လူ႕ဘ၀ႏွင့္ျပႆနာမ်ား

ကၽြန္ဳပ္တို႕သည္ လူသားမ်ားျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ရာစုႏွစ္တစ္ခုအလြန္က မည္သို႕မွ် ၾကံစည္ေမွ်ာ္လင့္စိတ္ကူး မထားခဲ့ေသာ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာဖြံျဖိဳးတိုးတက္မႈ႕မ်ားကို လက္၀ယ္ ပိုင္ပိုင္ ေအာင္ျမင္ရရွိခဲ့ေလၿပီ။ေခတ္သစ္ နည္းပညာမ်ားက အခ်ိန္အဟုန္ျပင္းစြာျဖင္႕ သဘာ၀တရားကို အႏိုင္ယူလွ်က္ ကၽြန္ဳပ္တို႕ဆီကိုေရာက္ရွိလို႕ေနျပီး ၊ .ထိုေခတ္သစ္ နည္းပညာမ်ား၏ အကူအညီမ်ားေၾကာင္း မ်ားစြာေသာ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကိို ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေသာ္ လည္း ေနာက္ဆံုး ေမးခြန္းက ကၽြန္ဳပ္တို႕သည္ အတိတ္က ဘုိးဘြား ဘီဘင္တို႕ ေခတ္က ကဲ႕သို ေပ်ာ္ရႊင္ၾကပါရဲ႕လား?

အေျဖကေတာ ဆန္႕က်င္ဘက္ျဖစ္ပါလိမ္႕မည္္ ၊ အမ်ိဳးသမီး မ်ားႏွင္႕ ခေလးငယ္မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ႕ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ႕၊ ဘာသာေရးႏွင္႕ လူမ်ိဳးေရး ခြဲျခားမႈ႕၊ အသားအေရာင္ ႏွင္႕ ဇာတ္ ခြဲျခားမႈ႕တို႕က အရွိန္အဟုန္း မေလွ်ာ႕ဘဲ ဆက္လက္ ရွိေနဆဲပင္ျဖစ္ပါသည္။ စင္စစ္ ရုပ္၀တၱဳပိုင္းဆိုင္ရာ သာယာမႈ႕ေနာက္သို႕ လိုက္ၾက ေသာသူမ်ားသည္ ဆင္းရဲေသာ သူမ်ားထက္ပင္ပို၍ ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ၾကရ ႏိုင္သည္။ ယေန႕ေခတ္သစ္ကမၻာၾကီးတြင္ရင္ဆိုင္ေတြ႕ၾကံဳေနၾကရေသာ
ျပႆနာမ်ားမွာ စိတ္ဖိစီးမႈ႕၊ အထီးက်န္မႈ႕ကဲ႕သို႕ေသာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာေရာဂါတို႕သည္ အေရးပါေသာအဓိကျပႆနာ တစ္ရပ္ ျဖစ္ေနပါသည္ ။ ထိုကဲ့သို႕ေသာ ျပႆနာမ်ားအတြက္ မည္သူ႕မွာတာ၀န္ရွိပါသနည္း?

လူသားမ်ား၏ ဖြံျဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ အဓိကက်ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊သိပၸံပညာရွင္မ်ား ၊ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင္႕ စီးပြါးေရးသမားမ်ား အသံေကာင္းဟစ္ ေနၾကသည္မွာ “တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းလာဖို႕အတြက္ ေဆြးေႏြးေနပါသည္္အေျဖရွာေနပါသည္္“ ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။သို႕ေသာ္လည္း`ဤဆိုးက်ိဳးမ်ား၏ အျပစ္တင္ျခင္းကို မည္သူမ်ားက မွ်ေ၀ခံစားရမည္နည္း? ကၽြန္ဳပ္ယံုၾကည္သည္မွာ အားလံုးမွာညီတူညီမွ်တာ၀န္ရွိၾကသည္။ ကၽြန္ဳပ္တို႕ မိမိကိုယ္မိမိ ရိုးသားစြာဖြင္႕ဟ၀န္းခံရမည္ဆိုလွ်င္္၊ ကၽြန္ဳပ္တို႕အားလံုးသည္ တစ္ျခားေသာ လူသားမ်ား၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္႕ေပ်ာ္ရႊင္မႈ႕အတြက္ တာ၀န္ကုိယ္စီးရွိၾကပါသည္္။ ဥပမာ လူသားမ်ား၏ ကာမဂုဏ္အားရံုးခံစားမႈ႕ ဆိုင္ရာ အတြက္ တရားမမွ်တေသာလုပ္ရပ္မ်ား၊ အာဏာႏွင္႕ ေငြအတြက္ မတရားေသာနည္းျဖင္႕ ေဒၚလာသန္းေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာေသာကုန္ထုတ္မႈ႕မ်ား ကို ဤကာမဂုဏ္ကိစၥမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳေနေသာ ေလာဘ ။ သည္ ျဖစ္ထြန္းမႈ႕မ်ားသည္ လူငယ္ႏွင္႕ကေလးသူငယ္မ်ားအား သားေကာင္းဘ၀သို႕ က်ေရာက္ေစပါသည္။ ကမၻာ့ သမိုင္းမွာ ေရွးတုန္းက မရွိခဲ့ဖူးေသာ မေကာင္းေသာ္ဆိုးက်ိဳးမ်ား တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ား၊ လိမ္လည္မႈ႕မ်ား လူသားမ်ားအၾကားမွာပဋိပကၡမ်ားသည္ လူသားမ်ား၏ ဆႏၵေၾကာင္းပင္ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ဳပ္တို႕မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေနေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ ကၽြန္ဳပ္တို႕ ကိုယ္ပိုင္ဘ၀၊ အိမ္တြင္း၊ အလုပ္တြင္းသာမကဲ တစ္ကမၻာလံုးအတိုင္းအတာထိျဖစ္ပါသည္ ။

ဆူပူေသာင္းက်န္းမေအးခ်မ္းမွဳမွ ျဖစ္လာေသာ ေၾကာင့္ၾက ပူပန္မွဳ ႏွင့္ ေၾကာက္ရြံ႕မွဳ တို႕သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕ကာယစိတၱာႏွစ္ျဖာ က်န္းမာ ခ်မ္းသာမွဳတို႕အေပၚ ျပႆနာျဖစ္သည္သာမက ယိုယြင္းပ်က္စီးေစမွဳလည္း ျဖစ္ၾကပါသည္။
တဏွာသည္သူတို႕အနားမွာရွိေသာ အရာအားလံုးကို စိုးမိုျပီး လူသားမ်ားသည္ ကမၻာမွာ ေၾကာက္စရာအေကာင္းဆံုးသတၱ၀ါ တစ္ေကာင္းအျဖစ္ေရာက္ရွိလာခဲ႕သည္။ ဤနည္းျဖင္႕လူသားမ်ားသည္ စိတ္ခ်မ္းသာ မႈ႕ကိုစြန္႕လႊတ္လွ်က္ အာဏာႏွင္႕ ရုပ္၀တၱဳဆိုင္ရာျပည္႕စံုမႈ႕သို႕သာအငမ္းမရလိုက္ပါေနၾကေတာသည္။

ကၽြန္ဳပ္တို႕ယေန႕ေတြ႕ၾကံဳရင္ဆိုင္ေနၾကရေသာ ျပႆနာ၏အေျခခံမွာကိုယ္က်င္႕တရား ပ်က္ျပားလာမႈ႕ႏွင္႕ ပညာကို မွားယြင္းေသာစြာအသံုးခ်မႈ႕ ပင္ျဖစ္ပါသည္။ သိပၸံႏွင့္ နည္း ပညာမ်ားက အံ့မခန္း တီထြင္ၾကံဆမႈ႕အသစ္ မ်ားြကို ထုတ္လုပ္ေနေသာ္လည္း ကမၻာၾကီး သည္ လံုျခံဳမႈ႕ႏွင္႕ ျငိမ္းခ်မ္းမႈ႕ကင္းမဲ႕ေနဆဲရွိေသးသည္။ တကယ္ေတာ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ မ်ားကပင္လူဘ၀ကိုေရွ႕ကႏွင္႕စာလွ်င္ ပို၍လံုျခံဳမႈ႕မရွိေအာင္ျပဳလုပ္ေနဘိသကဲ႕သို႕ ျဖစ္ေခ်သည္။
ကၽြန္ဳပ္တို႕လက္ရွိရင္ဆိုင္ေတြ႕ၾကံဳေနၾကရေသာ ျပႆနာတြင္ ကိုယ္က်င္႕တရားပိုင္ဆိုင္ရာ သာ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမလာလွ်င္လူေလာကၾကီးသည္ အႏၱရာယ္မ်ားၾကားမွာ ပင္ပန္းရံုမွလြဲ၍ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္႕ လံုျခံဳမႈအတြက္ကေတာ အလွမ္းေေ၀းေနဆဲပင္ျဖစ္ပါလိမ္႕မည္ ။

မွတ္ခ်က္ ။ ဆရာေတာ္ေကသိရီဓမၼာနႏၵ၏ Human life and problems ေဆာင္ပါးအားစာေရးသူအျမင္ျဖင္႕ဆီေလွ်ာ္သလိုဘာသာျပန္ဆိုထားပါသည္ ။
အရွင္ေခမာ၀ံသ မဟီေဒါတကၠသိုလ္ (ထိုင္းႏိုင္ငံ)
Share on Google Plus

About မင္းခိုင္ဇံ(ဘန္ေကာက္)

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Post a Comment