ဤ Websiteသည္ ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၏ တရားဝင္website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ It is an official website of Arakan Student Monks Association (A.S.M.A), Thailand.

အသိေပးေလွ်ာက္ထားပန္ၾကားလႊာ

ASMA အဖြဲ႔၀င္ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ရုိေသေလးစားစြာေလွ်ာက္ထား
ပန္ၾကားအပ္ပါသည္ဘုရား။
လြန္ခဲ႔ေသာ နွစ္ပတ္လည္နွင္႔ေရြးေကာက္ပြဲအစည္းအေ၀းတြင္ သေဘာ
တူခ်မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းအရ အဖြဲ႔၀င္အားလုံးသည္ ေက်ာင္းသား
အဖြဲ႔၀င္ေလွ်ာက္လႊာတြင္ ေဖါင္ျဖည္႔၍ စာရင္းစစ္ဆရာေတာ္မ်ားထံသုိ႔
ေပးအပ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ေဖါင္ျဖည္႔၍ စာရင္း
စစ္ဆရာေတာ္မ်ားထံသုိ႔ ေပးအပ္သူအေရအတြက္မွာ အလြန္နည္းေနပါ
ေသးသည္။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ အဖြဲ႔၀င္ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင္႔ မိမိအဖြဲ႔ကုိ
ေလးစားခ်စ္ခင္၍ အဖြဲ႔ညီညြတ္မႈကုိေရွ႔ရႈေသာအားျဖင္႔ ခ်မွတ္ထားေသာ
စည္းကမ္းအတုိင္း ေက်ာင္းမဖြင္႔မွီ ေဖါင္မ်ားျဖည္႔စြက္ကာ စာရင္းစစ္
ဆရာေတာ္မ်ားထံသုိ႔ ေပးပုိ႔ၾကပါရန္ အသိေပးေလွ်ာက္ထားပန္ၾကားအပ္
ပါသည္။
Share on Google Plus

About A.S.M.S ျပန္ၾကားေရး

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Post a Comment