ဤ Websiteသည္ ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၏ တရားဝင္website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ It is an official website of Arakan Student Monks Association (A.S.M.A), Thailand.

Tuesday, May 31, 2011


ရခိုင္ျပည္၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕၊ သႏၱာၿမီအဖိုးအေဘာင္ဓမၼရိပ္သာ၌ ဂီရိအမည္႐ွိ ဆိုင္ကလုန္း မုန္းတိုင္းေၾကာင္း ပ်က္စီးသြားေသာ အေဆာင္တို႔မွာ သြပ္ (သံျဖဴ)၊ ဓနိ ဝယ္ရန္အတြက္၊ ၂၀၁၀ ခု၊ ႏိုင္ဝင္ဘာလ (၁၁) ရက္ေန႔၊ ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔(ထိုင္းႏိုင္ငံ)မွ အေလွဴေတာ္ေငြ (၁) သိန္းက်ပ္ကို ေစတနာသဒၶါတရားထက္သန္စြာျဖင့္လွဴ
ဒါန္းခဲ့ပါသည္။

အလွဴ႐ွင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔(ထိုင္းႏိုင္ငံ) တို႔အား သႏၱာၿမီအဖိုးအေဘာင္ဓမၼရိပ္သာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္႐ွိပါေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။ ဆက္လက္ဖတ္႐ႈပါရန္>>>>
--
.........................
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး
သႏၱာၿမီ အဖိုးအေဘာင္ဓမၼရိပ္သာ
တိုးခ်ဲ႕(၅)လမ္း၊ တိုးခ်ဲ႕ရပ္ကြက္
ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕၊ ရခိုင္ျပည္
HP: +95 (0)949650228
သတင္း

ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔(ထိုင္း)အား အထူး ေက်းဇူးတင္႐ွိပါေၾကာင္း

Posted by A.S.M.S ျပန္ၾကားေရး  |  No comments


ရခိုင္ျပည္၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕၊ သႏၱာၿမီအဖိုးအေဘာင္ဓမၼရိပ္သာ၌ ဂီရိအမည္႐ွိ ဆိုင္ကလုန္း မုန္းတိုင္းေၾကာင္း ပ်က္စီးသြားေသာ အေဆာင္တို႔မွာ သြပ္ (သံျဖဴ)၊ ဓနိ ဝယ္ရန္အတြက္၊ ၂၀၁၀ ခု၊ ႏိုင္ဝင္ဘာလ (၁၁) ရက္ေန႔၊ ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔(ထိုင္းႏိုင္ငံ)မွ အေလွဴေတာ္ေငြ (၁) သိန္းက်ပ္ကို ေစတနာသဒၶါတရားထက္သန္စြာျဖင့္လွဴ
ဒါန္းခဲ့ပါသည္။

အလွဴ႐ွင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔(ထိုင္းႏိုင္ငံ) တို႔အား သႏၱာၿမီအဖိုးအေဘာင္ဓမၼရိပ္သာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္႐ွိပါေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။ ဆက္လက္ဖတ္႐ႈပါရန္>>>>
--
.........................
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး
သႏၱာၿမီ အဖိုးအေဘာင္ဓမၼရိပ္သာ
တိုးခ်ဲ႕(၅)လမ္း၊ တိုးခ်ဲ႕ရပ္ကြက္
ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕၊ ရခိုင္ျပည္
HP: +95 (0)949650228

8:59 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:


ASMA အဖြဲ႔၀င္အသွ်င္သူျမတ္ရုိ႔ဘုရား။

အဖြဲ႔၀င္ေလွ်ာက္လႊာတြင္ ဓာတ္ပုံႏွင္႔တကြေဖာင္ျဖည္႔၍ ေဒအီးေမးလ္သုိ႔ Scanဖတ္လုိ႔ျဖစ္စီ၊ လူကုိယ္တုိင္လာေရာက္၍
ျပန္ၾကားေရးဆရာေတာ္ အရွင္ေရ၀တသုိ႔ျဖစ္စီ ပုိ႔ပီးၾကပါရန္ အေလးအနက္ ထပ္မံပန္ၾကားအသိပီးေလွ်ာက္ထား
အပ္ပါေရ
အသွ်င္ျမတ္ရုိ႔ဘုရား။
သတင္း

အသိပီးေလွ်ာက္ထားပန္ၾကားလႊာ

Posted by A.S.M.S ျပန္ၾကားေရး  |  No comments


ASMA အဖြဲ႔၀င္အသွ်င္သူျမတ္ရုိ႔ဘုရား။

အဖြဲ႔၀င္ေလွ်ာက္လႊာတြင္ ဓာတ္ပုံႏွင္႔တကြေဖာင္ျဖည္႔၍ ေဒအီးေမးလ္သုိ႔ Scanဖတ္လုိ႔ျဖစ္စီ၊ လူကုိယ္တုိင္လာေရာက္၍
ျပန္ၾကားေရးဆရာေတာ္ အရွင္ေရ၀တသုိ႔ျဖစ္စီ ပုိ႔ပီးၾကပါရန္ အေလးအနက္ ထပ္မံပန္ၾကားအသိပီးေလွ်ာက္ထား
အပ္ပါေရ
အသွ်င္ျမတ္ရုိ႔ဘုရား။

8:29 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Monday, May 30, 2011ASMA(ရခုိင္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔) ၏ ၆ လပတ္အစည္းအေ၀းနွင္႔ ေကာ္မတီ၀င္လူၾကီးမ်ား
ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ပြဲ အခမ္းအနား အမွတ္တရ ဓာတ္ပုံမ်ား
Posted by Picasa
သတင္း

ASMA ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔၀င္မ်ား

Posted by A.S.M.S ျပန္ၾကားေရး  |  No commentsASMA(ရခုိင္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔) ၏ ၆ လပတ္အစည္းအေ၀းနွင္႔ ေကာ္မတီ၀င္လူၾကီးမ်ား
ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ပြဲ အခမ္းအနား အမွတ္တရ ဓာတ္ပုံမ်ား
Posted by Picasa

3:14 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Friday, May 27, 2011

Buddhism is a path of practice and spiritual development, providing a person with insight into the true nature of life. Buddhist practices, such as meditation, serve as the means of changing oneself, in order to develop the qualities of awareness, kindness, and wisdom. Buddhism is not about teaching or learning, but about experiencing.

Buddhist ideology does not advocate the practice of worshipping God in a physical form. Hence, quite often, it is not really seen as a religion in the normal sense. The basic tenets of Buddhist teaching are straightforward and practical - nothing is fixed or permanent; actions have consequences; change is possible. It teaches practical methods, such as meditation, which enable people to realize and utilize its teachings in order to transform their experience. They are taught to be fully responsible for their lives and to develop the qualities of wisdom and compassion.

There are over 360 million followers of Buddhism in the world. Even though they follow different forms of Buddhism, their traditions are characterized by the same values of non-violence, lack of dogma, tolerance of differences, and, usually, by the practice of meditation.

MEDITATION
Meditation is at the heart of the Buddhist way of life. It basically helps you in to attain a higher level of consciousness. We first learn to identify our negative mental state known as 'delusion', and then develop peaceful and positive mental state or 'virtuous mind'.

We overcome our delusions by becoming familiar with our virtuous mind. Later, we have to maintain the virtuous minds we have developed and use our wisdom to solve the problems of daily life. As our mind becomes more positive, our actions become more constructive and our experience of life becomes more satisfying and beneficial to others.

Anyone can learn basic meditation techniques and experience great benefits. However, the progress beyond basic meditation requires faith in the Three Jewels - Buddha, Dharma and Sangha. It is usually seen that this develops naturally as people experience the benefits of their meditation practice.

THE SPIRITUAL PATH
The teachings of Buddha reveal a step-by-step path to lasting happiness. By following this path, anyone can gradually transform his or her mind from its present confused and self-centered state to the blissful mind of a Buddha.

It is said that: "Every living being has the potential to become a Buddha, someone who has completely purified his or her mind of all faults and limitations and has brought all good qualities to perfection. Our mind is like a cloudy sky, in essence clear and pure but overcast by the clouds of delusions. "

Just as the thickest clouds eventually disperse, even the heaviest delusions can be removed from our mind. Delusions such as hatred, greed, and ignorance are not an intrinsic part of the mind. If we apply the appropriate methods, they can be completely eliminated and we will experience the supreme happiness of full enlightenment.

After attaining enlightenment, we will have all the necessary qualities - universal love and compassion, omniscient wisdom and boundless spiritual power - to lead all living beings to the same exalted state. This is the ultimate aim of Mahayana Buddhism.

India, being the birthplace of Gautam Buddha, figures as one of the most important places in Buddhism.
Ref:http://www.buddhist-temples.com/buddhist-religion.html
ဘာသာေရး

Buddhist Religion

Posted by thadawa  |  No comments

Buddhism is a path of practice and spiritual development, providing a person with insight into the true nature of life. Buddhist practices, such as meditation, serve as the means of changing oneself, in order to develop the qualities of awareness, kindness, and wisdom. Buddhism is not about teaching or learning, but about experiencing.

Buddhist ideology does not advocate the practice of worshipping God in a physical form. Hence, quite often, it is not really seen as a religion in the normal sense. The basic tenets of Buddhist teaching are straightforward and practical - nothing is fixed or permanent; actions have consequences; change is possible. It teaches practical methods, such as meditation, which enable people to realize and utilize its teachings in order to transform their experience. They are taught to be fully responsible for their lives and to develop the qualities of wisdom and compassion.

There are over 360 million followers of Buddhism in the world. Even though they follow different forms of Buddhism, their traditions are characterized by the same values of non-violence, lack of dogma, tolerance of differences, and, usually, by the practice of meditation.

MEDITATION
Meditation is at the heart of the Buddhist way of life. It basically helps you in to attain a higher level of consciousness. We first learn to identify our negative mental state known as 'delusion', and then develop peaceful and positive mental state or 'virtuous mind'.

We overcome our delusions by becoming familiar with our virtuous mind. Later, we have to maintain the virtuous minds we have developed and use our wisdom to solve the problems of daily life. As our mind becomes more positive, our actions become more constructive and our experience of life becomes more satisfying and beneficial to others.

Anyone can learn basic meditation techniques and experience great benefits. However, the progress beyond basic meditation requires faith in the Three Jewels - Buddha, Dharma and Sangha. It is usually seen that this develops naturally as people experience the benefits of their meditation practice.

THE SPIRITUAL PATH
The teachings of Buddha reveal a step-by-step path to lasting happiness. By following this path, anyone can gradually transform his or her mind from its present confused and self-centered state to the blissful mind of a Buddha.

It is said that: "Every living being has the potential to become a Buddha, someone who has completely purified his or her mind of all faults and limitations and has brought all good qualities to perfection. Our mind is like a cloudy sky, in essence clear and pure but overcast by the clouds of delusions. "

Just as the thickest clouds eventually disperse, even the heaviest delusions can be removed from our mind. Delusions such as hatred, greed, and ignorance are not an intrinsic part of the mind. If we apply the appropriate methods, they can be completely eliminated and we will experience the supreme happiness of full enlightenment.

After attaining enlightenment, we will have all the necessary qualities - universal love and compassion, omniscient wisdom and boundless spiritual power - to lead all living beings to the same exalted state. This is the ultimate aim of Mahayana Buddhism.

India, being the birthplace of Gautam Buddha, figures as one of the most important places in Buddhism.
Ref:http://www.buddhist-temples.com/buddhist-religion.html

8:15 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

The word 'Buddha' is a title and not a name in itself. It means 'one who is awake' (in the sense of having 'woken up to reality'). The title was given to Siddhartha Gautama, who was born in Lumbini (Nepal), approximately 2,500 years ago. He did not claim to be a God and he has never been regarded as such by Buddhists. He was a human being who became Enlightened, understanding life in the deepest way possible.

Gautam BuddhaSiddhartha was born into the royal family of a small kingdom, on the Indian-Nepalese border. According to the traditional story, he had a cloistered upbringing, but was jolted out of complacency when he encountered the harsh realities of life, such as old age, sickness and death.

He left His home in search of the real meaning of life. He practiced meditation under various teachers and then took to asceticism. The rigorous asceticism that He followed virtually led Him to the verge of death. But, true understanding seemed as far away to Him as ever and eventually, He abandoned this path. He sat down beneath a pipal tree and vowed that "flesh may wither, blood may dry up, but I shall not rise from this spot until Enlightenment has been won". After forty days, the Buddha finally attained Enlightenment.

Buddhists believe that He attained a state of being that goes beyond anything else in the world. If normal experience is based on conditions - upbringing, psychology, opinions, perceptions, and so on - Enlightenment is Unconditioned. It was a state in which the Buddha gained insight into the deepest workings of life and therefore, into the cause of human suffering, the problem that had set Him on His spiritual quest in the first place.

During the remaining 45 years of His life, he traveled through much of northern India, teaching the way to Enlightenment to others. The teaching is known as the Buddha-dharma - 'the teaching of the Enlightened One', in the East. Traveling from place to place, the Buddha taught numerous disciples, who gained Enlightenment in their own right. They, in turn, taught others and in this way, an unbroken chain of teaching has continued, right down to the present day.

The Buddha was not God and neither did He make any claim to divinity. He was a human being who, through tremendous efforts, transformed Himself. Buddhists see him as an ideal and a guide, who can lead them to Enlightenment.
Ref: http://www.buddhist-temples.com/gautam-buddha.html
ဘာသာေရး

Gautam Buddha - The Originator of Buddhism

Posted by thadawa  |  No comments

The word 'Buddha' is a title and not a name in itself. It means 'one who is awake' (in the sense of having 'woken up to reality'). The title was given to Siddhartha Gautama, who was born in Lumbini (Nepal), approximately 2,500 years ago. He did not claim to be a God and he has never been regarded as such by Buddhists. He was a human being who became Enlightened, understanding life in the deepest way possible.

Gautam BuddhaSiddhartha was born into the royal family of a small kingdom, on the Indian-Nepalese border. According to the traditional story, he had a cloistered upbringing, but was jolted out of complacency when he encountered the harsh realities of life, such as old age, sickness and death.

He left His home in search of the real meaning of life. He practiced meditation under various teachers and then took to asceticism. The rigorous asceticism that He followed virtually led Him to the verge of death. But, true understanding seemed as far away to Him as ever and eventually, He abandoned this path. He sat down beneath a pipal tree and vowed that "flesh may wither, blood may dry up, but I shall not rise from this spot until Enlightenment has been won". After forty days, the Buddha finally attained Enlightenment.

Buddhists believe that He attained a state of being that goes beyond anything else in the world. If normal experience is based on conditions - upbringing, psychology, opinions, perceptions, and so on - Enlightenment is Unconditioned. It was a state in which the Buddha gained insight into the deepest workings of life and therefore, into the cause of human suffering, the problem that had set Him on His spiritual quest in the first place.

During the remaining 45 years of His life, he traveled through much of northern India, teaching the way to Enlightenment to others. The teaching is known as the Buddha-dharma - 'the teaching of the Enlightened One', in the East. Traveling from place to place, the Buddha taught numerous disciples, who gained Enlightenment in their own right. They, in turn, taught others and in this way, an unbroken chain of teaching has continued, right down to the present day.

The Buddha was not God and neither did He make any claim to divinity. He was a human being who, through tremendous efforts, transformed Himself. Buddhists see him as an ideal and a guide, who can lead them to Enlightenment.
Ref: http://www.buddhist-temples.com/gautam-buddha.html

8:02 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Sunday, May 22, 20114/4/2011 ေန႔ မဟာခ်ဳိင္ တလာကုန္း ဂုံးတံတား
ေအာက္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ႔ေသာ ယဥ္တုိက္မႈ၌ ေသဆုံး
ထိခုိက္ဒဏ္ရာရခဲ႔ၾကေသာ ထုိင္းနုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာ
အလုပ္သမားမ်ားအား ASMA(ရခုိင္ေက်ာင္းသား
ရဟန္းေတာ္မ်ား) အဖြဲ႔မွကုိယ္တုိင္ကုိယ္
က်ပါ၀င္ကူညီ၍ အလွဴေငြ ဘတ္ ၆၀၀၀ကုိ လွဴဒါန္း
ေပးခဲ႔ပါသည္။
ထုိ႔ေနာက္ ေစတနာရွင္အဖြဲ႔အသီးသီးတုိ႔ကုိလည္း
MSMO(ျမန္မာေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ား)MWRN
(ေရြ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားအခြင္႔အေရးကြန္ယက္) အဖဲြ႔
မ်ားနွင္႔ အတူ တုိက္တြန္းနဳိးေဆာ္၍ ကူညီေဆာင္ရြက္
ေပးခဲ႔ၾကပါသည္။
Posted by Picasa
သတင္း

ASMA နာေရး ကူညီေဆာင္ရြက္ခ်က္ မွတ္တမ္း

Posted by A.S.M.S ျပန္ၾကားေရး  |  No comments4/4/2011 ေန႔ မဟာခ်ဳိင္ တလာကုန္း ဂုံးတံတား
ေအာက္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ႔ေသာ ယဥ္တုိက္မႈ၌ ေသဆုံး
ထိခုိက္ဒဏ္ရာရခဲ႔ၾကေသာ ထုိင္းနုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာ
အလုပ္သမားမ်ားအား ASMA(ရခုိင္ေက်ာင္းသား
ရဟန္းေတာ္မ်ား) အဖြဲ႔မွကုိယ္တုိင္ကုိယ္
က်ပါ၀င္ကူညီ၍ အလွဴေငြ ဘတ္ ၆၀၀၀ကုိ လွဴဒါန္း
ေပးခဲ႔ပါသည္။
ထုိ႔ေနာက္ ေစတနာရွင္အဖြဲ႔အသီးသီးတုိ႔ကုိလည္း
MSMO(ျမန္မာေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ား)MWRN
(ေရြ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားအခြင္႔အေရးကြန္ယက္) အဖဲြ႔
မ်ားနွင္႔ အတူ တုိက္တြန္းနဳိးေဆာ္၍ ကူညီေဆာင္ရြက္
ေပးခဲ႔ၾကပါသည္။
Posted by Picasa

4:28 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

ASMA အဖြဲ႔၀င္ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ရုိေသေလးစားစြာေလွ်ာက္ထား
ပန္ၾကားအပ္ပါသည္ဘုရား။
လြန္ခဲ႔ေသာ နွစ္ပတ္လည္နွင္႔ေရြးေကာက္ပြဲအစည္းအေ၀းတြင္ သေဘာ
တူခ်မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းအရ အဖြဲ႔၀င္အားလုံးသည္ ေက်ာင္းသား
အဖြဲ႔၀င္ေလွ်ာက္လႊာတြင္ ေဖါင္ျဖည္႔၍ စာရင္းစစ္ဆရာေတာ္မ်ားထံသုိ႔
ေပးအပ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ေဖါင္ျဖည္႔၍ စာရင္း
စစ္ဆရာေတာ္မ်ားထံသုိ႔ ေပးအပ္သူအေရအတြက္မွာ အလြန္နည္းေနပါ
ေသးသည္။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ အဖြဲ႔၀င္ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင္႔ မိမိအဖြဲ႔ကုိ
ေလးစားခ်စ္ခင္၍ အဖြဲ႔ညီညြတ္မႈကုိေရွ႔ရႈေသာအားျဖင္႔ ခ်မွတ္ထားေသာ
စည္းကမ္းအတုိင္း ေက်ာင္းမဖြင္႔မွီ ေဖါင္မ်ားျဖည္႔စြက္ကာ စာရင္းစစ္
ဆရာေတာ္မ်ားထံသုိ႔ ေပးပုိ႔ၾကပါရန္ အသိေပးေလွ်ာက္ထားပန္ၾကားအပ္
ပါသည္။
သတင္း

အသိေပးေလွ်ာက္ထားပန္ၾကားလႊာ

Posted by A.S.M.S ျပန္ၾကားေရး  |  No comments

ASMA အဖြဲ႔၀င္ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ရုိေသေလးစားစြာေလွ်ာက္ထား
ပန္ၾကားအပ္ပါသည္ဘုရား။
လြန္ခဲ႔ေသာ နွစ္ပတ္လည္နွင္႔ေရြးေကာက္ပြဲအစည္းအေ၀းတြင္ သေဘာ
တူခ်မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းအရ အဖြဲ႔၀င္အားလုံးသည္ ေက်ာင္းသား
အဖြဲ႔၀င္ေလွ်ာက္လႊာတြင္ ေဖါင္ျဖည္႔၍ စာရင္းစစ္ဆရာေတာ္မ်ားထံသုိ႔
ေပးအပ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ေဖါင္ျဖည္႔၍ စာရင္း
စစ္ဆရာေတာ္မ်ားထံသုိ႔ ေပးအပ္သူအေရအတြက္မွာ အလြန္နည္းေနပါ
ေသးသည္။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ အဖြဲ႔၀င္ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင္႔ မိမိအဖြဲ႔ကုိ
ေလးစားခ်စ္ခင္၍ အဖြဲ႔ညီညြတ္မႈကုိေရွ႔ရႈေသာအားျဖင္႔ ခ်မွတ္ထားေသာ
စည္းကမ္းအတုိင္း ေက်ာင္းမဖြင္႔မွီ ေဖါင္မ်ားျဖည္႔စြက္ကာ စာရင္းစစ္
ဆရာေတာ္မ်ားထံသုိ႔ ေပးပုိ႔ၾကပါရန္ အသိေပးေလွ်ာက္ထားပန္ၾကားအပ္
ပါသည္။

3:52 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Saturday, May 14, 2011သတင္း

ASMA၏ရာသက္ပန္ ၾသ၀ါဒါစရိယဆရာေတာ္

Posted by A.S.M.S ျပန္ၾကားေရး  |  No comments11:50 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

ASMA၏ရာသက္ပန္ ၾသ၀ါဒါစရိယဆရာေတာ္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ အလုိေတာ္ျပည္႔ဆရာေတာ္ၾကီးသည္
၁၁၊၅၊၂၀၁၁ ေန႔ ေန႔လည္ ၂နာရီေလယဥ္ျဖင္႔ ျမန္မာျပည္သုိ႔ျပန္ၾကြေတာ္မူခဲ႔သည္။ ဆရာေတာ္အရွင္သူျမတ္
ၾကီးကုိ ASMAအဖြဲ႔မွ ဥကၠဌဆရာေတာ္ အရွင္ပညာသာရေဗာဓိနွင္႔ျပန္ၾကားေရးဆရာေတာ္ အရွင္ေရ၀တ
တုိ႔မွ ေလယဥ္ကြင္းသုိ႔လိုက္ပါပုိ႔ေဆာင္ခဲ႔သည္။
သတင္း

အလုိေတာ္ျပည္႔ဆရာေတာ္ၾကီးကုိေလယဥ္ကြင္းသုိ႔လုိက္ပုိ႔

Posted by A.S.M.S ျပန္ၾကားေရး  |  No comments

ASMA၏ရာသက္ပန္ ၾသ၀ါဒါစရိယဆရာေတာ္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ အလုိေတာ္ျပည္႔ဆရာေတာ္ၾကီးသည္
၁၁၊၅၊၂၀၁၁ ေန႔ ေန႔လည္ ၂နာရီေလယဥ္ျဖင္႔ ျမန္မာျပည္သုိ႔ျပန္ၾကြေတာ္မူခဲ႔သည္။ ဆရာေတာ္အရွင္သူျမတ္
ၾကီးကုိ ASMAအဖြဲ႔မွ ဥကၠဌဆရာေတာ္ အရွင္ပညာသာရေဗာဓိနွင္႔ျပန္ၾကားေရးဆရာေတာ္ အရွင္ေရ၀တ
တုိ႔မွ ေလယဥ္ကြင္းသုိ႔လိုက္ပါပုိ႔ေဆာင္ခဲ႔သည္။

11:31 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:ASMAေက်ာင္းသားအဖြဲ႔မွဦးေဆာင္လွ်က္ ေက်ာင္းသားရန္ပုံေငြအတြက္ စမဲဒန္း၊ ASMAေက်ာင္းသား
ပညာဒါနစာသင္ရုံးခန္းအနီးအနားတြင္ အလုိေတာ္ျပည္႔ဆရာေတာ္ၾကီးတရားပြဲကုိ ၈၊၅၊၂၀၁၁ ေန႔ ညေန
၄ နာရီခြဲအခ်ိန္တြင္ စည္ကားသုိက္ျမိဳက္စြာက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔ပါသည္။
တရားပဲြမွ န၀ကမၼအလွဴေငြ ၃၄၅၃၄ ဘတ္ရရွိ၍ ရရွိလာေသာအလွဴေငြအားလုံးကုိ ဆရာေတာ္အရွင္သူ
ျမတ္အားဆက္ကပ္လွဴဒါန္းလုိက္ရာ၊ ဆရာေတာ္ထံမွ ASMAေက်ာင္းသားမ်ား၏တုိးတက္ရာတုိးတက္
ေၾကာင္းကုိေမွ်ာ္ကုိးကာ ဘတ္၃၀၀၀၀(သုံးေသာင္း)ကုိ ေက်ာင္းသားရန္ပုံေငြအျဖစ္ျပန္လည္လွဴဒါန္းခဲ႔ပါသည္။

ဆရာေတာ္သက္ေတာ္ရာေက်ာ္ရွည္၍ သာသနာအက်ဳိး၊အမ်ဳိးသားအက်ဳိးတုိ႔ကုိ ဒီထက္ပုိျပီးထမ္းေဆာင္
နုိင္ပါေစလုိ႔ ASMA အဖြဲ႔သားအားလုံးဆႏၵျပဳလွ်က္ပါ....
သတင္း

အလုိေတာ္ျပည္႔ဆရာေတာ္ၾကီးတရားပြဲ

Posted by A.S.M.S ျပန္ၾကားေရး  |  No commentsASMAေက်ာင္းသားအဖြဲ႔မွဦးေဆာင္လွ်က္ ေက်ာင္းသားရန္ပုံေငြအတြက္ စမဲဒန္း၊ ASMAေက်ာင္းသား
ပညာဒါနစာသင္ရုံးခန္းအနီးအနားတြင္ အလုိေတာ္ျပည္႔ဆရာေတာ္ၾကီးတရားပြဲကုိ ၈၊၅၊၂၀၁၁ ေန႔ ညေန
၄ နာရီခြဲအခ်ိန္တြင္ စည္ကားသုိက္ျမိဳက္စြာက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔ပါသည္။
တရားပဲြမွ န၀ကမၼအလွဴေငြ ၃၄၅၃၄ ဘတ္ရရွိ၍ ရရွိလာေသာအလွဴေငြအားလုံးကုိ ဆရာေတာ္အရွင္သူ
ျမတ္အားဆက္ကပ္လွဴဒါန္းလုိက္ရာ၊ ဆရာေတာ္ထံမွ ASMAေက်ာင္းသားမ်ား၏တုိးတက္ရာတုိးတက္
ေၾကာင္းကုိေမွ်ာ္ကုိးကာ ဘတ္၃၀၀၀၀(သုံးေသာင္း)ကုိ ေက်ာင္းသားရန္ပုံေငြအျဖစ္ျပန္လည္လွဴဒါန္းခဲ႔ပါသည္။

ဆရာေတာ္သက္ေတာ္ရာေက်ာ္ရွည္၍ သာသနာအက်ဳိး၊အမ်ဳိးသားအက်ဳိးတုိ႔ကုိ ဒီထက္ပုိျပီးထမ္းေဆာင္
နုိင္ပါေစလုိ႔ ASMA အဖြဲ႔သားအားလုံးဆႏၵျပဳလွ်က္ပါ....

10:59 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:
ေဒါက္တာ ဘဒၵႏၱ အရိယ၀ံ Ph.D(India,Italy)
( ျပည္တြင္း ျပည္ပသာသနာျပဳ၊ အလုိေတာ္ျပည္႔ေက်ာင္း တုိက္မ်ား၏ အဓိပတိပဓာနနာယက၊ အဂၢမဟာပ႑ိတ၊ အဂၢမဟာသဒၶမၼေဇာတိကဓဇ၊ မဟာဂႏၳ၀ါစကပ႑ိတ၊ ပရိယတိၱသာသနဟိတဓရ)
ASMA ၏ရာသက္ပန္ၾသ၀ါဒါစရိယဆရာေတာ္
ဆရာေတာ္အရွင္သူျမတ္ 2/5/2011 ေန႔ ထုိင္းနုိင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္သုိ႔ ေရာက္တုန္းေရာက္ခုိက္တြင္ ASMA၏ ၾသ၀ါဒါစရိယဆရာေတာ္အျဖစ္ ဆရာေတာ္အား ASMA ေက်ာင္းသားမ်ားမွေလွ်ာက္ထားပန္္ၾကားခဲ႔ၾက သည္။ ဆရာေတာ္မွလည္း လက္ခံေတာ္မူသျဖင္႔ 6/5/2011 ေန႔
ညေန၄နာရီခြဲ အခ်ိန္တြင္ ASMA၏ ပညာဒါနစာသင္ခန္းတြင္
ဆရာေတာ္အား ကန္ေတာ႔ပူေဇာ္ၾက၍ဆရာေတာ္ထံမွၾသ၀ါဒကထာကုိ
နာယူခဲ႔ၾကသည္။

"ASMAေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ဆရာေတာ္၏ၾသ၀ါဒကထာ"
စည္းလုံးညီညြတ္စြာေနထုိင္ၾကဖုိ႔၊တစ္ဦးနွင္႔တစ္ဦးေမတၱာတရားထား၍
ေနထုိင္ၾကဖုိ႔၊အဖြဲ႔အစည္းကုိလည္းစည္းကမ္းစနစ္တစ္က်နွင္႔စီမံခန္႔ခြဲျပီး ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္တဲ႔လူကမွန္မွန္ကန္ကန္ဦးေဆာင္ေပးဖို႔၊ျပီးေတာ႔ ေခါင္းေဆာင္ေျပာတဲ႔စကားကုိလည္း ေနာက္လုိက္အဖြဲ႔သားမ်ား နားေထာင္လုိက္နာဖုိ႔လုိအပ္ေၾကာင္း မွာၾကားၾသ၀ါဒေပးခဲ႔ပါသည္။

ၾသ၀ါဒခံယူပြဲအျပီး၌ ဆရာေတာ္အရွင္သူျမတ္ထံမွ ASMAေက်ာင္းသားမ်ား၏ရန္ပုံေငြအျဖစ္ အလွဴေငြ ယူရုိ 500ကုိ ေပးအပ္လွဴ ဒါန္းခဲ႔ပါသည္။
သတင္း

ၾသ၀ါဒါစရိယေလွ်ာက္ထားပန္ၾကားျခင္းနွင္႔ ၾသ၀ါဒါစရိယခံယူပြဲ

Posted by A.S.M.S ျပန္ၾကားေရး  |  No comments
ေဒါက္တာ ဘဒၵႏၱ အရိယ၀ံ Ph.D(India,Italy)
( ျပည္တြင္း ျပည္ပသာသနာျပဳ၊ အလုိေတာ္ျပည္႔ေက်ာင္း တုိက္မ်ား၏ အဓိပတိပဓာနနာယက၊ အဂၢမဟာပ႑ိတ၊ အဂၢမဟာသဒၶမၼေဇာတိကဓဇ၊ မဟာဂႏၳ၀ါစကပ႑ိတ၊ ပရိယတိၱသာသနဟိတဓရ)
ASMA ၏ရာသက္ပန္ၾသ၀ါဒါစရိယဆရာေတာ္
ဆရာေတာ္အရွင္သူျမတ္ 2/5/2011 ေန႔ ထုိင္းနုိင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္သုိ႔ ေရာက္တုန္းေရာက္ခုိက္တြင္ ASMA၏ ၾသ၀ါဒါစရိယဆရာေတာ္အျဖစ္ ဆရာေတာ္အား ASMA ေက်ာင္းသားမ်ားမွေလွ်ာက္ထားပန္္ၾကားခဲ႔ၾက သည္။ ဆရာေတာ္မွလည္း လက္ခံေတာ္မူသျဖင္႔ 6/5/2011 ေန႔
ညေန၄နာရီခြဲ အခ်ိန္တြင္ ASMA၏ ပညာဒါနစာသင္ခန္းတြင္
ဆရာေတာ္အား ကန္ေတာ႔ပူေဇာ္ၾက၍ဆရာေတာ္ထံမွၾသ၀ါဒကထာကုိ
နာယူခဲ႔ၾကသည္။

"ASMAေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ဆရာေတာ္၏ၾသ၀ါဒကထာ"
စည္းလုံးညီညြတ္စြာေနထုိင္ၾကဖုိ႔၊တစ္ဦးနွင္႔တစ္ဦးေမတၱာတရားထား၍
ေနထုိင္ၾကဖုိ႔၊အဖြဲ႔အစည္းကုိလည္းစည္းကမ္းစနစ္တစ္က်နွင္႔စီမံခန္႔ခြဲျပီး ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္တဲ႔လူကမွန္မွန္ကန္ကန္ဦးေဆာင္ေပးဖို႔၊ျပီးေတာ႔ ေခါင္းေဆာင္ေျပာတဲ႔စကားကုိလည္း ေနာက္လုိက္အဖြဲ႔သားမ်ား နားေထာင္လုိက္နာဖုိ႔လုိအပ္ေၾကာင္း မွာၾကားၾသ၀ါဒေပးခဲ႔ပါသည္။

ၾသ၀ါဒခံယူပြဲအျပီး၌ ဆရာေတာ္အရွင္သူျမတ္ထံမွ ASMAေက်ာင္းသားမ်ား၏ရန္ပုံေငြအျဖစ္ အလွဴေငြ ယူရုိ 500ကုိ ေပးအပ္လွဴ ဒါန္းခဲ႔ပါသည္။

9:45 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

ၾကည့္ရွူမူ ပမာဏ

ဆက္သြယ္ရန္

Name

Email *

Message *

မၾကာေသးမွီမွတ္တမ္း

ႏွစ္စဥ္အလိုက္မွတ္တမ္း

© 2018 A.S.M.A. Thailand Ayuttaya
.
back to top