Friday, August 5, 2011

အသိဥာဏ္ကုိ မ်ဳိးေစ႔ခ်ျခင္း

“ပါရမီေျမာက္ေသာ အလုပ္၌ျဖစ္ေစ၊ ပါရမီမေျမာက္ေသာ အလုပ္၌ျဖစ္ေစမည္သည္႔အလုပ္၌ျဖစ္ျဖစ္ အသိဥာဏ္သည္ ဦးေဆာင္မႈက႑မွပါ၀င္ရသည္ခ်ည္းျဖစ္၏။ အသိဥာဏ္ဟူသည္ ပညာအမည္ျဖစ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ပညာသည္ အေရးၾကီး၏။” (ဆရာၾကီး ဦးေရႊေအာင္)
ယေန႔ကာလ ျမန္မာနုိင္ငံ ေနရာေဒသအသီးသီးတြင္ လူငယ္မ်ားပညာမသင္ယူနုိင္ၾကေတာ႔ေပ။ အေၾကာင္းက မိသားစု စား၀တ္ေနေရး မဖုံလုံေသာေၾကာင္႔တည္း။ အူမေတာင္႔မွ သီလေစာင္႔နိုင္သည္ဟူေသာ စကားအရ မိသားစုအတြင္း စား၀တ္ေနေရးမျပည္႔စုံလွ်င္ ပညာေရးဟူသည္ ထုိမိသားစုအတြက္ စဥ္းစားဖုိ႔အခ်ိန္မရွိေပ။ မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္မ်ား ပညာေရးက႑အားနည္းလာသည္နွင္႔အမွ် ၄င္းတုိင္းျပည္၊၄င္းလူမ်ဳိးသည္လည္း အဘက္ဘက္တြင္နိမ္႔က်လာသည္။ ေဒသတြင္းဖြံ႔ျဖဳိးတုိးတက္မႈ၊ ေဒသတြင္းလူငယ္မ်ားကုိယ္က်င္႔စာရိတၱ ေကာင္းမြန္ျပီး ရပ္ရြာေအးခ်မ္းတည္ျငိမ္မႈ စသည္မ်ားကုိ အသိဥာဏ္အမည္ရေသာ ပညာျဖင္႔သာ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ခ်ကာ တည္ေဆာက္နုိင္ေပသည္။ လူတစ္ခ်ဳိ႔ကေျပာၾကသည္။ ပညာဟူသည္ စာသင္ေက်ာင္း၊စာသင္ ခန္းမ်ားတြင္ ျပဌာန္းစာအုပ္မ်ားကုိင္လွ်က္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားကပုိ႔ခ်သင္ၾကားေပးေသာ သင္ခန္းစာမ်ားကုိက်က္ မွတ္ေနျခင္းကုိသာ ဆုိလုိသည္မဟုတ္ပါ။ မိမိကုိယ္တုိင္ေလ႔လာစူးစမ္းလုိစိတ္မွအစျပဳ၍ တကယ္လက္ေတြ႔ဘ၀ ကရရွိလာေသာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအေပၚအေျခခံကာ ကုိယ္တုိင္ေလ႔လာစူးစမ္းျခင္းသည္လည္း ပညာျဖစ္သည္ ဟုဆုိတတ္ၾကသည္။ ထုိစကားသည္မွန္ပါ၏။ သုိ႔ေသာ္လည္းအသိပညာနည္းပါး၍ အေပ်ာ္အပါးကုိသာမက္ေမာ ေသာအခ်ိန္၊ အရြယ္မေရာက္ေသးသည္႔ကေလးဘ၀တြင္ ကုိယ္တုိင္ေလ႔လာစူးစမ္းလုိျခင္းဟူသည္ လူၾကီး မ်ား၏ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္မႈ၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၏စနစ္တက်ေလ႔က်င္႔ေပးမႈမွ ျဖစ္ေပၚလာ ေသာအသိဥာဏ္မ်ဳိးျဖစ္ေပသည္။ ပင္ကုိဗီဇ(၀ါ)ပဋိသေႏၶစိတ္ကျဖစ္ေပၚလာေသာစိတ္ဓာတ္မ်ဳိး (၀ါ)အသိဥာဏ္ မ်ဳိးကားမဟုတ္ေပ။
ထုိအသိဥာဏ္မ်ဳိးသည္အလြန္တရာမွေတြ႔ရခဲ႔ေသာ အေျခအေနတရပ္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ ျပရေသာ္ ကၽြနု္ပ္တုိ႔ဗုဒၶဘာသာထဲက ဘုရားျဖစ္စဥ္ဇာတ္ေတာ္မ်ားျဖစ္သည္႔ ေ၀ႆႏၱရာဇာတ္ေတာ္၊ မေဟာသ ဓာဇာတ္ေတာ္၊ ေတမိယဇာတ္ေတာ္၊ ေနာက္ဆုံးဘ၀ျဖစ္သည္႔သိဒၶတၳမင္းသားဘ၀စသည္႔ဇာတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ေတြ႔ရတတ္သည္။
ေတမိယဇာတ္ေတာ္တုိ႔တြင္ ဘုရားေလာင္းမင္းသားကေလးသည္ သူ႔ဖခင္ဘုရင္ၾကီး၏ရင္ခြင္၀ယ္ရွိေနစဥ္ သူ႔ဖခင္ဘုရားက အျပစ္ရွိေသာသူခုိးဓျမမ်ားကုိ သတ္ျဖတ္ရန္ မင္းမႈးထမ္းမ်ားအား အမိန္႔ေပးသံကုိၾကား၏ဟု ဆုိသည္။ ထုိအခ်ိန္မွစ၍ မင္းသားကေလးစဥ္းစားမိသည္မွာ အကယ္၍ သူၾကီးျပင္းလုိ႔အရြယ္ေရာက္လာလွ်င္ သူ႔ဖခင္အရုိက္အရာကုိဆက္ခံ၍ဘုရင္ျဖစ္လာရမည္။ ဘုရင္ျဖစ္လာလွ်င္သူ႔ဖခင္ကဲ႔သုိ႔လူမ်ားအသက္သတ္ျဖတ္ ရန္အမိန္႔ေပးရေတာ႔မည္။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ဘုရင္ျဖစ္ရျခင္းသည္ သူ႔အတြက္အကုသုိလ္ျဖစ္၍မေကာင္းမွဳမ်ားနွင္႔ျပည္႔ နွက္ေနေသာေနရာဟုျမင္မိသည္။ ထုိအခ်ိန္မွစ၍ ဘုရင္မျဖစ္ေအာင္ စကားမေျပာေသာ ေတမိယ (၀စီပိတ္) အက်င္႔ကုိ က်င္႔ခဲ႔သည္။ ဤကဲ႔ေသာ အေကာင္းနွင္႔အဆုိး၊ အက်ဳိးနွင္႔အေၾကာင္းကုိခြဲျခားေ၀ဖန္တတ္ေသာ ပင္ကုိဗီဇ ပဋိသေႏၶစိတ္(၀ါ)အသိဥာဏ္မ်ဳိးသည္ ဘ၀အဆက္ဆက္ကျမင္႔ျမတ္ေသာ လမ္းစဥ္အက်င္႔မ်ားကုိ က်င္႔၍ ပါရမီျဖည္႔ဆည္းလာေသာ ျမင္႔ျမတ္ေသာပုဂၢဳိလ္မ်ားတြင္သာေတြ႔ရတတ္သည္။ သာမာန္လူသားမ်ား အေနျဖင္႔ ျပဳစုပ်ဳိေထာင္ျခင္းျဖင္႔သာ အသိဥာဏ္ကုိျဖစ္ေပၚေစ၏။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ လူသားျဖစ္စဥ္တြင္ ကေလးဘ၀ သည္ အေရးၾကီး၏။ အသိဥာဏ္နည္းပါးေသာကေလးဘ၀တြင္ အသိဥာဏ္ရွိေသာလူၾကီးမိဘမ်ား၏ဆုံးမသြန္ သင္မႈသည္ ထုိကေလးဘ၀တုိးတက္ေအာင္ျမင္မွဳအတြက္ အေရးၾကီးေသာအခန္းက႑တစ္ခုအျဖစ္ပါ၀င္သည္။ ပုဗၺာစရိယ မိနွင္႔ဘဟူေသာဆုိရုိးစကားအရ မိဘသည္ သားသမီးမ်ားအတြက္အေရးၾကီးေသာ လက္ဦးဆရာ မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ စီးပြားဥစၥာျပည္႔စုံ၍ကၽြမ္းက်င္လိမ္မာေသာ မိဘမ်ားသည္သူတုိ႔သားသမီးမ်ားကုိ ကေလးဘ၀ ကတည္းက စည္းကမ္းစနစ္တက်နွင္႔ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ကာ သူတုိ႔သားသမီးမ်ားအတြက္ လွပေသာအနာဂါတ္ကုိ ဖန္တီးေပးနုိင္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း မျပည္႔စုံမဖုံလုံေသာမိသားစုဆင္းသက္လာေသာ သားသမီးမ်ားအတြက္ ဘ၀ခရီးလမ္းသည္ ၾကမ္းတမ္း၏။ စား၀တ္ေနေရးမျပည္႔စုံ၊ မဖုံလုံမွဳဟူေသာ မိသားစုတစ္ခု၏မူလအေၾကာင္းတ ရားေၾကာင္႔ ပညာေရးက႑ဟူေသာ ကေလးမ်ားအတြက္ အသိဥာဏ္ကုိအစပ်ဳိးျခင္းသည္ ခက္ခဲ႔၏။ ၾကမ္း တမ္း၏။ ထုိကာလကုိေက်ာ္ျဖတ္ရန္ အလြန္အားတင္းရ၏။ ေက်ာ္ျဖတ္နုိင္ေသာသူမ်ားသည္လည္း လူ႔ေလာက လူ႔အသုိင္းအ၀ုိင္းတြင္ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားအျဖစ္ရပ္တည္နုိင္ၾကသည္။ ကၽြနု္ပ္ကုိယ္တုိင္သည္ လည္း ထုိကဲ႔ေသာမျပည္႔စုံ၊ မဖုံလုံေသာမိသားစုမွ ေမြးဖြားလာေသာလူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ ထုိအေျခ အေနမ်ားကုိ ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က်သိထားသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။
ကေလးဘ၀၏အခါးသီးဆုံးေသာ ခံစားခ်က္မ်ားတြင္ သိမ္ငယ္မႈ၊ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈ၊ အထင္ေသးခံရမႈမ်ား သည္ ထုိကေလး၏ဘ၀အေပၚတြင္ ၾကီးမားေသာအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိသည္။ မိမိနွင္႔သက္တူရြယ္တူကေလး မ်ားက လြပ္လပ္ေပါ႔ပါးစြာ ေပ်ာ္ျမဴးေနၾကခ်ိန္တြင္ တစ္ေနရာရာမွ မ်က္နွာငယ္ငယ္ျဖင္႔ ေငးၾကည္႔ေနရေသာ ကေလးတစ္ေယာက္၏ရင္တြင္းခံစားခ်က္သည္ အလြန္ရင္နာစရာေကာင္းလွသည္။ ထုိကဲ႔ေသာရင္နာစရာမ်ား နွင္႔ျပည္႔နက္ေနေသာ ကေလးတစ္ေယာက္၏ဘ၀သည္ အေကာင္းဘက္ထက္အဆုိးဘက္ကုိ ဦးတည္ေစသည္။ ဤေနရာတြင္ ကၽြနု္ပ္အဓိကေျပာလုိေသာအခ်က္မွာ “အသိဥာဏ္ (၀ါ) လူတစ္ေယာက္၏စဥ္းစားေတြးေတာ႔ တတ္ေသာဥာဏ္ကုိ အစပ်ဳိးရန္ ကေလးဘ၀ကတည္းက နိဒါန္းပ်ဳိးျခင္းဟုဆုိအပ္ေသာ နားလည္တတ္ကၽြမ္း ေသာဆရာသမားမ်ားထံတြင္ ပညာကုိေလ႔လာသင္ယူမႈသည္ လူတုိင္းအတြက္ကေလးဘ၀၌ အလြန္အေရး ၾကီး၏။” ပညာသင္ယူခြင္႔ရ၍ၾကီးျပင္းလာေသာကေလးတစ္ေယာက္ဘ၀နွင္႔ ပညာသင္ယူခြင္႔မရပဲၾကီးျပင္းလာ ေသာကေလးတစ္ေယာက္ဘ၀သည္ အစစအရာရာတြင္ အလြန္ျခားနားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ လူတိုင္းသည္ ကေလးဘ၀တြင္ ပညာကုိမျဖစ္မေနသင္ယူၾကရသည္။ ေလာကနီတိတြင္ “ အၾကင္အမိသည္ သားငယ္ကုိ အတတ္ပညာ သင္မေပး။ အတတ္ပညာသင္၍မေပးေသာ အမိသည္ ရန္သူမည္၏။ အၾကင္အဖသည္ သား ငယ္ကုိ အတတ္ပညာမသင္ေပး။ အတတ္ပညာသင္၍မေပးေသာ အဖသည္ ရန္သူမည္။ ထုိအတတ္ပညာမရွိ ေသာသူသည္ ဟသၤာတုိ႔အလယ္၌ဗ်ဳိင္းကဲ႔သုိ႔ ေလာကအလယ္တြင္မတင္႔တယ္။” ထုိ႔အျပင္ လူတစ္ေယာက္၏ ဘ၀ကုိ ပထမအရြယ္၊ ဒုတိယအရြယ္၊ တတိယအရြယ္ ဟူ၍ အရြယ္သုံးပါးျဖင္႔ပုိင္းျခားသတ္မွတ္ထားသည္။ ထုိသတ္မွတ္ခ်က္အရ လူတစ္ေယာက္သည္ ပထမအရြယ္တြင္ ပညာရွာရမည္။ ဒုတိယအရြယ္တြင္ စီးပြားဥစၥာ ရွာရမည္။ တတိယအရြယ္တြင္ လူ႔ေလာကေကာင္းက်ဳိးကုိေဆာင္ရြက္ရမည္။ ပထမအရြယ္တြင္ ပညာေရးခၽြတ္ ယြင္းခဲ႔လွ်င္ ဒုတိယအရြယ္ စီးပြားဥစၥာလည္း ခၽြတ္ယြင္းလာမည္။ ပညာလည္းမတတ္ စီးပြားဥစၥာလည္း မျပည္႔စုံ သူတစ္ေယာက္သည္ အဘယ္မွာ လူ႔ေလာကေကာင္းက်ဳိးကုိ ေဆာင္ရြက္နုိင္ပါမည္နည္း။ ထုိ႔ေၾကာင္႔လူတုိင္း အတြက္ ကေလးဘ၀တြင္ ပညာသင္ယူခြင္႔သည္ အလြန္အေရးၾကီးသည္။
မိမိရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးနွင္႔ေဒသတြင္းလူငယ္ေမာင္မယ္မ်ား ကုိယ္က်င္႔စာရိတၱေကာင္းမြန္ျပီး ဖြံ႔ျဖိဳးတုိး တက္မွဳကုိ အားေပးကူညီလုိေသာ မ်ဳိးခ်စ္ျပည္ခ်စ္ပညာတတ္၊ပညာရွိမ်ားအေနျဖင္႔ မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္မ်ား ပညာသင္နုိင္ေရးကုိ အေလးေပးထားအားေပးကူညီသင္႔သည္။ တုိင္းျပည္တစ္ခု၊ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး၏ အနာဂါတ္ ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္သည္ မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားအေပၚတြင္မူတည္သည္။ ထုိတုိင္းျပည္၊ထုိလူမ်ဳိးသည္ အနာဂါတ္ တြင္ မည္မွ်ထိတုိးတက္လာနုိင္သည္၊ မည္မွ်ေလာက္ထိဆုတ္ယုတ္သြားနုိင္သည္စသည္႔ ခန္႔မွန္းေျခမ်ားကုိ ထုိတုိင္းျပည္၊ ထုိလူမ်ဳိး၏မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားသည္ မည္မွ်ထိပညာေရးကုိစိတ္၀င္စားမႈရွိၾကသည္၊ မည္မွ်ထိ ပညာအရည္အခ်င္းျမင္႔မားလာၾကသည္၊ ပညာေရးအဆင္႔အတန္းျမင္႔မားလာမႈနွင္႔အညီလက္ေတြ႔က်က် လုပ္ ေဆာင္မႈအပုိင္းတြင္လည္း မည္မွ်ထိ ေအာင္ျမင္မႈရွိလာသည္ဟူေသာ ပညာေရးကုိအေျခခံေသာစနစ္မ်ားျဖင္႔ တုိင္းတာနုိင္သည္။ “ေရျမင္႔မွၾကာတင္႔သည္’ ပညာျမင္႔မွ လူမ်ဳိးတင္႔သည္” ဟူေသာဆုိရုိးစကားအရ တုိင္းျပည္ တစ္ခု သာယာေအးခ်မ္းျပီး၊ ဖြ႔ံျဖဳိးတုိးတက္ဖုိ႔ဆုိသည္မွာ ပညာေရးသည္ အလြန္အေရးပါ၏။ ပညာေရးသည္ အခရာက်၏။ ပညာေရးကုိ ဥေပကၡာျပဳ၍ လုံး၀မရေပ။ ယေန႔ကာလ ဖြ႔ံျဖဳိးတုိးတက္ေသာ ကမၻာ႔နုိင္ငံမ်ားကုိေလ႔ လာၾကည္႔ၾကမည္ဆုိလွ်င္ ထုိနုိင္ငံမ်ားသည္ တုိင္းျပည္၏မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္မ်ား ပညာေရးက႑ကုိ မည္မွ်အ ေလးထားေၾကာင္႔ ေတြ႔ရေပလိမ္မည္။
ထုိသုိ႔ဆုိလွ်င္ ကၽြန္ုပ္တို႔လုပ္ရမည္႔အလုပ္က ဘာလဲဟုေမးစရာရွိလာသည္။ အေျဖက မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္မ်ား ပညာသင္ယူနုိင္ေရးကုိ အေလးထားအားေပးကူညီရမည္ျဖစ္သည္။ “ကၽြန္ုပ္တုိ႔အားလုံးသည္ ေမြးရာပါဗီဇ အားျဖင္႔ ကုိယ္႔တုိင္းျပည္ကုိယ္႔လူမ်ဳိးကုိခ်စ္တတ္ၾကသည္။ ခ်စ္ၾကသည္႔အားေလ်ာ္စြာကုိယ္႔တုိင္းျပည္ကုိယ္႔ လူမ်ဳိးဖြ႔ံျဖိဳးတုိးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရာ၌ မိမိတုိ႔စြမ္းနုိင္သည္႔ဘက္မွ တစ္စိတ္တစ္ေဒသပူးေပါင္းပါ၀င္လုိ ေသာဆႏၵကိုယ္စီလည္းရွိၾကသည္။ တဘက္မွာလည္းကၽြန္ုပ္တုိ႔တြင္ ကုိယ္ပုိင္အယူအဆ ကုိယ္ပုိင္ယုံၾကည္မႈ မ်ားနွင္႔ ကြဲျပားျခားနားေသာရပ္တည္ခ်က္ကုိယ္စီရွိၾကသည္။ မည္သုိ႔ပင္ကြဲျပားျခားနားပါေစ ထုိကြဲျပားျခား နားမႈသည္ ကၽြန္ုပ္တုိ႔အတြက္ျပႆနာမဟုတ္ပါ။ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားကုိ ကၽြနု္ပ္တုိ႔ကုိယ္စီတြင္ရွိၾကေသာ ကုိယ္႔တုိင္းျပည္ကုိယ္႔လူမ်ဳိးကုိခ်စ္ခင္ျခင္း၊ ကုိယ္႔တုိင္းျပည္ကုိယ္႔လူမ်ဳိးအတြက္ ေပးဆပ္လုိျခင္းဟူေသာတူညီ ေသာယုံၾကည္ခ်က္ျဖင္႔ေပါင္းစည္းနုိင္သည္။ ဟန္ေဆာင္အမ်ဳိးခ်စ္ျခင္းသည္ကား အလြန္ေၾကာက္စရာေကာင္း၍ အႏၱရာယ္မ်ား၏။ ထုိသူမ်ားသည္တုိင္းျပည္တစ္ခု၊ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးအတြက္အႏၱရာယ္ေကာင္မ်ားျဖစ္၍ မေကာင္း ဆုိး၀ါးမ်ားလည္းျဖစ္၏။ ထုိသူမ်ားကုိ ကၽြနု္ပ္တုိ႔သည္ ကြဲျပားျခားနားေအာင္ျပဳ လုပ္ရေပလိမ္႔မည္။”
၂၀၁၁ ခုနွစ္ စာရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ ရခုိင္ျပည္သည္ ဒုတိယအဆင္းရဲဆုံးျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္ သည္။ ဆင္းရဲသည္႔အေလ်ာက္ ရခုိင္ျပည္တြင္ မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားပညာသင္ယူနုိင္မႈဦးေရသည္ အလြန္ ေၾကာက္စရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ေလ်ာ႔နည္း၍ အနာဂါတ္ရခုိင္ျပည္၊ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ အလြန္တရာမွ စုိးရိမ္စရာေကာင္းေသာအေျခအေနတရပ္ျဖစ္သည္။ ရခုိင္လူငယ္မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ား ပညာသင္ယူမႈအားနည္းလာ သည္နွင္႔အမွ် ရခုိင္လူမ်ဳိးတုိ႔၏ကုိယ္ပုိင္စရုိက္လကၡဏာမ်ားသည္လည္း တစတစနွင္႔ေပ်ာက္ကြယ္လာရ၏။ မ်ဳိးခ်စ္ျပည္ခ်စ္ ရခုိင္ပညာတတ္၊ပညာရွိမ်ားအေနျဖင္႔ ဤအေျခအေနမ်ားကုိနားလည္သေဘာေပါက္ျပီး တား ဆီးကာကြယ္ဖု႔ိရန္ နည္းလမ္းမ်ားကုိရွာေဖြရေတာ႔မည္။ ဖားေအာ္သလုိ ငါတုိ႔ရခုိင္ကအတိတ္တစ္ခ်ိန္ကမည္ကဲ႔ သုိ႔ၾကီးက်ယ္ခမ္းနားခဲ႔သည္၊ ဂုဏ္ယူစရာေကာင္းသည္ စသည္ျဖင္႔ သမုိင္းေၾကာင္းကုိသာေျပာလုိ႔အခ်ိန္မကုန္ သင္႔ေတာ႔ေပ။ လက္ေတြ႔လုပ္နုိင္ေသာအတုိင္းအတာတခုကုိစဥ္းစားၾကရေတာ႔မည္။ ဤေနရာတြင္ ကၽြနု္ပ္အ ျမင္အရ ရခုိင္လူငယ္မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ား ပုိျပီးပညာသင္ယူခြင္႔ရရွိေအာင္ဖန္တီးေပးဖုိ႔လုိအပ္သည္ဟု ျမင္၏။ လူငယ္မ်ားပုိျပီးပညာသင္ယူလာနုိင္ေအာင္ ကၽြန္ုပ္တုိ႔မည္ကဲ႔သုိ႔ဖန္တီးေပးၾကမည္နည္း။ ဤေမးခြန္းသည္ အလြန္စိတ္၀င္စားစရာေကာင္း၏။ ကၽြနု္ပ္အေျဖက စည္းကမ္းစနစ္တက်နွင္႔လူငယ္မ်ားအားအသိဥာဏ္ကုိမ်ဳိး ေစ႔ခ်ေပးေသာ စာသင္ခန္း၊စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ပရဟိတဘုန္းေတာ္သင္ပညာေရးေက်ာင္းမ်ား ရခုိင္ျပည္အနွ႔ံအ ျပားတြင္တည္ေထာင္ရန္ျဖစ္သည္။ ပညာဟူသည္ ေလာကလူသားတုိ႔အတြက္အလင္းေရာင္ျဖစ္သည္။ ပညာ ဟူေသာအလင္းေရာင္ျဖင္႔သာ ကၽြန္ုပ္တုိ႔ဘ၀ကုိထြန္းလင္းေတာက္ပေစသည္။ လူတုိင္းအတြက္ဘ၀တြင္ပညာ သည္မရွိမျဖစ္လုိအပ္သည္။ အထူးသျဖင္႔ မသိနားမလည္ေသးေသာ မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားအတြက္ အသိ ဥာဏ္ကုိမ်ဳိးေစ႔ခ်ေပးျခင္းသည္ အလြန္အေရးၾကီး၏။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ မ်ဳိးခ်စ္ျပည္ခ်စ္ရခုိင္သူရခုိင္သားမ်ားအေနျဖင္႔ မိမိျပည္နယ္၊ မိမိလူမ်ဳိးကုိအမွန္တကယ္ခ်စ္ခင္ေၾကာင္းျပသလုိလွ်င္ မိမိတုိ႔၏မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားပညာေရး က႑တြင္ မိမိတုိ႔စြမ္းနုိင္သည္႔ဘက္မွအားေပးကူညီ၍ လူငယ္မ်ားအသိဥာဏ္ကုိ မ်ဳိးေစ႔ခ်ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးဖုိ႔လုိ အပ္ပါသည္။
Plants are improved by cultivation and men by education.
အပင္ငယ္ေလးမ်ားကုိ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ျခင္းျဖင္႔ ဖြ႔ံျဖဳိးရွင္သန္ေစသကဲ႔သုိ႔ လူကုိပညာေရးျဖင္႔ ဖြံ႔ျဖဳိးရွင္သန္ေစသည္။

0 လိုအပ်ချက်များကို ရေးသားအကြံပြုခဲ့နိုင်ပါတယ်:

Post a Comment