ဤ Websiteသည္ ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၏ တရားဝင္website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ It is an official website of Arakan Student Monks Association (A.S.M.A), Thailand.

Thursday, March 31, 2011

မခြဲျခားစီခ်င္

Posted by thadawa  |  No comments

ရုိးမသက္သီ လျခမ္းၿမီက
ဇာနီမြီးဖြား ရႊီခုိင္သားရုိ႕
ေလးရပ္နဒီ ျမစ္ရီျခားလုိ႔
၀တီေလးရပ္ ေခတ္ျခားေကလည္း
မ်ဳိးအမည္မွာ ရခုိင္ပါေ၀။
နယ္ၿမီက၀ီး ရီကာဆီးလည္း
သြီးခ်င္းဒါေလ႔ နီးစပ္ကတ္မယ္။

အနိန္က၀ီး နိန္ရာ၀ီလည္း
မ်ဳိးအခ်င္းခ်င္း ဆက္စပ္ကတ္မယ္။
စကားလီသံ ကြဲျပားနီလည္း
မ်ဳိးခ်စ္စိတ္နန္႔ နားလည္ကတ္မယ္။
ရခုိင္ ခ်င္း ေခ်ာင္း ခမီး မရမာ
သက္ တိရာေ၀ ေအသူရုိ႕က
စသည္အေျပာ ယင္းစကားကုိ
ခြဲျခားစိတ္ထား ယင္းသေဘာကုိ
ပုိင္းျခားဆက္ဆံ ယင္းအႀကံကုိ
ေရွာင္ရွားပါလီ ခ်စ္မိတ္ဆြီရုိ႕
တားျမစ္ပါလီ ေျပာဆုိသူကုိ… လုိ႔
တုိက္တြန္းလုိက္ပါယင္႔…
မိန္းမေယက်္ား မခြဲျခားဘဲ
သူ႔ရြာ ကုိယ္႔ရြာ မခြဲျခားဘဲ
စည္းလီညီလီ ေအာင္ပြဲဆီ
စည္လုံးညီမွ ေအာင္ပြဲရ
ငရုိ႕ေမွ်ာ္မွန္း ငရုိ႕လမ္းကုိ
ညီညြတ္မွဳကုိ သက္သီတည္ဗ်ာယ္
ေလွ်ာက္လွမ္းကတ္ေမ မျပတ္တမ္း……………….။
ရကၡ၀ံသ
http://uritmree.blogspot.com/2011/02/blog-post_27.html#more

6:44 PM Share:
ျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံ

Postတင္ျခင္းပတ္သက္ျပီး အၾကံျပဳျခင္း၊Postေပးပုိ႕ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးလိုျခင္း ရွိလာပါက ေအာက္က Messenger ကေနေပးပို႕နိုင္ပါတယ္။ Messenger

0 မွတ္ခ်က္တိ:

ၾကည့္ရွူမူ ပမာဏ

ဆက္သြယ္ရန္

Name

Email *

Message *

မၾကာေသးမွီမွတ္တမ္း

© 2018 A.S.M.A. Thailand Ayuttaya
.
back to top