း႐ို႕ကို ေအာင္ၿမင္ၿခင္း ဟိေတာ္မူထေသာ။ အတုေလာ၊ သီလအစဟိေသာ ဂုဏ္ေတာ္႐ို႕ၿဖင့္ တစံုတစ္ေယာက္ေသာသူႏွင့္ တူမွ်ေတာ္မမူထေသာ။ သမၼာသမၺဳေဒၶါ၊ သစၥာပါးၿမတ္တရားကို ပိုင္းၿခားထင္ထင္ သိၿမင္ေတာ္မူထေသာ။ ေသာဘဂဝါ၊ သံုးေလာကထြဋ္ထား ထိုၿမတ္စြာဘုရားသည္။ ဓညဝတီရ႒ံ။ ဓညဝတီတိုင္းၾကီးသို႔။ အာဂႏ႖ာ၊ ၾကြလာေတာ္မူၿပီး၍။ စႏၵသူရိယရာဇာနံ၊ မဟာစႏၵသူရိယအမည္ဟိေသာ မင္းၾကီးကို။ အာရမၺ၊ အေၾကာင္းၿပဳ၍။ ဣမံ၊ ဤသတၳဳဗိမၺသုတ္ေတာ္ကို။ ကေထသိ၊ ေဟာၾကားၿမြက္ေဖာ္ မိန္႔ဟေတာ္မူခပါလီသတည္း။

၁။ ။ ေဒဝေလာေက မႏုေႆစ၊ အပရာ ပရေစတနာ၊
အာစိကၡေမ မဟာဝီရ၊ ေသာတုမိစၦာမိ တံဂုဏံ။

မဟာဝီရ၊ ၾကီးေသာလံု႔လဟိေတာ္မူထေသာ ၿမတ္စြာဘုရား။ ေဒဝေလာေကစ၊ နတ္႐ြာေၿခာက္ထပ္ အထက္အရပ္၌ လည္းေကာင္း။ မႏုေႆစ၊ လူမ်ားေပ်ာ္ရာ ေအာက္ရပ္႐ြာ၌ လည္းေကာင္း။ အပရာ ပရေစတနာ၊ အဆက္ဆက္ေသာ ေစတနာ၏ အက်ဳိး႐ို႕ကို။ ေမ-မမ၊ စႏၵသူရိ နာမတြင္ေခၚ ဘုရားတပည့္ေတာ္အား။ အာစိကၡ၊ ေဟာၾကားေတာ္မူပါေလာ။ တံဂုဏံ၊ ထို႐ုပ္ပြားေတာ္ကို ကိုးကြယ္ပူေဇာ္ရေသာ အက်ဳိးဖလ အာနိသံသကို။ အဟံ၊ မဟာစႏၵသူရိယ နာမတြင္ေခၚ ဘုရားတပည့္ေတာ္သည္။ ေသာတံု၊ နာၾကားမွတ္သားအံ့ေသာငွါ။ ဣစၧာမိ၊ အလိုဟိလွပါ၏ အသွ်င္ဘုရား။

၂။ ။ ေသာတႆ ဝစနံ သုတြာ၊ ဘဂဝါဧတမၿဗဝီ၊
သာဓု သာဓု မဟာရာဇ၊ တမတၱံပုစၧ တံတယာ။

ေသာဘဂဝါ၊ ထိုသံုးလူထိပ္တင္ ဘုရားသွ်င္သည္။ တႆ၊ ထိုမဟာစႏၵသူရိနာမ မည္တြင္ ဘဝသွ်င္မင္းၾတား၏။ ဝစနံ၊ ေတာင္းပန္ေလွ်ာက္ထားေသာ စကားကို။ သုတြာ၊ ေ႐ႊနားေတာ္ၿမတ္ ၾကားတံုလတ္၍။ မဟာရာဇ၊ ရခိုင္ဘုရင္ ဘဝသွ်င္မင္းၿမတ္ေလာကနတ္။ သာဓု သာဓု၊ ေကာင္းလီစြ ေကာင္းလီစြ။ တယာ၊ မဟာစႏၵသူရိယ နာမမည္တြင္ သင္ဘဝသွ်င္သည္။ ပစၧိတံ၊ မိန္းအပ္ေသာ။ တံမတၴံ၊ ထိုသို႔ဂုဏ္ထူးေက်းဇူးမ်ားကို။ အဟံ၊ သံုးလူသခင္ ငါ ဘုရားသွ်င္သည္။ ကေထႆမိ၊ ေဟာၾကားေပအံ့။ ဣတိ ဧတံ၊ ဤသို႔ေသာ စကားေတာ္ကို။ အၿဗဝီ၊ မိန္႔ေတာ္မူၿပီ။

၃။ ။ ေယနရာ ပဋိမာကရာ၊ ေလခကာစ ၿဗမၺမဟူ
မဟာဂုေဏ လဘႏၱိေတ၊ ကေထႆမိ သုေဏာဟိေမ။

မဟာရာဇ၊ သမုတၱိနတ္ အိုမင္ၿမတ္။ ေယနရာ၊ အၾကင္သူ႐ို႕သည္။ ပဋိမာကရာ၊ ငါဘုရား၏ ကိုယ္စား ဆင္းတုေတာ္၊ ႐ုပ္ပြားေတာ္႐ို႕ကို ၿပဳလုပ္စီမံၾကကုန္၏။ ေလခကာစ၊ အဆင္းလွပတင့္တယ္ေသာ ဆီး႐ို႕ၿဖင့္ ေရးမူလည္း ေရးဆြဲၾကကုန္၏။ ေတနရာ၊ ထိုလူအေပါင္း သူေတာ္ေကာင္း႐ို႕သည္။ ၿဗမၺမဟူ မဟာဂုေဏ၊ ၿမတ္ကုန္ မ်ားစြာကုန္ေသာ အက်ဳိးဖလ အာနိသံသ႐ို႕ကို။ လဘႏၱိ၊ ရၾကလီကုန္၏။ အဟံ၊ ၿမတ္ဗုဒၶဟု နာမညထင္႐ွား ငါဘုရားသည္။ ကေထႆာမိ၊ ေဟာၾကားေပအံ့။ တြံ၊ သင္တကာေတာ္ မင္းၿမတ္ေက်ာ္သည္။ ေမ၊ ငါဘုရား၏။ ဝစနံ၊ ေဟာၾကားေပတတ္စကားေတာ္ၿမတ္ကို။ သုေဏာဟိ၊ မွတ္သား၍သာ နာၾကားပါေလာ။

၄။ ။မိစၧာ ဒိ႒ိက ဌာေနသု၊ အသညာ အ႐ူပီေနာစ
သဒၶ ဝႏၱာ နဇာယႏၱိ၊ ဗိမၸံေလခႆိဒံ ဖလံ။

မဟာရာဇ၊ ရခိုင္ဘုရင္ ဘဝင္သွ်င္မင္းၿမတ္ ေလာကနတ္။ သဒၶဝႏၱာ၊ သဒၶါတရာပြားမ်ားၿခင္းႏွင့္ ၿပည့္စံုကုန္ေသာ။ ေယနရာ၊ အၾကင္မ်ားၿပားလွစြာ မ်ဳိးေလးၿဖာ႐ို႕သည္။ ဗိမၺံ၊ ငါဘုရား၏ကိုယ္စား ႐ုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္ကို။ ကရာ၊ ေရသြန္းထုလုပ္ၿခင္းကို ၿပဳၾကကုန္ရာ၏။ ေတနရာ၊ ထိုသို႔မ်ားစြာ မ်ဳိးေလးၿဖာ႐ို႕သည္။ မိစၧာ ဒိ႒ိက ဌာေနသုစ၊ မိစၧာဒိ႒အယူဟိေသာ ပုဂၢိဳလ္႐ို႕၏ၿဖစ္ရာဌာန ဘံုဘဝ႐ို႕၌လည္းေကာင္း။ အသညာ အ႐ူပီေနာစ၊ အသညသတ္ ၿဗဟၼာ ၊ အ႐ူပ ၿဗဟၼာ႐ို႕၌လည္းေကာင္း။ နဇာယႏၱိ၊ မၿဖစ္ကုန္။ဣဒံ၊ ဤသည္ကား။ ဗိမၺံ၊ ငါဘုရား၏ ႐ုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္ကို။ ေလခႆ၊ ေရသြန္းလုပ္၍ ကိုးကြယ္ပူေဇာ္ၿခင္း၏ ဖလံ၊ အက်ဳိးဂုဏ္အင္ အာနိသင္ပါေပတည္း။

၅။ ။ အထဝါ အသည သေတၱသု၊ အ႐ူေပသု တေထဝစ
သဒၶ ဝႏၱာ နဇာယႏၱိ၊ ေယနရာ ဗိမၺ မုတၱနံ။

မဟာရာဇာ၊ အရိယာႏြယ္ဝင္ ဘဝသွ်င္မင္းၿမတ္ေလာကနတ္။ သဒၶဝႏၱာ၊ သဒၶါတရားပြားမ်ား ၾကကုန္ေသာ။ ေယနရာ၊ အၾကင္မ်ားၿပားလွစြာ မ်ဳိးေလးၿဖာ႐ို႕သည္။ ဥတၱမံ၊ ၿမတ္ေသာ။ ေမ၊ ငါဘုရားသွ်င္၏။ ဗိမၺံ၊ ႐ုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္ကို။ ကရာ၊ ေရထုသြန္းလုပ္၍ ပူေဇာ္ၿခင္းကို ၿပဳၾကကုန္၏။ ေတနရာ၊ ထိုသို႔မ်ားစြာမ်ဳိးေလးၿဖာ႐ို႕သည္။ ဥတၱမံ၊ ၿမတ္ေသာ။ ေမ၊ ငါဘုရားသွ်င္၏။ ဗိမၺံ၊ ႐ုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္ကို။ ကရာ၊ ေရသြန္းထုလုပ္ၿခင္းကို ၿပဳၾကကုန္ရာ၏။ ေတနရာ၊ ထိုသို႔မ်ားစြာ မ်ဳိးေလးၿဖာ႐ို႕သည္။ အသည သေတၱသုစ၊ အသညသတ္ဘံု႐ို႕၌လည္းေကာင္း။ အထဝါ၊ ထိုမွတပါး။ အ႐ူေပသုစ၊ အ႐ူပေလးဘံု႐ို႕၌လည္းေကာင္း။ တေထဝ၊ ထို႔အတူသာလွ်င္။ နဇာယႏၱိ၊ မၿဖစ္ကုန္။

၆။ ။ပစၥႏၱိေက နဇာယႏၱိ၊ မဇၩိေမေယဝ ဇာယေရ၊
မိစၧာ ဒိ႒ီ နဇာယေရ၊ ဣတၳိ ဗ်ဥၨန ပ႑ကာ။

မဟာရာဇာ၊ မဟာစႏၱသူရိယဘုရင္ ဘဝသွ်င္မင္းၿမတ္ေလာကနတ္။ ေယနရာ၊ အၾကင္သူ႐ို႕သည္။ ေမ၊ ငါဘုရား၏။ ဗိမၺံ၊ ႐ုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္ကို။ ကရာ၊ ေရးထုသြန္းလုပ္၍ ပူေဇာ္ၿခင္းကိုၿပဳၾကကုန္၏။ ေတနရာ၊ ထိုသူ႐ို႕သည္။ ပစၥႏၱိေက၊ ပစၥႏၱရာဇ္ ဇနပုဒ္အရပ္၌။ နဇာယႏၱိ၊ မၿဖစ္ကုန္။ မဇၩိေမေယဝ၊ ဗုဒၶသာသနာၿဖစ္ထြန္းရာ မဇၩိမတိုက္အရပ္၌သာလွ်င္။ ဇာယေရ-ဇာယႏၱိ၊ ၿဖစ္ၾကကုန္၏။ မိစၦာဒိ႒ီ၊ မွားေသာ္အယူဟိသူ႐ို႕သည္လည္းေကာင္း။ ဣတၳိဗ်ဥၨန ပ႑ကာစ၊ မ-မ (မိန္းမ) ဥဘေတာဗ်ဥ္း၊ မ႑ဳတ္႐ို႕သည္လည္းေကာင္း။ နဇာယေရ နာဇာယႏၱိ၊ မၿဖစ္ကုန္။

၇။ ။ ကာလကဥၥိက နာေမသု၊ ဟီေနသြသူရ ေကသုစ။
ေပတေလာတေက တိရိစၧာေန၊ နေတဂစၧႏၱိ ဒုဂၢတႎ ။

မဟာရာဇာ၊ ဥပသကာ ဒါယကာ မင္းၿမတ္ေလာကနတ္။ ေတ၊ ထို ငါဘုရား၏ ႐ုပ္ပြားေတာ္ကို လွဴဒါန္းပူေဇာ္ေသာ သူ႐ို႕သည္။ ကာလကဥၥိက နာေမသု၊ ကာလ ကဥၥိက အမည္ရကုန္ေသာ။ ဟီေနသု၊ ယုတ္ညံ့ကုန္ေသာ။ အသူရေကသုစ၊ အသုရာမ်ဳိး႐ို႕၌လည္းေကာင္း။ ေပတေလာေကစ၊ ၿပိတၱာဘံု၌လည္းေကာင္း။ တိရစၦာေနစ၊ တိရိစၦာန္ဘံု၌လည္းေကာင္း။ နဇာယေရ-နဇာနႏၵိ၊ မၿဖစ္ကုန္။ ဒုဂၢတႎ စ၊ မေကာင္းေသာ သူ႐ို႕လားေရာက္ရာ ဌာန ဒုဂၢတိဘံုဘဝသို႔လည္း။ နဂစၦႏၱိ၊ မလားေရာက္ႏိုင္ကုန္။

၈။ ။ နိဇၩာမ တဏွ ေပတသု၊ ခုပၸိပါယာမိ ပီဠိတာ။
သဒၶ ဝႏၱာ နဇာယႏၱိ၊ ေယဗိမၺံ ေလခကာ ကရာ။

မဟာရာဇာ၊ ရကၡိဳင္ ရီၿမီပိုင္သစိုးလတ္ ေလာကနတ္။ သဒၶ ဝႏၱာ၊ သဒၶါတရား လြန္ပြားမ်ားၾကကုန္ေသာ။ ေယနရာ၊ အၾကင္သူ႐ို႕သည္။ ဗိမၺံ၊ ငါဘုရား၏ ႐ုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္ကို။ ကရာ၊ သြန္းထုၿပဳလုပ္ၿခင္းၿဖင့္မူလည္း။ ေရးဆြဲပူေဇာ္ၾကကုန္၏။ ေတနရာ၊ ထိုလူ႐ို႕သည္။ နိဇၩာမတဏွ ေပေတသု၊ နိဇၩာမတဏွိက ၿပိတၱာမ်ဳိး႐ို႕၌။ ခုပၸိပါသာဟိ၊ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးၿခင္း႐ို႕သည္။ ပီဠိကာ၊ ႏွိပ္စက္အပ္ကုန္သည္။ နဇာယႏၱိ၊ မၿဖစ္ကုန္။

၉။ ။ မဟာ အဝီစိ နာမေက၊ တထာ ေလာကႏၱေရသုစ။
နိ္ရေယသုႏုပၸဇၨႏၱိ၊ ေယဗိမၺံ ေလခကာ ကရာ။

မဟာရာဇ၊ ရကၡိဳင္ ဘုရင္မဟာစႏၵသူရိယမင္းၿမတ္ ေလာကနတ္။ ေယနရာ၊ အၾကင္သူ႐ို႕သည္။ ဗိမၺံ၊ သြန္းထုၿပဳလုပ္အပ္ေသာ ႐ုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္ၿမတ္ကို။ ေလခကာ၊ တင့္တယ္သပၸါယ္ေသာ ပန္းခ်ီဆီးရည္႐ို႕ၿဖင့္ ေရးမူလည္း ေရးသားၾကကုန္အံ့။ ကရာ၊ လွဴဒါန္းပူေဇာ္မႈကိုလည္း ၿပဳၾကကုန္၏။ ေတနရာ၊ ထိုလူ႐ို႕သည္။ မဟာအဝီစိ နာမေက၊ မဟာအဝီစိ မည္ေသာ ငရဲ၌လည္းေကာင္း။ တထာ၊ ထိုမွတပါး။ ေလာကႏၱေရသုစ၊ ေလာကႏၱရိက အမည္ဟိေသာ။ နိရေယသုစ၊ ငရဲ႐ို႕၌လည္းေကာင္း။ ႏုပၸဇၨႏၱိ၊ မၿဖစ္ကုန္။

၁၀။ ။ တံ ကမၼံ ကုသလံကတြာ၊ ယာဝဇီဝံ အႏုႆေရ၊
နဇာယႏၱိ ဒုဂၢတိမွိ၊ အဝီစိမွိ နိရေယ တေပ။

ဟိ၊ မွန္၏။ မဟာရာဇ၊ မဟာစႏၵသူရိယ ဘုရင္မင္းၿမတ္ေလာကနတ္။ ေယနရာ၊ အၾကင္သူ႐ို႕သည္။ ကုသလံ၊ ေကာင္းၿမတ္လွစြာေသာ။ တံကမၼံ၊ ထို႐ုပ္ပြားဆင္းတု ပူေဇာ္ၿခင္းအမႈကို။ ကတြာ၊ ၿပဳလုပ္ၾကကုန္၍။ ယာဝဇီဝံ၊ အသက္ဆုံးသည္တိုင္ေအာင္။ အႏုႆေရ၊ အစဥ္မေသြ ေအာင့္မိကုန္၏။ ေတနရာ၊ ထိုလူ႐ို႕သည္။ ဒုဂၢတိမွိ၊ မေကာင္းေသာသူ႐ို႕လားေရာက္ရာၿဖစ္ေသာ။ တေပ၊ ပူေလာင္လွစြာေသာ။ အဝီစိမွိ၊ အဝီစိအမည္ဟိေသာ။ နိရေယ၊ ငရဲၿပည္၌။ နဇာယႏၱိ၊ မၿဖစ္ကုန္။

သတၳဳဗိမၺ သုတၱန္ တရားေတာ္ (၂)
(ဗုဒၶဆင္းထု ကိုးကြယ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အက်ဳိးဖလအာနိသံသကို မဟာစႏၵသူရိယ မင္းၾကီးႏွင့္ ဓညတီ တိုင္းသူၿပည္သား လူအမ်ား႐ို႕အား ၿမတ္စြာဘုရားသွ်င္ ေဟာၾကားေတာ္မူခေရ သတၳဳဗိမၺသုတၱန္တရားေတာ္)
၁၁။ ။ေယာယံ ကလွ်ာဏံ ဗိမၺဥၥ၊ ပေတၱေႏၱာ တိဝိဓံသုခံ။
သံသရိတြာန သံသာေရ၊ ေဒဝသုခဥၥ မာနသံ။


မဟာရဇာ၊ မဟာစႏၵသူရိယဘုရင္မင္းၿမတ္ေလာကနတ္။ ေယာ-ယံ၊ အၾကင္သူသည္။ တိဝိဓံ၊ သံုးပါးအၿပားဟိေသာ။ သုခံ၊ လူနတ္နိဗၺာန္ ခ်မ္းသာမွန္ကို။ ပေတၱေႏၱာ၊ ေၿမာ္ၿမင္ေတာင့္တ လိုခ်င္လွသည္ၿဖစ္၍သာလွ်င္။ ကလွ်ာဏံ၊ ေကာင္းၿမတ္လွစြာေသာ။ ဗိမၺံ၊ ငါဘုရား၏ကိုယ္စား ႐ုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္ကို။ ကေရယ်၊ သြန္းထုေရးသားကိုးကြယ္ မႈကိုၿပဳလုပ္ၿငားအံ့။ ပူေဇယ်၊ ၿမတ္ႏိုးေကာ္ေရာ္ ပူေဇာ္ၿငားအံ့။ ေသာနေရာ၊ ထိုသူသည္။ သံသာေရ၊ သံသရာ၌။ သံသရိတြာ၊ က်င္လည္၍။ မာနသံ၊ လူ႐ို႕၏ ဥစၥာၿဖစ္ေသာ စညး္စိမ္ခ်မ္းသာကုိ လည္းေကာင္း။ ေဒဝသုခဥၥ၊ နတ္႐ို႕၏ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာကို လည္းေကာင္း။ လဘတိ၊ မုခ်ပိုင္ပိုင္ ရယူခံစားႏိုင္၏။


၁၂။ ။ ၾသကၠႏၱမတၱာ ေယဓိရာ၊ တံကုလံအတိဝၯတိ၊
နိရေယသု ႏုပၸဇၨႏၱိ၊ ေယဗိမၺံ ေလခကာ ကရာ။


မဟာရာဇ၊ ရကၡိဳင္ ဘုရင္မဟာစႏၵသူရိမင္းၿမတ္ ေလာကနတ္။ ေယဗိမၺံေလခကာကရာ၊ ငါဘုရား၏ ႐ုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္ကို သြန္းထုၿပဳလုပ္၍ ပူေဇာ္ခဖူးၾကေသာ။ ေယဓိရာ၊ အၾကင္ပညာဟိ႐ို႕သည္။ ၾသကၠႏၱမတၱာ၊ ဘဝ ပဋိသေႏၶစြဲကပ္ကာမွ်ၿဖစ္ကုန္၏။ တံကုလံ၊ ထိုအမ်ဳိးသည္။ အတိဝၯတိ၊ အလြန္တိုးပြား အက်ဳိးမ်ား၏။ ဟိရေညန၊ ေငြၿဖင့္လည္းေကာင္း။ သုဝေဏၰာန၊ ႐ႊီၿဖင့္လည္းေကာင္း။ ဓနဓေညန၊ ပစၥည္းဥစၥာ စပါးရတနာ႐ို႕ၿဖင့္လည္းေကာင္း။ဝၯတိ၊ မုခ်မေသြတိုးပြားလီ၏။ ေတဓိရာ၊ ထိုပညာဟိ႐ို႕သည္။ နိရေယသု၊ ငရဲ႐ို႕၌ ။ ႏုပၸဇၨႏၱိ၊ မၿဖစ္ကုန္။


၁၃။ ။ ပုေတၱန ဒါသိ ဒါေသန၊ ဟတၱိ အႆရေထနစ၊
ပဝၯတိ ႏုပၸဇၨႏၱိ၊ အာဗာဓာ မာတုယာ ဒုကၡံ။


မဟာရာဇ၊ ၿမတ္ေသာစႏၵသူရိယဒါယကာမင္းၾကီး။ တံကုလံ၊ ငါဘုရား၏ ႐ုပ္ပြားေတာ္ကို ကိုးကြယ္ပူေဇာ္ခၾကေသာ ထိုအမ်ဳိး႐ို႕သည္။ ပုေတၱန၊ သားသမီးၿဖင့္လည္းေကာင္း။ ဒါသိဒါသန၊ ကၽြန္မိန္းမကၽြန္ေယာက်္ားၿဖင့္လည္းေကာင္း။ ဟတၳိအႆ ရေထနစ၊ ဆင္ၿမင္းရထားလွည္းယာဥ္အားၿဖင့္လည္းေကာင္း။ ပဝၯတိ၊ အမ်ား အၿပားတိုးပြားလီ၏။ မာတုယာ၊ ႐ုပ္ပြားဆင္းတုကိုးကြယ္ခဖူးေသာလူ၏ ပဋိသေႏၶေနၿခင္းကိုခံရေသာ မိခင္အား။ အာဗာဓာ၊ အနာေရာဂါဟူသမွ်႐ို႕သည္လည္းေကာင္း။ ဒုကၡံ၊ ဆင္းရဲ ဒုကၡဟူသမွ်သည္လည္းေကာင္း။ ႏုပၸဇၨႏၱိ၊ မၿဖစ္ကုန္။


၁၄။ ။ ေဒေဝသု ေဒဝရာဇာေနာ၊ မႏုေႆသု မႏုရာဇာ၊
စတုဒိေပ ဣႆေရာစ၊ ဗုဒၶဗိမၺႆိဒံ ဖလံ။


မဟာရာဇ၊ ၿမတ္ေသာမင္းၾကီး။ ေဒေဝသု၊ နတ္ၿပည္႐ို႕၌။ ေဒဝရာဇာေနာစ၊ နတ္မင္း႐ို႕သည္လည္းေကာင္း။ မႏုေႆသု၊ လူ႔ၿပည္႐ို႕၌။ စတုဒီေပ၊ ေလးကၽြန္းလံုး၌။ ဣႆေရာ၊ အစိုးရေသာ။ မႏုရာဇာစ၊ လူ႐ို႕သနင္း စၾကာဝေတးမင္းသည္လည္းေကာင္း။ ေဟာႏၱိ၊ အမွန္မေသြၿဖစ္ရလီကုန္၏။ ဣဒံ၊ ဤသည္ကား။ ဗုဒၶဗိမၺႆ၊ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားဆင္းတုမ်ားကို ပူေဇာ္ရေသာကုသိုလ္၏။ ဖလံ၊ အက်ဳိးဂုဏ္အင္ အာနိသင္ပါေပတည္း။


၁၅။ ။ သုဘဂဝါ ေဒဝ႐ူပါစ၊ ဇိတာမတၱာ အေရာဂိေနာ၊
သမိဒၶါ ဝီရယာေတသံ၊ ဗုဒၶဗိမၺႆိဒံ ဖလံ။


မဟာရာဇ၊ ၿမတ္ေသာမင္းၾကီး။ သုဘဂဝါ၊ ေကာင္းစြာလွပတင့္တယ္ၾကကုန္ေသာ။ ေဒဝ႐ူပါစ၊ နတ္၏အဆင္းႏွင့္တူေသာ အဆင္းဟိသူ႐ို႕သည္လည္းေကာင္း။ ဇိတာမိတၱာစ၊ ရန္သူ႐ို႕ကို ေအာင္ႏိုင္သူ႐ို႕သည္လည္းေကာင္း။ အေရာဂိေနာစ၊ အနာေရာဂါ မဟိသူ႐ို႕သည္လည္းေကာင္း။ ဝီရိယာ၊ လံုးလ၊ ဝီရိယ အားထုတ္မႈ႐ို႕သည္လည္းေကာင္း။ သမိဒၶါစ၊ ၿပည့္စံုၿခင္းဟိကုန္သည္လည္းေကာင္း။ ေဟာႏၱိ၊ ၿဖစ္ကုန္၏။ ဣဒံ၊ ဤသည္ကား။ ေတသံ၊ ထို႐ုပ္ပြားဆင္းတု ပူေဇာ္မႈၿပဳသူ႐ို႕၏။ ဗုဒၶဗိမၺႆ၊ ဘုရားဆင္းတုကိုးကြယ္မႈကို ၿပဳေသာကုသိုလ္၏။ ဖလံ၊ အက်ဳိးဂုဏ္အင္ အာနိသင္ပါေပတည္း။


၁၆။ ။ အကိလႏၱာ ေတကာယာ၊ သုခံနိစၥံ အေရာဂိေနာ။
အေႏၱာ ကုစၧိ ဝသႏၱာနံ၊ ေကာစိ ေရာေဂါ ႏုပၸဇၨတိ။


မဟာရာဇ၊ စႏၵသူရိယ ဘုရင္မင္းၿမတ္ ေလာကနတ္။ ေတတယာ၊ ႐ုပ္ပြားဆင္းတု ပူေဇာ္ခဖူးေသာထိုသူ႐ို႕သည္။ အကိလႏၱာစ၊ မပင္မပန္းေသာကိုယ္ကာယ ဟိကုန္သည္လည္းေကာင္း။ သုခံ၊ ခ်မ္းသာစြာ။ နိစၥံ၊ အၿမဲ။ အေရာဂိေနာစ၊ အနာေရာဂါ မဟိကုန္သည္လည္းေကာင္း။ ေဟာႏၱိ၊ ၿဖစ္ကုန္၏။ အေႏၱာ ကုစၧိ ဝသႏၱာနံ၊ အမိဝမ္း ပဋိသေႏၶစြဲကပ္နိန္ၾကေသာ ႐ုပ္ပြားဆင္းတု ကိုးကြယ္မႈကိုၿပဳခဖူးေသာ ထိုသူ႐ို႕အား။ ေကာစိေရာေဂါ၊ တစ္စံုတစ္ရာေသာ ေရာဂါမ်ဳိးသည္။ နဥပၸဇၨတိ၊ မုခ်ပိုင္ပိုင္မၿဖစ္ႏိုင္ရာ။


၁၇။ ။ ဇဟိတြာ မာႏုႆံေဒဟံ၊ ေဒဝေလာေက ဥပၸဇၨႏၱိ။
ဝိမာနံ လဘႏၱိ ေသ႒ံ၊ ႐ုစိရံဝ ပဘရႆရံ။


မဟာရာဇ၊ ၿမတ္ေသာမင္းၿမတ္။ မာႏုႆံ၊ လူ၌ၿဖစ္ေသာ။ ေဒဟံ၊ ခႏၶာကုိယ္ကို။ ဇေဟတြာ၊ စြန္႔လီကုသည္ဟိေသာ္။ ေဒဝေလာေက၊ နတ္ၿပည္၌။ ဥပၸဇၨႏၱိ၊ ၿဖစ္ရလီကုန္၏။ ေသ႒ံ၊ အထူးသၿဖင့္ အလြန္အလြန္ေကာင္းၿမတ္ေသာ။ ႐ုစိရံ၊ ႏွစ္သက္ဖြယ္ဟိေသာ။ ပဘရႆရံ၊ ၿပိဳးၿပိဳးၿပက္ၿပက္ အေရာင္တလက္လက္ထြက္ေသာ။ ဝိမာနံ၊ စံၿမန္းဖုိ႔ရန္ ဘံုဗိမာန္ကိုသာလွ်င္။ လဘႏၱိ၊ မုခ်ပိုင္ပိုင္ ရဟိႏိုင္ၾကကုန္၏။


၁၈။ ။ အာဏိဏၰာ ေဒဝကေညဟိ၊ အစၦရာ ကာမဝဏၰိနီ။
သ႒ိသူရိယ သဟေႆဟိ၊ ပေပၸါေဋႏၱီ ကေရာႏၱိတာ။


မဟာရာဇ၊ ရကၡိဳင္ၿပည္သွ်င္ ဘုရင္မင္းၿမတ္ေလာကနတ္။ ေယနရာ အၾကင္သူ႐ို႕သည္။ ဗိမၺံ၊ ငါဘုရား၏႐ုပ္ပြားေတာ္ကုိ။ ကရာ၊ ကိုးကြယ္ပူေဇာ္ၿခင္းကိုၿဖဳၾကကုန္၏။ ေတနရာ၊ ထိုသူ႐ို႕သည္။ မာႏုႆံ၊ လူ႔ၿပည္၌ၿဖစ္ေသာ။ ေဒဟံ၊ ခႏၶာကိုယ္ကို။ ဇဟိတာ၊ စြန္႔႐ႊတ္ကုန္ ၍။ ေဒဝကေညဟိ၊ နတ္သမီးအေပါင္း႐ို႕ၿဖင့္။ အာဏိဏၰာ၊ ေရာၿပြမ္းကုန္သည္။ ေဟာႏၱိ၊ ၿဖစ္ကုန္၏။ ကာမဝဏၰိနီ၊ တပ္ႏွစ္သက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ အဆင္းႏွင့္ၿပည့္စံုကုန္ေသာ။ တာအစၦရာ၊ ထိုနတ္သမီး႐ို႕သည္။ ပေပၸါေဋႏၱီ၊ လက္ပန္းေပါက္ခတ္ကုန္လွ်က္။ သ႒ိသူရိယ သဟေႆဟိ၊ ေၿခာက္ေသာင္းကုန္ေသာ နတ္တူရိယာအေပါင္း႐ို႕ၿဖင့္။ ကေရာႏၱိ၊ တီးမႈတ္ေဖ်ာ္ေၿဖၿခင္း အမႈ႐ို႕ကိုၿပဳၾကလီကုန္၏။


၁၉။ ။ မရစကာေလ အသံမုဠႇာာ၊ ဥဇံုဂစၧႏၱိ သုဂတႎ။
ပ႑ိတာ ဒါနသူရာစ၊ ဗုဒၶ ဗိမၺႆိဒံ ဖလံ။


မဟာရာဇ၊ ရကၡိဳင္ၿပည္သွ်င္ ဘုရင္မင္းၿမတ္ေလာကနတ္။ ေတနရာ၊ ထိုဆင္းတုေတာ္ကို ထုလုပ္ကိုးကြယ္ လွဴဒါန္းပူေဇာ္ခဖူးေသာ သူ႐ို႕သည္။ မရဏကာေလ၊ သီခါနီးကာလ၌။ အသံမုဠႇာ၊ မေတြေဝသည္ၿဖစ္၍။ သုဂတႎ၊ ေကာင္းေသာသူ႐ို႕လားေရာက္ရာၿဖစ္ေသာ သုဂတိဘံုဌာနသို႔။ ဥဇံု၊ ေၿဖာင့္မတ္စြာ။ ဂစၧႏၱိ၊ မုခ်မေသြ လားေရာက္ရလီကုန္၏။
ပ႑ိတာစ၊ ပညာဟိကုန္သည္လည္းေကာင္း။ ဒါနသူရာစ၊ အလွဴဒါန၌ ရဲရင့္ကုန္သည္လည္းေကာင္း။ ေဟာႏၱိ၊ ၿဖစ္ကုန္၏။ ဣဒံ၊ ဤသည္ကား။ ဗုဒၶဗိမၺႆ၊ ဘုရားဆင္းတု ထုလုပ္ကိုးကြယ္မႈ ကုသိုလ္၏။ ဖလံ၊ အက်ဳိးဂုဏ္အင္အာနိသင္ပါေပတည္း။


၂၀။ ။ ကရိတြာ ပဋိမံေသ႒ံ၊ လိဓိတြာစ ယထာရဟံ။
မဟာေတဇာ သဒါေဟာႏၱိ၊ ဝိမေလာ သူရိေယာယထာ။


မဟာရာဇ၊ ဘုရင္မင္းၿမတ္ ေလာကနတ္။ ေယနရာ၊ အၾကင္သူ႐ို႕သည္။ ေသ႒ံ၊ ၿမတ္လွစြာေသာ။ ပဋိမံ၊ ငါဘုရား၏ ႐ုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္ကို။ ကရိတြာစ၊ သြန္းထုၿပဳလုပ္၍လည္းေကာင္း။ လိခိတာစ၊ တင့္တယ္လွပေသာ ဆီး႐ို႕ၿဖင့္ေရးခ်ယ္ကုန္၍ လည္းေကာင္း။ ယထာရဟံ၊ တတ္ႏိုင္သည္အားေလွ်ာ္စြာ။ ပူေဇႏၱိ၊ ပူေဇာ္ၾကကုန္၏။ ေတနရာ၊ ထိုလူ႐ို႕သည္။ ဝိမေလာ၊ အညစ္အေၾကးကင္းစင္ေသာ။ သူရိေယာယထာ၊ နီမင္းကဲ့သို႔။ သဒါ၊ အခါခပ္သိမ္း။ မဟာေတဇာ၊ ၾကီးေသာတန္းခိုးဟိကုန္သည္။ ေဟာႏၱိ၊ ၿဖစ္ကုန္၏။


၂၁။ ။ ဇစၥႏၶဇာတိယာ ေစဝ၊ အႏၶ ဗဓိရ ဇာတိယာ။
မူဂပကၡာ နဇာယႏၱိ၊ ဝိသုဒၶ ဝစနာေဟာႏၱိ။


မဟာရာဇ၊ ရကၡိဳင္ၿပည္သွ်င္ ဘုရင္မင္းၿမတ္ေလာကနတ္။ ေယနရာ၊ အၾကင္သူ႐ို႕သည္။ ဗိမၺံ၊ ငါဘုရား၏ ႐ုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္ၿမတ္ကို။ ကရာ၊ လွဴဒါန္းပူေဇာ္ေကာ္ေရာ္ၿခင္းကို ၿပဳၾကလီကုန္၏။ ေတနရာ၊ ထိုသူ႐ို႕သည္။ ဇစၥႏၶဇာတိယာ ေစဝ၊ ဝမ္းတြင္းကန္းေသာ ပဋိသေႏၶဟိသူ႐ို႕သည္လည္းေကာင္း။ အႏၶဗဓိရ ဇာတိယာစ၊ မ်က္စိကန္းသူ နားထိုင္းသူ႐ို႕သည္လည္းေကာင္း။ မူဂပကၡာစ၊ ဝမ္းတြင္း ဆြံ႔ အ,ေသာသူ႐ို႕သည္လည္းေကာင္း။ နဇာယႏၱိ၊ မၿဖစ္ၾကလီကုန္။ ဝိသုဒၶဝစနာဝ၊ သန္႔ယွင္းေၿပၿပစ္ေသာ စကားဟိေသာ သူ႐ို႕သည္သာလွ်င္။ ေဟာႏၱိ၊ ၿဖစ္ကုန္၏။


၂၂။ ။ ကု႒ံ ဂေ႑ာစ ကိလာေသာ၊ ေသာေသာစ အပၸမတၱေကာ
အပမာေရာ နဇာယႏၱိ၊ ဗုဒၶ ဗိမၺ ႆိဒံ ဖလံ။


မဟာရာဇ၊ ရကၡိဳင္ၿပည္သွ်င္ ဘုရင္မင္းၿမတ္ေလာကနတ္။ သဒၶဝႏၱာ၊ ၾကည္ညိဳၿခင္း သဒၶါတရားဟိၾကကုန္ေသာ။ ေယနရာ၊ အၾကင္သူ႐ို႕သည္။ ဥတၱမံ၊ ၿမတ္စြာေသာ။ ဗိမၺံ၊ ငါဘုရား၏ ႐ုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္ကို။ ကရာ၊ လွဴဒါန္းပူေဇာ္ေကာ္ေရာ္ၿခင္းကို ၿပဳၾကလီကုန္၏။ ေတသံ၊ ထိုသူ႐ို႕အား။ ကု႒ဥၥ၊ နူနာသည္လည္းေကာင္း။ ဂေ႑ာစ၊ အိုင္အနာသည္လည္းေကာင္း။ ကိလာေသာစ၊ ေၿခာင္းဆိုးေရာဂါ အဆုတ္နာသည္လည္းေကာင္း။ ေသာေသာစ၊ ပန္းနာရင္က်ပ္ သလိပ္ကပ္ ကုဟိနာသည္လည္းေကာင္း။ အပမတၱေကာ၊ စေကေခ်မွ်ေသာ။ အပမာေရာစ၊ မိေလွ်ာ့တတ္ေသာ ဝက္႐ူးၾကက္႐ူးနာသည္လည္းေကာင္း။ နဇာယႏၱိ၊ မၿဖစ္ႏုိၾကကုန္။ ဣဒံ၊ ဤသည္ကား။ ဗုဒၶဗိမၺႆ၊ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ကို ပူေဇာ္ရေသာ ကုသိုလ္၏။ ဖလံ၊ ရဟိအပ္ေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးေပတည္း။


၂၃။ ။ အႏၱရာယ ကရာေယဗိမၺံ၊ ပစၥာ မိတၱာစုပဒၵဝါ။
ပကၡမူဂါ ဒ်ႏၱရာယာ၊ ကာေယေတသံ နၾသကၠမံု။


မဟာရာဇ၊ ရကၡိဳင္ၿပည္သွ်င္ ဘုရင္မင္းၿမတ္ေလာကနတ္။ ဧေက၊ အခ်ဳိ႕ကုန္ေသာ။ ေယနရာ၊ အၾကင္သူ႐ို႕သည္။ ဗိမၺံ၊ ငါဘုရား၏ ႐ုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္ကို။ ကရာ၊ လွဴဒါန္းပူေဇာ္ၿခင္းကိုၿပဳၾကကုန္၏။ ေတသံ၊ ထိုသူ႐ို႕၏။ ကာေယ၊ ကိုယ္၌။ အႏၱရာယကရာ၊ အႏၱရာယ္ကိုၿပဳတတ္ကုန္ေသာ။ ပစၥာမိတၱာစ၊ ရန္သူ႐ို႕သည္လည္းေကာင္း။ ဥပဒၵဝါစ၊ ေဘးဥပါဒ္႐ို႕သည္လည္းေကာင္း။ ပကၡမူဂါ ဒ်ႏၱရာယာ၊ အ,ၿခင္း၊ ဆြ႔ံၿခင္း စေသာအႏၱရာယ္႐ို႕သည္လည္းေကာင္း။ နၾသကၠမံု၊ မကပ္ေရာက္ႏိုင္ၾကလီကုန္။


၂၄။ ။ ေဒြကုေလ ဥပပဇၨႏၱိ၊ ခတၱိေယ စာပိ ၿဗဟၼေဏ။
မဟာဓေန မဟာေဘာေဂ၊ မဟစၥ ကုလမုတၱေမ။


မဟာရာဇ၊ ရကၡိဳင္ၿပည္သွ်င္ မဟာစႏၵသူရိယ ဘုရင္မင္းၿမတ္ေလာကနတ္။ ေယနရာ၊ အၾကင္သူ႐ို႕သည္။ ဗိမၺံ၊ ႐ုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္ကို။ ကရာ၊ လွဴဒါန္းပူေဇာ္ၿခင္းကို ၿပဳၾကလီကုန္၏။ ေတနရာ၊ ထိုသူ႐ို႕သည္။ မဟာဓေန၊ မ်ားေသာဥစၥာဟိေသာ။ မဟာေဘာေဂ၊ မ်ားေသာ အသံုးအေဆာင္ဟိေသာ။ မဟစၥ ကုလမုတၱေမ၊ ဇာတ္အားၿဖင့္ ၿမင့္ၿမတ္ေသာ အမ်ဳိးၿဖစ္ေသာ။ ခတၱိေယစာပိ၊ မင္းမ်ဳိး၌လည္းေကာင္း။ ၿဗဟၼေဏစာပိ၊ ပု ဏၰားမ်ဳိး၌လည္းေကာင္း။ ေဒြကုေလ၊ အမ်ဳိးႏွစ္ပါး၌။ ဥပၸဇၨႏၱိ၊ ၿဖစ္ရလီကုန္၏။


၂၅။ ။ ဉာတိေယာ သုခိေနာ ေဟာႏၱိ၊ အာေရာဂါစ မာတာပိတာ။
အေႏၱာကုစၧိ ဝသႏၱာနံ၊ ေကာာစိေရာေဂါ ႏုပၸဇၨတိ။


မဟာရာဇ၊ ၿမတ္ေသာမင္းၾကီး။ ေယနရာ၊ အၾကင္သူ႐ို႕သည္။ ဗိမၺံ၊ ငါဘုရား၏ ႐ုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္ကို။ ကရာ၊ လွဴဒါန္းပူေဇာ္ေကာ္ေရာ္ၿခင္းကို ၿပဳၾကလီကုန္၏။ ေတသံ၊ ထိုသူ႐ို႕၏။ ဉာတိေယာစ၊ ေဆြမ်ဳိးေတာ္စပ္ေသာ သူ႐ို႕သည္လည္း။ သုခိေနာ၊ က်န္းမာခ်မ္းသာေသာ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးဟိၾကကုန္သည္။ ေဟာႏၱိ၊ ၿဖစ္ကုန္၏။ မာတာပိတာစ၊ အမိ အဖ႐ို႕သည္လည္း။ အေရာဂါ၊ အနာေရာဂါ မဟိကုန္သည္။ ေဟာႏၱိ၊ ၿဖစ္ကုန္၏။ အေႏၱာကုစၧိ ဝသႏၱာနံ၊ အမိဝမ္း၌ ပဋိသေႏၶနိန္ၾကကုန္ေသာ။ ေတသံ၊ ထိုသူ႐ို႕အား။ ေကာစိေရာေဂါစ၊ တစ္စံုတစ္ခုေသာ အနာေရာဂါမ်ဳိးသည္လည္း။ ႏုပၸဇၨတိ-နဥပၸဇၨတိ၊ မၿဖစ္ႏိုင္။


http://minhtee.blogspot.com/2010/09/blog-post_2451.html
သုတေရးရာ

သတၳဳဗိမၺ သုတၱန္ တရားေတာ္

Posted by Ganda  |  No comments
သတၳဳဗိမၺ သုတၱန္ တရားေတာ္(၁)
(ဗုဒၶဆင္းထု ကိုးကြယ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အက်ဳိးဖလအာနိသံသကို မဟာစႏၵသူရိယ မင္းၾကီးႏွင့္ ဓညတီ တိုင္းသူၿပည္သား လူအမ်ား႐ို႕အား ၿမတ္စြာဘုရားသွ်င္ ေဟာၾကားေတာ္မူခေရ သတၳဳဗိမၺသုတၱန္တရားေတာ္)

နေမာ တႆ ဘဂဝေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ ေသာဘဂဝါ ဓညဝတီရ႒ံ စႏၵသူရိယရာဇာနံ အာရဗၻ၊ ဣဒံသတၳဳ ဗိမၺသုတၱံကေထသိ။

ဒသဗေလာ၊ အားေတာ္ဆယ္ပါးႏွင့္ ၿပည့္စံုေတာ္မူထေသာ။ မာရဇိေနာ၊ မာရ္စစ္သည္အေပါင္း႐ို႕ကို ေအာင္ၿမင္ၿခင္း ဟိေတာ္မူထေသာ။ အတုေလာ၊ သီလအစဟိေသာ ဂုဏ္ေတာ္႐ို႕ၿဖင့္ တစံုတစ္ေယာက္ေသာသူႏွင့္ တူမွ်ေတာ္မမူထေသာ။ သမၼာသမၺဳေဒၶါ၊ သစၥာပါးၿမတ္တရားကို ပိုင္းၿခားထင္ထင္ သိၿမင္ေတာ္မူထေသာ။ ေသာဘဂဝါ၊ သံုးေလာကထြဋ္ထား ထိုၿမတ္စြာဘုရားသည္။ ဓညဝတီရ႒ံ။ ဓညဝတီတိုင္းၾကီးသို႔။ အာဂႏ႖ာ၊ ၾကြလာေတာ္မူၿပီး၍။ စႏၵသူရိယရာဇာနံ၊ မဟာစႏၵသူရိယအမည္ဟိေသာ မင္းၾကီးကို။ အာရမၺ၊ အေၾကာင္းၿပဳ၍။ ဣမံ၊ ဤသတၳဳဗိမၺသုတ္ေတာ္ကို။ ကေထသိ၊ ေဟာၾကားၿမြက္ေဖာ္ မိန္႔ဟေတာ္မူခပါလီသတည္း။

၁။ ။ ေဒဝေလာေက မႏုေႆစ၊ အပရာ ပရေစတနာ၊
အာစိကၡေမ မဟာဝီရ၊ ေသာတုမိစၦာမိ တံဂုဏံ။

မဟာဝီရ၊ ၾကီးေသာလံု႔လဟိေတာ္မူထေသာ ၿမတ္စြာဘုရား။ ေဒဝေလာေကစ၊ နတ္႐ြာေၿခာက္ထပ္ အထက္အရပ္၌ လည္းေကာင္း။ မႏုေႆစ၊ လူမ်ားေပ်ာ္ရာ ေအာက္ရပ္႐ြာ၌ လည္းေကာင္း။ အပရာ ပရေစတနာ၊ အဆက္ဆက္ေသာ ေစတနာ၏ အက်ဳိး႐ို႕ကို။ ေမ-မမ၊ စႏၵသူရိ နာမတြင္ေခၚ ဘုရားတပည့္ေတာ္အား။ အာစိကၡ၊ ေဟာၾကားေတာ္မူပါေလာ။ တံဂုဏံ၊ ထို႐ုပ္ပြားေတာ္ကို ကိုးကြယ္ပူေဇာ္ရေသာ အက်ဳိးဖလ အာနိသံသကို။ အဟံ၊ မဟာစႏၵသူရိယ နာမတြင္ေခၚ ဘုရားတပည့္ေတာ္သည္။ ေသာတံု၊ နာၾကားမွတ္သားအံ့ေသာငွါ။ ဣစၧာမိ၊ အလိုဟိလွပါ၏ အသွ်င္ဘုရား။

၂။ ။ ေသာတႆ ဝစနံ သုတြာ၊ ဘဂဝါဧတမၿဗဝီ၊
သာဓု သာဓု မဟာရာဇ၊ တမတၱံပုစၧ တံတယာ။

ေသာဘဂဝါ၊ ထိုသံုးလူထိပ္တင္ ဘုရားသွ်င္သည္။ တႆ၊ ထိုမဟာစႏၵသူရိနာမ မည္တြင္ ဘဝသွ်င္မင္းၾတား၏။ ဝစနံ၊ ေတာင္းပန္ေလွ်ာက္ထားေသာ စကားကို။ သုတြာ၊ ေ႐ႊနားေတာ္ၿမတ္ ၾကားတံုလတ္၍။ မဟာရာဇ၊ ရခိုင္ဘုရင္ ဘဝသွ်င္မင္းၿမတ္ေလာကနတ္။ သာဓု သာဓု၊ ေကာင္းလီစြ ေကာင္းလီစြ။ တယာ၊ မဟာစႏၵသူရိယ နာမမည္တြင္ သင္ဘဝသွ်င္သည္။ ပစၧိတံ၊ မိန္းအပ္ေသာ။ တံမတၴံ၊ ထိုသို႔ဂုဏ္ထူးေက်းဇူးမ်ားကို။ အဟံ၊ သံုးလူသခင္ ငါ ဘုရားသွ်င္သည္။ ကေထႆမိ၊ ေဟာၾကားေပအံ့။ ဣတိ ဧတံ၊ ဤသို႔ေသာ စကားေတာ္ကို။ အၿဗဝီ၊ မိန္႔ေတာ္မူၿပီ။

၃။ ။ ေယနရာ ပဋိမာကရာ၊ ေလခကာစ ၿဗမၺမဟူ
မဟာဂုေဏ လဘႏၱိေတ၊ ကေထႆမိ သုေဏာဟိေမ။

မဟာရာဇ၊ သမုတၱိနတ္ အိုမင္ၿမတ္။ ေယနရာ၊ အၾကင္သူ႐ို႕သည္။ ပဋိမာကရာ၊ ငါဘုရား၏ ကိုယ္စား ဆင္းတုေတာ္၊ ႐ုပ္ပြားေတာ္႐ို႕ကို ၿပဳလုပ္စီမံၾကကုန္၏။ ေလခကာစ၊ အဆင္းလွပတင့္တယ္ေသာ ဆီး႐ို႕ၿဖင့္ ေရးမူလည္း ေရးဆြဲၾကကုန္၏။ ေတနရာ၊ ထိုလူအေပါင္း သူေတာ္ေကာင္း႐ို႕သည္။ ၿဗမၺမဟူ မဟာဂုေဏ၊ ၿမတ္ကုန္ မ်ားစြာကုန္ေသာ အက်ဳိးဖလ အာနိသံသ႐ို႕ကို။ လဘႏၱိ၊ ရၾကလီကုန္၏။ အဟံ၊ ၿမတ္ဗုဒၶဟု နာမညထင္႐ွား ငါဘုရားသည္။ ကေထႆာမိ၊ ေဟာၾကားေပအံ့။ တြံ၊ သင္တကာေတာ္ မင္းၿမတ္ေက်ာ္သည္။ ေမ၊ ငါဘုရား၏။ ဝစနံ၊ ေဟာၾကားေပတတ္စကားေတာ္ၿမတ္ကို။ သုေဏာဟိ၊ မွတ္သား၍သာ နာၾကားပါေလာ။

၄။ ။မိစၧာ ဒိ႒ိက ဌာေနသု၊ အသညာ အ႐ူပီေနာစ
သဒၶ ဝႏၱာ နဇာယႏၱိ၊ ဗိမၸံေလခႆိဒံ ဖလံ။

မဟာရာဇ၊ ရခိုင္ဘုရင္ ဘဝင္သွ်င္မင္းၿမတ္ ေလာကနတ္။ သဒၶဝႏၱာ၊ သဒၶါတရာပြားမ်ားၿခင္းႏွင့္ ၿပည့္စံုကုန္ေသာ။ ေယနရာ၊ အၾကင္မ်ားၿပားလွစြာ မ်ဳိးေလးၿဖာ႐ို႕သည္။ ဗိမၺံ၊ ငါဘုရား၏ကိုယ္စား ႐ုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္ကို။ ကရာ၊ ေရသြန္းထုလုပ္ၿခင္းကို ၿပဳၾကကုန္ရာ၏။ ေတနရာ၊ ထိုသို႔မ်ားစြာ မ်ဳိးေလးၿဖာ႐ို႕သည္။ မိစၧာ ဒိ႒ိက ဌာေနသုစ၊ မိစၧာဒိ႒အယူဟိေသာ ပုဂၢိဳလ္႐ို႕၏ၿဖစ္ရာဌာန ဘံုဘဝ႐ို႕၌လည္းေကာင္း။ အသညာ အ႐ူပီေနာစ၊ အသညသတ္ ၿဗဟၼာ ၊ အ႐ူပ ၿဗဟၼာ႐ို႕၌လည္းေကာင္း။ နဇာယႏၱိ၊ မၿဖစ္ကုန္။ဣဒံ၊ ဤသည္ကား။ ဗိမၺံ၊ ငါဘုရား၏ ႐ုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္ကို။ ေလခႆ၊ ေရသြန္းလုပ္၍ ကိုးကြယ္ပူေဇာ္ၿခင္း၏ ဖလံ၊ အက်ဳိးဂုဏ္အင္ အာနိသင္ပါေပတည္း။

၅။ ။ အထဝါ အသည သေတၱသု၊ အ႐ူေပသု တေထဝစ
သဒၶ ဝႏၱာ နဇာယႏၱိ၊ ေယနရာ ဗိမၺ မုတၱနံ။

မဟာရာဇာ၊ အရိယာႏြယ္ဝင္ ဘဝသွ်င္မင္းၿမတ္ေလာကနတ္။ သဒၶဝႏၱာ၊ သဒၶါတရားပြားမ်ား ၾကကုန္ေသာ။ ေယနရာ၊ အၾကင္မ်ားၿပားလွစြာ မ်ဳိးေလးၿဖာ႐ို႕သည္။ ဥတၱမံ၊ ၿမတ္ေသာ။ ေမ၊ ငါဘုရားသွ်င္၏။ ဗိမၺံ၊ ႐ုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္ကို။ ကရာ၊ ေရထုသြန္းလုပ္၍ ပူေဇာ္ၿခင္းကို ၿပဳၾကကုန္၏။ ေတနရာ၊ ထိုသို႔မ်ားစြာမ်ဳိးေလးၿဖာ႐ို႕သည္။ ဥတၱမံ၊ ၿမတ္ေသာ။ ေမ၊ ငါဘုရားသွ်င္၏။ ဗိမၺံ၊ ႐ုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္ကို။ ကရာ၊ ေရသြန္းထုလုပ္ၿခင္းကို ၿပဳၾကကုန္ရာ၏။ ေတနရာ၊ ထိုသို႔မ်ားစြာ မ်ဳိးေလးၿဖာ႐ို႕သည္။ အသည သေတၱသုစ၊ အသညသတ္ဘံု႐ို႕၌လည္းေကာင္း။ အထဝါ၊ ထိုမွတပါး။ အ႐ူေပသုစ၊ အ႐ူပေလးဘံု႐ို႕၌လည္းေကာင္း။ တေထဝ၊ ထို႔အတူသာလွ်င္။ နဇာယႏၱိ၊ မၿဖစ္ကုန္။

၆။ ။ပစၥႏၱိေက နဇာယႏၱိ၊ မဇၩိေမေယဝ ဇာယေရ၊
မိစၧာ ဒိ႒ီ နဇာယေရ၊ ဣတၳိ ဗ်ဥၨန ပ႑ကာ။

မဟာရာဇာ၊ မဟာစႏၱသူရိယဘုရင္ ဘဝသွ်င္မင္းၿမတ္ေလာကနတ္။ ေယနရာ၊ အၾကင္သူ႐ို႕သည္။ ေမ၊ ငါဘုရား၏။ ဗိမၺံ၊ ႐ုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္ကို။ ကရာ၊ ေရးထုသြန္းလုပ္၍ ပူေဇာ္ၿခင္းကိုၿပဳၾကကုန္၏။ ေတနရာ၊ ထိုသူ႐ို႕သည္။ ပစၥႏၱိေက၊ ပစၥႏၱရာဇ္ ဇနပုဒ္အရပ္၌။ နဇာယႏၱိ၊ မၿဖစ္ကုန္။ မဇၩိေမေယဝ၊ ဗုဒၶသာသနာၿဖစ္ထြန္းရာ မဇၩိမတိုက္အရပ္၌သာလွ်င္။ ဇာယေရ-ဇာယႏၱိ၊ ၿဖစ္ၾကကုန္၏။ မိစၦာဒိ႒ီ၊ မွားေသာ္အယူဟိသူ႐ို႕သည္လည္းေကာင္း။ ဣတၳိဗ်ဥၨန ပ႑ကာစ၊ မ-မ (မိန္းမ) ဥဘေတာဗ်ဥ္း၊ မ႑ဳတ္႐ို႕သည္လည္းေကာင္း။ နဇာယေရ နာဇာယႏၱိ၊ မၿဖစ္ကုန္။

၇။ ။ ကာလကဥၥိက နာေမသု၊ ဟီေနသြသူရ ေကသုစ။
ေပတေလာတေက တိရိစၧာေန၊ နေတဂစၧႏၱိ ဒုဂၢတႎ ။

မဟာရာဇာ၊ ဥပသကာ ဒါယကာ မင္းၿမတ္ေလာကနတ္။ ေတ၊ ထို ငါဘုရား၏ ႐ုပ္ပြားေတာ္ကို လွဴဒါန္းပူေဇာ္ေသာ သူ႐ို႕သည္။ ကာလကဥၥိက နာေမသု၊ ကာလ ကဥၥိက အမည္ရကုန္ေသာ။ ဟီေနသု၊ ယုတ္ညံ့ကုန္ေသာ။ အသူရေကသုစ၊ အသုရာမ်ဳိး႐ို႕၌လည္းေကာင္း။ ေပတေလာေကစ၊ ၿပိတၱာဘံု၌လည္းေကာင္း။ တိရစၦာေနစ၊ တိရိစၦာန္ဘံု၌လည္းေကာင္း။ နဇာယေရ-နဇာနႏၵိ၊ မၿဖစ္ကုန္။ ဒုဂၢတႎ စ၊ မေကာင္းေသာ သူ႐ို႕လားေရာက္ရာ ဌာန ဒုဂၢတိဘံုဘဝသို႔လည္း။ နဂစၦႏၱိ၊ မလားေရာက္ႏိုင္ကုန္။

၈။ ။ နိဇၩာမ တဏွ ေပတသု၊ ခုပၸိပါယာမိ ပီဠိတာ။
သဒၶ ဝႏၱာ နဇာယႏၱိ၊ ေယဗိမၺံ ေလခကာ ကရာ။

မဟာရာဇာ၊ ရကၡိဳင္ ရီၿမီပိုင္သစိုးလတ္ ေလာကနတ္။ သဒၶ ဝႏၱာ၊ သဒၶါတရား လြန္ပြားမ်ားၾကကုန္ေသာ။ ေယနရာ၊ အၾကင္သူ႐ို႕သည္။ ဗိမၺံ၊ ငါဘုရား၏ ႐ုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္ကို။ ကရာ၊ သြန္းထုၿပဳလုပ္ၿခင္းၿဖင့္မူလည္း။ ေရးဆြဲပူေဇာ္ၾကကုန္၏။ ေတနရာ၊ ထိုလူ႐ို႕သည္။ နိဇၩာမတဏွ ေပေတသု၊ နိဇၩာမတဏွိက ၿပိတၱာမ်ဳိး႐ို႕၌။ ခုပၸိပါသာဟိ၊ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးၿခင္း႐ို႕သည္။ ပီဠိကာ၊ ႏွိပ္စက္အပ္ကုန္သည္။ နဇာယႏၱိ၊ မၿဖစ္ကုန္။

၉။ ။ မဟာ အဝီစိ နာမေက၊ တထာ ေလာကႏၱေရသုစ။
နိ္ရေယသုႏုပၸဇၨႏၱိ၊ ေယဗိမၺံ ေလခကာ ကရာ။

မဟာရာဇ၊ ရကၡိဳင္ ဘုရင္မဟာစႏၵသူရိယမင္းၿမတ္ ေလာကနတ္။ ေယနရာ၊ အၾကင္သူ႐ို႕သည္။ ဗိမၺံ၊ သြန္းထုၿပဳလုပ္အပ္ေသာ ႐ုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္ၿမတ္ကို။ ေလခကာ၊ တင့္တယ္သပၸါယ္ေသာ ပန္းခ်ီဆီးရည္႐ို႕ၿဖင့္ ေရးမူလည္း ေရးသားၾကကုန္အံ့။ ကရာ၊ လွဴဒါန္းပူေဇာ္မႈကိုလည္း ၿပဳၾကကုန္၏။ ေတနရာ၊ ထိုလူ႐ို႕သည္။ မဟာအဝီစိ နာမေက၊ မဟာအဝီစိ မည္ေသာ ငရဲ၌လည္းေကာင္း။ တထာ၊ ထိုမွတပါး။ ေလာကႏၱေရသုစ၊ ေလာကႏၱရိက အမည္ဟိေသာ။ နိရေယသုစ၊ ငရဲ႐ို႕၌လည္းေကာင္း။ ႏုပၸဇၨႏၱိ၊ မၿဖစ္ကုန္။

၁၀။ ။ တံ ကမၼံ ကုသလံကတြာ၊ ယာဝဇီဝံ အႏုႆေရ၊
နဇာယႏၱိ ဒုဂၢတိမွိ၊ အဝီစိမွိ နိရေယ တေပ။

ဟိ၊ မွန္၏။ မဟာရာဇ၊ မဟာစႏၵသူရိယ ဘုရင္မင္းၿမတ္ေလာကနတ္။ ေယနရာ၊ အၾကင္သူ႐ို႕သည္။ ကုသလံ၊ ေကာင္းၿမတ္လွစြာေသာ။ တံကမၼံ၊ ထို႐ုပ္ပြားဆင္းတု ပူေဇာ္ၿခင္းအမႈကို။ ကတြာ၊ ၿပဳလုပ္ၾကကုန္၍။ ယာဝဇီဝံ၊ အသက္ဆုံးသည္တိုင္ေအာင္။ အႏုႆေရ၊ အစဥ္မေသြ ေအာင့္မိကုန္၏။ ေတနရာ၊ ထိုလူ႐ို႕သည္။ ဒုဂၢတိမွိ၊ မေကာင္းေသာသူ႐ို႕လားေရာက္ရာၿဖစ္ေသာ။ တေပ၊ ပူေလာင္လွစြာေသာ။ အဝီစိမွိ၊ အဝီစိအမည္ဟိေသာ။ နိရေယ၊ ငရဲၿပည္၌။ နဇာယႏၱိ၊ မၿဖစ္ကုန္။

သတၳဳဗိမၺ သုတၱန္ တရားေတာ္ (၂)
(ဗုဒၶဆင္းထု ကိုးကြယ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အက်ဳိးဖလအာနိသံသကို မဟာစႏၵသူရိယ မင္းၾကီးႏွင့္ ဓညတီ တိုင္းသူၿပည္သား လူအမ်ား႐ို႕အား ၿမတ္စြာဘုရားသွ်င္ ေဟာၾကားေတာ္မူခေရ သတၳဳဗိမၺသုတၱန္တရားေတာ္)
၁၁။ ။ေယာယံ ကလွ်ာဏံ ဗိမၺဥၥ၊ ပေတၱေႏၱာ တိဝိဓံသုခံ။
သံသရိတြာန သံသာေရ၊ ေဒဝသုခဥၥ မာနသံ။


မဟာရဇာ၊ မဟာစႏၵသူရိယဘုရင္မင္းၿမတ္ေလာကနတ္။ ေယာ-ယံ၊ အၾကင္သူသည္။ တိဝိဓံ၊ သံုးပါးအၿပားဟိေသာ။ သုခံ၊ လူနတ္နိဗၺာန္ ခ်မ္းသာမွန္ကို။ ပေတၱေႏၱာ၊ ေၿမာ္ၿမင္ေတာင့္တ လိုခ်င္လွသည္ၿဖစ္၍သာလွ်င္။ ကလွ်ာဏံ၊ ေကာင္းၿမတ္လွစြာေသာ။ ဗိမၺံ၊ ငါဘုရား၏ကိုယ္စား ႐ုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္ကို။ ကေရယ်၊ သြန္းထုေရးသားကိုးကြယ္ မႈကိုၿပဳလုပ္ၿငားအံ့။ ပူေဇယ်၊ ၿမတ္ႏိုးေကာ္ေရာ္ ပူေဇာ္ၿငားအံ့။ ေသာနေရာ၊ ထိုသူသည္။ သံသာေရ၊ သံသရာ၌။ သံသရိတြာ၊ က်င္လည္၍။ မာနသံ၊ လူ႐ို႕၏ ဥစၥာၿဖစ္ေသာ စညး္စိမ္ခ်မ္းသာကုိ လည္းေကာင္း။ ေဒဝသုခဥၥ၊ နတ္႐ို႕၏ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာကို လည္းေကာင္း။ လဘတိ၊ မုခ်ပိုင္ပိုင္ ရယူခံစားႏိုင္၏။


၁၂။ ။ ၾသကၠႏၱမတၱာ ေယဓိရာ၊ တံကုလံအတိဝၯတိ၊
နိရေယသု ႏုပၸဇၨႏၱိ၊ ေယဗိမၺံ ေလခကာ ကရာ။


မဟာရာဇ၊ ရကၡိဳင္ ဘုရင္မဟာစႏၵသူရိမင္းၿမတ္ ေလာကနတ္။ ေယဗိမၺံေလခကာကရာ၊ ငါဘုရား၏ ႐ုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္ကို သြန္းထုၿပဳလုပ္၍ ပူေဇာ္ခဖူးၾကေသာ။ ေယဓိရာ၊ အၾကင္ပညာဟိ႐ို႕သည္။ ၾသကၠႏၱမတၱာ၊ ဘဝ ပဋိသေႏၶစြဲကပ္ကာမွ်ၿဖစ္ကုန္၏။ တံကုလံ၊ ထိုအမ်ဳိးသည္။ အတိဝၯတိ၊ အလြန္တိုးပြား အက်ဳိးမ်ား၏။ ဟိရေညန၊ ေငြၿဖင့္လည္းေကာင္း။ သုဝေဏၰာန၊ ႐ႊီၿဖင့္လည္းေကာင္း။ ဓနဓေညန၊ ပစၥည္းဥစၥာ စပါးရတနာ႐ို႕ၿဖင့္လည္းေကာင္း။ဝၯတိ၊ မုခ်မေသြတိုးပြားလီ၏။ ေတဓိရာ၊ ထိုပညာဟိ႐ို႕သည္။ နိရေယသု၊ ငရဲ႐ို႕၌ ။ ႏုပၸဇၨႏၱိ၊ မၿဖစ္ကုန္။


၁၃။ ။ ပုေတၱန ဒါသိ ဒါေသန၊ ဟတၱိ အႆရေထနစ၊
ပဝၯတိ ႏုပၸဇၨႏၱိ၊ အာဗာဓာ မာတုယာ ဒုကၡံ။


မဟာရာဇ၊ ၿမတ္ေသာစႏၵသူရိယဒါယကာမင္းၾကီး။ တံကုလံ၊ ငါဘုရား၏ ႐ုပ္ပြားေတာ္ကို ကိုးကြယ္ပူေဇာ္ခၾကေသာ ထိုအမ်ဳိး႐ို႕သည္။ ပုေတၱန၊ သားသမီးၿဖင့္လည္းေကာင္း။ ဒါသိဒါသန၊ ကၽြန္မိန္းမကၽြန္ေယာက်္ားၿဖင့္လည္းေကာင္း။ ဟတၳိအႆ ရေထနစ၊ ဆင္ၿမင္းရထားလွည္းယာဥ္အားၿဖင့္လည္းေကာင္း။ ပဝၯတိ၊ အမ်ား အၿပားတိုးပြားလီ၏။ မာတုယာ၊ ႐ုပ္ပြားဆင္းတုကိုးကြယ္ခဖူးေသာလူ၏ ပဋိသေႏၶေနၿခင္းကိုခံရေသာ မိခင္အား။ အာဗာဓာ၊ အနာေရာဂါဟူသမွ်႐ို႕သည္လည္းေကာင္း။ ဒုကၡံ၊ ဆင္းရဲ ဒုကၡဟူသမွ်သည္လည္းေကာင္း။ ႏုပၸဇၨႏၱိ၊ မၿဖစ္ကုန္။


၁၄။ ။ ေဒေဝသု ေဒဝရာဇာေနာ၊ မႏုေႆသု မႏုရာဇာ၊
စတုဒိေပ ဣႆေရာစ၊ ဗုဒၶဗိမၺႆိဒံ ဖလံ။


မဟာရာဇ၊ ၿမတ္ေသာမင္းၾကီး။ ေဒေဝသု၊ နတ္ၿပည္႐ို႕၌။ ေဒဝရာဇာေနာစ၊ နတ္မင္း႐ို႕သည္လည္းေကာင္း။ မႏုေႆသု၊ လူ႔ၿပည္႐ို႕၌။ စတုဒီေပ၊ ေလးကၽြန္းလံုး၌။ ဣႆေရာ၊ အစိုးရေသာ။ မႏုရာဇာစ၊ လူ႐ို႕သနင္း စၾကာဝေတးမင္းသည္လည္းေကာင္း။ ေဟာႏၱိ၊ အမွန္မေသြၿဖစ္ရလီကုန္၏။ ဣဒံ၊ ဤသည္ကား။ ဗုဒၶဗိမၺႆ၊ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားဆင္းတုမ်ားကို ပူေဇာ္ရေသာကုသိုလ္၏။ ဖလံ၊ အက်ဳိးဂုဏ္အင္ အာနိသင္ပါေပတည္း။


၁၅။ ။ သုဘဂဝါ ေဒဝ႐ူပါစ၊ ဇိတာမတၱာ အေရာဂိေနာ၊
သမိဒၶါ ဝီရယာေတသံ၊ ဗုဒၶဗိမၺႆိဒံ ဖလံ။


မဟာရာဇ၊ ၿမတ္ေသာမင္းၾကီး။ သုဘဂဝါ၊ ေကာင္းစြာလွပတင့္တယ္ၾကကုန္ေသာ။ ေဒဝ႐ူပါစ၊ နတ္၏အဆင္းႏွင့္တူေသာ အဆင္းဟိသူ႐ို႕သည္လည္းေကာင္း။ ဇိတာမိတၱာစ၊ ရန္သူ႐ို႕ကို ေအာင္ႏိုင္သူ႐ို႕သည္လည္းေကာင္း။ အေရာဂိေနာစ၊ အနာေရာဂါ မဟိသူ႐ို႕သည္လည္းေကာင္း။ ဝီရိယာ၊ လံုးလ၊ ဝီရိယ အားထုတ္မႈ႐ို႕သည္လည္းေကာင္း။ သမိဒၶါစ၊ ၿပည့္စံုၿခင္းဟိကုန္သည္လည္းေကာင္း။ ေဟာႏၱိ၊ ၿဖစ္ကုန္၏။ ဣဒံ၊ ဤသည္ကား။ ေတသံ၊ ထို႐ုပ္ပြားဆင္းတု ပူေဇာ္မႈၿပဳသူ႐ို႕၏။ ဗုဒၶဗိမၺႆ၊ ဘုရားဆင္းတုကိုးကြယ္မႈကို ၿပဳေသာကုသိုလ္၏။ ဖလံ၊ အက်ဳိးဂုဏ္အင္ အာနိသင္ပါေပတည္း။


၁၆။ ။ အကိလႏၱာ ေတကာယာ၊ သုခံနိစၥံ အေရာဂိေနာ။
အေႏၱာ ကုစၧိ ဝသႏၱာနံ၊ ေကာစိ ေရာေဂါ ႏုပၸဇၨတိ။


မဟာရာဇ၊ စႏၵသူရိယ ဘုရင္မင္းၿမတ္ ေလာကနတ္။ ေတတယာ၊ ႐ုပ္ပြားဆင္းတု ပူေဇာ္ခဖူးေသာထိုသူ႐ို႕သည္။ အကိလႏၱာစ၊ မပင္မပန္းေသာကိုယ္ကာယ ဟိကုန္သည္လည္းေကာင္း။ သုခံ၊ ခ်မ္းသာစြာ။ နိစၥံ၊ အၿမဲ။ အေရာဂိေနာစ၊ အနာေရာဂါ မဟိကုန္သည္လည္းေကာင္း။ ေဟာႏၱိ၊ ၿဖစ္ကုန္၏။ အေႏၱာ ကုစၧိ ဝသႏၱာနံ၊ အမိဝမ္း ပဋိသေႏၶစြဲကပ္နိန္ၾကေသာ ႐ုပ္ပြားဆင္းတု ကိုးကြယ္မႈကိုၿပဳခဖူးေသာ ထိုသူ႐ို႕အား။ ေကာစိေရာေဂါ၊ တစ္စံုတစ္ရာေသာ ေရာဂါမ်ဳိးသည္။ နဥပၸဇၨတိ၊ မုခ်ပိုင္ပိုင္မၿဖစ္ႏိုင္ရာ။


၁၇။ ။ ဇဟိတြာ မာႏုႆံေဒဟံ၊ ေဒဝေလာေက ဥပၸဇၨႏၱိ။
ဝိမာနံ လဘႏၱိ ေသ႒ံ၊ ႐ုစိရံဝ ပဘရႆရံ။


မဟာရာဇ၊ ၿမတ္ေသာမင္းၿမတ္။ မာႏုႆံ၊ လူ၌ၿဖစ္ေသာ။ ေဒဟံ၊ ခႏၶာကုိယ္ကို။ ဇေဟတြာ၊ စြန္႔လီကုသည္ဟိေသာ္။ ေဒဝေလာေက၊ နတ္ၿပည္၌။ ဥပၸဇၨႏၱိ၊ ၿဖစ္ရလီကုန္၏။ ေသ႒ံ၊ အထူးသၿဖင့္ အလြန္အလြန္ေကာင္းၿမတ္ေသာ။ ႐ုစိရံ၊ ႏွစ္သက္ဖြယ္ဟိေသာ။ ပဘရႆရံ၊ ၿပိဳးၿပိဳးၿပက္ၿပက္ အေရာင္တလက္လက္ထြက္ေသာ။ ဝိမာနံ၊ စံၿမန္းဖုိ႔ရန္ ဘံုဗိမာန္ကိုသာလွ်င္။ လဘႏၱိ၊ မုခ်ပိုင္ပိုင္ ရဟိႏိုင္ၾကကုန္၏။


၁၈။ ။ အာဏိဏၰာ ေဒဝကေညဟိ၊ အစၦရာ ကာမဝဏၰိနီ။
သ႒ိသူရိယ သဟေႆဟိ၊ ပေပၸါေဋႏၱီ ကေရာႏၱိတာ။


မဟာရာဇ၊ ရကၡိဳင္ၿပည္သွ်င္ ဘုရင္မင္းၿမတ္ေလာကနတ္။ ေယနရာ အၾကင္သူ႐ို႕သည္။ ဗိမၺံ၊ ငါဘုရား၏႐ုပ္ပြားေတာ္ကုိ။ ကရာ၊ ကိုးကြယ္ပူေဇာ္ၿခင္းကိုၿဖဳၾကကုန္၏။ ေတနရာ၊ ထိုသူ႐ို႕သည္။ မာႏုႆံ၊ လူ႔ၿပည္၌ၿဖစ္ေသာ။ ေဒဟံ၊ ခႏၶာကိုယ္ကို။ ဇဟိတာ၊ စြန္႔႐ႊတ္ကုန္ ၍။ ေဒဝကေညဟိ၊ နတ္သမီးအေပါင္း႐ို႕ၿဖင့္။ အာဏိဏၰာ၊ ေရာၿပြမ္းကုန္သည္။ ေဟာႏၱိ၊ ၿဖစ္ကုန္၏။ ကာမဝဏၰိနီ၊ တပ္ႏွစ္သက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ အဆင္းႏွင့္ၿပည့္စံုကုန္ေသာ။ တာအစၦရာ၊ ထိုနတ္သမီး႐ို႕သည္။ ပေပၸါေဋႏၱီ၊ လက္ပန္းေပါက္ခတ္ကုန္လွ်က္။ သ႒ိသူရိယ သဟေႆဟိ၊ ေၿခာက္ေသာင္းကုန္ေသာ နတ္တူရိယာအေပါင္း႐ို႕ၿဖင့္။ ကေရာႏၱိ၊ တီးမႈတ္ေဖ်ာ္ေၿဖၿခင္း အမႈ႐ို႕ကိုၿပဳၾကလီကုန္၏။


၁၉။ ။ မရစကာေလ အသံမုဠႇာာ၊ ဥဇံုဂစၧႏၱိ သုဂတႎ။
ပ႑ိတာ ဒါနသူရာစ၊ ဗုဒၶ ဗိမၺႆိဒံ ဖလံ။


မဟာရာဇ၊ ရကၡိဳင္ၿပည္သွ်င္ ဘုရင္မင္းၿမတ္ေလာကနတ္။ ေတနရာ၊ ထိုဆင္းတုေတာ္ကို ထုလုပ္ကိုးကြယ္ လွဴဒါန္းပူေဇာ္ခဖူးေသာ သူ႐ို႕သည္။ မရဏကာေလ၊ သီခါနီးကာလ၌။ အသံမုဠႇာ၊ မေတြေဝသည္ၿဖစ္၍။ သုဂတႎ၊ ေကာင္းေသာသူ႐ို႕လားေရာက္ရာၿဖစ္ေသာ သုဂတိဘံုဌာနသို႔။ ဥဇံု၊ ေၿဖာင့္မတ္စြာ။ ဂစၧႏၱိ၊ မုခ်မေသြ လားေရာက္ရလီကုန္၏။
ပ႑ိတာစ၊ ပညာဟိကုန္သည္လည္းေကာင္း။ ဒါနသူရာစ၊ အလွဴဒါန၌ ရဲရင့္ကုန္သည္လည္းေကာင္း။ ေဟာႏၱိ၊ ၿဖစ္ကုန္၏။ ဣဒံ၊ ဤသည္ကား။ ဗုဒၶဗိမၺႆ၊ ဘုရားဆင္းတု ထုလုပ္ကိုးကြယ္မႈ ကုသိုလ္၏။ ဖလံ၊ အက်ဳိးဂုဏ္အင္အာနိသင္ပါေပတည္း။


၂၀။ ။ ကရိတြာ ပဋိမံေသ႒ံ၊ လိဓိတြာစ ယထာရဟံ။
မဟာေတဇာ သဒါေဟာႏၱိ၊ ဝိမေလာ သူရိေယာယထာ။


မဟာရာဇ၊ ဘုရင္မင္းၿမတ္ ေလာကနတ္။ ေယနရာ၊ အၾကင္သူ႐ို႕သည္။ ေသ႒ံ၊ ၿမတ္လွစြာေသာ။ ပဋိမံ၊ ငါဘုရား၏ ႐ုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္ကို။ ကရိတြာစ၊ သြန္းထုၿပဳလုပ္၍လည္းေကာင္း။ လိခိတာစ၊ တင့္တယ္လွပေသာ ဆီး႐ို႕ၿဖင့္ေရးခ်ယ္ကုန္၍ လည္းေကာင္း။ ယထာရဟံ၊ တတ္ႏိုင္သည္အားေလွ်ာ္စြာ။ ပူေဇႏၱိ၊ ပူေဇာ္ၾကကုန္၏။ ေတနရာ၊ ထိုလူ႐ို႕သည္။ ဝိမေလာ၊ အညစ္အေၾကးကင္းစင္ေသာ။ သူရိေယာယထာ၊ နီမင္းကဲ့သို႔။ သဒါ၊ အခါခပ္သိမ္း။ မဟာေတဇာ၊ ၾကီးေသာတန္းခိုးဟိကုန္သည္။ ေဟာႏၱိ၊ ၿဖစ္ကုန္၏။


၂၁။ ။ ဇစၥႏၶဇာတိယာ ေစဝ၊ အႏၶ ဗဓိရ ဇာတိယာ။
မူဂပကၡာ နဇာယႏၱိ၊ ဝိသုဒၶ ဝစနာေဟာႏၱိ။


မဟာရာဇ၊ ရကၡိဳင္ၿပည္သွ်င္ ဘုရင္မင္းၿမတ္ေလာကနတ္။ ေယနရာ၊ အၾကင္သူ႐ို႕သည္။ ဗိမၺံ၊ ငါဘုရား၏ ႐ုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္ၿမတ္ကို။ ကရာ၊ လွဴဒါန္းပူေဇာ္ေကာ္ေရာ္ၿခင္းကို ၿပဳၾကလီကုန္၏။ ေတနရာ၊ ထိုသူ႐ို႕သည္။ ဇစၥႏၶဇာတိယာ ေစဝ၊ ဝမ္းတြင္းကန္းေသာ ပဋိသေႏၶဟိသူ႐ို႕သည္လည္းေကာင္း။ အႏၶဗဓိရ ဇာတိယာစ၊ မ်က္စိကန္းသူ နားထိုင္းသူ႐ို႕သည္လည္းေကာင္း။ မူဂပကၡာစ၊ ဝမ္းတြင္း ဆြံ႔ အ,ေသာသူ႐ို႕သည္လည္းေကာင္း။ နဇာယႏၱိ၊ မၿဖစ္ၾကလီကုန္။ ဝိသုဒၶဝစနာဝ၊ သန္႔ယွင္းေၿပၿပစ္ေသာ စကားဟိေသာ သူ႐ို႕သည္သာလွ်င္။ ေဟာႏၱိ၊ ၿဖစ္ကုန္၏။


၂၂။ ။ ကု႒ံ ဂေ႑ာစ ကိလာေသာ၊ ေသာေသာစ အပၸမတၱေကာ
အပမာေရာ နဇာယႏၱိ၊ ဗုဒၶ ဗိမၺ ႆိဒံ ဖလံ။


မဟာရာဇ၊ ရကၡိဳင္ၿပည္သွ်င္ ဘုရင္မင္းၿမတ္ေလာကနတ္။ သဒၶဝႏၱာ၊ ၾကည္ညိဳၿခင္း သဒၶါတရားဟိၾကကုန္ေသာ။ ေယနရာ၊ အၾကင္သူ႐ို႕သည္။ ဥတၱမံ၊ ၿမတ္စြာေသာ။ ဗိမၺံ၊ ငါဘုရား၏ ႐ုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္ကို။ ကရာ၊ လွဴဒါန္းပူေဇာ္ေကာ္ေရာ္ၿခင္းကို ၿပဳၾကလီကုန္၏။ ေတသံ၊ ထိုသူ႐ို႕အား။ ကု႒ဥၥ၊ နူနာသည္လည္းေကာင္း။ ဂေ႑ာစ၊ အိုင္အနာသည္လည္းေကာင္း။ ကိလာေသာစ၊ ေၿခာင္းဆိုးေရာဂါ အဆုတ္နာသည္လည္းေကာင္း။ ေသာေသာစ၊ ပန္းနာရင္က်ပ္ သလိပ္ကပ္ ကုဟိနာသည္လည္းေကာင္း။ အပမတၱေကာ၊ စေကေခ်မွ်ေသာ။ အပမာေရာစ၊ မိေလွ်ာ့တတ္ေသာ ဝက္႐ူးၾကက္႐ူးနာသည္လည္းေကာင္း။ နဇာယႏၱိ၊ မၿဖစ္ႏုိၾကကုန္။ ဣဒံ၊ ဤသည္ကား။ ဗုဒၶဗိမၺႆ၊ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ကို ပူေဇာ္ရေသာ ကုသိုလ္၏။ ဖလံ၊ ရဟိအပ္ေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးေပတည္း။


၂၃။ ။ အႏၱရာယ ကရာေယဗိမၺံ၊ ပစၥာ မိတၱာစုပဒၵဝါ။
ပကၡမူဂါ ဒ်ႏၱရာယာ၊ ကာေယေတသံ နၾသကၠမံု။


မဟာရာဇ၊ ရကၡိဳင္ၿပည္သွ်င္ ဘုရင္မင္းၿမတ္ေလာကနတ္။ ဧေက၊ အခ်ဳိ႕ကုန္ေသာ။ ေယနရာ၊ အၾကင္သူ႐ို႕သည္။ ဗိမၺံ၊ ငါဘုရား၏ ႐ုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္ကို။ ကရာ၊ လွဴဒါန္းပူေဇာ္ၿခင္းကိုၿပဳၾကကုန္၏။ ေတသံ၊ ထိုသူ႐ို႕၏။ ကာေယ၊ ကိုယ္၌။ အႏၱရာယကရာ၊ အႏၱရာယ္ကိုၿပဳတတ္ကုန္ေသာ။ ပစၥာမိတၱာစ၊ ရန္သူ႐ို႕သည္လည္းေကာင္း။ ဥပဒၵဝါစ၊ ေဘးဥပါဒ္႐ို႕သည္လည္းေကာင္း။ ပကၡမူဂါ ဒ်ႏၱရာယာ၊ အ,ၿခင္း၊ ဆြ႔ံၿခင္း စေသာအႏၱရာယ္႐ို႕သည္လည္းေကာင္း။ နၾသကၠမံု၊ မကပ္ေရာက္ႏိုင္ၾကလီကုန္။


၂၄။ ။ ေဒြကုေလ ဥပပဇၨႏၱိ၊ ခတၱိေယ စာပိ ၿဗဟၼေဏ။
မဟာဓေန မဟာေဘာေဂ၊ မဟစၥ ကုလမုတၱေမ။


မဟာရာဇ၊ ရကၡိဳင္ၿပည္သွ်င္ မဟာစႏၵသူရိယ ဘုရင္မင္းၿမတ္ေလာကနတ္။ ေယနရာ၊ အၾကင္သူ႐ို႕သည္။ ဗိမၺံ၊ ႐ုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္ကို။ ကရာ၊ လွဴဒါန္းပူေဇာ္ၿခင္းကို ၿပဳၾကလီကုန္၏။ ေတနရာ၊ ထိုသူ႐ို႕သည္။ မဟာဓေန၊ မ်ားေသာဥစၥာဟိေသာ။ မဟာေဘာေဂ၊ မ်ားေသာ အသံုးအေဆာင္ဟိေသာ။ မဟစၥ ကုလမုတၱေမ၊ ဇာတ္အားၿဖင့္ ၿမင့္ၿမတ္ေသာ အမ်ဳိးၿဖစ္ေသာ။ ခတၱိေယစာပိ၊ မင္းမ်ဳိး၌လည္းေကာင္း။ ၿဗဟၼေဏစာပိ၊ ပု ဏၰားမ်ဳိး၌လည္းေကာင္း။ ေဒြကုေလ၊ အမ်ဳိးႏွစ္ပါး၌။ ဥပၸဇၨႏၱိ၊ ၿဖစ္ရလီကုန္၏။


၂၅။ ။ ဉာတိေယာ သုခိေနာ ေဟာႏၱိ၊ အာေရာဂါစ မာတာပိတာ။
အေႏၱာကုစၧိ ဝသႏၱာနံ၊ ေကာာစိေရာေဂါ ႏုပၸဇၨတိ။


မဟာရာဇ၊ ၿမတ္ေသာမင္းၾကီး။ ေယနရာ၊ အၾကင္သူ႐ို႕သည္။ ဗိမၺံ၊ ငါဘုရား၏ ႐ုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္ကို။ ကရာ၊ လွဴဒါန္းပူေဇာ္ေကာ္ေရာ္ၿခင္းကို ၿပဳၾကလီကုန္၏။ ေတသံ၊ ထိုသူ႐ို႕၏။ ဉာတိေယာစ၊ ေဆြမ်ဳိးေတာ္စပ္ေသာ သူ႐ို႕သည္လည္း။ သုခိေနာ၊ က်န္းမာခ်မ္းသာေသာ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးဟိၾကကုန္သည္။ ေဟာႏၱိ၊ ၿဖစ္ကုန္၏။ မာတာပိတာစ၊ အမိ အဖ႐ို႕သည္လည္း။ အေရာဂါ၊ အနာေရာဂါ မဟိကုန္သည္။ ေဟာႏၱိ၊ ၿဖစ္ကုန္၏။ အေႏၱာကုစၧိ ဝသႏၱာနံ၊ အမိဝမ္း၌ ပဋိသေႏၶနိန္ၾကကုန္ေသာ။ ေတသံ၊ ထိုသူ႐ို႕အား။ ေကာစိေရာေဂါစ၊ တစ္စံုတစ္ခုေသာ အနာေရာဂါမ်ဳိးသည္လည္း။ ႏုပၸဇၨတိ-နဥပၸဇၨတိ၊ မၿဖစ္ႏိုင္။


http://minhtee.blogspot.com/2010/09/blog-post_2451.html

9:00 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Tuesday, November 29, 2011

သတင္း

ဝပ္တလုမ္ေက်ာင္း ေရေဘး

Posted by ရြာဦးေက်ာင္း ဆရာေတာ္  |  No comments

10:37 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Friday, November 25, 2011

သတင္း

ဘန္ေကာက္ေရေဘး ကယ္ဆယ္ေရး ဗီဒီယို မွတ္တမ္း

Posted by ရြာဦးေက်ာင္း ဆရာေတာ္  |  No comments

8:19 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

ရုိေသစြာေလ်ွာက္ထားအပ္ပါသည္ သံဃာေတာ္အရွင္သူျမတ္တုိ႔ဘုရား၊ ယၡဳတင္လုိက္ေသာ ဂီရိသတင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ Post မ်ားမွာ၊ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ တုိက္ခတ္သြားေသာ၊ ဂီရိဆုိင္ကလုံးမုန္းတုိင္းကာလအတြင္ A.S.M.A မွ ကူညီခဲ့ေသာ သတင္းမ်ားကုိ ၄င္းဘေလာ့မွ ကူးယူ၍ တပည့္ေတာ္တုိ႔အသင္း၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုအေနျဖင့္၊ ဤဘေလာ့တြင္ မွတ္တမ္းအျဖစ္ ျပန္လည္ သိမ္းဆည္းထားျခင္းသာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ရုိေသစြာေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ သံဃာေတာ္အရွင္သူျမတ္တို႔ဘုရား။ ွA.S.M.A
သတင္း

A.S.M.A အဖြဲ ့ဝင္မ်ားအား ေလ်ွာက္ထားျခင္း

Posted by ရြာဦးေက်ာင္း ဆရာေတာ္  |  No comments

ရုိေသစြာေလ်ွာက္ထားအပ္ပါသည္ သံဃာေတာ္အရွင္သူျမတ္တုိ႔ဘုရား၊ ယၡဳတင္လုိက္ေသာ ဂီရိသတင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ Post မ်ားမွာ၊ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ တုိက္ခတ္သြားေသာ၊ ဂီရိဆုိင္ကလုံးမုန္းတုိင္းကာလအတြင္ A.S.M.A မွ ကူညီခဲ့ေသာ သတင္းမ်ားကုိ ၄င္းဘေလာ့မွ ကူးယူ၍ တပည့္ေတာ္တုိ႔အသင္း၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုအေနျဖင့္၊ ဤဘေလာ့တြင္ မွတ္တမ္းအျဖစ္ ျပန္လည္ သိမ္းဆည္းထားျခင္းသာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ရုိေသစြာေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ သံဃာေတာ္အရွင္သူျမတ္တို႔ဘုရား။ ွA.S.M.A

8:10 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔(ထိုင္း)မွ ဦးစီး၍၊ ဂီရိမုန္တိုင္းဒဏ္သင့္ ေဒသမ်ားသို႔၊ ဆန္ ဓနိ အမိုအကာႏွင့္၊ အျခားေသာ လိုအပ္သည့္အကူအညီမ်ားကို ရဟန္းေတာ္မ်ားကိုယ္တုိင္ သြားေရာက္ ျဖည့္ဆည္းေပးလွ်က္ရွိရာ။
ယခုအခါ= ျပည္ပေရာက္ေစတနာရွင္မ်ား၏ ပါဝင္လွဴဒါန္းမွုအစုစုတုိ႔ျဖင့္၊ ေဒသခံဆရာေတာ္မ်ား၏ အကူအညီကိုရယူကာ၊ မုန္တိုင္းဒဏ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားေသာ၊ တာတမံမ်ားကုိ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေပးလ်ွက္ရွိပါသည္။
၄င္းတာတမံမ်ားမွာ လာမည့္ မုိးစပါးစုိက္ရာသီအမီ ျပန္လည္ျပဳျပင္ႏိုင္ရန္ အေရးတၾကီး လိုအပ္လ်ွက္ရွိပါသည္၊ ရခုိင္ျပည္ရွိ လယ္သမားမ်ားမွာ စပါးစုိက္ပ်ိဳးႏိုင္ရန္အတြက္ မိမိတုိ႔၏ လယ္ကြင္းမ်ားအတြင္းသို႔ ပင္လယ္ဆားငံရည္မ်ား မဝင္ႏိုင္ရန္ ေဒသအေခၚ(ကာရီ) ဟုေခၚေသာ၊ တာတမံမ်ားကုိဆယ္ကာ၊ စပါးစုိက္ပ်ဳိးရေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
ယခုအခါ ၄င္းကာရီမ်ားမွာ မုန္တိုင္းဒဏ္ေၾကာင့္ က်ိဳးပ်က္သြားျပီး၊ လယ္ကြင္းမ်ားမွာလည္း ပင္လယ္ဆာငံရည္ဝင္ေရာက္မွဴေၾကာင့္ စပါးမ်ားစိုက္ပ်ဳိရန္ မ်ားစြာ အခက္အခဲရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ထိုအခက္အခဲမ်ားကုိ တတ္ႏိုင္သည့္ဖက္မွ ကူညီေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္အတြက္၊ ဤဂီရိေလေဘးဒုကၡသည္မ်ား ကူညီေရးေကာ္မတီ (ထိုင္း)မွ၊ ျပည္ပေရာက္ ေစတနာရွင္မ်ား၏ အလွဴေငြမ်ားျဖင့္၊ ေကာ္မတီဝင္ရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံဆရာေတာ္မ်ားဦးစီးကာ၊ က်ပ္ေငြ (သိန္း- ၂၀၀) သိန္းႏွစ္ရာႏွင့္ ညီမ်ွေသာ အကူအညီမ်ားကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေနရာမ်ားတြင္ က်ိဳးပ်က္သြားေသာ ကာရီမ်ားအား ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေပးလ်ွက္ရွိပါသည္။
ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႔နယ္၊ ကုကၠိဳေက်းရြာအနီးတဝုိက္မွ၊ လင္လုပ္ေတာကာရီ၊ ဂဏန္းေခ်ာင္းကာရီ၊ ရြာေခ်ာင္းဝကာရီ၊ ယာၾကီးကြင္းကာရီ၊ တုံးၾကီးေခ်ာင္းကာရီ၊ ျပဴးေတာကြင္းကာရီ၊ အလယ္တံႏွာကာရီ၊ ျပာေတာေခ်ကာရီ။ ဝေဘာ္ၾကီးေက်းရြာမွ လွဘုံေမကာရီ(၂)၊ လွဘုံေမကာရီ(၃) ႏွင့္။ ေရတြင္းတူးေက်းရြာမွ ေက်ာက္တန္းကာရီ အပါအဝင္ စုစုေပါင္း ကာရီ ၁၁ လုံးကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ တည္ေဆာက္ေပးလ်ွက္ရွိပါသည္။
အျခားေသာေနရာမ်ားတြင္လည္း ဆက္လက္ကူညီတည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္၊ ေစတနာရွင္မ်ားအားလည္း ပါဝင္ကူညီလွဴဒါန္းႏုိင္ၾကပါရန္ ႏိုင္ေဆာ္တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။
Thursday, 10 February 2011
သတင္း

ဂီရိေဒသသုိ႔ က်ပ္ေငြသိန္း ၂၀၀ ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္း

Posted by ရြာဦးေက်ာင္း ဆရာေတာ္  |  No comments

ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔(ထိုင္း)မွ ဦးစီး၍၊ ဂီရိမုန္တိုင္းဒဏ္သင့္ ေဒသမ်ားသို႔၊ ဆန္ ဓနိ အမိုအကာႏွင့္၊ အျခားေသာ လိုအပ္သည့္အကူအညီမ်ားကို ရဟန္းေတာ္မ်ားကိုယ္တုိင္ သြားေရာက္ ျဖည့္ဆည္းေပးလွ်က္ရွိရာ။
ယခုအခါ= ျပည္ပေရာက္ေစတနာရွင္မ်ား၏ ပါဝင္လွဴဒါန္းမွုအစုစုတုိ႔ျဖင့္၊ ေဒသခံဆရာေတာ္မ်ား၏ အကူအညီကိုရယူကာ၊ မုန္တိုင္းဒဏ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားေသာ၊ တာတမံမ်ားကုိ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေပးလ်ွက္ရွိပါသည္။
၄င္းတာတမံမ်ားမွာ လာမည့္ မုိးစပါးစုိက္ရာသီအမီ ျပန္လည္ျပဳျပင္ႏိုင္ရန္ အေရးတၾကီး လိုအပ္လ်ွက္ရွိပါသည္၊ ရခုိင္ျပည္ရွိ လယ္သမားမ်ားမွာ စပါးစုိက္ပ်ိဳးႏိုင္ရန္အတြက္ မိမိတုိ႔၏ လယ္ကြင္းမ်ားအတြင္းသို႔ ပင္လယ္ဆားငံရည္မ်ား မဝင္ႏိုင္ရန္ ေဒသအေခၚ(ကာရီ) ဟုေခၚေသာ၊ တာတမံမ်ားကုိဆယ္ကာ၊ စပါးစုိက္ပ်ဳိးရေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
ယခုအခါ ၄င္းကာရီမ်ားမွာ မုန္တိုင္းဒဏ္ေၾကာင့္ က်ိဳးပ်က္သြားျပီး၊ လယ္ကြင္းမ်ားမွာလည္း ပင္လယ္ဆာငံရည္ဝင္ေရာက္မွဴေၾကာင့္ စပါးမ်ားစိုက္ပ်ဳိရန္ မ်ားစြာ အခက္အခဲရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ထိုအခက္အခဲမ်ားကုိ တတ္ႏိုင္သည့္ဖက္မွ ကူညီေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္အတြက္၊ ဤဂီရိေလေဘးဒုကၡသည္မ်ား ကူညီေရးေကာ္မတီ (ထိုင္း)မွ၊ ျပည္ပေရာက္ ေစတနာရွင္မ်ား၏ အလွဴေငြမ်ားျဖင့္၊ ေကာ္မတီဝင္ရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံဆရာေတာ္မ်ားဦးစီးကာ၊ က်ပ္ေငြ (သိန္း- ၂၀၀) သိန္းႏွစ္ရာႏွင့္ ညီမ်ွေသာ အကူအညီမ်ားကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေနရာမ်ားတြင္ က်ိဳးပ်က္သြားေသာ ကာရီမ်ားအား ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေပးလ်ွက္ရွိပါသည္။
ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႔နယ္၊ ကုကၠိဳေက်းရြာအနီးတဝုိက္မွ၊ လင္လုပ္ေတာကာရီ၊ ဂဏန္းေခ်ာင္းကာရီ၊ ရြာေခ်ာင္းဝကာရီ၊ ယာၾကီးကြင္းကာရီ၊ တုံးၾကီးေခ်ာင္းကာရီ၊ ျပဴးေတာကြင္းကာရီ၊ အလယ္တံႏွာကာရီ၊ ျပာေတာေခ်ကာရီ။ ဝေဘာ္ၾကီးေက်းရြာမွ လွဘုံေမကာရီ(၂)၊ လွဘုံေမကာရီ(၃) ႏွင့္။ ေရတြင္းတူးေက်းရြာမွ ေက်ာက္တန္းကာရီ အပါအဝင္ စုစုေပါင္း ကာရီ ၁၁ လုံးကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ တည္ေဆာက္ေပးလ်ွက္ရွိပါသည္။
အျခားေသာေနရာမ်ားတြင္လည္း ဆက္လက္ကူညီတည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္၊ ေစတနာရွင္မ်ားအားလည္း ပါဝင္ကူညီလွဴဒါန္းႏုိင္ၾကပါရန္ ႏိုင္ေဆာ္တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။
Thursday, 10 February 2011

8:03 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

ဂီရိေလေဘး ဒုကၡသည္မ်ား ကူညီကယ္ဆယ္ေရး ေကာ္မတီ (ထိုင္း) သို႔၊ International Buddhis College (Ko Rat Campus) မွ၊ အလွဴေတာ္ေငြ ဘတ္ ငါးသိန္းလွဴဒါန္းခဲ့ျခင္းအတြက္၊ ေလေဘးကယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႔မွ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာ ေပးအပ္ပြဲ အခန္းအနား တစ္ရပ္ကုိ၊ ၂၃.၁၂.၂၀၁၀ ေန႔တြင္၊ ၄င္းေကာလိပ္ တည္ရွိရာ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ခုိရပ္ျမိဳ့၌ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ျပီး၊
အခန္းအနားတြင္ ဂီရိေလေဘး ကယ္ဆယ္ေရ ေကာ္မတီ (ျပန္ၾကားေရ) ဆရာေတာ္ဦးကဝိႏၵမွ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ရွင္းလင္းတင္ျပကာ၊ နာယက ဆရာေတာ္ ဦးသုဝဏၰ မွ လွဴဒါန္းထားေသာ အလွဴေငြ ဘတ္ ငါးသိန္း အတြက္၊ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာေပးအပ္ခဲ့ျပီး၊ IBC ေကာလိပ္ (ခိုရပ္)မွ၊ တာ၀န္ခံ က်န္းသွ်င္က လက္ခံရယူ ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။
ရခုိင္ျပည္နယ္ ဂီရိေလေဘးသင့္ ေဒသမ်ားသို႕၊ ဂီရိေလေဘး ကယ္ဆယ္ေရး ေကာ္မတီ (ထိုင္း)မွ၊ က်ပ္ေငြ သိန္းတစ္ရာ့တစ္ဆယ္ႏွင့္ ညီမ်ွေသာ ဆန္ႏွင့္ အမိုးအကာမ်ား ေငြသာအလွဴမ်ား လွဴဒါန္းျပီးျဖစ္ျပီ။ ေနာက္ထပ္ ရရွိလာေသာ အလွဴေငြမ်ားျဖင့္၊ ပ်က္စီးသြား ေသာ တာတမံမ်ားကုိ ျပန္လည္ျပဳျပင္သြားမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ပါဝင္လွဴဒါန္းလုိေသာ ေစတနာရွင္မ်ား အေနျဖင့္ လူကိုယ္တုိင္ တုိက္ရုိက္ျဖစ္ေစ၊ ဘဏ္မွ တစ္ဆင့္ျဖစ္ေစ၊ ေအာက္ပါ လိပ္စာမ်ားသို႔ ဆက္သြယ္ လွဴဒါန္းႏိုင္ပါ ေၾကာင္း၊ ႏိုေဆာ္အပ္ပါသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ အလွဴခံရာဌာန ႏွင့္ ဘဏ္ အေကာင့္ Cyclone Giri Relief Committee of Thailand Wat Talom, Charan 13, Khlong Khwang, Phasi Charoen, Bangkok 10160,Thailand Bank account Name - Phra Kaweinda A/C No - 119-234694-4 Bank Name - Siam Commercial Bank, Thailand သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံမ်ား Ven. Kundala,(+66-851235054,Email:venukundala2008@gmail.com) Ven. Kavinda (+66-851663197, Email: kavi.inda@gmail.com) Ven. Aloka (+66-894348411, Email: realsingle@gmail.cm) Ven. Indobhasa(+66-850603342,Email: indobhasaa@yahoo.com) Ven. Nanissara(+66-814919143, Email: nanissara@hotmail.com) Ven. Nyanika(+66-835550824,Email: nyanika.2008@gmail.com

Thursday, 23 December 2010 
သတင္း

IBC ေကာလိပ္မွ ဘတ္ေငြငါးသိန္း ကူညီလွဴဒါန္း

Posted by ရြာဦးေက်ာင္း ဆရာေတာ္  |  No comments

ဂီရိေလေဘး ဒုကၡသည္မ်ား ကူညီကယ္ဆယ္ေရး ေကာ္မတီ (ထိုင္း) သို႔၊ International Buddhis College (Ko Rat Campus) မွ၊ အလွဴေတာ္ေငြ ဘတ္ ငါးသိန္းလွဴဒါန္းခဲ့ျခင္းအတြက္၊ ေလေဘးကယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႔မွ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာ ေပးအပ္ပြဲ အခန္းအနား တစ္ရပ္ကုိ၊ ၂၃.၁၂.၂၀၁၀ ေန႔တြင္၊ ၄င္းေကာလိပ္ တည္ရွိရာ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ခုိရပ္ျမိဳ့၌ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ျပီး၊
အခန္းအနားတြင္ ဂီရိေလေဘး ကယ္ဆယ္ေရ ေကာ္မတီ (ျပန္ၾကားေရ) ဆရာေတာ္ဦးကဝိႏၵမွ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ရွင္းလင္းတင္ျပကာ၊ နာယက ဆရာေတာ္ ဦးသုဝဏၰ မွ လွဴဒါန္းထားေသာ အလွဴေငြ ဘတ္ ငါးသိန္း အတြက္၊ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာေပးအပ္ခဲ့ျပီး၊ IBC ေကာလိပ္ (ခိုရပ္)မွ၊ တာ၀န္ခံ က်န္းသွ်င္က လက္ခံရယူ ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။
ရခုိင္ျပည္နယ္ ဂီရိေလေဘးသင့္ ေဒသမ်ားသို႕၊ ဂီရိေလေဘး ကယ္ဆယ္ေရး ေကာ္မတီ (ထိုင္း)မွ၊ က်ပ္ေငြ သိန္းတစ္ရာ့တစ္ဆယ္ႏွင့္ ညီမ်ွေသာ ဆန္ႏွင့္ အမိုးအကာမ်ား ေငြသာအလွဴမ်ား လွဴဒါန္းျပီးျဖစ္ျပီ။ ေနာက္ထပ္ ရရွိလာေသာ အလွဴေငြမ်ားျဖင့္၊ ပ်က္စီးသြား ေသာ တာတမံမ်ားကုိ ျပန္လည္ျပဳျပင္သြားမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ပါဝင္လွဴဒါန္းလုိေသာ ေစတနာရွင္မ်ား အေနျဖင့္ လူကိုယ္တုိင္ တုိက္ရုိက္ျဖစ္ေစ၊ ဘဏ္မွ တစ္ဆင့္ျဖစ္ေစ၊ ေအာက္ပါ လိပ္စာမ်ားသို႔ ဆက္သြယ္ လွဴဒါန္းႏိုင္ပါ ေၾကာင္း၊ ႏိုေဆာ္အပ္ပါသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ အလွဴခံရာဌာန ႏွင့္ ဘဏ္ အေကာင့္ Cyclone Giri Relief Committee of Thailand Wat Talom, Charan 13, Khlong Khwang, Phasi Charoen, Bangkok 10160,Thailand Bank account Name - Phra Kaweinda A/C No - 119-234694-4 Bank Name - Siam Commercial Bank, Thailand သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံမ်ား Ven. Kundala,(+66-851235054,Email:venukundala2008@gmail.com) Ven. Kavinda (+66-851663197, Email: kavi.inda@gmail.com) Ven. Aloka (+66-894348411, Email: realsingle@gmail.cm) Ven. Indobhasa(+66-850603342,Email: indobhasaa@yahoo.com) Ven. Nanissara(+66-814919143, Email: nanissara@hotmail.com) Ven. Nyanika(+66-835550824,Email: nyanika.2008@gmail.com

Thursday, 23 December 2010 

7:56 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

ရခိုင္ျပည္၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕၊ သႏၱာေျမဘုိးဘြာားဓမၼရိပ္သာ၌ ဂီရိအမည္႐ွိ ဆိုင္ကလုန္း မုန္းတိုင္းေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားေသာ အေဆာင္မ်ား ျပန္လည္ ျပဳျပင္ရန္အတြက္ သြပ္ (သံျဖဴ)၊ ဓနိ ဝယ္ရန္၊ ၂၀၁၀ ခု၊ ႏိုင္ဝင္ဘာလ (၁၁) ရက္ေန႔၊ ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔(ထိုင္းႏိုင္ငံ)မွ ဦးစီးေသာ ဂီရိေလေဘးဒုကၡသည္မ်ား ကယ္ဆယ္ေရးေကာ္မတီမွ အေလွဴေတာ္ေငြ (၁) သိန္းက်ပ္ ဆက္ကပ္လွဴဒါန္း။ Wednesday, 1 December 2010
သတင္း

သႏၱာေျမဘိုးဘြားဓမၼရိပ္သာသို႔ အလွဴေငြက်ပ္ တစ္သိန္းလွဴဒါန္း

Posted by ရြာဦးေက်ာင္း ဆရာေတာ္  |  No comments

ရခိုင္ျပည္၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕၊ သႏၱာေျမဘုိးဘြာားဓမၼရိပ္သာ၌ ဂီရိအမည္႐ွိ ဆိုင္ကလုန္း မုန္းတိုင္းေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားေသာ အေဆာင္မ်ား ျပန္လည္ ျပဳျပင္ရန္အတြက္ သြပ္ (သံျဖဴ)၊ ဓနိ ဝယ္ရန္၊ ၂၀၁၀ ခု၊ ႏိုင္ဝင္ဘာလ (၁၁) ရက္ေန႔၊ ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔(ထိုင္းႏိုင္ငံ)မွ ဦးစီးေသာ ဂီရိေလေဘးဒုကၡသည္မ်ား ကယ္ဆယ္ေရးေကာ္မတီမွ အေလွဴေတာ္ေငြ (၁) သိန္းက်ပ္ ဆက္ကပ္လွဴဒါန္း။ Wednesday, 1 December 2010

7:51 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

ဂီရိမုန္တိုင္း ေလေဘး ဒုကၡသည္မ်ား ကူညီေထာက္ပံ့ေရး ေကာ္မတီ (ထိုင္း) မွ က်ပ္ေငြ သိန္း (၁၁၀) က်ပ္ႏွင့္ ညီမ်ွေသာ၊ ဆန္ႏွင့္ ဓနိ အစရွိေသာ အျခားအကူုအညီမ်ား ေပးအပ္လွဴဒါန္း။
ေအာက္တုိဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ category 4 အင္အားျဖင့္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္အား ဝင္ေရာက္ တိုက္ခတ္ခဲ့ေသာ ဆုိင္ကလုံးမုန္းတုိင္းဂီရိသည္၊ ေက်ာက္ျဖဴ၊ ေျမပုံ၊ မင္းျပားႏွင့္ ေပါက္ေတာျမိဳနယ္ မ်ားအား၊ ျဖတ္သန္း တိုက္ခတ္သြားျပီး၊ ေနအိမ္ လမ္း တံထား အေဆာက္အဦး လယ္ယာေျမ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း ဆားကြင္းေျမာက္မ်ားစြာႏွင့္ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာတို႔ကို ဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့ျပီး၊ ေသာက္ေရ သုံးေရကန္မ်ားမွာလည္း ပင္လယ္ဆားငံေရ ဝင္ေရာက္ခဲ့သျဖင့္ မုန္းတိုင္းက်ေရာက္ခဲ့ေသာ ေဒသမ်ားအတြင္းမွ ေလေဘးဒုကၡ သည္မ်ားမွာ အခက္အခဲေပါင္း မ်ားစြာတို႔ကုိ ရင္ဆိုင္ေနၾကရေလသည္။
ထိုကဲ့သုိ႔ အပ်က္အစီး အခက္အခဲမ်ားကို ေတြ႔ျမင္ၾကားသိရသျဖင့္၊ ထုိင္းႏိုင္ငံေရာက္ ရခုိင္ေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ား(A.S.M.A) မွ ဦးစီး၍ အေရးေပၚေကာ္မတီတစ္ရပ္ကုိ ၂၃ ရက္ ၁၀ လ ၂၀၁၀ ေန႔တြင္ ဖြဲ႕စည္း ကာ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ျပည္ပေရာက္ေစတနာရွင္မ်ား၏ လွဴဒါန္း ထားေသာ အလွဴေငြမ်ားျဖင့္ ေလေဘးဒုကၡသည္မ်ားအား ကုိယ္စားလွယ္ရဟန္းေတာ္သုံးပါး ၾကြေရာက္ကာ တိုက္ရုိက္ကူညီေပးလ်ွက္ရွိပါသည္။
ယၡဳအခါ ရခိုင္ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ မတည္ေငြႏွင့္ ေစတနာရွင္ ျပည္သူမ်ား၏ လွဴဒါန္းမွဳအစုစုမ်ားမွာ သိန္းတစ္ရာေက်ာ္ ရရွိခဲ့ျပီးျဖစ္သည္၊ ၄င္းအလွဴေငြမ်ားျဖင့္ ေလေဘးသင့္ ေဒသမ်ားသုိ႕ ရဟန္းေတာ္မ်ား ကုိယ္တိုင္ ၾကြေရာက္ကာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာထဲမွ အဓိကလိုအပ္လ်ွက္ရွိေသာ၊ ဆန္ ႏွင့္ အမုိးအကာမ်ားကို ဦးစားေပး ကူညီလွဴဒါန္းလွ်က္ရွိပါသည္။ ကုလသမဂၢ OCHA မွ ထုပ္ျပန္ခ်က္အရ၊ အပ်က္အစီးမ်ားမွာ- ငါးပုဇြန္ ေမြးျမဴေရးကန္ ဧက ၅၀,၀၀၀၊ စိုက္ပ်ိဳးေျမ ဧက ၁၇,၅၀၀၊ အုိးမဲ့ အိမ္မဲ့လူဦးေရ (လက္ရွိ ေနစရာလုံးဝမရွိေသးသူ) ၁၀,၁၉၂၃- ဦး၊ ေသဆုံးသူ ၁၅၀ ဦး၊ လက္ရွိ အကူအညီလုိအပ္ေနသူမ်ားမွာ ၂၆,၀၀၀၀ ခန္႔ရွိသည္ဟု ထုပ္ျပန္ခဲ့သည္။ ပ်က္စီးဆုံးရွုံးမွဳ၏ တန္းဖုိး စုစုေပါင္း ပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၆၀ ႏွင့္ ညီမွ်သည္ ဟုလည္း ထုပ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။
ထုိ႔သုိ႔ ပ်က္စီးဆုံးရွဳံးမွဴမ်ားျပားခဲ့ေသာ ေဒသမ်ားအတြင္းမွ။ ဤ ဂီရိမုန္တိုင္း ေလေဘး ဒုကၡသည္မ်ား ကူညီေထာက္ပံ့ေရး ေကာ္မတီ (ထိုင္း) မွ ကူညီေပးခဲ့ျပီးေသာ ေဒသမ်ားမွာ ေျမပုံျမိဳ႕နယ္ တပ္ရာေက်းရြာ၊ ျပိဳင္းေခ်ာင္းေက်းရြာ၊ ျပင္ဝန္းေက်းရြာအုပ္စု (ရြာ-၃ ရြာ)၊ ကၽြန္းသာယာ၊ ကုိကၠိဳေက်းရြာ၊ ဘီးလူးကြယ္ေက်းရြာ၊ ႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႔နယ္ ဆားျပင္ရပ္ကြက္၊ အစရွိေသာ ေဒသမ်ားတြင္၊ ဆန္အိပ္နစ္ရာ (၂၀၀) ႏွင့္ အမိုအကာအတြက္ ဓနိအုံး ေလးေသာင္း (၄၀၀၀၀)၊ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းမ်ား အပါအဝင္ လူေနအိမ္မ်ား ျပန္လည္ ေဆာက္လုပ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ပ်က္စီးသြားေသာ ကိုယ္ထူကုိယ္ထ တာတမံမ်ားကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ ႏိုင္ရန္ ေငြသားအလွဴမ်ားကို၊ ရဟန္းေတာ္မ်ားကိုယ္တုိင္း သြားေရာက္လွဴဒါန္းလ်ွက္ရွိ ပါသည္။ ယၡဳကဲ့သို႔ လူသားခ်င္း ကုိယ္ခ်င္းစာနာေသာအားျဖင့္၊ သဒၶါတရား ထက္သန္စြာ ပါဝင္လွဴဒါန္းၾကေသာ ထိုင္ႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ ေစတနာရွင္ အလွဴ႕ရွင္းမ်ားအား၊ ေလေဘး ဒုကၡသည္မ်ားကိုယ္စား၊ ဤ ဂီရိမုန္တိုင္း ေလေဘး ဒုကၡသည္မ်ား ကူညီေထာက္ပံ့ေရး ေကာ္မတီ (ထိုင္း) မွ အထူးေက်းဇူး ဥပကာရတင္ရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ ေနာက္ေနာင္မ်ားတြင္လည္း မိမိတို႔တတ္ႏိုင္သည့္ဖက္မွ ဝိုင္းဝန္း ပါဝင္ ကူညီေပးၾကပါရန္ တုိက္တြန္းႏိုးေဆာ္အပ္ပါသည္။ ေနာက္ထပ္ရရွိလာေသာ အလွဴေငြမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္တာဝန္ယူကာ တာဝန္ခံရဟန္းေတာ္မ်ား ကိုယ္္တိုင္ တုိက္ရိုက္ လွဴဒါန္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္၊ ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းလိုေသာ ေစတနာရွင္မ်ားသည္ လည္း၊ ေအာက္ပါ လိပ္စာမ်ားသုိ႔ ဆက္သြယ္လွဴဒါန္း နုိင္ပါေၾကာင္း တိုက္တြန္းႏိုးေဆာ္အပ္ပါသည္။ အလွဴေငြလက္ခံရန္႒ာန (၁) ဦးသု၀ဏၰ ဖုန္း (၀၈၁၄၁၂၅၈၂၀) (၂) ဦးသုမဂၤလ ဖုန္း (၀၈၂၃၃၀၉၂၆၀) (၃) ဦးဥတၱမ၀ံသ ဖုန္း (၀၈၄၆၄၄၀၈၅၉) (၄) ဦးဥာဏဓဇ ဖုန္း (၀၈၂၃၄၀၈၂၈၅) (၅) ဦးပေညာဘာသ ဖုန္း (၀၈၀၄၂၆၆၁၄၁) ဘဏ္မွတစ္ဆင့္လွဴဒါန္းလိုလ်ွင္= Name: phra kaweinda Swift Code: SICOTHBK A/C No: 119-2k346-944 Siam Commercial Bank ဤဂီရိေလေဘး ဒုကၡသည္မ်ား အဖြဲ႕(ထိုင္း) အား အဖက္ဖက္မွ ကူညီေပးေနၾကေသာ၊ အေဝေရာက္ျမန္မာမ်ားႏွင့္၊ ေလေဘးဒုကၡသည္မ်ား ကူညီလွဴဒါန္းေရး စာတမ္းကို မိမိ၏ ဘေလာ့စာမ်က္ႏွာတြင္ အျမဲတေစ ေၾကာ္ျငာေပးထားေသာ ဝိမုတၱိရသ အဖြဲသားမ်ား အား၄င္း၊ ေစတနာထက္သန္စြာျဖင့္ ပါဝင္ကူေနေပးေနေသာ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕မွ ခ်စ္ေသာျမန္မာျပည္ Dear Burma ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးႏွင့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအား၄င္း၊ ေကာ့ေတာင္ကၽြန္းမွ ရခိုင္လူငယ္မ်ား သာေရးနာေရးအသင္းႏွင့္ အလွဴရွင္ ဒကာ ဒကာမမ်ားအား၄င္း၊ ဂီရိဒုကၡသည္မ်ားအား ေငြလြဲရာတြင္ အခေၾကးေငြမယူပဲ ေစတနာျဖင့္ ကူညီေပးေနေသာ ကုိဂ်ပန္ၾကီး(ခ)ကိုသန္းေရႊ အား၄င္း၊ တရန္ျမိဳ႕ကိုသုန္သစ္စက္ရုံႏွင့္ အျခားေသာ စက္ရုံအလုုုပ္ရုံမ်ားမွ ကူညီေပးေနေသာ ဒကာ ဒကာမမ်ားအား ေက်းဇူးဥပကာရ မ်ားစြာတင္ရွိပါေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။ သတင္းနွင္႔+ျပန္ၾကားေရး႒ာန (၁) ဦးကု႑လ (၀၈၅၁၂၃၅၀၅၄) venukundala2008@gamil.com (၂) ဦးဥာဏိႆရ (၀၈၁၄၉၁၉၁၄၃) nanissara@gamil.com (3) ဦးဣေႏၵာဘာသ (၀၈၅၀၆၀၃၃၄၂) k.a.eindobhasa@gmail.com (၄) ဦးက၀ိႏၵ (၀၈၅၁၆၆၃၁၉၇) kavi.inda@gmail.com (၅) ဦးအာေလာက (၀၈၉၄၃၄၈၄၁၁) realsingle@gmail.com (၆) ဦးဥာဏိက (၀၈၃၅၅၅၀၈၂၄) nyanika.2008@gmail.com
သတင္း

ဂီရိေလေဘး ဒုကၡသည္မ်ားအား က်ပ္ေငြ သိန္း (၁၁၀) တန္ဖုိးလွဴဒါန္း

Posted by ရြာဦးေက်ာင္း ဆရာေတာ္  |  No comments

ဂီရိမုန္တိုင္း ေလေဘး ဒုကၡသည္မ်ား ကူညီေထာက္ပံ့ေရး ေကာ္မတီ (ထိုင္း) မွ က်ပ္ေငြ သိန္း (၁၁၀) က်ပ္ႏွင့္ ညီမ်ွေသာ၊ ဆန္ႏွင့္ ဓနိ အစရွိေသာ အျခားအကူုအညီမ်ား ေပးအပ္လွဴဒါန္း။
ေအာက္တုိဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ category 4 အင္အားျဖင့္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္အား ဝင္ေရာက္ တိုက္ခတ္ခဲ့ေသာ ဆုိင္ကလုံးမုန္းတုိင္းဂီရိသည္၊ ေက်ာက္ျဖဴ၊ ေျမပုံ၊ မင္းျပားႏွင့္ ေပါက္ေတာျမိဳနယ္ မ်ားအား၊ ျဖတ္သန္း တိုက္ခတ္သြားျပီး၊ ေနအိမ္ လမ္း တံထား အေဆာက္အဦး လယ္ယာေျမ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း ဆားကြင္းေျမာက္မ်ားစြာႏွင့္ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာတို႔ကို ဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့ျပီး၊ ေသာက္ေရ သုံးေရကန္မ်ားမွာလည္း ပင္လယ္ဆားငံေရ ဝင္ေရာက္ခဲ့သျဖင့္ မုန္းတိုင္းက်ေရာက္ခဲ့ေသာ ေဒသမ်ားအတြင္းမွ ေလေဘးဒုကၡ သည္မ်ားမွာ အခက္အခဲေပါင္း မ်ားစြာတို႔ကုိ ရင္ဆိုင္ေနၾကရေလသည္။
ထိုကဲ့သုိ႔ အပ်က္အစီး အခက္အခဲမ်ားကို ေတြ႔ျမင္ၾကားသိရသျဖင့္၊ ထုိင္းႏိုင္ငံေရာက္ ရခုိင္ေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ား(A.S.M.A) မွ ဦးစီး၍ အေရးေပၚေကာ္မတီတစ္ရပ္ကုိ ၂၃ ရက္ ၁၀ လ ၂၀၁၀ ေန႔တြင္ ဖြဲ႕စည္း ကာ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ျပည္ပေရာက္ေစတနာရွင္မ်ား၏ လွဴဒါန္း ထားေသာ အလွဴေငြမ်ားျဖင့္ ေလေဘးဒုကၡသည္မ်ားအား ကုိယ္စားလွယ္ရဟန္းေတာ္သုံးပါး ၾကြေရာက္ကာ တိုက္ရုိက္ကူညီေပးလ်ွက္ရွိပါသည္။
ယၡဳအခါ ရခိုင္ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ မတည္ေငြႏွင့္ ေစတနာရွင္ ျပည္သူမ်ား၏ လွဴဒါန္းမွဳအစုစုမ်ားမွာ သိန္းတစ္ရာေက်ာ္ ရရွိခဲ့ျပီးျဖစ္သည္၊ ၄င္းအလွဴေငြမ်ားျဖင့္ ေလေဘးသင့္ ေဒသမ်ားသုိ႕ ရဟန္းေတာ္မ်ား ကုိယ္တိုင္ ၾကြေရာက္ကာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာထဲမွ အဓိကလိုအပ္လ်ွက္ရွိေသာ၊ ဆန္ ႏွင့္ အမုိးအကာမ်ားကို ဦးစားေပး ကူညီလွဴဒါန္းလွ်က္ရွိပါသည္။ ကုလသမဂၢ OCHA မွ ထုပ္ျပန္ခ်က္အရ၊ အပ်က္အစီးမ်ားမွာ- ငါးပုဇြန္ ေမြးျမဴေရးကန္ ဧက ၅၀,၀၀၀၊ စိုက္ပ်ိဳးေျမ ဧက ၁၇,၅၀၀၊ အုိးမဲ့ အိမ္မဲ့လူဦးေရ (လက္ရွိ ေနစရာလုံးဝမရွိေသးသူ) ၁၀,၁၉၂၃- ဦး၊ ေသဆုံးသူ ၁၅၀ ဦး၊ လက္ရွိ အကူအညီလုိအပ္ေနသူမ်ားမွာ ၂၆,၀၀၀၀ ခန္႔ရွိသည္ဟု ထုပ္ျပန္ခဲ့သည္။ ပ်က္စီးဆုံးရွုံးမွဳ၏ တန္းဖုိး စုစုေပါင္း ပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၆၀ ႏွင့္ ညီမွ်သည္ ဟုလည္း ထုပ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။
ထုိ႔သုိ႔ ပ်က္စီးဆုံးရွဳံးမွဴမ်ားျပားခဲ့ေသာ ေဒသမ်ားအတြင္းမွ။ ဤ ဂီရိမုန္တိုင္း ေလေဘး ဒုကၡသည္မ်ား ကူညီေထာက္ပံ့ေရး ေကာ္မတီ (ထိုင္း) မွ ကူညီေပးခဲ့ျပီးေသာ ေဒသမ်ားမွာ ေျမပုံျမိဳ႕နယ္ တပ္ရာေက်းရြာ၊ ျပိဳင္းေခ်ာင္းေက်းရြာ၊ ျပင္ဝန္းေက်းရြာအုပ္စု (ရြာ-၃ ရြာ)၊ ကၽြန္းသာယာ၊ ကုိကၠိဳေက်းရြာ၊ ဘီးလူးကြယ္ေက်းရြာ၊ ႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႔နယ္ ဆားျပင္ရပ္ကြက္၊ အစရွိေသာ ေဒသမ်ားတြင္၊ ဆန္အိပ္နစ္ရာ (၂၀၀) ႏွင့္ အမိုအကာအတြက္ ဓနိအုံး ေလးေသာင္း (၄၀၀၀၀)၊ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းမ်ား အပါအဝင္ လူေနအိမ္မ်ား ျပန္လည္ ေဆာက္လုပ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ပ်က္စီးသြားေသာ ကိုယ္ထူကုိယ္ထ တာတမံမ်ားကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ ႏိုင္ရန္ ေငြသားအလွဴမ်ားကို၊ ရဟန္းေတာ္မ်ားကိုယ္တုိင္း သြားေရာက္လွဴဒါန္းလ်ွက္ရွိ ပါသည္။ ယၡဳကဲ့သို႔ လူသားခ်င္း ကုိယ္ခ်င္းစာနာေသာအားျဖင့္၊ သဒၶါတရား ထက္သန္စြာ ပါဝင္လွဴဒါန္းၾကေသာ ထိုင္ႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ ေစတနာရွင္ အလွဴ႕ရွင္းမ်ားအား၊ ေလေဘး ဒုကၡသည္မ်ားကိုယ္စား၊ ဤ ဂီရိမုန္တိုင္း ေလေဘး ဒုကၡသည္မ်ား ကူညီေထာက္ပံ့ေရး ေကာ္မတီ (ထိုင္း) မွ အထူးေက်းဇူး ဥပကာရတင္ရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ ေနာက္ေနာင္မ်ားတြင္လည္း မိမိတို႔တတ္ႏိုင္သည့္ဖက္မွ ဝိုင္းဝန္း ပါဝင္ ကူညီေပးၾကပါရန္ တုိက္တြန္းႏိုးေဆာ္အပ္ပါသည္။ ေနာက္ထပ္ရရွိလာေသာ အလွဴေငြမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္တာဝန္ယူကာ တာဝန္ခံရဟန္းေတာ္မ်ား ကိုယ္္တိုင္ တုိက္ရိုက္ လွဴဒါန္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္၊ ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းလိုေသာ ေစတနာရွင္မ်ားသည္ လည္း၊ ေအာက္ပါ လိပ္စာမ်ားသုိ႔ ဆက္သြယ္လွဴဒါန္း နုိင္ပါေၾကာင္း တိုက္တြန္းႏိုးေဆာ္အပ္ပါသည္။ အလွဴေငြလက္ခံရန္႒ာန (၁) ဦးသု၀ဏၰ ဖုန္း (၀၈၁၄၁၂၅၈၂၀) (၂) ဦးသုမဂၤလ ဖုန္း (၀၈၂၃၃၀၉၂၆၀) (၃) ဦးဥတၱမ၀ံသ ဖုန္း (၀၈၄၆၄၄၀၈၅၉) (၄) ဦးဥာဏဓဇ ဖုန္း (၀၈၂၃၄၀၈၂၈၅) (၅) ဦးပေညာဘာသ ဖုန္း (၀၈၀၄၂၆၆၁၄၁) ဘဏ္မွတစ္ဆင့္လွဴဒါန္းလိုလ်ွင္= Name: phra kaweinda Swift Code: SICOTHBK A/C No: 119-2k346-944 Siam Commercial Bank ဤဂီရိေလေဘး ဒုကၡသည္မ်ား အဖြဲ႕(ထိုင္း) အား အဖက္ဖက္မွ ကူညီေပးေနၾကေသာ၊ အေဝေရာက္ျမန္မာမ်ားႏွင့္၊ ေလေဘးဒုကၡသည္မ်ား ကူညီလွဴဒါန္းေရး စာတမ္းကို မိမိ၏ ဘေလာ့စာမ်က္ႏွာတြင္ အျမဲတေစ ေၾကာ္ျငာေပးထားေသာ ဝိမုတၱိရသ အဖြဲသားမ်ား အား၄င္း၊ ေစတနာထက္သန္စြာျဖင့္ ပါဝင္ကူေနေပးေနေသာ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕မွ ခ်စ္ေသာျမန္မာျပည္ Dear Burma ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးႏွင့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအား၄င္း၊ ေကာ့ေတာင္ကၽြန္းမွ ရခိုင္လူငယ္မ်ား သာေရးနာေရးအသင္းႏွင့္ အလွဴရွင္ ဒကာ ဒကာမမ်ားအား၄င္း၊ ဂီရိဒုကၡသည္မ်ားအား ေငြလြဲရာတြင္ အခေၾကးေငြမယူပဲ ေစတနာျဖင့္ ကူညီေပးေနေသာ ကုိဂ်ပန္ၾကီး(ခ)ကိုသန္းေရႊ အား၄င္း၊ တရန္ျမိဳ႕ကိုသုန္သစ္စက္ရုံႏွင့္ အျခားေသာ စက္ရုံအလုုုပ္ရုံမ်ားမွ ကူညီေပးေနေသာ ဒကာ ဒကာမမ်ားအား ေက်းဇူးဥပကာရ မ်ားစြာတင္ရွိပါေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။ သတင္းနွင္႔+ျပန္ၾကားေရး႒ာန (၁) ဦးကု႑လ (၀၈၅၁၂၃၅၀၅၄) venukundala2008@gamil.com (၂) ဦးဥာဏိႆရ (၀၈၁၄၉၁၉၁၄၃) nanissara@gamil.com (3) ဦးဣေႏၵာဘာသ (၀၈၅၀၆၀၃၃၄၂) k.a.eindobhasa@gmail.com (၄) ဦးက၀ိႏၵ (၀၈၅၁၆၆၃၁၉၇) kavi.inda@gmail.com (၅) ဦးအာေလာက (၀၈၉၄၃၄၈၄၁၁) realsingle@gmail.com (၆) ဦးဥာဏိက (၀၈၃၅၅၅၀၈၂၄) nyanika.2008@gmail.com

7:36 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

ဂီရိမုန္တိုင္း ေလေဘး ဒုကၡသည္မ်ား ကူညီေထာက္ပံ့ေရး ေကာ္မတီ (ထိုင္း) မွ က်ပ္ေငြ သိန္းသုံးဆယ္ႏွင့္ညီမ်ွေသာ ဆန္ႏွင့္ ဓနိအစရွိေသာ အျခားအကူုအညီမ်ားကို ပထမအသုတ္အျဖစ္ ေပးအပ္လွဴဒါန္း။ ေအာက္တုိဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ category 4 အင္အားျဖင့္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္အား ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္ခဲ့ေသာ ဆုိင္ကလုံးမုန္းတုိင္းဂီရိသည္၊ ေက်ာက္ျဖဴ၊ ေျမပုံ၊ မင္းျပားႏွင့္ ေပါက္ေတာျမိဳနယ္မ်ားအား၊ ျဖတ္သန္းသြားျပီး၊ ေနအိမ္ လမ္း တံထား အေဆာက္အဦး လယ္ယာေျမ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း ဆားကြင္း ေျမာက္မ်ားစြာႏွင့္ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာတို႔ကို ဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့သည္၊ ထိုကဲ့သုိ႔အပ်က္အစီးမ်ားကို ေတြ႔ျမင္ၾကားသိရသျဖင့္၊ ထုိင္းႏိုင္ငံေရာက္ ရခုိင္ရဟန္းေတာ္ မ်ားမွ အေရးေပၚေကာ္မတီတစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္းကာ၊ ေလေဘးဒုကၡသည္မ်ားအား ေအာက္ပါ အကူအညီမ်ားကို ကုိယ္စားလွယ္ရဟန္းေတာ္သုံးပါးၾကြေရာက္ကာ ကူညီေပးလ်ွက္ရွိပါသည္။ ေျမပုံျမိဳ႔နယ္ တပ္ရာေက်းရြာတြင္ ပ်က္စီးေနေသာ တာတမံျပင္လည္ျပဳျပင္ရန္၊ က်ပ္ေငြ (၁၀၀၀၀၀) တစ္သိန္း။ ေျမပုံျမိဳ႔နယ္ ျပင္ဝန္းေက်းရြာအတြက္ က်ပ္ေငြ (၁၄,၆၀၀၀၀) တစ္ဆယ့္ေလးသိန္းေျခာက္ေသာင္း တန္ဖိုးရွိ၊ ဆန္အိတ္ (၁၀၀) တစ္ရာႏွင့္၊ လူေနအိမ္မ်ား ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္ ဓနိအုန္း ၉၁၀၀-ပ်စ္၊ ေျမပုံျမိဳ႔နယ္ ကၽြန္းသာယာနယ္မွ လူနာတစ္ဦးအား ေဆးကုသရန္အတြက္ က်ပ္ေငြ (၅၀၀၀၀) ငါးေသာင္း။ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕ ဆားျပင္ရပ္ကြက္တြင္ တစ္အိမ္ေထာင္လွ်င္ ၂၅၀၀ က်ပ္ႏုန္းျဖင့္၊ အိမ္ေျခ ၄၁၂ အိမ္အတြက္၊ က်ပ္ေငြ (၁၀,၃၀၀၀၀) ဆယ္သိန္းသုံးေသာင္းကို ေအာင္မဂၤလာေက်ာင္းဆရာေတာ္မွ တစ္ဆင့္လွဴဒါန္း။ ပထမအသုတ္အျဖစ္ က်ပ္ေငြ သိန္းသုံးဆယ္ႏွင့္ ညီမ်ွေသာ အထက္ပါ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို လွဴဒါန္းျပီးျဖစ္ပါသည္၊ ေစတနာရွင္မ်ားအေနျဖင့္၊ မိမိတုိ႔ လွဴဒါန္းမွဳအစုစုတို႔ကုိ ဝမ္းေျမွာက္ႏုေမာ္ သာဓုေခၚဆိုႏိုင္ရန္အတြက္ ေဖာ္ျပေပးအပ္ပါသည္။ ယေန႔ (၉-၁၁-၂၀၁၀) ေန႔တြင္လည္း ေနာက္ထပ္လွဴဒါန္းထားေသာ က်ပ္ေငြ သိန္းသုံးဆယ္အား ဒုတိယ အသုတ္အျဖစ္ျဖင့္ ေပးပို႔လုိက္ျပီးျဖစ္ပါသည္၊ ဒုတိယအၾကိမ္ ေထာက္ပံ့ေပးမွဳမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္တင္ျပေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဓာတ္ပုံႏွင့္ ဗီြဒီယိုမွတ္တမ္းမ်ားကိုမူ ျပည္တြင္း အင္တာနက္ကြန္နရွင္ အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္၊ မတင္ျပႏိုင္ေသးျခင္းကို နားလည္ေပးၾကပါရန္ ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။ သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး ဂီရိမုန္တိုင္း ေလေဘး ဒုကၡသည္မ်ား ကူညီေထာက္ပံ့ေရး ေကာ္မတီ (ထိုင္း) ကုလသမဂၢ OCHA မွ ထုပ္ျပန္ခ်က္အရ၊ အပ်က္အစီးမ်ားမွာ- ငါးပုဇြန္ ေမြးျမဴေရးကန္ ဧက ၅၀,၀၀၀၊ စိုပ်ိဳးေျမ ဧက ၁၇,၅၀၀၊ အုိးမဲ့ အိမ္မဲ့လူဦးေရ(လက္ရွိ ေနစရာလုံးဝမရွိေသးသူ) ၁၀,၁၉၂၃- ဦး၊ ေသဆုံးမွဳ ၁၅၀ ဦး၊ လက္ရွိ အကူအညီလုိအပ္ေနသူမ်ားမွာ ၂၆,၀၀၀၀ ခန္႔ရွိသည္ဟု အစုိးရသတင္း႒ာနမ်ားမွ ထုပ္ျပန္ခဲ့သည္။ ပ်က္စီးဆုံးရွုံးမွဳ၏ တန္းဖုိး စုစုေပါင္း ပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၆၀ ႏွင့္ ညီမွ်သည္။
သတင္း

ပထမအၾကိမ္အျဖစ္ သိန္းသုံးဆယ္ႏွင့္ညီမ်ွေသာ အကူအညီမ်ားေပးအပ္

Posted by ရြာဦးေက်ာင္း ဆရာေတာ္  |  No comments

ဂီရိမုန္တိုင္း ေလေဘး ဒုကၡသည္မ်ား ကူညီေထာက္ပံ့ေရး ေကာ္မတီ (ထိုင္း) မွ က်ပ္ေငြ သိန္းသုံးဆယ္ႏွင့္ညီမ်ွေသာ ဆန္ႏွင့္ ဓနိအစရွိေသာ အျခားအကူုအညီမ်ားကို ပထမအသုတ္အျဖစ္ ေပးအပ္လွဴဒါန္း။ ေအာက္တုိဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ category 4 အင္အားျဖင့္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္အား ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္ခဲ့ေသာ ဆုိင္ကလုံးမုန္းတုိင္းဂီရိသည္၊ ေက်ာက္ျဖဴ၊ ေျမပုံ၊ မင္းျပားႏွင့္ ေပါက္ေတာျမိဳနယ္မ်ားအား၊ ျဖတ္သန္းသြားျပီး၊ ေနအိမ္ လမ္း တံထား အေဆာက္အဦး လယ္ယာေျမ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း ဆားကြင္း ေျမာက္မ်ားစြာႏွင့္ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာတို႔ကို ဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့သည္၊ ထိုကဲ့သုိ႔အပ်က္အစီးမ်ားကို ေတြ႔ျမင္ၾကားသိရသျဖင့္၊ ထုိင္းႏိုင္ငံေရာက္ ရခုိင္ရဟန္းေတာ္ မ်ားမွ အေရးေပၚေကာ္မတီတစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္းကာ၊ ေလေဘးဒုကၡသည္မ်ားအား ေအာက္ပါ အကူအညီမ်ားကို ကုိယ္စားလွယ္ရဟန္းေတာ္သုံးပါးၾကြေရာက္ကာ ကူညီေပးလ်ွက္ရွိပါသည္။ ေျမပုံျမိဳ႔နယ္ တပ္ရာေက်းရြာတြင္ ပ်က္စီးေနေသာ တာတမံျပင္လည္ျပဳျပင္ရန္၊ က်ပ္ေငြ (၁၀၀၀၀၀) တစ္သိန္း။ ေျမပုံျမိဳ႔နယ္ ျပင္ဝန္းေက်းရြာအတြက္ က်ပ္ေငြ (၁၄,၆၀၀၀၀) တစ္ဆယ့္ေလးသိန္းေျခာက္ေသာင္း တန္ဖိုးရွိ၊ ဆန္အိတ္ (၁၀၀) တစ္ရာႏွင့္၊ လူေနအိမ္မ်ား ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္ ဓနိအုန္း ၉၁၀၀-ပ်စ္၊ ေျမပုံျမိဳ႔နယ္ ကၽြန္းသာယာနယ္မွ လူနာတစ္ဦးအား ေဆးကုသရန္အတြက္ က်ပ္ေငြ (၅၀၀၀၀) ငါးေသာင္း။ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕ ဆားျပင္ရပ္ကြက္တြင္ တစ္အိမ္ေထာင္လွ်င္ ၂၅၀၀ က်ပ္ႏုန္းျဖင့္၊ အိမ္ေျခ ၄၁၂ အိမ္အတြက္၊ က်ပ္ေငြ (၁၀,၃၀၀၀၀) ဆယ္သိန္းသုံးေသာင္းကို ေအာင္မဂၤလာေက်ာင္းဆရာေတာ္မွ တစ္ဆင့္လွဴဒါန္း။ ပထမအသုတ္အျဖစ္ က်ပ္ေငြ သိန္းသုံးဆယ္ႏွင့္ ညီမ်ွေသာ အထက္ပါ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို လွဴဒါန္းျပီးျဖစ္ပါသည္၊ ေစတနာရွင္မ်ားအေနျဖင့္၊ မိမိတုိ႔ လွဴဒါန္းမွဳအစုစုတို႔ကုိ ဝမ္းေျမွာက္ႏုေမာ္ သာဓုေခၚဆိုႏိုင္ရန္အတြက္ ေဖာ္ျပေပးအပ္ပါသည္။ ယေန႔ (၉-၁၁-၂၀၁၀) ေန႔တြင္လည္း ေနာက္ထပ္လွဴဒါန္းထားေသာ က်ပ္ေငြ သိန္းသုံးဆယ္အား ဒုတိယ အသုတ္အျဖစ္ျဖင့္ ေပးပို႔လုိက္ျပီးျဖစ္ပါသည္၊ ဒုတိယအၾကိမ္ ေထာက္ပံ့ေပးမွဳမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္တင္ျပေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဓာတ္ပုံႏွင့္ ဗီြဒီယိုမွတ္တမ္းမ်ားကိုမူ ျပည္တြင္း အင္တာနက္ကြန္နရွင္ အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္၊ မတင္ျပႏိုင္ေသးျခင္းကို နားလည္ေပးၾကပါရန္ ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။ သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး ဂီရိမုန္တိုင္း ေလေဘး ဒုကၡသည္မ်ား ကူညီေထာက္ပံ့ေရး ေကာ္မတီ (ထိုင္း) ကုလသမဂၢ OCHA မွ ထုပ္ျပန္ခ်က္အရ၊ အပ်က္အစီးမ်ားမွာ- ငါးပုဇြန္ ေမြးျမဴေရးကန္ ဧက ၅၀,၀၀၀၊ စိုပ်ိဳးေျမ ဧက ၁၇,၅၀၀၊ အုိးမဲ့ အိမ္မဲ့လူဦးေရ(လက္ရွိ ေနစရာလုံးဝမရွိေသးသူ) ၁၀,၁၉၂၃- ဦး၊ ေသဆုံးမွဳ ၁၅၀ ဦး၊ လက္ရွိ အကူအညီလုိအပ္ေနသူမ်ားမွာ ၂၆,၀၀၀၀ ခန္႔ရွိသည္ဟု အစုိးရသတင္း႒ာနမ်ားမွ ထုပ္ျပန္ခဲ့သည္။ ပ်က္စီးဆုံးရွုံးမွဳ၏ တန္းဖုိး စုစုေပါင္း ပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၆၀ ႏွင့္ ညီမွ်သည္။

7:32 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Thursday, October 27, 2011

သတင္း

ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရး မွတ္တမ္း ဗီဒီယို အပိုင္း (၂)

Posted by ရြာဦးေက်ာင္း ဆရာေတာ္  |  No comments

12:53 PM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Tuesday, October 25, 2011

သတင္း

ေရေဘး ကယ္ဆယ္ေရး မွတ္တမ္း ဗီဒီယို

Posted by ရြာဦးေက်ာင္း ဆရာေတာ္  |  No comments

1:17 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Friday, October 21, 2011


ဘေစာတင္ ေအာက္တိုဘာ ၂၁

ထိုင္းနိင္ငံ ပထံုဌာနီခရိုင္အတြင္းမွ ေရေဘးဒဏ္ခံေနရေသာ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားထံသို႕ ေအာက္တုိဘာလ ၁၈ ရက္ေန႕က ရခိုင္ ေက်ာင္းသား စာသင္သား ရဟန္းေတာ္မ်ား (ထိုင္း) A S M A (Thailand) အဖြဲ႕မွ စားစရာမ်ားႏွင့္ ေဆး၀ါးမ်ားကို သြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ 


ပထံုဌာနီခရိုင္ စံခုပ္ၿမိဳ႕နယ္ ၀ပ္ကိုင္တိယ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းအနီးတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ ဒကာ ဒကာမမ်ားက သူတို႕ ေရေဘးဒဏ္ခံေနရသျဖင့္ လာေရာက္အကူအညီေပးပါရန္ အေၾကာင္းၾကားလာသျဖင့္ ယခုကဲ့သို႕ သြားေရာက္ကာ အကူအညီ A S M A (Thailand) မွ ဒုဥကၠဌ ဦးကု႑လက မိန္႕ၾကားသည္။

´ဒကာ ေမာင္နီတို႕က ဖုန္းဆက္ အေၾကာင္းၾကားလာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဦးဇင္းတို႕ဆီမွာ ရွိေနတဲ့ ေခါက္ဆြဲေျခာက္ေတြ စားစရာေတြ ေဆး၀ါးေတြကို ပီနန္အိတ္ေတြ ထုပ္ၿပီး သြားပို႕ၾကတာ။ ေသာက္ေရသန္႕နဲ႕ မားမား ေခါက္ဆြဲ အထုပ္ႀကီးေတြကိုေတာ့ ပက္ကင္လိုက္ဘဲ ကုန္တိုက္ ၀ယ္လိုက္ၾကတယ္။ ဟိုမွာလူေတြ ဒုကၡ အရမ္းေရာက္ေနၾကေတာ့ ဦးဇင္းတုိ႕လည္း ရွိတဲ့ဟာနဲ႕ ဘဲသြားၾကတာ။ စရိတ္စကအတြက္ေတာ့ စုေပါင္း ထည့္ၾကတာေပါ့ ´ 


စံခုပ္ ၿမိဳ႕နယ္ ၀ပ္ကိုင္တိယ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းအနီးတြင္ SCK စက္ရံု မီးသီး စက္ရံုႏွင့္ အထပ္သား စက္ရံုမ်ား ရွိၾကသည္။ ယင္းစက္ရံုအသီးသီးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၁၀၀၀ ၀န္းက်င္ရွိၿပီး ရခိုင္လူမ်ိဳးသက္သက္ပင္ ၂၀၀ ၀န္းက်င္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ 

ရခုိင္သံဃာေေတာ္မ်ားက ဦးေဆာင္ကာ လာေရာက္လွဴဒါန္းေသာ္လည္း ရခိုင္လူမ်ဳိးသက္သက္ကိုသာ ေပးလွဴျခင္း မဟုတ္ဘဲ ေရေဘးသင့္သူ အားလံုးကိုပါ လွဴဒါန္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဥကၠဌ ဆရာေတာ္ ဦးပညာသာရေဗာဓိက မိန္႕ဆုိသည္။ 

´ဦးဇင္းတို႕ အလွဴစေပးေတာ့ ရခိုင္ေတြဘဲ လာေနၾကတာေတြ႕ေနရလို႕ မဟုတ္ဘူး ရခိုင္ေတြမွမဟုတ္ဘူး အားလံုးကို လာလွဴတာလို႕ေျပာမွ ဗမာေတြ ကရင္ေတြ မြန္ေတြ ေတာင္ႀကီးရွမ္းေတြ ထား၀ယ္ေတြ အကုန္လာၾကတယ္။ ကိုယ့္ျမန္မာျပည္သားတင္မကဘူး ထိုင္း။ လာအို။ ကေမၻာဒီးယားနဲ႕ ဗီယက္နမ္ေတြေတာင္ ဦးဇင္းတို႕လွဴတာကို လာယူၾကတယ္လို႕ ဒကာေတြက ျပန္ေျပာၾကတယ္။ ဒီတေနရာတည္းမွာဘဲ အနည္းဆံုး လူ ၃၀၀ အထက္ ရွိတယ္။ အျခားေနရာေတြကို ဒကာေမာင္နီတို႕ လုိက္ပို႕တာနဲ႕ဆိုရင္ ေရေဘးသင့္သူ အနည္းဆံုး ၅၀၀ေလာက္ေတာ့ ကူညီခဲ့ရတယ္ ေျပာရမွာေပါ့´ ဟု ေျပာသည္။ 


ေရေဘးသင့္သူမ်ားသည္ မိမိတို႕နီးစပ္ရာသို႕ ထြက္ေျပးကာ ေရလြတ္ရာတြင္ စုေပါင္း ေနထိုင္ေနၾကသျဖင့္ အခ်ိဳ႕ေနရာတြင္ လူ ၁၀၀။ အခ်ိ႕ေနရာမ်ားတြင္ လူ ၅၀ စသည္ျဖင့္ တကြဲတျပားေနထိုင္ေနၾကရေၾကာင္း သိရသည္။ ယခုအလွဴျပဳလုပ္ေပးေသာ ေနရာမွာ ၀ပ္ခုပ္ၿမိဳ႕ မဲ့ယိုင္အရပ္ရွိ Valachai Group အထပ္သား စက္ရံုတြင္ ျဖစ္သည္။ ယင္းစက္မွ အလုပ္သမားမ်ားေနေသာ တုိက္ႀကီးမွ ငါးထပ္ႀကီးျဖစ္သျဖင့္ ေရမျမဳပ္ေသးပါ။ 
                                                                                                                                                                    သို႕ေသာ္ ကားမ်ား ဆိုင္ကယ္မ်ား ရပ္နားရာေနရာျဖစ္သည့္ ေအာက္ဆံုးေနရာတြင္ ယခုအခါ ေရမ်ား ေပါင္လည္ေလာက္ တက္လာေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

ရဟန္းသံဃာမ်ားက ယခုကဲ့သို႕ လာေရာက္လွဴဒါန္းသည္ကို အလြန္တရာ ၀မ္းသာမိေၾကာင္း Vanachai Group အထပ္သား စက္ရံုမွ ကိုတင္ေအာင္ထြန္းက ေျပာသည္။

´က်ေနာ္တို႕ဆီကို ဘယ္အဖြဲ႕အစည္းမွ ေရာက္မလာေသးဘူး က်ေနာ္တို႕ ရခိုင္ဘုန္းႀကီးေတြ အခုလိုလာေရာက္ ကူညီတာ အရမ္း၀မ္းသာတယ္။ အရွင္ဘုရားမ်ားက ပထမဆံုး လာျခင္းျဖစ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ လူမ်ိဳးမခြဲ ဘာသာမခြဲျခားဘဲ အခုလိုလွဴတယ္ဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႕ ရခိုင္ေတြအတြက္ ဂုဏ္လည္းတက္တာေပါ့´ ဟု သူကဆိုသည္။ 

ယင္းသို႕ လွဴူဒါန္းရန္သြားရာတြင္ အဓိကက်ေသာ အခက္အခဲတရပ္မွာ ေရေဘးဒုကၡသည္မ်ားထံသို႕ သြားရန္ ေလွငွါး၍ မရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေရေဘးဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ မားမား ေခါက္ဆြဲေျခာက္မ်ားကဲ့သို႕ေသာ အရာမ်ားထက္ ဆန္ဆီဆား ငရုတ္ ၾကက္သြန္ ငပိ ငေျခာက္မ်ားစသည့္ မီးဖိုေခ်ာင္သံုး ပစၥည္းမ်ားကို ပို႕ေပး ကူညီ လွဴဒါန္းျခင္းက ပိုမိုေကာငး္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုေမာင္နီကေျပာသည္။

´လူေတြက ေျပာၾကတယ္ဆရာ။ မားမားကို မ်ားမ်ားစားရင္ ဗိုက္ပြၿပီး ေနမေကာင္းျဖစ္ႏိုင္တယ္တဲ့။ ဒါေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ ကူညီမဲ့သူေတြ လာဦးမယ္ဆုိရင္ က်ေနာ္တို႕ လူမ်ိဳးေတြနဲ႕ ကိုက္ညီတဲ့ ဆန္တို႕ ဘာတို႕ မီးဖိုေခ်ာင္သံုး ပစၥည္းေတြဘဲ ယူလာဖို႕ ေျပာေပးပါဆရာ´ ဟု ဆုိသည္။ 


ထုိင္းႏိုင္ငံ ေရႀကီးမႈသည္ ယခုအခါ ေလ်ာ့ပါးမသြားဘဲ ပိုမိုဆိုး၀ါးလာရာ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ေတာ္အနီးသို႕ ပင္ ေရာက္ေနၿပီဟု သိရသည္။

ယင္းေရႀကီးမႈေၾကာင္း သန္းႏွင့္ခ်ီေသာ ထုိင္းလူမ်ိဳးမ်ား ေရေဘးဒုကၡ ခံစားေနရသကဲ့သို႕ ယင္းတို႕ကို မွီခုိကာ အလုပ္လုပ္ေနၾကေသာ မ်ားျပားလွသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားလည္း ေရေဘးဒဏ္ကို ခံစားေနၾကရေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ 

မွတ္ခ်က္။ ဤသတင္းကို ဖတ္ရႈရ၍ ေရေဘးဒုကၡသည္မ်ားကို စာနာသျဖင့္ ကူညီလိုပါက ေအာက္ပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွလည္း ဆက္သြယ္ လွဴဒါန္းႏိုင္ပါသည္။

ဦးေဌး၀င္း (ဘေစာတင္) arakannews@gmail.com
အယ္ဒီတာ
ရခိုင္အမ်ိဳးသား သတင္းစာ (ဘန္ေကာက္)
ဖုန္း ၀၈၆ ၉၃၆၈ ၇၂၁
ဥကၠဌ- ဦးပညာသာရေဗာဓိ (M.A) ဖုန္း ၀၈၇ ၅၁၁ ၁၂၇၅ pyinnyarasre@gmail.com
(မဟာ၀ိဇၨာ) မဟာခ်ဴလာေလာင္ကြန္း တကၠသိုလ္
ရခုိင္ေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႕ (ထိုင္း) Arakan Student Monks Association (Thailand) A. S. M. A (Thailand)


ဒု-ဥကၠ႒ -ဦးကု႑လ (B.A) ဖုန္း-၀၈၅ ၁၂၃ ၅၀၅၄  venukundala2008@gmail.com
Mahamakut Buddhist University


ရခုိင္ေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႕ (ထိုင္း) Arakan Student Monks Association (Thailand) A. S. M. A (Thailand)
ဦးေရဝတ (M.A) ျပန္ၾကားေရး
ဖုန္း ၀၈၅ ၀၂၂ ၂၀၁၃
ရခုိင္ေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႕ (ထိုင္း) Arakan Student Monks Association (Thailand) A. S. M. A (Thailand)

လုပ္ေဆာင္မႈ

ရခုိင္ ေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ား (ထိုင္း) အဖြဲ႕မွ ေရေဘးဒဏ္ ခံေနရသူ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားထံသို႕ သြားေရာက္ ကူညီ

Posted by ရြာဦးေက်ာင္း ဆရာေတာ္  |  No comments


ဘေစာတင္ ေအာက္တိုဘာ ၂၁

ထိုင္းနိင္ငံ ပထံုဌာနီခရိုင္အတြင္းမွ ေရေဘးဒဏ္ခံေနရေသာ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားထံသို႕ ေအာက္တုိဘာလ ၁၈ ရက္ေန႕က ရခိုင္ ေက်ာင္းသား စာသင္သား ရဟန္းေတာ္မ်ား (ထိုင္း) A S M A (Thailand) အဖြဲ႕မွ စားစရာမ်ားႏွင့္ ေဆး၀ါးမ်ားကို သြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ 


ပထံုဌာနီခရိုင္ စံခုပ္ၿမိဳ႕နယ္ ၀ပ္ကိုင္တိယ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းအနီးတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ ဒကာ ဒကာမမ်ားက သူတို႕ ေရေဘးဒဏ္ခံေနရသျဖင့္ လာေရာက္အကူအညီေပးပါရန္ အေၾကာင္းၾကားလာသျဖင့္ ယခုကဲ့သို႕ သြားေရာက္ကာ အကူအညီ A S M A (Thailand) မွ ဒုဥကၠဌ ဦးကု႑လက မိန္႕ၾကားသည္။

´ဒကာ ေမာင္နီတို႕က ဖုန္းဆက္ အေၾကာင္းၾကားလာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဦးဇင္းတို႕ဆီမွာ ရွိေနတဲ့ ေခါက္ဆြဲေျခာက္ေတြ စားစရာေတြ ေဆး၀ါးေတြကို ပီနန္အိတ္ေတြ ထုပ္ၿပီး သြားပို႕ၾကတာ။ ေသာက္ေရသန္႕နဲ႕ မားမား ေခါက္ဆြဲ အထုပ္ႀကီးေတြကိုေတာ့ ပက္ကင္လိုက္ဘဲ ကုန္တိုက္ ၀ယ္လိုက္ၾကတယ္။ ဟိုမွာလူေတြ ဒုကၡ အရမ္းေရာက္ေနၾကေတာ့ ဦးဇင္းတုိ႕လည္း ရွိတဲ့ဟာနဲ႕ ဘဲသြားၾကတာ။ စရိတ္စကအတြက္ေတာ့ စုေပါင္း ထည့္ၾကတာေပါ့ ´ 


စံခုပ္ ၿမိဳ႕နယ္ ၀ပ္ကိုင္တိယ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းအနီးတြင္ SCK စက္ရံု မီးသီး စက္ရံုႏွင့္ အထပ္သား စက္ရံုမ်ား ရွိၾကသည္။ ယင္းစက္ရံုအသီးသီးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၁၀၀၀ ၀န္းက်င္ရွိၿပီး ရခိုင္လူမ်ိဳးသက္သက္ပင္ ၂၀၀ ၀န္းက်င္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ 

ရခုိင္သံဃာေေတာ္မ်ားက ဦးေဆာင္ကာ လာေရာက္လွဴဒါန္းေသာ္လည္း ရခိုင္လူမ်ဳိးသက္သက္ကိုသာ ေပးလွဴျခင္း မဟုတ္ဘဲ ေရေဘးသင့္သူ အားလံုးကိုပါ လွဴဒါန္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဥကၠဌ ဆရာေတာ္ ဦးပညာသာရေဗာဓိက မိန္႕ဆုိသည္။ 

´ဦးဇင္းတို႕ အလွဴစေပးေတာ့ ရခိုင္ေတြဘဲ လာေနၾကတာေတြ႕ေနရလို႕ မဟုတ္ဘူး ရခိုင္ေတြမွမဟုတ္ဘူး အားလံုးကို လာလွဴတာလို႕ေျပာမွ ဗမာေတြ ကရင္ေတြ မြန္ေတြ ေတာင္ႀကီးရွမ္းေတြ ထား၀ယ္ေတြ အကုန္လာၾကတယ္။ ကိုယ့္ျမန္မာျပည္သားတင္မကဘူး ထိုင္း။ လာအို။ ကေမၻာဒီးယားနဲ႕ ဗီယက္နမ္ေတြေတာင္ ဦးဇင္းတို႕လွဴတာကို လာယူၾကတယ္လို႕ ဒကာေတြက ျပန္ေျပာၾကတယ္။ ဒီတေနရာတည္းမွာဘဲ အနည္းဆံုး လူ ၃၀၀ အထက္ ရွိတယ္။ အျခားေနရာေတြကို ဒကာေမာင္နီတို႕ လုိက္ပို႕တာနဲ႕ဆိုရင္ ေရေဘးသင့္သူ အနည္းဆံုး ၅၀၀ေလာက္ေတာ့ ကူညီခဲ့ရတယ္ ေျပာရမွာေပါ့´ ဟု ေျပာသည္။ 


ေရေဘးသင့္သူမ်ားသည္ မိမိတို႕နီးစပ္ရာသို႕ ထြက္ေျပးကာ ေရလြတ္ရာတြင္ စုေပါင္း ေနထိုင္ေနၾကသျဖင့္ အခ်ိဳ႕ေနရာတြင္ လူ ၁၀၀။ အခ်ိ႕ေနရာမ်ားတြင္ လူ ၅၀ စသည္ျဖင့္ တကြဲတျပားေနထိုင္ေနၾကရေၾကာင္း သိရသည္။ ယခုအလွဴျပဳလုပ္ေပးေသာ ေနရာမွာ ၀ပ္ခုပ္ၿမိဳ႕ မဲ့ယိုင္အရပ္ရွိ Valachai Group အထပ္သား စက္ရံုတြင္ ျဖစ္သည္။ ယင္းစက္မွ အလုပ္သမားမ်ားေနေသာ တုိက္ႀကီးမွ ငါးထပ္ႀကီးျဖစ္သျဖင့္ ေရမျမဳပ္ေသးပါ။ 
                                                                                                                                                                    သို႕ေသာ္ ကားမ်ား ဆိုင္ကယ္မ်ား ရပ္နားရာေနရာျဖစ္သည့္ ေအာက္ဆံုးေနရာတြင္ ယခုအခါ ေရမ်ား ေပါင္လည္ေလာက္ တက္လာေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

ရဟန္းသံဃာမ်ားက ယခုကဲ့သို႕ လာေရာက္လွဴဒါန္းသည္ကို အလြန္တရာ ၀မ္းသာမိေၾကာင္း Vanachai Group အထပ္သား စက္ရံုမွ ကိုတင္ေအာင္ထြန္းက ေျပာသည္။

´က်ေနာ္တို႕ဆီကို ဘယ္အဖြဲ႕အစည္းမွ ေရာက္မလာေသးဘူး က်ေနာ္တို႕ ရခိုင္ဘုန္းႀကီးေတြ အခုလိုလာေရာက္ ကူညီတာ အရမ္း၀မ္းသာတယ္။ အရွင္ဘုရားမ်ားက ပထမဆံုး လာျခင္းျဖစ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ လူမ်ိဳးမခြဲ ဘာသာမခြဲျခားဘဲ အခုလိုလွဴတယ္ဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႕ ရခိုင္ေတြအတြက္ ဂုဏ္လည္းတက္တာေပါ့´ ဟု သူကဆိုသည္။ 

ယင္းသို႕ လွဴူဒါန္းရန္သြားရာတြင္ အဓိကက်ေသာ အခက္အခဲတရပ္မွာ ေရေဘးဒုကၡသည္မ်ားထံသို႕ သြားရန္ ေလွငွါး၍ မရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေရေဘးဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ မားမား ေခါက္ဆြဲေျခာက္မ်ားကဲ့သို႕ေသာ အရာမ်ားထက္ ဆန္ဆီဆား ငရုတ္ ၾကက္သြန္ ငပိ ငေျခာက္မ်ားစသည့္ မီးဖိုေခ်ာင္သံုး ပစၥည္းမ်ားကို ပို႕ေပး ကူညီ လွဴဒါန္းျခင္းက ပိုမိုေကာငး္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုေမာင္နီကေျပာသည္။

´လူေတြက ေျပာၾကတယ္ဆရာ။ မားမားကို မ်ားမ်ားစားရင္ ဗိုက္ပြၿပီး ေနမေကာင္းျဖစ္ႏိုင္တယ္တဲ့။ ဒါေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ ကူညီမဲ့သူေတြ လာဦးမယ္ဆုိရင္ က်ေနာ္တို႕ လူမ်ိဳးေတြနဲ႕ ကိုက္ညီတဲ့ ဆန္တို႕ ဘာတို႕ မီးဖိုေခ်ာင္သံုး ပစၥည္းေတြဘဲ ယူလာဖို႕ ေျပာေပးပါဆရာ´ ဟု ဆုိသည္။ 


ထုိင္းႏိုင္ငံ ေရႀကီးမႈသည္ ယခုအခါ ေလ်ာ့ပါးမသြားဘဲ ပိုမိုဆိုး၀ါးလာရာ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ေတာ္အနီးသို႕ ပင္ ေရာက္ေနၿပီဟု သိရသည္။

ယင္းေရႀကီးမႈေၾကာင္း သန္းႏွင့္ခ်ီေသာ ထုိင္းလူမ်ိဳးမ်ား ေရေဘးဒုကၡ ခံစားေနရသကဲ့သို႕ ယင္းတို႕ကို မွီခုိကာ အလုပ္လုပ္ေနၾကေသာ မ်ားျပားလွသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားလည္း ေရေဘးဒဏ္ကို ခံစားေနၾကရေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ 

မွတ္ခ်က္။ ဤသတင္းကို ဖတ္ရႈရ၍ ေရေဘးဒုကၡသည္မ်ားကို စာနာသျဖင့္ ကူညီလိုပါက ေအာက္ပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွလည္း ဆက္သြယ္ လွဴဒါန္းႏိုင္ပါသည္။

ဦးေဌး၀င္း (ဘေစာတင္) arakannews@gmail.com
အယ္ဒီတာ
ရခိုင္အမ်ိဳးသား သတင္းစာ (ဘန္ေကာက္)
ဖုန္း ၀၈၆ ၉၃၆၈ ၇၂၁
ဥကၠဌ- ဦးပညာသာရေဗာဓိ (M.A) ဖုန္း ၀၈၇ ၅၁၁ ၁၂၇၅ pyinnyarasre@gmail.com
(မဟာ၀ိဇၨာ) မဟာခ်ဴလာေလာင္ကြန္း တကၠသိုလ္
ရခုိင္ေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႕ (ထိုင္း) Arakan Student Monks Association (Thailand) A. S. M. A (Thailand)


ဒု-ဥကၠ႒ -ဦးကု႑လ (B.A) ဖုန္း-၀၈၅ ၁၂၃ ၅၀၅၄  venukundala2008@gmail.com
Mahamakut Buddhist University


ရခုိင္ေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႕ (ထိုင္း) Arakan Student Monks Association (Thailand) A. S. M. A (Thailand)
ဦးေရဝတ (M.A) ျပန္ၾကားေရး
ဖုန္း ၀၈၅ ၀၂၂ ၂၀၁၃
ရခုိင္ေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႕ (ထိုင္း) Arakan Student Monks Association (Thailand) A. S. M. A (Thailand)

7:14 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Wednesday, October 19, 2011

A.S.M.A 19.10.2011
ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ခ႐ိုင္ ၇၆ ခုအနက္ ၆၁ ခုတြင္ ေရႀကီးမႈဒဏ္ ခံေနရၿပီး လူဦးေရ ၈၂ သိန္းေက်ာ္ ေရေဘးႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရကာ ေသဆံုးသူ (၃၀၀) ေက်ာ္ရွိၿပီဟု ဆုိသည္။
ထိုအထဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဒသအသီးသီးတုိ႔မွ လာေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ၊ ျမန္မာေရြ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားလည္း၊ ေရေဘးေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္လ်ွက္ရွိေၾကာင္း၊ ပထုန္႒ာနီခရုိင္ တလာပထုန္ေစ်းအနီး လုပ္ငန္ေမယိုင္၊ SCK အလုပ္ရုံႏွင့္ ဆမ္ခုတ္ (Sam khaot) အရပ္မ်ားမွ  ဆက္သြယ္ အကူအညီေတာင္းခံမွဴမ်ားေၾကာင့္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ တကၠသိုလ္ အသီးသီးတုိ႔တြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ ရခုိင္ေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ား အဖြဲ႔ (A.S.M.A) မွ၊ သြားေရာက္၍ ေရသန္႔ ၊ မာမားေခါက္ဆြဲ၊ ေကာ္ဖီမစ္၊ ဓာတ္ဆားထုပ္မ်ားႏွင့္ အျခား ေဆးပစၥည္းမ်ားကို အဖြဲ႔၏ နာယက၊ ဥကၠ႒၊ ဒု-ဥကၠ႒ မ်ားႏွင့္၊ အဖြဲ႔ဝင္သံဃာေတာ္မ်ားမွ သြားေရာက္၍ ကူညီလွဴန္းခဲ့ၾကပါသည္။

၄င္း ေရေဘး ဒုကၡသည္မ်ားအား အေရးေပၚဆက္သြယ္ႏုိင္ၾကေစရန္၊ ဒြန္ေမာင္းေလဆိပ္တြင္ ထို္င္းအစိုးရမွ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ၊ ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရးတာဝန္ခံ ဖိႏုတ္ ဖုန္း=၀၈၅ ၃၃၂၇၅၅၃။
ထိုင္းစကားမေျပာတတ္ေသာျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ၀၈၅-၃၇၀၀၅၉၆၊ ၀၈၀-၅၅၂၂၀၆၂၊ ၀၈၉-၆၃၇၅၂၇၁ စတဲ့ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္။


၀န္ႀကီးခ်ုပ္ရုံးကို တုိက္ရုိက္ဆက္သြယ္လုိပါက အေရးေပၚဖုန္းနံပတ္ ၁၁၁၁ ႏွင့္၊ ခရီးသြားလာရာတြင္ ေရေဘးလြတ္ရာ လမ္းေၾကာင္းကို သိလိုပါက  ဖုန္းနံပါတ္ ၁၄၉၀ ကို ဆက္သြယ္နိုင္ေၾကာင္း။ အေရးေပၚေဆးကုသေရး လိုအပ္ရင္ အေရးေပၚက်န္းမာေရးဌာန ဖုန္းနံပါတ္ ၁၆၆၉ ကိုလည္း ဆက္သြယ္ အေၾကာင္းၾကားႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့ၾကပါသည္။

A.S.M.A အဖြဲ႔အေနျဖင့္၊ အျခားေသာ ေရေဘးသင့္ ျမန္မာ ေရြ႔ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားကိုလည္း တတ္ႏိုင္သည့္ဖက္မွ အင္တုိက္ အားတုိက္ ဆက္လက္ ကူညီေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဖြဲ႔ဝင္သံဃာေတာ္မ်ားမွ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကပါသည္။
သတင္း

ေရေဘးသင့္ ျမန္မာမ်ားအား သြားေရာက္ကူညီ

Posted by ရြာဦးေက်ာင္း ဆရာေတာ္  |  No comments

A.S.M.A 19.10.2011
ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ခ႐ိုင္ ၇၆ ခုအနက္ ၆၁ ခုတြင္ ေရႀကီးမႈဒဏ္ ခံေနရၿပီး လူဦးေရ ၈၂ သိန္းေက်ာ္ ေရေဘးႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရကာ ေသဆံုးသူ (၃၀၀) ေက်ာ္ရွိၿပီဟု ဆုိသည္။
ထိုအထဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဒသအသီးသီးတုိ႔မွ လာေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ၊ ျမန္မာေရြ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားလည္း၊ ေရေဘးေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္လ်ွက္ရွိေၾကာင္း၊ ပထုန္႒ာနီခရုိင္ တလာပထုန္ေစ်းအနီး လုပ္ငန္ေမယိုင္၊ SCK အလုပ္ရုံႏွင့္ ဆမ္ခုတ္ (Sam khaot) အရပ္မ်ားမွ  ဆက္သြယ္ အကူအညီေတာင္းခံမွဴမ်ားေၾကာင့္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ တကၠသိုလ္ အသီးသီးတုိ႔တြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ ရခုိင္ေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ား အဖြဲ႔ (A.S.M.A) မွ၊ သြားေရာက္၍ ေရသန္႔ ၊ မာမားေခါက္ဆြဲ၊ ေကာ္ဖီမစ္၊ ဓာတ္ဆားထုပ္မ်ားႏွင့္ အျခား ေဆးပစၥည္းမ်ားကို အဖြဲ႔၏ နာယက၊ ဥကၠ႒၊ ဒု-ဥကၠ႒ မ်ားႏွင့္၊ အဖြဲ႔ဝင္သံဃာေတာ္မ်ားမွ သြားေရာက္၍ ကူညီလွဴန္းခဲ့ၾကပါသည္။

၄င္း ေရေဘး ဒုကၡသည္မ်ားအား အေရးေပၚဆက္သြယ္ႏုိင္ၾကေစရန္၊ ဒြန္ေမာင္းေလဆိပ္တြင္ ထို္င္းအစိုးရမွ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ၊ ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရးတာဝန္ခံ ဖိႏုတ္ ဖုန္း=၀၈၅ ၃၃၂၇၅၅၃။
ထိုင္းစကားမေျပာတတ္ေသာျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ၀၈၅-၃၇၀၀၅၉၆၊ ၀၈၀-၅၅၂၂၀၆၂၊ ၀၈၉-၆၃၇၅၂၇၁ စတဲ့ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္။


၀န္ႀကီးခ်ုပ္ရုံးကို တုိက္ရုိက္ဆက္သြယ္လုိပါက အေရးေပၚဖုန္းနံပတ္ ၁၁၁၁ ႏွင့္၊ ခရီးသြားလာရာတြင္ ေရေဘးလြတ္ရာ လမ္းေၾကာင္းကို သိလိုပါက  ဖုန္းနံပါတ္ ၁၄၉၀ ကို ဆက္သြယ္နိုင္ေၾကာင္း။ အေရးေပၚေဆးကုသေရး လိုအပ္ရင္ အေရးေပၚက်န္းမာေရးဌာန ဖုန္းနံပါတ္ ၁၆၆၉ ကိုလည္း ဆက္သြယ္ အေၾကာင္းၾကားႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့ၾကပါသည္။

A.S.M.A အဖြဲ႔အေနျဖင့္၊ အျခားေသာ ေရေဘးသင့္ ျမန္မာ ေရြ႔ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားကိုလည္း တတ္ႏိုင္သည့္ဖက္မွ အင္တုိက္ အားတုိက္ ဆက္လက္ ကူညီေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဖြဲ႔ဝင္သံဃာေတာ္မ်ားမွ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကပါသည္။

11:16 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Sunday, September 25, 2011

ထိုင္းဘုရင့္ႏိုင္ငံေတာ္တြင္္္1. Mahachulalongkornrajavidyalaya University, 2.Mahamakut Buddhist University, 3.The World Buddhist University. 4. InternationalBuddhistCollege,
5.College of Religious Studies of Mahidol University, Dearpartment of Buddhist Studies faculty of Social Science and Humanity of Mahidol University (MA and Ph.D) စသည္ျဖင့္ ဘာသာေရးတကၠသိုလ္မ်ား ထဲတြင္ မဟာာခ်ဴလာေလာင္ကြန္ တကၠသုိလ္သည္လည္း ထင္ရွားေသာဘာသာ ေရးတကၠသိုလ္တခုပင္ျဖစ္သည္။
ထိုင္းဘုရင္ႀကီး ရာမဘုရင္ကို အစြဲျပဳ၍ ဘုရင္ႀကီး ဘြဲ႕အတိုင္း ေခၚေ၀ၚသံုစြဲလာေသာ နာမည္ပင္ျဖစ္သည္။ မဟာခ်ဴလာတြင္ CAMPUS မ်ားရွိၿပီးထိုင္းႏိုင္ငံ၏ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ သုိ႕မဟုတ္ (ဇင္းမယ္) ယခု ခ်င္းမုိင္ တြင္တည္ရွိေသာ Chiang Mai Campus လည္း တခု အပါ၀င္ျဖစ္သည္။
မဟာခ်ဴလာတြင္ Thai Program ႏွင့္ English Program (E.P) ႏွခု ကို ေလ့လာသင္ၾကားႏိုင္သည္။ အိႏၵိယ၊ ဘဂၤလာေဒ့ခ်္၊ နီေပါ၊ လာအို၊ ကေမၻာဒီးယား၊ဗီယက္နမ္ ၊ ျမန္မာ ႏွင့္ ထိုင္းႏုိ္င္ငံတို႕မွ ေက်ာင္းသားမ်ား တက္ေရာက္သင္ၾကားၾကသည္။
Chiang Mai ဌါနခြဲတြင္ တကၠသိုလ္ တက္ေရာက္လိုပါက ေအာက္ေဖၚျပပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္စာ အရည္ခ်င္း အနည္းဆံုး intermediate level ေလ့လားထားရမည္။ ဗုဒၶႏွင့္ဗုဒၶဘာသာ အေၾကာင္းကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ နားလည္သည္အထိေလ့လာထားရမည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ခြါရန္မွာ Student sponsor လိုအပ္သည္။


ထိုအခ်က္အလက္မ်ား ေရာက္လာရန္မိမိ၏ မိတ္ေဆြတပါးပါးသို႕ မွတ္ပံုတင္ passport copy မ်ားကို ပို႔ေပးရမည္ျဖစ္သည္။
Student sponsor ေရာက္လာပါက ေလယာဥ္လက္မွတ္ႏွင့္အတူ သံရံုးတြင္ Visa ေလွ်ာက္ထားရမည္။ Visa ဖိုးမွာ ျမန္မာက်ပ္ေငြ (၄၅၀၀၀) က်ပ္ ျဖစ္သည္။
သာသနာ၀င္ကဒ္၊ပထမႀကီးေအာင္လက္မွတ္ႏွင့္ အမွတ္စာရင္းတို႕ကို ႏုိႀတီျပန္္ရမည္။ (ပထမႀကီးတန္းႏွင့္ သာသနဓဇဓမၼာစရိယ ေအာင္ျမင္ၿပီးေသာ သူတုိ႔မွာ သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေထာက္ခံခ်က္မ်ား အမွတ္စာရင္းမ်ား ႏုိႀတီျပန္ထားဖုိ႔ အမွန္တကယ္လုိအပ္ပါသည္)
၀င္ခြင့္စာေမးပြဲ မွတ္ပံုတင္ရက္တြင္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ဝင္ခြင့္ေျဖခ်ိန္မွာ ေမလ(၁-၃)ရက္ျဖစ္သည္။ writing ႏွင့္ interview ႏွခုေျဖဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ေရးေျဖစာေမးပြဲတြင္ သာဘာေရးဆုိင္ရာ က်မ္းစာ၊ ဗဟုသုတႏွင့္ မိမိ သေဘာထား၊ အဂၤလိပ္စာအရည္အေသြးမ်ားကို ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူမ်ား ေေမလ (၂၅) ေန႔ မနက္ (၉)နာရီမွ ညေန (၄)နာရီအထိ အင္တာဗ်ဴး ေျဖဆုိရသည္။ ေက်ာင္းတက္ဖုိ႔ မွတ္ပုံတင္ျခင္းကိစၥကုိ ေမလ(၁၅)ရက္ေန႔တြင္ (၁)နာရီမွ (၅)နာရီအတြင္း ေက်ာင္းလခ၊ passport အရြယ္ ဓာတ္ပုံ၊ လုိအပ္သည္စာရြက္စာတမ္းတုိ႔ႏွင့္အတူ ေပးသြင္းရမည္။တကၠသိုလ္မွ သတ္မွတ္ထားေသာရက္အတြင္း ေငြေပးသြင္းရန္ ေက်ာ္လြန္ပါက တရက္လွ်င္ ဒဏ္ေငြ ဘတ္ (၂၀) ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္သည္။ ဝင္ခြင့္ေအာင္၍ တကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းတက္ရန္ လက္ခံေသာ္လည္း ေနရမည့္ အေဆာင္ႏွင့္ အခန္းတုိ႔ကုိကား သက္ဆုိင္ရာမွ တာ၀န္မယူေပ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ June (17) တြင္ ေက်ာင္း စတက္ရသည္။ Buddhism ႏွင့္ Humanity အဓိက Main Subject အျဖစ္ျပဌါန္းသည္္။ Semester တခုစီတြင္ ဘာသာရပ္ (10) ခု သင္ၾကားၾကရၿပီး ထိုင္း ဘတ္ေငြ (၆၀၀၀) ေပးသြင္းရသည္။ Semester ႏွခုအတြက္ တႏွစ္လွ်င္ (၁၂၀၀၀) ဘတ္ ျဖစ္သည္။ စာရြက္ကူးျခင္း၊ စာအုပ္ကူးျခင္း ေက်ာင္းသားကဒ္ လုပ္ျခင္း၊ ေက်ာင္းတက္ရန္ (Taxi) ခ အားလံုးအတြက္လည္း ကုန္က်မည္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားဗီဇာမွ တႏွစ္သက္တမ္းတိုးျခင္း၊ Visit visa ျဖစ္ပါက သံုးလ ေလွ်ာက္ထားျခင္း၊ တႏွစ္သက္တန္းတိုးျခင္း မ်ားအတြက္လဲ တႀကိမ္တႀကိမ္လွ်င္ အနည္းဆံုး ဘတ္ (၂၀၀၀) ကုန္က်မည္ျဖစ္သည္။ ဘန္ေကာက္သံရံုးႀကီးသို႕သြားရမည္ဆိုပါက လမ္းစရိတ္ အနည္းဆံုး (၃၀၀၀) ကုန္က်မည္ျဖစ္သည္။
ဤသည္မွာ မဟာခ်ဴလာ တကၠသိုလ္ (ခ်င္းမိုင္တြင္) တကၠသိုလ္ တက္ေရာက္လိုေသာ ျမန္မာ ေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ားအတြက္ သိသင့္သမွ် ပင္ျဖစ္ပါသည္။
တႏွစ္ပ်မ္းမွ် ကုန္က်မည့္ ေငြပမာဏမွာ အနည္းဆံုး ဘတ္ေငြ (၂၅၀၀၀) ခန္႕ ျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာက်ပ္ေငြႏွင့္ ဆိုလွ်င္ (၇) သိန္းခြဲ ပမာဏေလာက္ကုန္က်မည္ျဖစ္သည္။..........
ဘိကၡဳျဖဴ
လမ္းညြန္မ်ား

မဟာခ်ဴလာတကၠသိုလ္ လမ္းညႊန္ (ခ်င္းမိုင္)

Posted by A.S.M.A - ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ  |  No comments

ထိုင္းဘုရင့္ႏိုင္ငံေတာ္တြင္္္1. Mahachulalongkornrajavidyalaya University, 2.Mahamakut Buddhist University, 3.The World Buddhist University. 4. InternationalBuddhistCollege,
5.College of Religious Studies of Mahidol University, Dearpartment of Buddhist Studies faculty of Social Science and Humanity of Mahidol University (MA and Ph.D) စသည္ျဖင့္ ဘာသာေရးတကၠသိုလ္မ်ား ထဲတြင္ မဟာာခ်ဴလာေလာင္ကြန္ တကၠသုိလ္သည္လည္း ထင္ရွားေသာဘာသာ ေရးတကၠသိုလ္တခုပင္ျဖစ္သည္။
ထိုင္းဘုရင္ႀကီး ရာမဘုရင္ကို အစြဲျပဳ၍ ဘုရင္ႀကီး ဘြဲ႕အတိုင္း ေခၚေ၀ၚသံုစြဲလာေသာ နာမည္ပင္ျဖစ္သည္။ မဟာခ်ဴလာတြင္ CAMPUS မ်ားရွိၿပီးထိုင္းႏိုင္ငံ၏ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ သုိ႕မဟုတ္ (ဇင္းမယ္) ယခု ခ်င္းမုိင္ တြင္တည္ရွိေသာ Chiang Mai Campus လည္း တခု အပါ၀င္ျဖစ္သည္။
မဟာခ်ဴလာတြင္ Thai Program ႏွင့္ English Program (E.P) ႏွခု ကို ေလ့လာသင္ၾကားႏိုင္သည္။ အိႏၵိယ၊ ဘဂၤလာေဒ့ခ်္၊ နီေပါ၊ လာအို၊ ကေမၻာဒီးယား၊ဗီယက္နမ္ ၊ ျမန္မာ ႏွင့္ ထိုင္းႏုိ္င္ငံတို႕မွ ေက်ာင္းသားမ်ား တက္ေရာက္သင္ၾကားၾကသည္။
Chiang Mai ဌါနခြဲတြင္ တကၠသိုလ္ တက္ေရာက္လိုပါက ေအာက္ေဖၚျပပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္စာ အရည္ခ်င္း အနည္းဆံုး intermediate level ေလ့လားထားရမည္။ ဗုဒၶႏွင့္ဗုဒၶဘာသာ အေၾကာင္းကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ နားလည္သည္အထိေလ့လာထားရမည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ခြါရန္မွာ Student sponsor လိုအပ္သည္။


ထိုအခ်က္အလက္မ်ား ေရာက္လာရန္မိမိ၏ မိတ္ေဆြတပါးပါးသို႕ မွတ္ပံုတင္ passport copy မ်ားကို ပို႔ေပးရမည္ျဖစ္သည္။
Student sponsor ေရာက္လာပါက ေလယာဥ္လက္မွတ္ႏွင့္အတူ သံရံုးတြင္ Visa ေလွ်ာက္ထားရမည္။ Visa ဖိုးမွာ ျမန္မာက်ပ္ေငြ (၄၅၀၀၀) က်ပ္ ျဖစ္သည္။
သာသနာ၀င္ကဒ္၊ပထမႀကီးေအာင္လက္မွတ္ႏွင့္ အမွတ္စာရင္းတို႕ကို ႏုိႀတီျပန္္ရမည္။ (ပထမႀကီးတန္းႏွင့္ သာသနဓဇဓမၼာစရိယ ေအာင္ျမင္ၿပီးေသာ သူတုိ႔မွာ သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေထာက္ခံခ်က္မ်ား အမွတ္စာရင္းမ်ား ႏုိႀတီျပန္ထားဖုိ႔ အမွန္တကယ္လုိအပ္ပါသည္)
၀င္ခြင့္စာေမးပြဲ မွတ္ပံုတင္ရက္တြင္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ဝင္ခြင့္ေျဖခ်ိန္မွာ ေမလ(၁-၃)ရက္ျဖစ္သည္။ writing ႏွင့္ interview ႏွခုေျဖဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ေရးေျဖစာေမးပြဲတြင္ သာဘာေရးဆုိင္ရာ က်မ္းစာ၊ ဗဟုသုတႏွင့္ မိမိ သေဘာထား၊ အဂၤလိပ္စာအရည္အေသြးမ်ားကို ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူမ်ား ေေမလ (၂၅) ေန႔ မနက္ (၉)နာရီမွ ညေန (၄)နာရီအထိ အင္တာဗ်ဴး ေျဖဆုိရသည္။ ေက်ာင္းတက္ဖုိ႔ မွတ္ပုံတင္ျခင္းကိစၥကုိ ေမလ(၁၅)ရက္ေန႔တြင္ (၁)နာရီမွ (၅)နာရီအတြင္း ေက်ာင္းလခ၊ passport အရြယ္ ဓာတ္ပုံ၊ လုိအပ္သည္စာရြက္စာတမ္းတုိ႔ႏွင့္အတူ ေပးသြင္းရမည္။တကၠသိုလ္မွ သတ္မွတ္ထားေသာရက္အတြင္း ေငြေပးသြင္းရန္ ေက်ာ္လြန္ပါက တရက္လွ်င္ ဒဏ္ေငြ ဘတ္ (၂၀) ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္သည္။ ဝင္ခြင့္ေအာင္၍ တကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းတက္ရန္ လက္ခံေသာ္လည္း ေနရမည့္ အေဆာင္ႏွင့္ အခန္းတုိ႔ကုိကား သက္ဆုိင္ရာမွ တာ၀န္မယူေပ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ June (17) တြင္ ေက်ာင္း စတက္ရသည္။ Buddhism ႏွင့္ Humanity အဓိက Main Subject အျဖစ္ျပဌါန္းသည္္။ Semester တခုစီတြင္ ဘာသာရပ္ (10) ခု သင္ၾကားၾကရၿပီး ထိုင္း ဘတ္ေငြ (၆၀၀၀) ေပးသြင္းရသည္။ Semester ႏွခုအတြက္ တႏွစ္လွ်င္ (၁၂၀၀၀) ဘတ္ ျဖစ္သည္။ စာရြက္ကူးျခင္း၊ စာအုပ္ကူးျခင္း ေက်ာင္းသားကဒ္ လုပ္ျခင္း၊ ေက်ာင္းတက္ရန္ (Taxi) ခ အားလံုးအတြက္လည္း ကုန္က်မည္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားဗီဇာမွ တႏွစ္သက္တမ္းတိုးျခင္း၊ Visit visa ျဖစ္ပါက သံုးလ ေလွ်ာက္ထားျခင္း၊ တႏွစ္သက္တန္းတိုးျခင္း မ်ားအတြက္လဲ တႀကိမ္တႀကိမ္လွ်င္ အနည္းဆံုး ဘတ္ (၂၀၀၀) ကုန္က်မည္ျဖစ္သည္။ ဘန္ေကာက္သံရံုးႀကီးသို႕သြားရမည္ဆိုပါက လမ္းစရိတ္ အနည္းဆံုး (၃၀၀၀) ကုန္က်မည္ျဖစ္သည္။
ဤသည္မွာ မဟာခ်ဴလာ တကၠသိုလ္ (ခ်င္းမိုင္တြင္) တကၠသိုလ္ တက္ေရာက္လိုေသာ ျမန္မာ ေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ားအတြက္ သိသင့္သမွ် ပင္ျဖစ္ပါသည္။
တႏွစ္ပ်မ္းမွ် ကုန္က်မည့္ ေငြပမာဏမွာ အနည္းဆံုး ဘတ္ေငြ (၂၅၀၀၀) ခန္႕ ျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာက်ပ္ေငြႏွင့္ ဆိုလွ်င္ (၇) သိန္းခြဲ ပမာဏေလာက္ကုန္က်မည္ျဖစ္သည္။..........
ဘိကၡဳျဖဴ

7:34 PM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Thursday, September 22, 2011

ေဒေခတ္ကိုေရာက္မွ ကမၻာႀကီးပူႏြီးလာေရ
ေက်ာက္ေခတ္ကစလို႕ ေခတ္ႀကီးငါးေခတ္ကို
ေက်ာ္ျဖတ္လာစြာမွာ Democratic ေခတ္ကို
မေရာက္သိလားေဝ။

မွတ္ဗ်ာလ္လား………….
အမွန္ရာဆိုေက ငါ့ရို႕ရခိုင္ျပည္
ယိုင္ေက်းမႈတိျပန္႕ႏွန္း
Natural Recourse တိထုပ္လုပ္
လူ႕အခြင့္ေရးတိတည္ေဆာက္
Human Recourse တိထြန္းကားလို႕
ဟိန္းဟိန္းႀကိဳးဗ်ာလ္ တည္ေဆာက္လို႕ရွိဖို႕ေယ။

ေယမွေကရာ………
ရင္နာေရေဝ ရင္နာေရ
ငါ့ရို႕ရခိုင္ျပည္မွာ စားမလုပ္တိထြန္းကား
အဓမၼတိထုပ္သံုး Unwitting Law တိသြန္ခ်
ငါ့ရို႕အခြင့္ေရးတိကို လိုင္ဖင္းရွည္ရွည္နန္႕
ေစာင့္ႀကည့္နိန္ဂါတ္ေတေထာ။

ဖာသိဖာသာငါရို႕တိ……………
ေျပာလို႔လည္းမရ ရွင္းျပလို႕လည္း
နားမေထာင္ တင္ျပလို႕လည္း
အရာမေရာက္ နီရာတကာမွ
လဗြီသတ္လို႕ ထိန္းမရသိမ္းမရ
ေခါင္းကဖိေက ဖင္ကေဖၚေရ
ငါ့ရို႕ရခိုင္လူမ်ိဳးတိ ဆဗြီးေခ်တိနန္႕
ေကာင္းတူလာေရကာ။

ေယ......မွတ္ထား……..
ေဒပိုင္အတို္င္းရာ ၁၀ရာဇုႏွစ္တစ္ဝက္ကို
ရခိုင္လူမ်ိဳးတိေက်ာ္ျဖတ္ရဖို႕ဆိုေက
ျမီေပ်ာက္လို႕ လူမ်ိဳးတုဖို႕န္းေယ.။

သတိထားဂါတ္ဖိ…….
မ်ိဳးရို႕းမက်ိဳးစီဖို႕ လူမ်ိဳးမေပ်ာက္ဖို႕
မ်ိဳးရို႕ဂုဏ္တင့္တယ္ဖို႕
လူ႕အခြင့္ေရးတိတည္ေဆာက္ဖို႕
ကိုယ့္ျပည္ကိုယ့္ရႊကို ျပန္လည္ထူးေထာင္ဖို႕။
စြမ္းေဆာင္ဂါတ္ေမဖိ။

ထာဝရသီရိ

ပင္မ

တန္ဖိုးထားပါ ကိုယ့္လူမ်ိဳးကို

Posted by လျခမ္းျမီ  |  No comments

ေဒေခတ္ကိုေရာက္မွ ကမၻာႀကီးပူႏြီးလာေရ
ေက်ာက္ေခတ္ကစလို႕ ေခတ္ႀကီးငါးေခတ္ကို
ေက်ာ္ျဖတ္လာစြာမွာ Democratic ေခတ္ကို
မေရာက္သိလားေဝ။

မွတ္ဗ်ာလ္လား………….
အမွန္ရာဆိုေက ငါ့ရို႕ရခိုင္ျပည္
ယိုင္ေက်းမႈတိျပန္႕ႏွန္း
Natural Recourse တိထုပ္လုပ္
လူ႕အခြင့္ေရးတိတည္ေဆာက္
Human Recourse တိထြန္းကားလို႕
ဟိန္းဟိန္းႀကိဳးဗ်ာလ္ တည္ေဆာက္လို႕ရွိဖို႕ေယ။

ေယမွေကရာ………
ရင္နာေရေဝ ရင္နာေရ
ငါ့ရို႕ရခိုင္ျပည္မွာ စားမလုပ္တိထြန္းကား
အဓမၼတိထုပ္သံုး Unwitting Law တိသြန္ခ်
ငါ့ရို႕အခြင့္ေရးတိကို လိုင္ဖင္းရွည္ရွည္နန္႕
ေစာင့္ႀကည့္နိန္ဂါတ္ေတေထာ။

ဖာသိဖာသာငါရို႕တိ……………
ေျပာလို႔လည္းမရ ရွင္းျပလို႕လည္း
နားမေထာင္ တင္ျပလို႕လည္း
အရာမေရာက္ နီရာတကာမွ
လဗြီသတ္လို႕ ထိန္းမရသိမ္းမရ
ေခါင္းကဖိေက ဖင္ကေဖၚေရ
ငါ့ရို႕ရခိုင္လူမ်ိဳးတိ ဆဗြီးေခ်တိနန္႕
ေကာင္းတူလာေရကာ။

ေယ......မွတ္ထား……..
ေဒပိုင္အတို္င္းရာ ၁၀ရာဇုႏွစ္တစ္ဝက္ကို
ရခိုင္လူမ်ိဳးတိေက်ာ္ျဖတ္ရဖို႕ဆိုေက
ျမီေပ်ာက္လို႕ လူမ်ိဳးတုဖို႕န္းေယ.။

သတိထားဂါတ္ဖိ…….
မ်ိဳးရို႕းမက်ိဳးစီဖို႕ လူမ်ိဳးမေပ်ာက္ဖို႕
မ်ိဳးရို႕ဂုဏ္တင့္တယ္ဖို႕
လူ႕အခြင့္ေရးတိတည္ေဆာက္ဖို႕
ကိုယ့္ျပည္ကိုယ့္ရႊကို ျပန္လည္ထူးေထာင္ဖို႕။
စြမ္းေဆာင္ဂါတ္ေမဖိ။

ထာဝရသီရိ

5:42 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Sunday, September 4, 2011
ဗဟံု ေ၀ သရဏံ ယႏၲိ၊ ပဗၺတာနိ ၀နာနိ စ။
အာရာမ႐ုကၡေစတ်ာနိ၊မႏုႆာ ဘယတဇၨိတာ။
ေၾကာက္႐ြ႔ံထိတ္လန္႔ကုန္ေသာ မ်ားစြာေသာ လူတို႔သည္ေတာင္တို႔ကို လည္းေကာင္း၊ ေတာတို႔ကို လည္းေကာင္း၊ ေနရာတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊အထိကရသစ္ပင္စေသာ ကိုးကြယ္ရာတို႔ကို လည္းေကာင္း ကိုးကြယ္ပူေဇာ္ပသၾကကုန္၏။
(ဓမၼပဒဂါထာ၊၁၈၈)

လူ႔သမိုင္းစတင္ကတည္းက လူသားတို႔ဟာ ကိုးကြယ္၊ယံုၾကည္မွဳ ဘာသာတရားကို သူတို႔ရဲ့ အေတြးအေခၚ၊ ယံုၾကည္မွဳေပါင္း မ်ဳိးစံုနဲ႔ စိုးရိမ္ေၾကာက္လန္႔မူေတြကို အေျခခံျပီး နားလည္သလို ပံုေဖာ္ဖန္တီးခဲ့ၾကပါတယ္၊ လူသားတို႔၏ ေရွးသမိုင္းဦးေခတ္မွာ အင္မတန္ ၾကမ္းတမ္း၊ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းတဲ့ အယူအဆ၊ ကိုးကြယ္ ယံုၾကည္ မွဳမ်ိဳးကိုလည္း ေတြ႔ရပါတယ္၊ အၾကမ္းတမ္းဆံုးကေတာ့ Human-sacrifice လူ႔အသက္ ေသြးတို႔ျဖင့္ သူတို႔ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္တဲ့ နတ္မ်ားကို သူတို႔ရဲ့ အက်ဳိးစီးပြားကို ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္လိမ့္မယ္ဆိုတဲ့ လဲႊမွားတဲ့ ယံုၾကည္မွဳနဲ႔ ပူေဇာ္ ပသမွဳျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအျပဳအမူ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ဟာ အဲဒီအခါက အရမ္းေခတ္စားတဲ့ ဘာသာထံုးတမ္းစဥ္လာ က်င့္စဥ္တစ္ခုအျဖစ္ ခံယူခဲ့ၾကျပီး တန္ဖိုးရွိတဲ့ လူ႔အသက္ ေပါင္းမ်ားစြာကို ပူေဇာ္ပသမွဳျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီလိုၾကမ္းတမ္း ရက္စက္တဲ့ယံုၾကည္မွဳ ဘာသာေရး က်င့္စဥ္ေတြကို ကမၻာ႔သမိုင္း ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဥပမာ အီဂ်စ္၊ ဂရိ၊ေရာမ၊ တရုတ္၊အိႏၵိယ၊ပစိဖိတ္ေဒသ၊ ေျမာက္အေမရိက၊ ေတာင္အေမရိက၊အေနာက္အေမရိက၊ အာဖရိက စသည္ေနရာေဒသေတြမွာ အမ်ားအျပား ေတြ႔ရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
Wikipedia[1] အဆိုအရ ဒီလိုအေတြးအေခၚအျပဳအမူမ်ားကို ႏွစ္ေပါင္း ၅၀၀၀၀ ခန္႔ (Late Stone Age) အခ်ိန္က စျပီး ေတြ႔ရွိရတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ တရုတ္တြင္ B.C 5 ရာစုတြင္စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ Great Wall မဟာတံတိုင္းကို ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ သူ႔အသက္ေထာက္ေပါင္းမ်ားစြာကို ပူေဇာ္ပသမွဳ ျပဳခဲ့သည္ဟုဆို၏။ ေျမာက္အေမရိကတိုက္၊ ယခုလက္ရွိ မကၠဆီကို၊ Maya ေခတ္တြင္ Actes လူမ်ိဳးတို႔သည္ လူ႔အသက္ေသြးေထာင္ေပါင္းမ်ားတို႔ျဖင့္ နတ္ပူေဇာ္သမွဳကို အၾကီးအက်ယ္ ျပဳခဲ့ၾက၏။ 2006 ႏွစ္တြင္ရုိက္ကူးခဲ့တဲ့ Apocalypto ရုပ္ရွင္ကားဟာ Maya Civilization ေခတ္ သမိုင္းျဖစ္ရပ္မွန္ကို အေျခခံထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ပူေဇာ္ပသရာတြင္အသံုးျပဳခဲ့တဲ့ ေက်ာက္ယာဇ္ပလႅင္္ကို္ မကၠဆီကို ျပတိုက္တြင္ ယခုထိသိမ္းဆည္း ထားပါတယ္၊ ၄င္းပလႅင္ေပၚတြင္ လူ႔အသက္ေပါင္း တစ္သိန္းေက်ာ္ကို ပူေဇာ္မွဳျပဳခဲ့သည္ဟုဆို ပါတယ္။ အိႏၵိယ သမိုင္း ကိုးကြယ္ပူေဇာ္ပသမွဳ ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း တိရစၧာန္၊လူ႔ အသက္ ေသြးတို႔ျဖင့္ ကိုးကြယ္ပူေဇာ္ပသမွဳရွိသည္ကို ဗုဒၶဘာသာစာေပမွတ္တမ္းတြင္ ေတြ႔ရွိရပါတယ္၊
ျမတ္ဗုဒၶကုိယ္တိုင္ အသက္ေသြးတို႔ျဖင့္ ပူေဇာ္ပသမွဳ အယူအဆေတြကို ဆန္႔က်င္ တြန္းလွန္ ခဲ့ပါတယ္၊ အဲဒီအယူအဆ က်င့္စဥ္ေတြဟာ အက်ဳိးတစ္စံုတရာမရွိေၾကာင္း၊ မေကာင္းမွဳတို႔သာ တိုးပြားေၾကာင္း၊ ကိုယ္၊ႏွဳတ္၊စတ္ တို႔ကို ျဖဴစင္ေအာင္ ေစာင့္ထိန္းမွသာလွ်င္ စိတ္ခ်မ္းသာျပီး ၾကီးပြားတိုးတက္မွဳကို ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အက်ယ္တ၀င့္ ေျပာေဟာေျပာခဲ့ပါတယ္။
ေနာက္ျပီး ထူးျခားတဲ့ဘာသာေရး က်င့္စဥ္တစ္ခုကား အိမ္ရွင္မတစ္ဦဟာ သူ႔မရဲ့ခင္ပြန္း ေသဆံုးသြားပါက သူႏွင့္အတူ လိုက္ေသေပးရျခင္းပင္ျဖစ္၏၊ ၄င္းက်င့္၀တ္(Sati)ဟာ အိႏၵိယ၏ အဓိက ဘာသာေရးတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ဟိႏၵဴဘာသာေရးမွ ဆင္းသက္လာတဲ့ ဘသာေရးအယူအဆ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္၊ ဒီက်င့္၀တ္ဟာ ၁၈ ရာစုေလာက္ထိ ရွင္သန္ခဲ့ပံုေပၚပါတယ္။ Jules Verne ရဲ့ Around the World in Eighty Days ဆိုတဲ့ Adventure Noble ထဲမွာ အဲဒီအေၾကာင္းေလးကို ထည့္ေရးထားတာကို သတိျပဳမိလို႔ရပါတယ္။ တစ္ျခားေနရာမ်ားႏွင့္ ႏွိဳင္းစာလွ်င္ အိႏၵိယ ဘာသာေရးသည္ မေျပာင္းလဲေသာ ေရွးရုိးစဲြ ကိုးကြယ္ယံုမွဳေတြကို သက္တမ္းရွည္ၾကာေသာ ေနရာဟု ေျပာ၍ ရႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ မွက္ေမွာက္ေခတ္ ၂၁ ရာစုမွာပင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ လူ႔အသက္ေသြးတို႔ျဖင့္ နတ္ပူေဇာ္သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ ၾကားေနရလို႔ပါUK ႏိုင္ငံ Sunday 5 March 2006 ေန႔က ထုတ္တဲ့ “guardian” Internetသတင္းစာမ်က္မွာ Indian cult kills children for goddess[2] ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ျဖစ္ရပ္မွန္ သတင္းတစ္ပုဒ္ေရးသားထားပါတယ္ Uttar Pradesh ျပည္နယ္မွာ ခေလးငယ္မ်ားကို သတ္၍ Kili နတ္သမီးကို ပူေဇာ္သည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားကို အက်ယ္တ၀င့္ေရးသားထားတာျဖစ္ပါတယ္၊ အိႏၵိယျပည္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အျဖစ္မ်ားျပီး ေ၀းလံေခါင္သီ၊ ဖြိ႔ျဖိဳးတိုးတက္မွဳ မရွိသည့္ အရပ္ေဒသေတြမွမွာ ျဖစ္ပြားေလ့ရွိသည္ဟု ဆိုထားပါတယ္။ လူ႔အသက္ကိုသတ္ျပီး လူသားမဆန္တဲ့ ဘယ္လိုပူေဇာ္ပသမွဳမ်ိဳး ကိုမဆို အိႏၵိယဥပေဒအရ တရားဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မွဳျဖစ္ျပီး ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ အေရးယူ ခံရ မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုလူသားမဆန္တဲ့ အျပဳအမူေတြကိုယာဥ္ေက်းတဲ့ လူ႔အသိုင္းကလက္ခံႏိုင္စရာ အေၾကာင္းမရွိပါ။ အဲဒီလိုျပစ္မွဳေတြ လြန္က်ဴးသူေတြကို အိႏၵိယအစိုးက ေသဒဏ္ေပး၍ အေရးယူခဲ့ဘူးပါတယ္။[3]

ဒီေန႔ေခတ္ ၂၁ ရာစုထဲမွာပင္ အဓိပ္ပါယ္မဲ့တဲ့ အယူအဆ၊ ကိုးကြယ္ပူေဇာ္ပသမွဳေတြဟာ ရွင္သန္ ေနဆဲပါ။ ေမာဟအေမွာင္မိုက္ေတြနဲ႔ အေတြးအေခၚ၊ ယံုၾကည္မွဳေတြပ်က္စီးျပီး ေလာဘ၊ေဒါသ၊ ေမာဟ တရားေတြ အားၾကီးၾကီးစိုးေနသမွ် ယဥ္ေက်းျပီး ျပည့္စံုတဲ့လူ႔အသိုင္းအ၀န္းတစ္ခုျဖစ္လာဖို႔ အလွမ္းေ၀းေနအံုးမွာပါ။
ေနတံ ေခါ သရဏံ ေခမံ၊ ေနတံ သရဏမုတၱမံ။
ေနတံ သရဏမာဂမၼ၊ သဗၺဒုကၡာ ပမုစၥတိ။
ဤ ေတာ ေတာင္ ေနရာ အထိကရသစ္ပင္စေသာ ကိုးကြယ္ရာ ဟူသမွ်ကို ကိုးကြယ္ျခင္းသည္
ေဘးကင္းေသာ ကိုးကြယ္ျခင္းမဟုတ္၊ ျမတ္ေသာ ကိုးကြယ္ျခင္း မဟုတ္၊ ဤကိုးကြယ္ရာ
ဟူသမွ်ကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ ပူေဇာ္ပသျခင္းေၾကာင့္ ဆင္းရဲဒုကၡအေပါင္းတို႔မွ မလြတ္ေျမာက္ႏုိင္။
(ဓမၼပဒ ဂါထာ၊ ၁၈၉)
စာကိုး သာရိပုတၱေထရ ႏွင့္ သဟာယကျဗာဟၼဏ၀တၳဳ၊ ဓမၼပဒ
သံကိစၥသာမေဏ၀တၳဳ၊ ဓမၼပဒ
၃၇ နတ္မင္း၊ ဦးဖိုးက်ား
http://en.wikipedia.org/

[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Human_sacrifice#cite_note-102
[2] http://www.guardian.co.uk/world/2006/mar/05/india.theobserver
[3] http://www.religionnewsblog.com/5453/death-to-those-guilty-of-human-sacrifice
ေဆာင္းပါး

လူ႔သမိုင္းေခတ္ဦး ကိုးကြယ္ပူေဇာ္ပသမွဳ

Posted by Traveller  |  No comments
ဗဟံု ေ၀ သရဏံ ယႏၲိ၊ ပဗၺတာနိ ၀နာနိ စ။
အာရာမ႐ုကၡေစတ်ာနိ၊မႏုႆာ ဘယတဇၨိတာ။
ေၾကာက္႐ြ႔ံထိတ္လန္႔ကုန္ေသာ မ်ားစြာေသာ လူတို႔သည္ေတာင္တို႔ကို လည္းေကာင္း၊ ေတာတို႔ကို လည္းေကာင္း၊ ေနရာတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊အထိကရသစ္ပင္စေသာ ကိုးကြယ္ရာတို႔ကို လည္းေကာင္း ကိုးကြယ္ပူေဇာ္ပသၾကကုန္၏။
(ဓမၼပဒဂါထာ၊၁၈၈)

လူ႔သမိုင္းစတင္ကတည္းက လူသားတို႔ဟာ ကိုးကြယ္၊ယံုၾကည္မွဳ ဘာသာတရားကို သူတို႔ရဲ့ အေတြးအေခၚ၊ ယံုၾကည္မွဳေပါင္း မ်ဳိးစံုနဲ႔ စိုးရိမ္ေၾကာက္လန္႔မူေတြကို အေျခခံျပီး နားလည္သလို ပံုေဖာ္ဖန္တီးခဲ့ၾကပါတယ္၊ လူသားတို႔၏ ေရွးသမိုင္းဦးေခတ္မွာ အင္မတန္ ၾကမ္းတမ္း၊ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းတဲ့ အယူအဆ၊ ကိုးကြယ္ ယံုၾကည္ မွဳမ်ိဳးကိုလည္း ေတြ႔ရပါတယ္၊ အၾကမ္းတမ္းဆံုးကေတာ့ Human-sacrifice လူ႔အသက္ ေသြးတို႔ျဖင့္ သူတို႔ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္တဲ့ နတ္မ်ားကို သူတို႔ရဲ့ အက်ဳိးစီးပြားကို ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္လိမ့္မယ္ဆိုတဲ့ လဲႊမွားတဲ့ ယံုၾကည္မွဳနဲ႔ ပူေဇာ္ ပသမွဳျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအျပဳအမူ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ဟာ အဲဒီအခါက အရမ္းေခတ္စားတဲ့ ဘာသာထံုးတမ္းစဥ္လာ က်င့္စဥ္တစ္ခုအျဖစ္ ခံယူခဲ့ၾကျပီး တန္ဖိုးရွိတဲ့ လူ႔အသက္ ေပါင္းမ်ားစြာကို ပူေဇာ္ပသမွဳျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီလိုၾကမ္းတမ္း ရက္စက္တဲ့ယံုၾကည္မွဳ ဘာသာေရး က်င့္စဥ္ေတြကို ကမၻာ႔သမိုင္း ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဥပမာ အီဂ်စ္၊ ဂရိ၊ေရာမ၊ တရုတ္၊အိႏၵိယ၊ပစိဖိတ္ေဒသ၊ ေျမာက္အေမရိက၊ ေတာင္အေမရိက၊အေနာက္အေမရိက၊ အာဖရိက စသည္ေနရာေဒသေတြမွာ အမ်ားအျပား ေတြ႔ရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
Wikipedia[1] အဆိုအရ ဒီလိုအေတြးအေခၚအျပဳအမူမ်ားကို ႏွစ္ေပါင္း ၅၀၀၀၀ ခန္႔ (Late Stone Age) အခ်ိန္က စျပီး ေတြ႔ရွိရတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ တရုတ္တြင္ B.C 5 ရာစုတြင္စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ Great Wall မဟာတံတိုင္းကို ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ သူ႔အသက္ေထာက္ေပါင္းမ်ားစြာကို ပူေဇာ္ပသမွဳ ျပဳခဲ့သည္ဟုဆို၏။ ေျမာက္အေမရိကတိုက္၊ ယခုလက္ရွိ မကၠဆီကို၊ Maya ေခတ္တြင္ Actes လူမ်ိဳးတို႔သည္ လူ႔အသက္ေသြးေထာင္ေပါင္းမ်ားတို႔ျဖင့္ နတ္ပူေဇာ္သမွဳကို အၾကီးအက်ယ္ ျပဳခဲ့ၾက၏။ 2006 ႏွစ္တြင္ရုိက္ကူးခဲ့တဲ့ Apocalypto ရုပ္ရွင္ကားဟာ Maya Civilization ေခတ္ သမိုင္းျဖစ္ရပ္မွန္ကို အေျခခံထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ပူေဇာ္ပသရာတြင္အသံုးျပဳခဲ့တဲ့ ေက်ာက္ယာဇ္ပလႅင္္ကို္ မကၠဆီကို ျပတိုက္တြင္ ယခုထိသိမ္းဆည္း ထားပါတယ္၊ ၄င္းပလႅင္ေပၚတြင္ လူ႔အသက္ေပါင္း တစ္သိန္းေက်ာ္ကို ပူေဇာ္မွဳျပဳခဲ့သည္ဟုဆို ပါတယ္။ အိႏၵိယ သမိုင္း ကိုးကြယ္ပူေဇာ္ပသမွဳ ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း တိရစၧာန္၊လူ႔ အသက္ ေသြးတို႔ျဖင့္ ကိုးကြယ္ပူေဇာ္ပသမွဳရွိသည္ကို ဗုဒၶဘာသာစာေပမွတ္တမ္းတြင္ ေတြ႔ရွိရပါတယ္၊
ျမတ္ဗုဒၶကုိယ္တိုင္ အသက္ေသြးတို႔ျဖင့္ ပူေဇာ္ပသမွဳ အယူအဆေတြကို ဆန္႔က်င္ တြန္းလွန္ ခဲ့ပါတယ္၊ အဲဒီအယူအဆ က်င့္စဥ္ေတြဟာ အက်ဳိးတစ္စံုတရာမရွိေၾကာင္း၊ မေကာင္းမွဳတို႔သာ တိုးပြားေၾကာင္း၊ ကိုယ္၊ႏွဳတ္၊စတ္ တို႔ကို ျဖဴစင္ေအာင္ ေစာင့္ထိန္းမွသာလွ်င္ စိတ္ခ်မ္းသာျပီး ၾကီးပြားတိုးတက္မွဳကို ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အက်ယ္တ၀င့္ ေျပာေဟာေျပာခဲ့ပါတယ္။
ေနာက္ျပီး ထူးျခားတဲ့ဘာသာေရး က်င့္စဥ္တစ္ခုကား အိမ္ရွင္မတစ္ဦဟာ သူ႔မရဲ့ခင္ပြန္း ေသဆံုးသြားပါက သူႏွင့္အတူ လိုက္ေသေပးရျခင္းပင္ျဖစ္၏၊ ၄င္းက်င့္၀တ္(Sati)ဟာ အိႏၵိယ၏ အဓိက ဘာသာေရးတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ဟိႏၵဴဘာသာေရးမွ ဆင္းသက္လာတဲ့ ဘသာေရးအယူအဆ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္၊ ဒီက်င့္၀တ္ဟာ ၁၈ ရာစုေလာက္ထိ ရွင္သန္ခဲ့ပံုေပၚပါတယ္။ Jules Verne ရဲ့ Around the World in Eighty Days ဆိုတဲ့ Adventure Noble ထဲမွာ အဲဒီအေၾကာင္းေလးကို ထည့္ေရးထားတာကို သတိျပဳမိလို႔ရပါတယ္။ တစ္ျခားေနရာမ်ားႏွင့္ ႏွိဳင္းစာလွ်င္ အိႏၵိယ ဘာသာေရးသည္ မေျပာင္းလဲေသာ ေရွးရုိးစဲြ ကိုးကြယ္ယံုမွဳေတြကို သက္တမ္းရွည္ၾကာေသာ ေနရာဟု ေျပာ၍ ရႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ မွက္ေမွာက္ေခတ္ ၂၁ ရာစုမွာပင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ လူ႔အသက္ေသြးတို႔ျဖင့္ နတ္ပူေဇာ္သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ ၾကားေနရလို႔ပါUK ႏိုင္ငံ Sunday 5 March 2006 ေန႔က ထုတ္တဲ့ “guardian” Internetသတင္းစာမ်က္မွာ Indian cult kills children for goddess[2] ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ျဖစ္ရပ္မွန္ သတင္းတစ္ပုဒ္ေရးသားထားပါတယ္ Uttar Pradesh ျပည္နယ္မွာ ခေလးငယ္မ်ားကို သတ္၍ Kili နတ္သမီးကို ပူေဇာ္သည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားကို အက်ယ္တ၀င့္ေရးသားထားတာျဖစ္ပါတယ္၊ အိႏၵိယျပည္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အျဖစ္မ်ားျပီး ေ၀းလံေခါင္သီ၊ ဖြိ႔ျဖိဳးတိုးတက္မွဳ မရွိသည့္ အရပ္ေဒသေတြမွမွာ ျဖစ္ပြားေလ့ရွိသည္ဟု ဆိုထားပါတယ္။ လူ႔အသက္ကိုသတ္ျပီး လူသားမဆန္တဲ့ ဘယ္လိုပူေဇာ္ပသမွဳမ်ိဳး ကိုမဆို အိႏၵိယဥပေဒအရ တရားဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မွဳျဖစ္ျပီး ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ အေရးယူ ခံရ မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုလူသားမဆန္တဲ့ အျပဳအမူေတြကိုယာဥ္ေက်းတဲ့ လူ႔အသိုင္းကလက္ခံႏိုင္စရာ အေၾကာင္းမရွိပါ။ အဲဒီလိုျပစ္မွဳေတြ လြန္က်ဴးသူေတြကို အိႏၵိယအစိုးက ေသဒဏ္ေပး၍ အေရးယူခဲ့ဘူးပါတယ္။[3]

ဒီေန႔ေခတ္ ၂၁ ရာစုထဲမွာပင္ အဓိပ္ပါယ္မဲ့တဲ့ အယူအဆ၊ ကိုးကြယ္ပူေဇာ္ပသမွဳေတြဟာ ရွင္သန္ ေနဆဲပါ။ ေမာဟအေမွာင္မိုက္ေတြနဲ႔ အေတြးအေခၚ၊ ယံုၾကည္မွဳေတြပ်က္စီးျပီး ေလာဘ၊ေဒါသ၊ ေမာဟ တရားေတြ အားၾကီးၾကီးစိုးေနသမွ် ယဥ္ေက်းျပီး ျပည့္စံုတဲ့လူ႔အသိုင္းအ၀န္းတစ္ခုျဖစ္လာဖို႔ အလွမ္းေ၀းေနအံုးမွာပါ။
ေနတံ ေခါ သရဏံ ေခမံ၊ ေနတံ သရဏမုတၱမံ။
ေနတံ သရဏမာဂမၼ၊ သဗၺဒုကၡာ ပမုစၥတိ။
ဤ ေတာ ေတာင္ ေနရာ အထိကရသစ္ပင္စေသာ ကိုးကြယ္ရာ ဟူသမွ်ကို ကိုးကြယ္ျခင္းသည္
ေဘးကင္းေသာ ကိုးကြယ္ျခင္းမဟုတ္၊ ျမတ္ေသာ ကိုးကြယ္ျခင္း မဟုတ္၊ ဤကိုးကြယ္ရာ
ဟူသမွ်ကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ ပူေဇာ္ပသျခင္းေၾကာင့္ ဆင္းရဲဒုကၡအေပါင္းတို႔မွ မလြတ္ေျမာက္ႏုိင္။
(ဓမၼပဒ ဂါထာ၊ ၁၈၉)
စာကိုး သာရိပုတၱေထရ ႏွင့္ သဟာယကျဗာဟၼဏ၀တၳဳ၊ ဓမၼပဒ
သံကိစၥသာမေဏ၀တၳဳ၊ ဓမၼပဒ
၃၇ နတ္မင္း၊ ဦးဖိုးက်ား
http://en.wikipedia.org/

[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Human_sacrifice#cite_note-102
[2] http://www.guardian.co.uk/world/2006/mar/05/india.theobserver
[3] http://www.religionnewsblog.com/5453/death-to-those-guilty-of-human-sacrifice

2:57 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Saturday, August 13, 2011

ရခုိင္အမ်ဳိးသား သတင္းစာ ၂၀၁၁-ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ထုပ္၊ အတြဲ (၅) အမွတ္ (၅) တြင္ ေကာ့စမီြကၽြန္းမွ ရခုိင္ လူငယ္မ်ား သတင္းႏွင့္ သမုိင္းစာေပျဖန္႔ခ်ီးေရးအသင္းကုိ ေနာက္ခံထား၍ ေရးသားထားေသာရခုိင္ဧက ေဒြးရေစခ်င္ ဟူေသာ ေအဒီတာ ဘေစာတင္၏ ေဆာင္းပါးကို ဖတ္လုိက္ရသျဖင့္၊ ၄င္း ရခိုင္ဧက ေဒြမရ ဆိုေသာ စကားသည္၊ ဘာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရ သနည္း၊ မည္သူက စ၍ ေျပာဆိုခဲ့သနည္း၊ မည္သည့္ အခ်ိန္မွ စတင္ ေပၚေပါက္ လာသနည္း စသည္စသည္ အေတြးမ်ားႏွင့္အတူ၊ အမွန္ပင္ ရခိုင္ဧက ေဒြမရေတာ့ျပီးေလာ၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ ရခုိင္ဧက ေဒြမရ ျဖစ္ေနရ သနည္းဟူ၍ ေမးခြန္း ေပါင္းမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚခံစားခဲ့ရ၏။
လက္ရွိကၽြႏု္ပ္တို႔ ရခုိင္လူ႔အသိုင္းအဝုိင္းမွ အမ်ိဳးသားေရးကို စိတ္ဝင္စားသူမ်ားကုိ ေလ့လာၾကည့္ပါစုိ႔၊ လူတို႔သည္ မိမိတို႔ က်င္လည္ခဲ့ရေသာ ဘဝေပးအေျခအေနအရ စိတ္ေနစိတ္ထားႏွင့္ စိတ္ဝင္စားမူမ်ား ကြာျခားၾကေလသည္၊ တစ္ခ်ိဳ႕ က ပညာေရးကို စိတ္ဝင္စားၾကသလို၊ တစ္ခ်ိဳ႕က စီးပြားေရးဖက္ကိုသာ စိတ္ဝင္စားၾက၏၊ ထို႔အတူ တစ္ခ်ိဳ႔ကလည္း သမုိင္းဆိုင္ရာမ်ားကို စိတ္ဝင္စားၾကေလသည္၊ သို႔ေသာ္ ၄င္းပုဂၢိဳလ္တုိ႔သည္၊ စိတ္ဝင္စားမူျခင္းသာ ကြဲျပားၾကေသာ္လည္း မိမိတို႔၏ အဖရခုိင္ျပည္ၾကီးကို တိုးတက္ေစလုိေသာ တူညီေသာ ဆႏၵအာသာရွိၾကေလသည္။
၄င္းသုံးဦးတို႕သည္ တစ္ေနရာတြင္ ဆုံဆည္းၾက၍ ရခုိင္ျပည္တိုးတက္ရာ တိုးတက္ေၾကာင္းကုိ ေျပာဆိုၾကသည္ ဆိုၾကပါစုိ႔၊ ပညာေရးကို စိတ္ဝင္းစားသူသည္ ရခိုင္ျပည္ၾကီးတိုးတက္ရာ တိုးတက္ေၾကာင္းအတြက္ အဓိကလုိအပ္ သည္မွာ ပညာေရးဟု အခုိင္အမာ ေျပာဆိုပါလိမ့္မည္၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ထုိသူသည္ ပညာေရးကို စိတ္ဝင္စားေသာေၾကာင့္ ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ရေပေတာ့မည္။
ထုိနည္းတူစြာ စီးပြားေရးကို စိိတ္ဝင္စားသူသည္လည္း စီးပြားေရးသာ အဓိကဟု ေျပာဆိုျပီး၊ သမုိင္းကုိ စိတ္ဝင္ စားသူူသည္လည္း၊ လူမ်ိဳးတစ္ခုုအတြက္ သမိုင္းသည္သာ အဓိကက်၍ သမုိင္းေပ်ာက္ကြယ္လ်ွင္ လူမ်ိဳးပါ ေပ်ာက္ကြယ္ မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ဟု ဆုိကာ၊ မင္းဘာၾကီးမွ အစျပဳကာ အတီေတဗာရဏသီ ခ်ီေတာ့မည္မွာ ဧကန္မလြဲေပ။
ထုိသုိ႔ေျပာဆုိၾကရင္း ထုိပုဂၢိဳလ္သုံးဦးတို႔သည္ တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ အယူအဆမ်ားကြဲျပားကာ မည့္သူ႕ စကားကုိမွ လက္ခံၾကေတာ့မည္မဟုတ္ေပ၊ ေနာက္ထပ္၍ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးရန္လည္း ဆႏၵရွိမည္ မဟုုတ္ေတာ့ေပ၊ ဤသည္မွာ ယေန႔ေတြ႔ၾကဳံေနၾကရေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ရခိုင္လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းမွ အမ်ိဳးသားေရးကုိ စိတ္ဝင္စားသည္ဆိုေသာ (ဝါ) အဖရခိုင္ျပည္ၾကီးကုိ တိုးတက္ေစလုိၾကသည္ဆိုေသာ မ်ိဳးခ်စ္ ရခိုင္ပုဂၢိဳလ္ၾကီးမ်ားတို႕၏ လက္ေတြ႕ အျဖစ္အပ်က္မ်ား ျဖစ္ၾကေပသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိပုဂၢိဳလ္တုိ႕သည္ တကယ္ပင္ အမ်ိဳးကိုခ်စ္ၾကေပသည္၊ တကယ္ပင္အဖရခုိင္ျပည္ၾကီးကို တိုး တက္ ေစလိုၾကေပသည္။
ထုိ႔ိသုိ႔ တိုးတက္ေစလိုျခင္းဟုဆိုအပ္ေသာ တူညီေသာဆႏၵရွိပါလ်ွက္ ရခုိင္ဧက ေဒြမရ ျဖစ္ေနၾကရျခင္းသည္ အထက္က ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ သေဘာထားခ်င္းကြာျခားမူေၾကာင့္သာျဖစ္ေပသည္။
တစ္ခါက တစ္ေနရာတြင္ အကၽြႏု္ပ္ႏွင့္ လူတစ္ေယာက္ဆုံၾက၍ ရခိုင္ျပည္ၾကီးတိုးတက္ရာ တုိးတက္ေၾကာင္းကုိ စကားစျမည္း ေျပာဖူးၾကေလသည္၊ ထိုလူၾကီးသည္ကား အံ့ၾသေလာက္ေအာင္ ရခုိင္သမုိင္းကုိ ေလ့လာသိရွိထားသူ တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္အားေလ်ွာ္စြာ၊ ရခုိင္သမိုင္းအစဥ္ အဆက္မ်ားကို ေရပက္မဝင္ေအာင္ ေျပာေလေတာ့သည္၊ ထိုေန႔ အဖို႔ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔နစ္ေယာက္ ေျပာဆိုေနသည္မွာ ည ၁ နာရီထုိးသြားသည္အထိပင္ ျဖစ္ေလသည္၊ ကၽြႏု္ပ္သည္ကား သမုိင္း ကုိ စိတ္ဝင္စားသူတစ္ေယာက္ မဟုတ္ခဲ့၍ ထုိသူ သေဘာက်ေလာက္ေအာင္ ျပန္လည္ ေခ်ပေျပာဆိုႏိုင္စြမ္း မရွိခဲ့သည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ေပသည္၊ ထုိသူ၏ စိတ္ထဲတြင္ ကၽြႏု္ပ္ကို မွတ္ခ်က္ေပးသြားသည္မွာ ရခုိင္သားျဖစ္ျပီး ရခုိင္သမိုင္းကို မသိ၍ ရခုိင္ျပည္အတြက္ ဘာမွ အသုံးမဝင္ေသာ လူတစ္ေယာက္ဟု ျဖစ္ေလသည္။
ဤသို႔မွတ္ခ်က္ေပးသြားသည္မွာ ထုိသူစိိတ္ဝင္စားေသာ သမုိင္းပညာရပ္အတြက္ မွန္မည္မွာ မုခ်ျဖစ္ေပသည္၊ ရခုိင္သမုိင္းကုိ ရခုိင္းသားတုိင္းသိထားသင့္သည္မွာ လုံးဝမွန္ကန္ေသာ အယူအဆတစ္ခုအျဖစ္ အကၽြႏု္ပ္လက္ခံပါသည္၊ သုိ႔ေသာ္ ရခုိင္သားတိုင္းကား ရခုိင္သမုိင္းကုုိ သိေနၾကသည္မဟုတ္၊ မိမိတုိ႔သန္ရာသန္ရာကုိ ေလ့လာေနၾကမည္သာ ျဖစ္ေလသည္။ ဤေနရာ၌အကၽြႏု္ပ္ တစ္ခုေမးလိုသည္မွာ၊ ထို႔သုိ သမုိင္းကုိ လူတုိင္းမသိၾကျခင္းဟူေသာ အေၾကာင္းတစ္ခု တည္းေၾကာင့္ ရခုိင္ျပည္ၾကီးကုိ တုိးတက္ေအာင္ (ဝါ) လြတ္ေျမာက္ေအာင္ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေတာ့ျပီးေလာ၊ လုပ္ေဆာင္၍ မရေတာ့ျပီးေလာ။
ထိုအေျဖကို မေျဖမီ တစ္ခု တင္ျပခ်င္သည္မွာ၊ လူ႔အသုိင္းအဝုိင္းၾကီးတစ္ခု တိုးတက္ၾကီးပြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ရာ၌ သမုိင္းပညာရွင္သက္သက္ျဖင့္လည္း မျဖစ္သလုိ စီးပြားေရးသမား သက္သက္ျဖင့္လည္း ရည္ရွည္ မတည္ျမဲႏိုင္ပါ။ လူေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာျဖင့္ ေထာင့္ေပါင္းစုံမွ အလုပ္ေပါင္းစုံကုိ လုပ္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိလူအမ်ားထဲတြင္ မိမိတို႔ သန္ရာသန္ရာမ်ားကုိ စိတ္ဝင္စားသူမ်ားသာျဖစ္ၾကေပလိမ့္မည္။ သမုိင္းကို စိတ္ဝင္စားသူ သက္သက္ခ်ည္းလည္းမဟုတ္၊ ပညာေရးကို စိိတ္ဝင္စားသူ သက္သက္လည္းမဟုတ္၊ စီးပြားေရးကုိ စိတ္ဝင္စာသူခ်ည္းလညး္ သက္သက္မဟုတ္ေပ။

ပညာေရးကိုသာ စိတ္ဝင္စားသူမ်ား သက္သက္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အဖြဲ႔သည္ ပညာေရးကုိသာ လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္အား ပိုမိုေကာင္းမြန္ပါလိမ့္မည္၊ စီးပြားေရးကို စိတ္ဝင္စားသူမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အဖြဲ႔သည္၊ စီးပြားေရးကိုသာ ပိုမုိလုပ္ေဆာင္ႏိုင္အား ေကာင္းမြန္ၾကေပလိမ့္မည္၊ သမုိင္းကို စိတ္ဝင္စားသူမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အဖြဲ႔သည္ သမုိင္း ပညာရပ္ကုိ ေလ့လာရာ၌ ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကေပလိမ့္မည္။

၄င္းအဖြဲ႔ မ်ားသည္ မိမိတို႔ႏွင့္ သေဘာထားခ်င္းမတူဟု ဆိုကာ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး တစ္ဖြဲ႔ႏွင့္တစ္ဖြဲ႔ ေဝဖန္တိုက္ခုိက္ ေနသမ်ွကာလပတ္လုံး၊ ရခိုင္ဧက ေဒြမရ ဆိုေသာ စကားအတုိင္း ခရီးၾကမ္း ႏွင္ေနၾကရေပအုံးမည္။ ကုိယ္ႏွင့္မတူ ကိုယ့္ရန္သူဟု သေဘာထားကာ ျငင္းခုန္ေနျခင္းျဖင့္ ေဒြ ရလာၾက မည္ကား မဟုတ္ေပ။
အထက္က ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုိင္း တိုးတက္ေစလိုေသာ ဆႏၵအာသာ တူညီေနပါလ်ွက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ဘာ့ေၾကာင့္ ေပါင္းစပ္၍မရပဲ ျဖစ္ေနၾကရမည္နည္း၊ ဦးတည္ခ်က္တူညီေနလ်ွင္ ဝါသနာခ်င္းမတူေသာ္လည္း ေပါင္းစပ္၍ ရကုိရေစ ရမည္ဟု အကၽြႏု္ပ္အတိအလင္း အာမခံရဲပါသည္၊ တစ္ခုသာလုပ္စရာရွိသည္၊ ပညာေရးကုိ ဝါသနာထုံေသာ သူသည္ ပညာေရးျဖင့္ တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ပါ၊ စီးပြားေရးကို ဝါသနာထုံသူသည္လည္း စီးပြားေရးျဖင့္ တုိးတက္ေအာင္ လုပ္ပါ၊ ထုိ႔အတူ သမုိင္းကုိ ဝါသနာထုံေသာသူသည္လည္း သမုိင္းျဖင့္ တုိးတက္ေအာင္ လုပ္ပါ၊ ထုိ႔သို ေထာင့္ေပါင္းစုံမွ အလုပ္ေပါင္းစုံကို လုပ္မွသာလ်ွင္ တိုးတက္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အဓိကလုိအပ္သည္မွာ ဦၤးတည္ခ်က္သာ တူညီဖို႕ လိုအပ္ေပသည္၊ ဝါသနာခ်င္း တုူညီဖို႔ မလုိအပ္ေပ၊ အကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ မတူညီေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားျဖင့္ တူညီေသာ ပန္းတုိင္ဆီသို႔ ဦးတည္ေလ်ွာက္လွမ္းၾကရေပေတာ့မည္။
ေကာင္းသလိုလုိႏွင့္ ဆိုးဝါးေနေသာ အကၽြႏု္ပ္္တုိ႔၏ က်ိန္စာသင့္ စကားလုံးတစ္ခုမွာကား၊ စိတ္တူကုိယ္တူ ဟူေသာ စကားလုံးပင္ျဖစ္ေပသည္၊ အလုပ္ၾကီးၾကီးလုပ္လိုသည္ဆုိေသာ တစ္ခ်ဳိ႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ မိမိႏွင့္ စိတ္တူ ကုိယ္တူ မ်ားကုိသာ ေရြးခ်ယ္ေလ့ရွိၾက၏၊ ရွာေဖြေလ့ရွိၾက၏၊၊ ကမၻာေလာကဓာတ္ တစ္ခုလုံးကုိိပတ္၍ သင္ရွာၾကည့္ ပါေလာ၊ သင္ႏွင့္ စိတ္တူကုိယ္တူ ဘယ္နစ္ေယာက္ ေတြ႔ရွိႏိုင္မည္နည္း၊ စိတ္တူကိုယ္တူခ်င္းမွ လုပ္လုိေသာ အလုပ္ကို လုပ္မည္ဆုိပါက၊ ရြာကိုျပန္ျပီး သင့္၏ ခ်စ္လွစြာေသာ အိမ္ကဇနီးႏွင့္ စိတ္တူ ကုိယ္တူျဖစ္ေအာင္ ျပန္လည္ ၾကိဳးစား ၾကည့္အုံးေလာ။ ဆိုလိုသည္မွာ စိတ္တူကုိယ္တူ ရွာေဖြေနဖုိ႔မလုိ၊ ဦးတည္ခ်က္ တူညီေနဖို႔သာ အဓိကျဖစ္ေလသည္၊ ဦးတည္းခ်က္ တူညီေနလ်ွင္ ဝါသနာျခင္းမတူေသာ္လည္း ရခုိင္ ဧက ေဒြ ရသည္သာ။
အမွန္မွာမူ ရခုိင္ဧက ေဒြမရဆိုေသာ စကားသည္ ရခုိင္မ်ား မညီညြတ္သည္ကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ ျဖစ္ေပၚလာေသာ က်ိိန္စာသင့္ စကားလုံးတစ္ခုမဟုတ္ေပ၊ ညီညြတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ စကားစုတစ္ခုသာျဖစ္ေပသည္။ ရခုိင္ကို မလုိလားေသာ အျခားအျခားေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏၊ က်င့္စဥ္ ေဆာင္ပုဒ္တစ္ခုသာ ျဖစ္ေလသည္၊ ရခုိင္တို႔သည္ အလြန္ညီညြတ္ေသာ လူမ်ဳိးမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ တစ္ေနရာတည္းတြင္ ရခုိင္တစ္ေယာက္သာ ထားျပီး၊ နစ္ေယာက္အတူ ထားရွိပါက ေသြးစည္းညီညြတ္လွသျဖင့္၊ မိမိတိုု႔ လိုသလုိ အုပ္ခ်ဳပ္ အသုံးခ်၍ မရေသာေၾကာင့္ ရခုိင္သားျဖစ္ပါက နစ္ေယာက္အတူ မထားရ၊ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီ ေသြးခြဲ၍အုပ္ခ်ဳပ္ရမည္၊ ရခုိင္ကုုိ (ဧက) တစ္ေယာက္သာထားပါ၊ (ေဒြ) နစ္ေယာက္အတူထားရွိပါက ေသြးခြဲရခက္သျဖင့္၊ ရခုိင္ ဧက ေဒြ မရဟု စီမံခ်က္ တစ္ခု ခ်မွတ္ထားျပီး ေသြးခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း သက္သက္သာ ျဖစ္ေလသည္။
ေဆာင္းပါး

ရခုိင္ဧက ေဒြ ရေစရမည္

Posted by ရြာဦးေက်ာင္း ဆရာေတာ္  |  No comments

ရခုိင္အမ်ဳိးသား သတင္းစာ ၂၀၁၁-ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ထုပ္၊ အတြဲ (၅) အမွတ္ (၅) တြင္ ေကာ့စမီြကၽြန္းမွ ရခုိင္ လူငယ္မ်ား သတင္းႏွင့္ သမုိင္းစာေပျဖန္႔ခ်ီးေရးအသင္းကုိ ေနာက္ခံထား၍ ေရးသားထားေသာရခုိင္ဧက ေဒြးရေစခ်င္ ဟူေသာ ေအဒီတာ ဘေစာတင္၏ ေဆာင္းပါးကို ဖတ္လုိက္ရသျဖင့္၊ ၄င္း ရခိုင္ဧက ေဒြမရ ဆိုေသာ စကားသည္၊ ဘာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရ သနည္း၊ မည္သူက စ၍ ေျပာဆိုခဲ့သနည္း၊ မည္သည့္ အခ်ိန္မွ စတင္ ေပၚေပါက္ လာသနည္း စသည္စသည္ အေတြးမ်ားႏွင့္အတူ၊ အမွန္ပင္ ရခိုင္ဧက ေဒြမရေတာ့ျပီးေလာ၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ ရခုိင္ဧက ေဒြမရ ျဖစ္ေနရ သနည္းဟူ၍ ေမးခြန္း ေပါင္းမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚခံစားခဲ့ရ၏။
လက္ရွိကၽြႏု္ပ္တို႔ ရခုိင္လူ႔အသိုင္းအဝုိင္းမွ အမ်ိဳးသားေရးကို စိတ္ဝင္စားသူမ်ားကုိ ေလ့လာၾကည့္ပါစုိ႔၊ လူတို႔သည္ မိမိတို႔ က်င္လည္ခဲ့ရေသာ ဘဝေပးအေျခအေနအရ စိတ္ေနစိတ္ထားႏွင့္ စိတ္ဝင္စားမူမ်ား ကြာျခားၾကေလသည္၊ တစ္ခ်ိဳ႕ က ပညာေရးကို စိတ္ဝင္စားၾကသလို၊ တစ္ခ်ိဳ႕က စီးပြားေရးဖက္ကိုသာ စိတ္ဝင္စားၾက၏၊ ထို႔အတူ တစ္ခ်ိဳ႔ကလည္း သမုိင္းဆိုင္ရာမ်ားကို စိတ္ဝင္စားၾကေလသည္၊ သို႔ေသာ္ ၄င္းပုဂၢိဳလ္တုိ႔သည္၊ စိတ္ဝင္စားမူျခင္းသာ ကြဲျပားၾကေသာ္လည္း မိမိတို႔၏ အဖရခုိင္ျပည္ၾကီးကို တိုးတက္ေစလုိေသာ တူညီေသာ ဆႏၵအာသာရွိၾကေလသည္။
၄င္းသုံးဦးတို႕သည္ တစ္ေနရာတြင္ ဆုံဆည္းၾက၍ ရခုိင္ျပည္တိုးတက္ရာ တိုးတက္ေၾကာင္းကုိ ေျပာဆိုၾကသည္ ဆိုၾကပါစုိ႔၊ ပညာေရးကို စိတ္ဝင္းစားသူသည္ ရခိုင္ျပည္ၾကီးတိုးတက္ရာ တိုးတက္ေၾကာင္းအတြက္ အဓိကလုိအပ္ သည္မွာ ပညာေရးဟု အခုိင္အမာ ေျပာဆိုပါလိမ့္မည္၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ထုိသူသည္ ပညာေရးကို စိတ္ဝင္စားေသာေၾကာင့္ ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ရေပေတာ့မည္။
ထုိနည္းတူစြာ စီးပြားေရးကို စိိတ္ဝင္စားသူသည္လည္း စီးပြားေရးသာ အဓိကဟု ေျပာဆိုျပီး၊ သမုိင္းကုိ စိတ္ဝင္ စားသူူသည္လည္း၊ လူမ်ိဳးတစ္ခုုအတြက္ သမိုင္းသည္သာ အဓိကက်၍ သမုိင္းေပ်ာက္ကြယ္လ်ွင္ လူမ်ိဳးပါ ေပ်ာက္ကြယ္ မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ဟု ဆုိကာ၊ မင္းဘာၾကီးမွ အစျပဳကာ အတီေတဗာရဏသီ ခ်ီေတာ့မည္မွာ ဧကန္မလြဲေပ။
ထုိသုိ႔ေျပာဆုိၾကရင္း ထုိပုဂၢိဳလ္သုံးဦးတို႔သည္ တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ အယူအဆမ်ားကြဲျပားကာ မည့္သူ႕ စကားကုိမွ လက္ခံၾကေတာ့မည္မဟုတ္ေပ၊ ေနာက္ထပ္၍ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးရန္လည္း ဆႏၵရွိမည္ မဟုုတ္ေတာ့ေပ၊ ဤသည္မွာ ယေန႔ေတြ႔ၾကဳံေနၾကရေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ရခိုင္လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းမွ အမ်ိဳးသားေရးကုိ စိတ္ဝင္စားသည္ဆိုေသာ (ဝါ) အဖရခိုင္ျပည္ၾကီးကုိ တိုးတက္ေစလုိၾကသည္ဆိုေသာ မ်ိဳးခ်စ္ ရခိုင္ပုဂၢိဳလ္ၾကီးမ်ားတို႕၏ လက္ေတြ႕ အျဖစ္အပ်က္မ်ား ျဖစ္ၾကေပသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိပုဂၢိဳလ္တုိ႕သည္ တကယ္ပင္ အမ်ိဳးကိုခ်စ္ၾကေပသည္၊ တကယ္ပင္အဖရခုိင္ျပည္ၾကီးကို တိုး တက္ ေစလိုၾကေပသည္။
ထုိ႔ိသုိ႔ တိုးတက္ေစလိုျခင္းဟုဆိုအပ္ေသာ တူညီေသာဆႏၵရွိပါလ်ွက္ ရခုိင္ဧက ေဒြမရ ျဖစ္ေနၾကရျခင္းသည္ အထက္က ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ သေဘာထားခ်င္းကြာျခားမူေၾကာင့္သာျဖစ္ေပသည္။
တစ္ခါက တစ္ေနရာတြင္ အကၽြႏု္ပ္ႏွင့္ လူတစ္ေယာက္ဆုံၾက၍ ရခိုင္ျပည္ၾကီးတိုးတက္ရာ တုိးတက္ေၾကာင္းကုိ စကားစျမည္း ေျပာဖူးၾကေလသည္၊ ထိုလူၾကီးသည္ကား အံ့ၾသေလာက္ေအာင္ ရခုိင္သမုိင္းကုိ ေလ့လာသိရွိထားသူ တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္အားေလ်ွာ္စြာ၊ ရခုိင္သမိုင္းအစဥ္ အဆက္မ်ားကို ေရပက္မဝင္ေအာင္ ေျပာေလေတာ့သည္၊ ထိုေန႔ အဖို႔ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔နစ္ေယာက္ ေျပာဆိုေနသည္မွာ ည ၁ နာရီထုိးသြားသည္အထိပင္ ျဖစ္ေလသည္၊ ကၽြႏု္ပ္သည္ကား သမုိင္း ကုိ စိတ္ဝင္စားသူတစ္ေယာက္ မဟုတ္ခဲ့၍ ထုိသူ သေဘာက်ေလာက္ေအာင္ ျပန္လည္ ေခ်ပေျပာဆိုႏိုင္စြမ္း မရွိခဲ့သည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ေပသည္၊ ထုိသူ၏ စိတ္ထဲတြင္ ကၽြႏု္ပ္ကို မွတ္ခ်က္ေပးသြားသည္မွာ ရခုိင္သားျဖစ္ျပီး ရခုိင္သမိုင္းကို မသိ၍ ရခုိင္ျပည္အတြက္ ဘာမွ အသုံးမဝင္ေသာ လူတစ္ေယာက္ဟု ျဖစ္ေလသည္။
ဤသို႔မွတ္ခ်က္ေပးသြားသည္မွာ ထုိသူစိိတ္ဝင္စားေသာ သမုိင္းပညာရပ္အတြက္ မွန္မည္မွာ မုခ်ျဖစ္ေပသည္၊ ရခုိင္သမုိင္းကုိ ရခုိင္းသားတုိင္းသိထားသင့္သည္မွာ လုံးဝမွန္ကန္ေသာ အယူအဆတစ္ခုအျဖစ္ အကၽြႏု္ပ္လက္ခံပါသည္၊ သုိ႔ေသာ္ ရခုိင္သားတိုင္းကား ရခုိင္သမုိင္းကုုိ သိေနၾကသည္မဟုတ္၊ မိမိတုိ႔သန္ရာသန္ရာကုိ ေလ့လာေနၾကမည္သာ ျဖစ္ေလသည္။ ဤေနရာ၌အကၽြႏု္ပ္ တစ္ခုေမးလိုသည္မွာ၊ ထို႔သုိ သမုိင္းကုိ လူတုိင္းမသိၾကျခင္းဟူေသာ အေၾကာင္းတစ္ခု တည္းေၾကာင့္ ရခုိင္ျပည္ၾကီးကုိ တုိးတက္ေအာင္ (ဝါ) လြတ္ေျမာက္ေအာင္ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေတာ့ျပီးေလာ၊ လုပ္ေဆာင္၍ မရေတာ့ျပီးေလာ။
ထိုအေျဖကို မေျဖမီ တစ္ခု တင္ျပခ်င္သည္မွာ၊ လူ႔အသုိင္းအဝုိင္းၾကီးတစ္ခု တိုးတက္ၾကီးပြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ရာ၌ သမုိင္းပညာရွင္သက္သက္ျဖင့္လည္း မျဖစ္သလုိ စီးပြားေရးသမား သက္သက္ျဖင့္လည္း ရည္ရွည္ မတည္ျမဲႏိုင္ပါ။ လူေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာျဖင့္ ေထာင့္ေပါင္းစုံမွ အလုပ္ေပါင္းစုံကုိ လုပ္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိလူအမ်ားထဲတြင္ မိမိတို႔ သန္ရာသန္ရာမ်ားကုိ စိတ္ဝင္စားသူမ်ားသာျဖစ္ၾကေပလိမ့္မည္။ သမုိင္းကို စိတ္ဝင္စားသူ သက္သက္ခ်ည္းလည္းမဟုတ္၊ ပညာေရးကို စိိတ္ဝင္စားသူ သက္သက္လည္းမဟုတ္၊ စီးပြားေရးကုိ စိတ္ဝင္စာသူခ်ည္းလညး္ သက္သက္မဟုတ္ေပ။

ပညာေရးကိုသာ စိတ္ဝင္စားသူမ်ား သက္သက္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အဖြဲ႔သည္ ပညာေရးကုိသာ လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္အား ပိုမိုေကာင္းမြန္ပါလိမ့္မည္၊ စီးပြားေရးကို စိတ္ဝင္စားသူမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အဖြဲ႔သည္၊ စီးပြားေရးကိုသာ ပိုမုိလုပ္ေဆာင္ႏိုင္အား ေကာင္းမြန္ၾကေပလိမ့္မည္၊ သမုိင္းကို စိတ္ဝင္စားသူမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အဖြဲ႔သည္ သမုိင္း ပညာရပ္ကုိ ေလ့လာရာ၌ ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကေပလိမ့္မည္။

၄င္းအဖြဲ႔ မ်ားသည္ မိမိတို႔ႏွင့္ သေဘာထားခ်င္းမတူဟု ဆိုကာ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး တစ္ဖြဲ႔ႏွင့္တစ္ဖြဲ႔ ေဝဖန္တိုက္ခုိက္ ေနသမ်ွကာလပတ္လုံး၊ ရခိုင္ဧက ေဒြမရ ဆိုေသာ စကားအတုိင္း ခရီးၾကမ္း ႏွင္ေနၾကရေပအုံးမည္။ ကုိယ္ႏွင့္မတူ ကိုယ့္ရန္သူဟု သေဘာထားကာ ျငင္းခုန္ေနျခင္းျဖင့္ ေဒြ ရလာၾက မည္ကား မဟုတ္ေပ။
အထက္က ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုိင္း တိုးတက္ေစလိုေသာ ဆႏၵအာသာ တူညီေနပါလ်ွက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ဘာ့ေၾကာင့္ ေပါင္းစပ္၍မရပဲ ျဖစ္ေနၾကရမည္နည္း၊ ဦးတည္ခ်က္တူညီေနလ်ွင္ ဝါသနာခ်င္းမတူေသာ္လည္း ေပါင္းစပ္၍ ရကုိရေစ ရမည္ဟု အကၽြႏု္ပ္အတိအလင္း အာမခံရဲပါသည္၊ တစ္ခုသာလုပ္စရာရွိသည္၊ ပညာေရးကုိ ဝါသနာထုံေသာ သူသည္ ပညာေရးျဖင့္ တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ပါ၊ စီးပြားေရးကို ဝါသနာထုံသူသည္လည္း စီးပြားေရးျဖင့္ တုိးတက္ေအာင္ လုပ္ပါ၊ ထုိ႔အတူ သမုိင္းကုိ ဝါသနာထုံေသာသူသည္လည္း သမုိင္းျဖင့္ တုိးတက္ေအာင္ လုပ္ပါ၊ ထုိ႔သို ေထာင့္ေပါင္းစုံမွ အလုပ္ေပါင္းစုံကို လုပ္မွသာလ်ွင္ တိုးတက္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အဓိကလုိအပ္သည္မွာ ဦၤးတည္ခ်က္သာ တူညီဖို႕ လိုအပ္ေပသည္၊ ဝါသနာခ်င္း တုူညီဖို႔ မလုိအပ္ေပ၊ အကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ မတူညီေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားျဖင့္ တူညီေသာ ပန္းတုိင္ဆီသို႔ ဦးတည္ေလ်ွာက္လွမ္းၾကရေပေတာ့မည္။
ေကာင္းသလိုလုိႏွင့္ ဆိုးဝါးေနေသာ အကၽြႏု္ပ္္တုိ႔၏ က်ိန္စာသင့္ စကားလုံးတစ္ခုမွာကား၊ စိတ္တူကုိယ္တူ ဟူေသာ စကားလုံးပင္ျဖစ္ေပသည္၊ အလုပ္ၾကီးၾကီးလုပ္လိုသည္ဆုိေသာ တစ္ခ်ဳိ႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ မိမိႏွင့္ စိတ္တူ ကုိယ္တူ မ်ားကုိသာ ေရြးခ်ယ္ေလ့ရွိၾက၏၊ ရွာေဖြေလ့ရွိၾက၏၊၊ ကမၻာေလာကဓာတ္ တစ္ခုလုံးကုိိပတ္၍ သင္ရွာၾကည့္ ပါေလာ၊ သင္ႏွင့္ စိတ္တူကုိယ္တူ ဘယ္နစ္ေယာက္ ေတြ႔ရွိႏိုင္မည္နည္း၊ စိတ္တူကိုယ္တူခ်င္းမွ လုပ္လုိေသာ အလုပ္ကို လုပ္မည္ဆုိပါက၊ ရြာကိုျပန္ျပီး သင့္၏ ခ်စ္လွစြာေသာ အိမ္ကဇနီးႏွင့္ စိတ္တူ ကုိယ္တူျဖစ္ေအာင္ ျပန္လည္ ၾကိဳးစား ၾကည့္အုံးေလာ။ ဆိုလိုသည္မွာ စိတ္တူကုိယ္တူ ရွာေဖြေနဖုိ႔မလုိ၊ ဦးတည္ခ်က္ တူညီေနဖို႔သာ အဓိကျဖစ္ေလသည္၊ ဦးတည္းခ်က္ တူညီေနလ်ွင္ ဝါသနာျခင္းမတူေသာ္လည္း ရခုိင္ ဧက ေဒြ ရသည္သာ။
အမွန္မွာမူ ရခုိင္ဧက ေဒြမရဆိုေသာ စကားသည္ ရခုိင္မ်ား မညီညြတ္သည္ကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ ျဖစ္ေပၚလာေသာ က်ိိန္စာသင့္ စကားလုံးတစ္ခုမဟုတ္ေပ၊ ညီညြတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ စကားစုတစ္ခုသာျဖစ္ေပသည္။ ရခုိင္ကို မလုိလားေသာ အျခားအျခားေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏၊ က်င့္စဥ္ ေဆာင္ပုဒ္တစ္ခုသာ ျဖစ္ေလသည္၊ ရခုိင္တို႔သည္ အလြန္ညီညြတ္ေသာ လူမ်ဳိးမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ တစ္ေနရာတည္းတြင္ ရခုိင္တစ္ေယာက္သာ ထားျပီး၊ နစ္ေယာက္အတူ ထားရွိပါက ေသြးစည္းညီညြတ္လွသျဖင့္၊ မိမိတိုု႔ လိုသလုိ အုပ္ခ်ဳပ္ အသုံးခ်၍ မရေသာေၾကာင့္ ရခုိင္သားျဖစ္ပါက နစ္ေယာက္အတူ မထားရ၊ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီ ေသြးခြဲ၍အုပ္ခ်ဳပ္ရမည္၊ ရခုိင္ကုုိ (ဧက) တစ္ေယာက္သာထားပါ၊ (ေဒြ) နစ္ေယာက္အတူထားရွိပါက ေသြးခြဲရခက္သျဖင့္၊ ရခုိင္ ဧက ေဒြ မရဟု စီမံခ်က္ တစ္ခု ခ်မွတ္ထားျပီး ေသြးခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း သက္သက္သာ ျဖစ္ေလသည္။

12:38 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Saturday, August 6, 2011


မိဘမ်ားဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳမ်ားေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္အႏွံ႕ရွိ လူငယ္မ်ား၏ ပညာေရးႏွင့္ ပီျပင္ေသာ ဘ၀တစ္ခုေဖၚေဆာင္ေရးမွာ ရင္နင့္ဖြယ္ရာအတိျဖစ္ေနသည္မွာအထူးေျပာစရာပင္မလိုေတာ့ပါ၊   

ယင္းအေျခေနမ်ားကို သေဘာေပါက္၍ျမွင့္တင္ေပးလိုေသာ လူငယ္ေစတနာရွင္မ်ားသည္ ရခိုင္လူငယ္မ်ား ပညာေရးျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ရန္
လုပ္ေဆာင္မႈ

ရခိုင္မွ ပရဟိတႏွစ္ေက်ာင္းသုိ႔ ကေလးငယ္မ်ား ပညာသင္စရိတ္ ပႀကိမ္ ေငြငါးသိန္းလွဴဒါန္း

Posted by Light  |  No comments


မိဘမ်ားဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳမ်ားေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္အႏွံ႕ရွိ လူငယ္မ်ား၏ ပညာေရးႏွင့္ ပီျပင္ေသာ ဘ၀တစ္ခုေဖၚေဆာင္ေရးမွာ ရင္နင့္ဖြယ္ရာအတိျဖစ္ေနသည္မွာအထူးေျပာစရာပင္မလိုေတာ့ပါ၊   

ယင္းအေျခေနမ်ားကို သေဘာေပါက္၍ျမွင့္တင္ေပးလိုေသာ လူငယ္ေစတနာရွင္မ်ားသည္ ရခိုင္လူငယ္မ်ား ပညာေရးျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ရန္

12:42 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Friday, August 5, 2011

The Second Buddhist Council
The second Buddhist Council was took place at Valukarama Monastery near the city of Vesali approximately one hundred years after the passing away of the Buddha. Virtually all scholars agree that the second Council was a historical event and feature. The traditions regarding the second Council were confusing and ambiguous but it was agreed that the second Council was due to emerge the schism as the first time in Sangha Community; the Sthaviras (Minority) and Mahasanghika (Majority). What the Sthaviras and Mahasanghika mean is that the monks who were orthodox and were to try to keep Vinaya rules including lesser and minor rules of the training as during the lifetime of Buddha is the Sthaviras and the monks who were to try to relax a certain Vinaya rules, especially lesser and minor rules of the training is the Mahasanghika. According to Theravada pali text, Venerable Yasa, Venerable Sabbakami, Venerable Revata and Venerable Sumana presided over the council and it was celebrated with seven hundred Arahats.
The Cause of the Council
When Venerable Yasa visited Vesali, he saw that there were a lot of local monks named Vajjiputtakas living in Vesali who began to practice and follow the ten point unlawful Vinaya rules that had been laid down by the Buddha. One of the most obvious unlawful rules was that they were asking the money (gold and silver) in a great silver bowl with full water for robs of Sangha Community on full moon day while he told them that its behaviors were not allowable to Buddha. There were ten point unlawful Vinaya rules as the follow:
1. Singilonakappa, or the practice of carrying salt in a horn,
2. Dvangulakappa, or the practice of taking meals when the shadow is over two fingers broad,
3. Gamantarakappa, or the practice of going to another village and taking a second meal on the same day,
4. Avasakappa, or the observance of the Uposatha ceremonies in various place in the same parish,
5. Anumatikappa, or the obtaining of sanction for a deed after it is done,
6. Acinnakappa, or using customary practices of precedents,
7. Amathitakappa, or the drinking of buttermilk after meal,
8. Jalogim-patum or the drinking of toddy,
9. Adasakam-nisidanam, or using a rug which has no fringe,
10. Jataruparajatam, or the acceptance of gold and silver which is forbidden by rule 18 of the Nissaggiya pacittiya.
The Venerable Yasa openly declared these practices to be unlawful rules for order but on the contrary, Vijji monks pronounced the penalty of Patisaraniya-kamma upon him and later the punishment of Ukkhepainaya-kamma upon him, which meant the expulsion from the Brotherhood. After having been the sentence of excommunication from Vesali local member of monks, he went to Kausambi and sent messages to the members of Order in the Western and Southern countries respectively, inviting them to assemble and examine the rules that were practiced by Vijji monks, and to ensure the preservation of the Vinaya Rules. To settle these matters, a committee consisting of four monks from the East and four monks from the West appointed. The council, however, was presided over mainly by Venerable Yasa, Venerable Sabbakami, Venerable Revata and Venerable Sumana together with the seven hundred Arahats while the king Kalasoka of Vesali and the people gave the necessary supports to this council and it lasted eight months. The Dipavamsa mentioned that, on the other hand, the bhikkus of Vesali held another Council which was attended by ten thousand monks and it was called the Great Council, Mahasanghiti (Majority). Therefore, all scholars agree that the Second Buddhist Council was a historical event.
ဘာသာေရး

The Second Buddhist Council

Posted by အသွ်င္ေရ၀တ  |  No comments

The Second Buddhist Council
The second Buddhist Council was took place at Valukarama Monastery near the city of Vesali approximately one hundred years after the passing away of the Buddha. Virtually all scholars agree that the second Council was a historical event and feature. The traditions regarding the second Council were confusing and ambiguous but it was agreed that the second Council was due to emerge the schism as the first time in Sangha Community; the Sthaviras (Minority) and Mahasanghika (Majority). What the Sthaviras and Mahasanghika mean is that the monks who were orthodox and were to try to keep Vinaya rules including lesser and minor rules of the training as during the lifetime of Buddha is the Sthaviras and the monks who were to try to relax a certain Vinaya rules, especially lesser and minor rules of the training is the Mahasanghika. According to Theravada pali text, Venerable Yasa, Venerable Sabbakami, Venerable Revata and Venerable Sumana presided over the council and it was celebrated with seven hundred Arahats.
The Cause of the Council
When Venerable Yasa visited Vesali, he saw that there were a lot of local monks named Vajjiputtakas living in Vesali who began to practice and follow the ten point unlawful Vinaya rules that had been laid down by the Buddha. One of the most obvious unlawful rules was that they were asking the money (gold and silver) in a great silver bowl with full water for robs of Sangha Community on full moon day while he told them that its behaviors were not allowable to Buddha. There were ten point unlawful Vinaya rules as the follow:
1. Singilonakappa, or the practice of carrying salt in a horn,
2. Dvangulakappa, or the practice of taking meals when the shadow is over two fingers broad,
3. Gamantarakappa, or the practice of going to another village and taking a second meal on the same day,
4. Avasakappa, or the observance of the Uposatha ceremonies in various place in the same parish,
5. Anumatikappa, or the obtaining of sanction for a deed after it is done,
6. Acinnakappa, or using customary practices of precedents,
7. Amathitakappa, or the drinking of buttermilk after meal,
8. Jalogim-patum or the drinking of toddy,
9. Adasakam-nisidanam, or using a rug which has no fringe,
10. Jataruparajatam, or the acceptance of gold and silver which is forbidden by rule 18 of the Nissaggiya pacittiya.
The Venerable Yasa openly declared these practices to be unlawful rules for order but on the contrary, Vijji monks pronounced the penalty of Patisaraniya-kamma upon him and later the punishment of Ukkhepainaya-kamma upon him, which meant the expulsion from the Brotherhood. After having been the sentence of excommunication from Vesali local member of monks, he went to Kausambi and sent messages to the members of Order in the Western and Southern countries respectively, inviting them to assemble and examine the rules that were practiced by Vijji monks, and to ensure the preservation of the Vinaya Rules. To settle these matters, a committee consisting of four monks from the East and four monks from the West appointed. The council, however, was presided over mainly by Venerable Yasa, Venerable Sabbakami, Venerable Revata and Venerable Sumana together with the seven hundred Arahats while the king Kalasoka of Vesali and the people gave the necessary supports to this council and it lasted eight months. The Dipavamsa mentioned that, on the other hand, the bhikkus of Vesali held another Council which was attended by ten thousand monks and it was called the Great Council, Mahasanghiti (Majority). Therefore, all scholars agree that the Second Buddhist Council was a historical event.

7:52 PM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Introduction
The Teachings and Philosophy delivered by Buddha in 45 years of his lifetime for the benefiting of all living beings are called the Buddhism or Gems for those who believe in it respectfully and then the person who takes refuge in the Buddha, in the Dhamma and in the Sangha is made name of Buddhist. With this tradition concept Buddhists maintained Buddha’s teachings and protected it against from generation to generation. If we look back the background of Buddhist history, we can see the events that the devotees in Buddhism had protected Buddha’s teachings against dangers, unlawful modification, the rise of different sects and wrong views, which could arise and mix in Buddha’s teachings.
In Mahaparinibbana Sutta, which is the last words of the Buddha, the Buddha told his last words to Venerable Ananda that the discourses and the disciplines he have taught and laid down to all monks and followers, will be the teacher when he was gone. It is a very clear note that the Buddha will remain alive so long as the discourses and the disciplines are in existence. Of course, the survival of the teachings of the Buddha depends on the existence of these discourses and disciplines. On the other hand, if they disappear, the Buddha and his Teachings will also disappear. So in this case the Buddhist Councils play an important role to survive the Buddhism up to now and in this report and essay, I intend to mention how, why the Buddhist Councils are significant in Buddhist History to keep Buddha’s teachings on till present day according to the content’s titles.

The First Buddhist Council
In a short time after passing away of the Buddha the first Buddhist Council was held in Sattapani Cave Pavilion at Vebhara Mountain near the city of Rajagaja according to Theravada pali canon tradition. The detailed accounts of this council can be found in the Paccasatikkhanda section of Cullavagga of canonical Vinaya Pitaka.[1] The most venerable Mahakassapa, the questioner of Dhamma and Vinaya, presided over this council with Venerable U Pali who answered about Vinaya and Venerable Ananda who answered about Dhamma, including another 497 Arahans. While this council was celebrated at Rajagha with five hundred monks who had been selected by Sangha Community, one of the elder monks named Venerable Purana had no desire to participate in this occasion and he had just told “I have a lot of knowledge about Dhamma and Vinaya which are learnt in the lifetime of Buddha and I’ll carry on by myself that as I learn and know.” It was a surprising occurrence at the time of first Buddhist Council.
The cause of the Council
According to Theravada pali text, one day while the most venerable Mahakassapa was on his journey from Pava to Kusinara with five hundred monks, a certain Aijivaka ascetic came from Kusinara by taking the bad news the Buddha passed away seven days ago and he let venerable Mahakassapa and other his followers know about that news. On hearing that bad news, there are different effects among members of order. Some of them cried out deeply in sobs and grief and some fell down in sudden with deep lamentations but surprisingly one of them named Subbadda, who had become a monk in his old age, was overjoyed hearing that news. He made the following remarks in assembly: “enough, your reverences, don’t grieve, don’t lament, we’re well rid of this great recluse. We were worried when he said; this is allowable to you, this is not allowable to you. But now we will able to do as we like and we won’t do what we don’t like.”[2] It was the cause or reason why Venerable Mahakasspa decided to hold the first Buddhist Council when he heard the insulting words and disparagement to the Buddha’s teachings on the seventh days after demise of the Buddha.
The purpose of the council
On hearing the remarks to the Buddha from Subbhadda, the Most Venerable Mahakassapa including other monks shocked a while and Venerable Mahakassapa decided that we had to hold the Sangha Council to collect to maintain the Buddha’s teachings and to protect the teachings of Buddha from obstacles endangering the Buddha’s teaching with the following remarks: “ Come, let us, your reverences, chant Dhamma and Discipline before what is not Dhamma shines out, before what is not Discipline shines out, before those who speak what is not Dhamma become strong and those who speak what is not Discipline become strong, before those who speak Dhamma become feeble and those who speak Discipline become feeble.”[3] For this purpose of maintaining Buddha’s Teachings, Venerable Mahakassapa urged strongly the Order that we would chant and recite Dhamma and Discipline by collecting the teachings with neat way.

The beginning time and the lasting time of the Council
Precisely in three months after Buddha passed away, Venerable Mahakassapa who the most eldest and most venerable in Sangha community decided to hold the council with five hundred Arahans including Venerable U Pali, the expert in Vinaya, and Venerable Ananda, the expert in Dhamma, at Sattapani Cave near Vebbara mountain of Rajagaha city. On hearing the insulting words to Buddha’s teachings from Subbadda, Venerable Mahakassapa urged to Order to chant Dhamma and Vinaya to survive Buddha’s teachings and he asked the Order to agree that the others had not stayed at Rajagaha during rains but the participationers who had selected for Council. This council lasted seventh months to complete it; in the first month that calculated from three months after the demise of the Buddha at Kusinara, the elder monks in Community made repairs to the broken and dilapidated parts of monasteries at Rajagaha and in middle month Sangha Community assembled to discuss how to chant and recite Dhamma and Vinaya. From middle month of Sangha meeting the Council lasted seventh months to finish it.

The Strategy of the Council
Regarding the strategies of the Council there are a lot of comments to Venerable Ananda from Order. In fact, Buddha talked to Venerable Ananda at last time in Mahaparinibbana Sutta before he won’t pass away; “ Ananda, you’re clear on what I taught and you have something sceptical on my teachings taught during 45 years of my lifetime, if so, ask me right now and I’ll clear and remove your sceptic”. But Venerable Ananda didn’t say to Buddha anything and then again Buddha asked Venerable Ananda “Ananda, if Sangha Order abolishes the lesser and minor rules of training when I would pass away, I would let Order abolish and repair the lesser and minor rules of training in Vinaya. But above the same time Venerable Ananda didn’t ask the Buddha which was lesser and minor rules of training in Discipline. In this case, it became argument among Order when they assembled to celebrate the Council. Of them, some said that the lesser and minor rules of training mean the rest rules except for the four offences involving defeat and some said that it means the rest rules except for the four offences involving defeat and for the thirteen offences entailing a formal meeting of Order and so on. Eventually Venerable Mahakassapa made decision to chant and recite Dhamma and Vinaya strictly in according with the original text without any changing, addition and modification. Because he said that, if we abolish the lesser and minor rules of training and chant Dhamma and Vinaya with some changing, addition and modification, the outsiders was going to jeer and censure that the disciples of Buddha followed and practiced the rules during His lifetime that had laid down by Buddha and now they don’t train themselves in rules of training at the time after His cremation.
He told that the Order was not laying down what had not been laid down, nor it would abolish what had been laid down. We should proceed in conformity with it and according to the rules of training that had been laid down. In this way the first Buddhist Council was celebrated in according with original text without any changing, addition and modification in Dhamma and Vinaya. In this council some scholars say that there are not Abhidhamma pitaka but some say that the Abhidhamma Pitaka was including Dhamma.

The Supporter of the Council
When Sangha Order, especially Venerable Mahakassapa, made determination to hold Buddhist Council to protect from obstacles endangering of the Buddha’s teachings, there arose the questions among Order that it was where to choose to celebrate the Council and then they determined to choose Rajagaha, the capital city of Magadha Empire, where was the greatest Empire in India at that time. King Ajatasattu, the Emperor of Magadha, took refuge in Buddha, Dhamma and Sangha and believed in them with firm confidence and it was said that King Ajatasattu was the greatest one among the persons who has believed most in Buddha, Dhamma and Sangha with firm conviction and then he was the one who has achieved the firm word from Buddha that he would be a Vacceka Buddha in the future, the one who can attain the enlightenment by himself but has no idea to preach the Dhamma to others. So King Ajatasattu supported the needs for Council by making repairs the broken and dilapidated monasteries where would be stayed for participationers who had been selected to the Council. Especially King Ajatasattu built the Great Sattpani Cave at Vebbara Mountain near the city of Rajagaha that was the main building for celebration of Council and he could make the great history in Buddhist Chronicle with great supports for successful completion of first Buddhist Council.
[1] Paccasatikkhanda, Cullavagga, Vinaya Pitaka P 393
[2] Paccasatikkhanda, Cullavagga, Vinaya Pitaka P 394
[3] Paccasatikkhanda, Cullavagga, Vinaya Pitaka P 394
ဘာသာေရး

First Buddhist Council

Posted by အသွ်င္ေရ၀တ  |  No comments

Introduction
The Teachings and Philosophy delivered by Buddha in 45 years of his lifetime for the benefiting of all living beings are called the Buddhism or Gems for those who believe in it respectfully and then the person who takes refuge in the Buddha, in the Dhamma and in the Sangha is made name of Buddhist. With this tradition concept Buddhists maintained Buddha’s teachings and protected it against from generation to generation. If we look back the background of Buddhist history, we can see the events that the devotees in Buddhism had protected Buddha’s teachings against dangers, unlawful modification, the rise of different sects and wrong views, which could arise and mix in Buddha’s teachings.
In Mahaparinibbana Sutta, which is the last words of the Buddha, the Buddha told his last words to Venerable Ananda that the discourses and the disciplines he have taught and laid down to all monks and followers, will be the teacher when he was gone. It is a very clear note that the Buddha will remain alive so long as the discourses and the disciplines are in existence. Of course, the survival of the teachings of the Buddha depends on the existence of these discourses and disciplines. On the other hand, if they disappear, the Buddha and his Teachings will also disappear. So in this case the Buddhist Councils play an important role to survive the Buddhism up to now and in this report and essay, I intend to mention how, why the Buddhist Councils are significant in Buddhist History to keep Buddha’s teachings on till present day according to the content’s titles.

The First Buddhist Council
In a short time after passing away of the Buddha the first Buddhist Council was held in Sattapani Cave Pavilion at Vebhara Mountain near the city of Rajagaja according to Theravada pali canon tradition. The detailed accounts of this council can be found in the Paccasatikkhanda section of Cullavagga of canonical Vinaya Pitaka.[1] The most venerable Mahakassapa, the questioner of Dhamma and Vinaya, presided over this council with Venerable U Pali who answered about Vinaya and Venerable Ananda who answered about Dhamma, including another 497 Arahans. While this council was celebrated at Rajagha with five hundred monks who had been selected by Sangha Community, one of the elder monks named Venerable Purana had no desire to participate in this occasion and he had just told “I have a lot of knowledge about Dhamma and Vinaya which are learnt in the lifetime of Buddha and I’ll carry on by myself that as I learn and know.” It was a surprising occurrence at the time of first Buddhist Council.
The cause of the Council
According to Theravada pali text, one day while the most venerable Mahakassapa was on his journey from Pava to Kusinara with five hundred monks, a certain Aijivaka ascetic came from Kusinara by taking the bad news the Buddha passed away seven days ago and he let venerable Mahakassapa and other his followers know about that news. On hearing that bad news, there are different effects among members of order. Some of them cried out deeply in sobs and grief and some fell down in sudden with deep lamentations but surprisingly one of them named Subbadda, who had become a monk in his old age, was overjoyed hearing that news. He made the following remarks in assembly: “enough, your reverences, don’t grieve, don’t lament, we’re well rid of this great recluse. We were worried when he said; this is allowable to you, this is not allowable to you. But now we will able to do as we like and we won’t do what we don’t like.”[2] It was the cause or reason why Venerable Mahakasspa decided to hold the first Buddhist Council when he heard the insulting words and disparagement to the Buddha’s teachings on the seventh days after demise of the Buddha.
The purpose of the council
On hearing the remarks to the Buddha from Subbhadda, the Most Venerable Mahakassapa including other monks shocked a while and Venerable Mahakassapa decided that we had to hold the Sangha Council to collect to maintain the Buddha’s teachings and to protect the teachings of Buddha from obstacles endangering the Buddha’s teaching with the following remarks: “ Come, let us, your reverences, chant Dhamma and Discipline before what is not Dhamma shines out, before what is not Discipline shines out, before those who speak what is not Dhamma become strong and those who speak what is not Discipline become strong, before those who speak Dhamma become feeble and those who speak Discipline become feeble.”[3] For this purpose of maintaining Buddha’s Teachings, Venerable Mahakassapa urged strongly the Order that we would chant and recite Dhamma and Discipline by collecting the teachings with neat way.

The beginning time and the lasting time of the Council
Precisely in three months after Buddha passed away, Venerable Mahakassapa who the most eldest and most venerable in Sangha community decided to hold the council with five hundred Arahans including Venerable U Pali, the expert in Vinaya, and Venerable Ananda, the expert in Dhamma, at Sattapani Cave near Vebbara mountain of Rajagaha city. On hearing the insulting words to Buddha’s teachings from Subbadda, Venerable Mahakassapa urged to Order to chant Dhamma and Vinaya to survive Buddha’s teachings and he asked the Order to agree that the others had not stayed at Rajagaha during rains but the participationers who had selected for Council. This council lasted seventh months to complete it; in the first month that calculated from three months after the demise of the Buddha at Kusinara, the elder monks in Community made repairs to the broken and dilapidated parts of monasteries at Rajagaha and in middle month Sangha Community assembled to discuss how to chant and recite Dhamma and Vinaya. From middle month of Sangha meeting the Council lasted seventh months to finish it.

The Strategy of the Council
Regarding the strategies of the Council there are a lot of comments to Venerable Ananda from Order. In fact, Buddha talked to Venerable Ananda at last time in Mahaparinibbana Sutta before he won’t pass away; “ Ananda, you’re clear on what I taught and you have something sceptical on my teachings taught during 45 years of my lifetime, if so, ask me right now and I’ll clear and remove your sceptic”. But Venerable Ananda didn’t say to Buddha anything and then again Buddha asked Venerable Ananda “Ananda, if Sangha Order abolishes the lesser and minor rules of training when I would pass away, I would let Order abolish and repair the lesser and minor rules of training in Vinaya. But above the same time Venerable Ananda didn’t ask the Buddha which was lesser and minor rules of training in Discipline. In this case, it became argument among Order when they assembled to celebrate the Council. Of them, some said that the lesser and minor rules of training mean the rest rules except for the four offences involving defeat and some said that it means the rest rules except for the four offences involving defeat and for the thirteen offences entailing a formal meeting of Order and so on. Eventually Venerable Mahakassapa made decision to chant and recite Dhamma and Vinaya strictly in according with the original text without any changing, addition and modification. Because he said that, if we abolish the lesser and minor rules of training and chant Dhamma and Vinaya with some changing, addition and modification, the outsiders was going to jeer and censure that the disciples of Buddha followed and practiced the rules during His lifetime that had laid down by Buddha and now they don’t train themselves in rules of training at the time after His cremation.
He told that the Order was not laying down what had not been laid down, nor it would abolish what had been laid down. We should proceed in conformity with it and according to the rules of training that had been laid down. In this way the first Buddhist Council was celebrated in according with original text without any changing, addition and modification in Dhamma and Vinaya. In this council some scholars say that there are not Abhidhamma pitaka but some say that the Abhidhamma Pitaka was including Dhamma.

The Supporter of the Council
When Sangha Order, especially Venerable Mahakassapa, made determination to hold Buddhist Council to protect from obstacles endangering of the Buddha’s teachings, there arose the questions among Order that it was where to choose to celebrate the Council and then they determined to choose Rajagaha, the capital city of Magadha Empire, where was the greatest Empire in India at that time. King Ajatasattu, the Emperor of Magadha, took refuge in Buddha, Dhamma and Sangha and believed in them with firm confidence and it was said that King Ajatasattu was the greatest one among the persons who has believed most in Buddha, Dhamma and Sangha with firm conviction and then he was the one who has achieved the firm word from Buddha that he would be a Vacceka Buddha in the future, the one who can attain the enlightenment by himself but has no idea to preach the Dhamma to others. So King Ajatasattu supported the needs for Council by making repairs the broken and dilapidated monasteries where would be stayed for participationers who had been selected to the Council. Especially King Ajatasattu built the Great Sattpani Cave at Vebbara Mountain near the city of Rajagaha that was the main building for celebration of Council and he could make the great history in Buddhist Chronicle with great supports for successful completion of first Buddhist Council.
[1] Paccasatikkhanda, Cullavagga, Vinaya Pitaka P 393
[2] Paccasatikkhanda, Cullavagga, Vinaya Pitaka P 394
[3] Paccasatikkhanda, Cullavagga, Vinaya Pitaka P 394

7:47 PM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

“ပါရမီေျမာက္ေသာ အလုပ္၌ျဖစ္ေစ၊ ပါရမီမေျမာက္ေသာ အလုပ္၌ျဖစ္ေစမည္သည္႔အလုပ္၌ျဖစ္ျဖစ္ အသိဥာဏ္သည္ ဦးေဆာင္မႈက႑မွပါ၀င္ရသည္ခ်ည္းျဖစ္၏။ အသိဥာဏ္ဟူသည္ ပညာအမည္ျဖစ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ပညာသည္ အေရးၾကီး၏။” (ဆရာၾကီး ဦးေရႊေအာင္)
ယေန႔ကာလ ျမန္မာနုိင္ငံ ေနရာေဒသအသီးသီးတြင္ လူငယ္မ်ားပညာမသင္ယူနုိင္ၾကေတာ႔ေပ။ အေၾကာင္းက မိသားစု စား၀တ္ေနေရး မဖုံလုံေသာေၾကာင္႔တည္း။ အူမေတာင္႔မွ သီလေစာင္႔နိုင္သည္ဟူေသာ စကားအရ မိသားစုအတြင္း စား၀တ္ေနေရးမျပည္႔စုံလွ်င္ ပညာေရးဟူသည္ ထုိမိသားစုအတြက္ စဥ္းစားဖုိ႔အခ်ိန္မရွိေပ။ မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္မ်ား ပညာေရးက႑အားနည္းလာသည္နွင္႔အမွ် ၄င္းတုိင္းျပည္၊၄င္းလူမ်ဳိးသည္လည္း အဘက္ဘက္တြင္နိမ္႔က်လာသည္။ ေဒသတြင္းဖြံ႔ျဖဳိးတုိးတက္မႈ၊ ေဒသတြင္းလူငယ္မ်ားကုိယ္က်င္႔စာရိတၱ ေကာင္းမြန္ျပီး ရပ္ရြာေအးခ်မ္းတည္ျငိမ္မႈ စသည္မ်ားကုိ အသိဥာဏ္အမည္ရေသာ ပညာျဖင္႔သာ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ခ်ကာ တည္ေဆာက္နုိင္ေပသည္။ လူတစ္ခ်ဳိ႔ကေျပာၾကသည္။ ပညာဟူသည္ စာသင္ေက်ာင္း၊စာသင္ ခန္းမ်ားတြင္ ျပဌာန္းစာအုပ္မ်ားကုိင္လွ်က္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားကပုိ႔ခ်သင္ၾကားေပးေသာ သင္ခန္းစာမ်ားကုိက်က္ မွတ္ေနျခင္းကုိသာ ဆုိလုိသည္မဟုတ္ပါ။ မိမိကုိယ္တုိင္ေလ႔လာစူးစမ္းလုိစိတ္မွအစျပဳ၍ တကယ္လက္ေတြ႔ဘ၀ ကရရွိလာေသာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအေပၚအေျခခံကာ ကုိယ္တုိင္ေလ႔လာစူးစမ္းျခင္းသည္လည္း ပညာျဖစ္သည္ ဟုဆုိတတ္ၾကသည္။ ထုိစကားသည္မွန္ပါ၏။ သုိ႔ေသာ္လည္းအသိပညာနည္းပါး၍ အေပ်ာ္အပါးကုိသာမက္ေမာ ေသာအခ်ိန္၊ အရြယ္မေရာက္ေသးသည္႔ကေလးဘ၀တြင္ ကုိယ္တုိင္ေလ႔လာစူးစမ္းလုိျခင္းဟူသည္ လူၾကီး မ်ား၏ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္မႈ၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၏စနစ္တက်ေလ႔က်င္႔ေပးမႈမွ ျဖစ္ေပၚလာ ေသာအသိဥာဏ္မ်ဳိးျဖစ္ေပသည္။ ပင္ကုိဗီဇ(၀ါ)ပဋိသေႏၶစိတ္ကျဖစ္ေပၚလာေသာစိတ္ဓာတ္မ်ဳိး (၀ါ)အသိဥာဏ္ မ်ဳိးကားမဟုတ္ေပ။
ေဆာင္းပါး

အသိဥာဏ္ကုိ မ်ဳိးေစ႔ခ်ျခင္း

Posted by အသွ်င္ေရ၀တ  |  No comments

“ပါရမီေျမာက္ေသာ အလုပ္၌ျဖစ္ေစ၊ ပါရမီမေျမာက္ေသာ အလုပ္၌ျဖစ္ေစမည္သည္႔အလုပ္၌ျဖစ္ျဖစ္ အသိဥာဏ္သည္ ဦးေဆာင္မႈက႑မွပါ၀င္ရသည္ခ်ည္းျဖစ္၏။ အသိဥာဏ္ဟူသည္ ပညာအမည္ျဖစ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ပညာသည္ အေရးၾကီး၏။” (ဆရာၾကီး ဦးေရႊေအာင္)
ယေန႔ကာလ ျမန္မာနုိင္ငံ ေနရာေဒသအသီးသီးတြင္ လူငယ္မ်ားပညာမသင္ယူနုိင္ၾကေတာ႔ေပ။ အေၾကာင္းက မိသားစု စား၀တ္ေနေရး မဖုံလုံေသာေၾကာင္႔တည္း။ အူမေတာင္႔မွ သီလေစာင္႔နိုင္သည္ဟူေသာ စကားအရ မိသားစုအတြင္း စား၀တ္ေနေရးမျပည္႔စုံလွ်င္ ပညာေရးဟူသည္ ထုိမိသားစုအတြက္ စဥ္းစားဖုိ႔အခ်ိန္မရွိေပ။ မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္မ်ား ပညာေရးက႑အားနည္းလာသည္နွင္႔အမွ် ၄င္းတုိင္းျပည္၊၄င္းလူမ်ဳိးသည္လည္း အဘက္ဘက္တြင္နိမ္႔က်လာသည္။ ေဒသတြင္းဖြံ႔ျဖဳိးတုိးတက္မႈ၊ ေဒသတြင္းလူငယ္မ်ားကုိယ္က်င္႔စာရိတၱ ေကာင္းမြန္ျပီး ရပ္ရြာေအးခ်မ္းတည္ျငိမ္မႈ စသည္မ်ားကုိ အသိဥာဏ္အမည္ရေသာ ပညာျဖင္႔သာ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ခ်ကာ တည္ေဆာက္နုိင္ေပသည္။ လူတစ္ခ်ဳိ႔ကေျပာၾကသည္။ ပညာဟူသည္ စာသင္ေက်ာင္း၊စာသင္ ခန္းမ်ားတြင္ ျပဌာန္းစာအုပ္မ်ားကုိင္လွ်က္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားကပုိ႔ခ်သင္ၾကားေပးေသာ သင္ခန္းစာမ်ားကုိက်က္ မွတ္ေနျခင္းကုိသာ ဆုိလုိသည္မဟုတ္ပါ။ မိမိကုိယ္တုိင္ေလ႔လာစူးစမ္းလုိစိတ္မွအစျပဳ၍ တကယ္လက္ေတြ႔ဘ၀ ကရရွိလာေသာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအေပၚအေျခခံကာ ကုိယ္တုိင္ေလ႔လာစူးစမ္းျခင္းသည္လည္း ပညာျဖစ္သည္ ဟုဆုိတတ္ၾကသည္။ ထုိစကားသည္မွန္ပါ၏။ သုိ႔ေသာ္လည္းအသိပညာနည္းပါး၍ အေပ်ာ္အပါးကုိသာမက္ေမာ ေသာအခ်ိန္၊ အရြယ္မေရာက္ေသးသည္႔ကေလးဘ၀တြင္ ကုိယ္တုိင္ေလ႔လာစူးစမ္းလုိျခင္းဟူသည္ လူၾကီး မ်ား၏ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္မႈ၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၏စနစ္တက်ေလ႔က်င္႔ေပးမႈမွ ျဖစ္ေပၚလာ ေသာအသိဥာဏ္မ်ဳိးျဖစ္ေပသည္။ ပင္ကုိဗီဇ(၀ါ)ပဋိသေႏၶစိတ္ကျဖစ္ေပၚလာေသာစိတ္ဓာတ္မ်ဳိး (၀ါ)အသိဥာဏ္ မ်ဳိးကားမဟုတ္ေပ။

7:36 PM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Thursday, August 4, 2011

21/8/2011 တနဂၤေႏြေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ASMA ပညာဒါနစသင္ခန္းနွစ္ပတ္လည္နွင္႔ သင္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားစုံညီပြဲအခမ္းအနားတြင္ ASMA၏ လုပ္ေဆာင္မ်ားနွင့္ပတ္သတ္၍ လက္ကမ္းစာေစာင္တစ္ခုျပဳရန္အတြက္ ASMA၏ရည္ရြယ္ခ်က္၊ဦးတည္ခ်က္မ်ားနွင္႔အညီ
ASMA၏လုပ္ေဆာင္ခဲ့၊လုပ္ေဆာင္ျပီး၊ လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ထင္ဟပ္ေစနုိင္ေသာ ASMA၏အျမဲတမ္း ေဆာင္ပုဒ္၊လကၤာတပုဒ္လုိအပ္ေနပါသည္။
အဖြဲ႔၀င္သံဃာေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ယုံၾကည္သည္႔
အားေလ်ာ္စြာ အထက္ပါေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား
ကုိပါ၀င္ေစလွ်က္ ေဆာင္ပုဒ္၊ကဗ်ာမ်ားကုိေရးသား၍ ျပန္ၾကားေရးေမးလ္သုိ႔
ပုိ႔ေပးၾကရန္ အသိေပးပန္ၾကားအပ္ပါသည္။
ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ ကဗ်ာပုိင္ရွင္ကုိ ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္
ဆုေတာ္ေငြ (၅၀၀)ဘတ္ ဆုခ်ီျမွင့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ကဗ်ာ၊ေဆာင္ပုဒ္မ်ားကုိ
15/82011 တနလၤာေန႔ ေနာက္ဆုံးထား၍ ပုိ႔ေပးၾကရန္နွင့္ ထုိေန႔ထက္ေနာက္
မွပုိ႔ေပးလာေသာ ကဗ်ာ၊ေဆာင္ပုဒ္မ်ားကုိ လက္ခံမည္မဟုတ္ေၾကာင့္လည္း
အသိေပးအပ္ပါသည္။

ကဗ်ာအမ်ဳိးအစားမွာ "ေလးလုံးဖြဲ႔ ကဗ်ာမ်ဳိးျဖစ္ျပီး၊ အတုိးဆုံးစာေၾကာင္းေရ
ေလးေၾကာင္း၊ အရွည္ဆုံး စာေၾကာင္းေရ ရွစ္ေၾကာင္းျဖစ္ရပါမည္။
(မွတ္ခ်က္။ ASMA ၏ရည္ရြယ္ခ်က္နွင့္ဦးတည္ခ်က္မ်ားကုိမရွင္းလင္းပါက ASMA၏စည္းကမ္းမ်ား
နွင္႔ဥေပေဒမ်ားကုိ ဖတ္ရႈၾကပါရန္လည္း အၾကံျပဳတုိက္တြန္းအပ္ပါသည္)
သတင္း

ASMA ပညာဒါနစာသင္ခန္း နွစ္ပတ္လည္ လက္ကမ္း စာေစာင္အတြက္ ကဗ်ာ၊ ေဆာင္ပုဒ္မ်ား ဖိတ္ေခၚ

Posted by A.S.M.A - ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ  |  No comments

21/8/2011 တနဂၤေႏြေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ASMA ပညာဒါနစသင္ခန္းနွစ္ပတ္လည္နွင္႔ သင္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားစုံညီပြဲအခမ္းအနားတြင္ ASMA၏ လုပ္ေဆာင္မ်ားနွင့္ပတ္သတ္၍ လက္ကမ္းစာေစာင္တစ္ခုျပဳရန္အတြက္ ASMA၏ရည္ရြယ္ခ်က္၊ဦးတည္ခ်က္မ်ားနွင္႔အညီ
ASMA၏လုပ္ေဆာင္ခဲ့၊လုပ္ေဆာင္ျပီး၊ လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ထင္ဟပ္ေစနုိင္ေသာ ASMA၏အျမဲတမ္း ေဆာင္ပုဒ္၊လကၤာတပုဒ္လုိအပ္ေနပါသည္။
အဖြဲ႔၀င္သံဃာေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ယုံၾကည္သည္႔
အားေလ်ာ္စြာ အထက္ပါေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား
ကုိပါ၀င္ေစလွ်က္ ေဆာင္ပုဒ္၊ကဗ်ာမ်ားကုိေရးသား၍ ျပန္ၾကားေရးေမးလ္သုိ႔
ပုိ႔ေပးၾကရန္ အသိေပးပန္ၾကားအပ္ပါသည္။
ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ ကဗ်ာပုိင္ရွင္ကုိ ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္
ဆုေတာ္ေငြ (၅၀၀)ဘတ္ ဆုခ်ီျမွင့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ကဗ်ာ၊ေဆာင္ပုဒ္မ်ားကုိ
15/82011 တနလၤာေန႔ ေနာက္ဆုံးထား၍ ပုိ႔ေပးၾကရန္နွင့္ ထုိေန႔ထက္ေနာက္
မွပုိ႔ေပးလာေသာ ကဗ်ာ၊ေဆာင္ပုဒ္မ်ားကုိ လက္ခံမည္မဟုတ္ေၾကာင့္လည္း
အသိေပးအပ္ပါသည္။

ကဗ်ာအမ်ဳိးအစားမွာ "ေလးလုံးဖြဲ႔ ကဗ်ာမ်ဳိးျဖစ္ျပီး၊ အတုိးဆုံးစာေၾကာင္းေရ
ေလးေၾကာင္း၊ အရွည္ဆုံး စာေၾကာင္းေရ ရွစ္ေၾကာင္းျဖစ္ရပါမည္။
(မွတ္ခ်က္။ ASMA ၏ရည္ရြယ္ခ်က္နွင့္ဦးတည္ခ်က္မ်ားကုိမရွင္းလင္းပါက ASMA၏စည္းကမ္းမ်ား
နွင္႔ဥေပေဒမ်ားကုိ ဖတ္ရႈၾကပါရန္လည္း အၾကံျပဳတုိက္တြန္းအပ္ပါသည္)

3:56 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Wednesday, August 3, 2011

“အသိတရားသည္ လူတုိင္းအတြက္အေရးၾကီး၏။ ထုိအသိတရားတုိ႔တြင္ တုိင္းျပည္နွင္႔လူမ်ဳိးအက်ဳိးကုိ လုိလားမႈ အသိတရားသည္ လူသားျဖစ္စဥ္အတြက္ အလြန္အေရးၾကီး၏”
ေဒနိန္႔ကမၻာၾကီးသည္(Modern Usage)ေခတ္သစ္အသုံးစကားအရ (Globalization) ကမၻာၾကီးသည္ ကမၻာအရပ္ရပ္မွာ ျဖစ္ပ်က္နိန္ေရအျဖစ္အပ်က္တိ၊သတင္းအခ်က္အလက္တိကုိ အဆင္႔ျမင္႔ေရနည္း ပညာ(IT)တိအသုံးျပဳပနာ တစ္ခ်က္ေခ်အတြင္း သိနုိင္ျမင္နုိင္နားလည္နုိင္ေရ ကြန္ယက္စနစ္တိနန္႔ စုေပါင္းဖြဲ႔စည္းထားေရ နုိင္ငံတခု၊ကုမၼဏီတခုနွင္႔အလားသ႑ာန္တူပါသည္။ ဆုိလုိသည္မွာ ကမၻာၾကီး သည္ ကၽြန္ေတာ္ရုိ႔ထင္ထားစြာထက္ မယုံၾကည္နုိင္ေလာက္ေအာင္ တုိးတက္ေျပာင္းလဲလွ်က္ရွိသည္။ ကၽြန္ေတာ္ရုိ႔ နိန္ထုိင္ေရ (Developing Countries) ဖြ႔ံျဖဳိးတုိးတက္ေနဆဲနုိင္ငံတိ ပတ္၀န္က်င္မွာ ေတာင္ တခါတခါ ကမၻာၾကီး၏တုိးတက္ေျပာင္းလဲလာမႈတိကုိ အံ့ၾသမင္သက္မိရေရဆုိေက အေဂါင္႔ ေဂါင္႔တုိးတက္နိန္ေရ (Developed Countries) ဖြ႔ံျဖဳိးတုိးတက္ျပီးနုိင္ငံတိပတ္၀န္က်င္မွာ ကမၻာၾကီး၏ တုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈတိသည္ ကၽြန္ေတာ္ရုိ႔အတြက္ အိပ္မက္ထဲမွာျမင္နိန္ရစြာလား၊ မ်က္လွည္႔ျပနိန္စြာ လား ထင္မွတ္ရေအာင္ ၾကီးက်ယ္မည္ထင္ပါသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ ကမၻာၾကီးသည္ မယုံၾကည္နုိင္ေလာက္ ေအာင္တုိးတက္ေျပာင္းလဲလာသည္နွင္႔အမွ်အျခားတစ္ဘက္မွာလည္း ဆုတ္ယုတ္ပ်က္စီးမႈတိက တား ဆီးလို႔မရေအာင္ ေၾကာက္စရာေကာင္းနိန္ပါသည္။ ထုိအထဲတြင္ “ဘာသာစကား” ဆုတ္ယုတ္ေပ်ာက္ ကြယ္လာမႈတိသည္ မဖြံ႔ျဖဳိးမတုိးသိမ့္ေရလူမ်ဳိးအတြက္ (Genocide) လူမ်ဳိးျပဳန္းသတ္ျဖတ္ျခင္းခံနိန္ရ ေရအလား ကေကာင္းေၾကာက္စရာေကာင္းေရ အႏၱရာယ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
လူမ်ဳိးတမ်ဳိး၏ဘာသာစကားတခုသီဆုံးေပ်ာက္ကြယ္လားေက ယင္းေနာက္ကြယ္မွာ ယင္းလူမ်ဳိးတိနန္႔ ပတ္သတ္ေတ ခ်စ္စရာေကာင္းျပီး တန္ဖုိးျဖတ္မရနုိင္ေရ ဓေလ့ရုိးရာယဥ္ေက်းမွဳအမြီအနွစ္တိ၊ ေခတ္ အဆက္ဆက္ မ်ဳိးဆက္တိအမ်ားၾကီးရင္းပနာ လက္ဆင့္ကမ္းထိန္းသိမ္းလာေရ သမုိင္းရာဇ၀င္၊ အမ်ဳိး
ေဆာင္းပါး

သမုိင္းပီးတာ၀န္ဟူသည္

Posted by အသွ်င္ေရ၀တ  |  No comments

“အသိတရားသည္ လူတုိင္းအတြက္အေရးၾကီး၏။ ထုိအသိတရားတုိ႔တြင္ တုိင္းျပည္နွင္႔လူမ်ဳိးအက်ဳိးကုိ လုိလားမႈ အသိတရားသည္ လူသားျဖစ္စဥ္အတြက္ အလြန္အေရးၾကီး၏”
ေဒနိန္႔ကမၻာၾကီးသည္(Modern Usage)ေခတ္သစ္အသုံးစကားအရ (Globalization) ကမၻာၾကီးသည္ ကမၻာအရပ္ရပ္မွာ ျဖစ္ပ်က္နိန္ေရအျဖစ္အပ်က္တိ၊သတင္းအခ်က္အလက္တိကုိ အဆင္႔ျမင္႔ေရနည္း ပညာ(IT)တိအသုံးျပဳပနာ တစ္ခ်က္ေခ်အတြင္း သိနုိင္ျမင္နုိင္နားလည္နုိင္ေရ ကြန္ယက္စနစ္တိနန္႔ စုေပါင္းဖြဲ႔စည္းထားေရ နုိင္ငံတခု၊ကုမၼဏီတခုနွင္႔အလားသ႑ာန္တူပါသည္။ ဆုိလုိသည္မွာ ကမၻာၾကီး သည္ ကၽြန္ေတာ္ရုိ႔ထင္ထားစြာထက္ မယုံၾကည္နုိင္ေလာက္ေအာင္ တုိးတက္ေျပာင္းလဲလွ်က္ရွိသည္။ ကၽြန္ေတာ္ရုိ႔ နိန္ထုိင္ေရ (Developing Countries) ဖြ႔ံျဖဳိးတုိးတက္ေနဆဲနုိင္ငံတိ ပတ္၀န္က်င္မွာ ေတာင္ တခါတခါ ကမၻာၾကီး၏တုိးတက္ေျပာင္းလဲလာမႈတိကုိ အံ့ၾသမင္သက္မိရေရဆုိေက အေဂါင္႔ ေဂါင္႔တုိးတက္နိန္ေရ (Developed Countries) ဖြ႔ံျဖဳိးတုိးတက္ျပီးနုိင္ငံတိပတ္၀န္က်င္မွာ ကမၻာၾကီး၏ တုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈတိသည္ ကၽြန္ေတာ္ရုိ႔အတြက္ အိပ္မက္ထဲမွာျမင္နိန္ရစြာလား၊ မ်က္လွည္႔ျပနိန္စြာ လား ထင္မွတ္ရေအာင္ ၾကီးက်ယ္မည္ထင္ပါသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ ကမၻာၾကီးသည္ မယုံၾကည္နုိင္ေလာက္ ေအာင္တုိးတက္ေျပာင္းလဲလာသည္နွင္႔အမွ်အျခားတစ္ဘက္မွာလည္း ဆုတ္ယုတ္ပ်က္စီးမႈတိက တား ဆီးလို႔မရေအာင္ ေၾကာက္စရာေကာင္းနိန္ပါသည္။ ထုိအထဲတြင္ “ဘာသာစကား” ဆုတ္ယုတ္ေပ်ာက္ ကြယ္လာမႈတိသည္ မဖြံ႔ျဖဳိးမတုိးသိမ့္ေရလူမ်ဳိးအတြက္ (Genocide) လူမ်ဳိးျပဳန္းသတ္ျဖတ္ျခင္းခံနိန္ရ ေရအလား ကေကာင္းေၾကာက္စရာေကာင္းေရ အႏၱရာယ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
လူမ်ဳိးတမ်ဳိး၏ဘာသာစကားတခုသီဆုံးေပ်ာက္ကြယ္လားေက ယင္းေနာက္ကြယ္မွာ ယင္းလူမ်ဳိးတိနန္႔ ပတ္သတ္ေတ ခ်စ္စရာေကာင္းျပီး တန္ဖုိးျဖတ္မရနုိင္ေရ ဓေလ့ရုိးရာယဥ္ေက်းမွဳအမြီအနွစ္တိ၊ ေခတ္ အဆက္ဆက္ မ်ဳိးဆက္တိအမ်ားၾကီးရင္းပနာ လက္ဆင့္ကမ္းထိန္းသိမ္းလာေရ သမုိင္းရာဇ၀င္၊ အမ်ဳိး

9:12 PM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

ၾကည့္ရွူမူ ပမာဏ

ဆက္သြယ္ရန္

Name

Email *

Message *

မၾကာေသးမွီမွတ္တမ္း

ႏွစ္စဥ္အလိုက္မွတ္တမ္း

© 2018 A.S.M.A. Thailand Ayuttaya
.
back to top