Wednesday, August 3, 2011

သမုိင္းပီးတာ၀န္ဟူသည္

“အသိတရားသည္ လူတုိင္းအတြက္အေရးၾကီး၏။ ထုိအသိတရားတုိ႔တြင္ တုိင္းျပည္နွင္႔လူမ်ဳိးအက်ဳိးကုိ လုိလားမႈ အသိတရားသည္ လူသားျဖစ္စဥ္အတြက္ အလြန္အေရးၾကီး၏”
ေဒနိန္႔ကမၻာၾကီးသည္(Modern Usage)ေခတ္သစ္အသုံးစကားအရ (Globalization) ကမၻာၾကီးသည္ ကမၻာအရပ္ရပ္မွာ ျဖစ္ပ်က္နိန္ေရအျဖစ္အပ်က္တိ၊သတင္းအခ်က္အလက္တိကုိ အဆင္႔ျမင္႔ေရနည္း ပညာ(IT)တိအသုံးျပဳပနာ တစ္ခ်က္ေခ်အတြင္း သိနုိင္ျမင္နုိင္နားလည္နုိင္ေရ ကြန္ယက္စနစ္တိနန္႔ စုေပါင္းဖြဲ႔စည္းထားေရ နုိင္ငံတခု၊ကုမၼဏီတခုနွင္႔အလားသ႑ာန္တူပါသည္။ ဆုိလုိသည္မွာ ကမၻာၾကီး သည္ ကၽြန္ေတာ္ရုိ႔ထင္ထားစြာထက္ မယုံၾကည္နုိင္ေလာက္ေအာင္ တုိးတက္ေျပာင္းလဲလွ်က္ရွိသည္။ ကၽြန္ေတာ္ရုိ႔ နိန္ထုိင္ေရ (Developing Countries) ဖြ႔ံျဖဳိးတုိးတက္ေနဆဲနုိင္ငံတိ ပတ္၀န္က်င္မွာ ေတာင္ တခါတခါ ကမၻာၾကီး၏တုိးတက္ေျပာင္းလဲလာမႈတိကုိ အံ့ၾသမင္သက္မိရေရဆုိေက အေဂါင္႔ ေဂါင္႔တုိးတက္နိန္ေရ (Developed Countries) ဖြ႔ံျဖဳိးတုိးတက္ျပီးနုိင္ငံတိပတ္၀န္က်င္မွာ ကမၻာၾကီး၏ တုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈတိသည္ ကၽြန္ေတာ္ရုိ႔အတြက္ အိပ္မက္ထဲမွာျမင္နိန္ရစြာလား၊ မ်က္လွည္႔ျပနိန္စြာ လား ထင္မွတ္ရေအာင္ ၾကီးက်ယ္မည္ထင္ပါသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ ကမၻာၾကီးသည္ မယုံၾကည္နုိင္ေလာက္ ေအာင္တုိးတက္ေျပာင္းလဲလာသည္နွင္႔အမွ်အျခားတစ္ဘက္မွာလည္း ဆုတ္ယုတ္ပ်က္စီးမႈတိက တား ဆီးလို႔မရေအာင္ ေၾကာက္စရာေကာင္းနိန္ပါသည္။ ထုိအထဲတြင္ “ဘာသာစကား” ဆုတ္ယုတ္ေပ်ာက္ ကြယ္လာမႈတိသည္ မဖြံ႔ျဖဳိးမတုိးသိမ့္ေရလူမ်ဳိးအတြက္ (Genocide) လူမ်ဳိးျပဳန္းသတ္ျဖတ္ျခင္းခံနိန္ရ ေရအလား ကေကာင္းေၾကာက္စရာေကာင္းေရ အႏၱရာယ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
လူမ်ဳိးတမ်ဳိး၏ဘာသာစကားတခုသီဆုံးေပ်ာက္ကြယ္လားေက ယင္းေနာက္ကြယ္မွာ ယင္းလူမ်ဳိးတိနန္႔ ပတ္သတ္ေတ ခ်စ္စရာေကာင္းျပီး တန္ဖုိးျဖတ္မရနုိင္ေရ ဓေလ့ရုိးရာယဥ္ေက်းမွဳအမြီအနွစ္တိ၊ ေခတ္ အဆက္ဆက္ မ်ဳိးဆက္တိအမ်ားၾကီးရင္းပနာ လက္ဆင့္ကမ္းထိန္းသိမ္းလာေရ သမုိင္းရာဇ၀င္၊ အမ်ဳိး
သားစရုိက္လကၡဏာတိအားလုံးသည္ သီးဆုံးေပ်ာက္ကြယ္လားတတ္ပါသည္။ အေၾကာင္းက လူမ်ဳိးတ
မ်ဳိး၏အမ်ဳိးသားစရုိက္လကၡဏာ၊ အမ်ဳိးဂုဏ္၊ဇာတိဂုဏ္နွင္႔သမုိင္းယဥ္ေက်းမွဳးအမြီးအႏွစ္မ်ားကုိ စာပီ ျဖင္႔သာရြီးသားေဖာ္ျပ၍ မွတ္တမ္းတင္တတ္ေသာေၾကာင္းျဖစ္သည္။ “ေလာကတြင္လူမ်ဳိးဟုေပၚ လာလွ်င္ဘာသာစကားရွိရမည္။ဘာသာစကားပ်က္ယြင္းကလူမ်ဳိးလည္းပ်က္ယြင္းမည္။ ဘာသာစကား ေပ်ာက္ကြယ္က လူမ်ဳိးလည္းေပ်ာက္ကြယ္မည္။” ထုိ႔ေၾကာင္႔ ဘာသာစကားသည္ လူမ်ဳိးတမ်ဳိး၏ပင္မ အသက္သြီးေၾကာပင္ျဖစ္သည္။ ေဒနိန္႔ေခတ္ကာလရခုိင္ျပည္သည္ လူမ်ဳိးျခားတုိ႔၏လက္ေအာက္တြင္ သ႔ူကၽြန္ဘ၀ျဖင္႔ ရပ္တည္နိန္လာခဲ႔သည္မွာ နွစ္ေပါင္းသုံးရာေက်ာ္ေလာက္ ၾကာျမင္႔ခဲ့ျပီျဖစ္၏။ ထုိကာ လတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ရခုိင္လူမ်ဳိးတုိ႔၏အမ်ဳိးသားစရုိက္လကၡဏာနွင့္စာပီယဥ္ေက်းမႈအမြီအႏွစ္မ်ား သည္ လူမ်ဳိးျခားတို႔၏အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာဖိနွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈေအာက္တြင္ အစိတ္စိတ္ၾကြီပြခဲ့ရျပီျဖစ္သည္။ ရခုိင္ လူမ်ဳိး၊ ရခုိင္စာပီဟု ျပည္ေထာင္စုသမုိင္းတြင္ လက္မမေထာင္နုိင္ေလာက္ေအာင္ ရခုိင္အကၡရာအရီြး အသားနွင့္ရခုိင္ဘာသာစကားသည္ တိမ္ျမဳတ္ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ႔ရသည္။ ေခတ္သစ္ရခုိင္လူငယ္မ်ားအဖုိ႔ ရခုိင္အကၡရာအရီြးအသားနွင့္ရခုိင္စာပီဟူသည္မွာ မည္ကဲ႔သုိ႔နည္းဟု မိန္းစရာအျဖစ္သာတည္ရွိနိန္ ေတာ႔သည္။
ဤသုိ႔ျဖစ္ရသည္႔အေၾကာင္းရင္းမ်ားကုိ စီစစ္ၾကည္႔မည္ဆုိပါက (၁) လူမ်ဳိးျခားတုိ႔၏လႊမ္းမုိးမႈခံနိန္ရျခင္း ၊(၂) ေဒသတြင္း ဖြ႔ံျဖဳိးမႈအားနည္းျခင္း (၀ါ) အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားက တမင္တကာမဖြ႔ံျဖဳိးမတုိးတက္ေအာင္ ဖန္တီးထားျခင္း၊ (၃) ရခုိင္အကၡရာအရြီးအသားနွင့္ရခုိင္ဘာသာစကားကုိ အသုံးျပဳခြင့္မရေအာင္ျပဳလုပ္ ထားျခင္း (၀ါ)ရခုိင္ဘာသာစကား၏လက္တြိ႔အသုံး၀င္မႈ၊ အသုံးျပဳမႈအားနည္းျခင္း စေသာအေျခခံ အ ေၾကာင္းတရားမ်ားကုိ တြိ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ မိမိလူမ်ဳိးဘာသာစကားမ်ား၏အားနည္းမႈေပ်ာက္ကြယ္မႈ ေၾကာင္႔ ေဒနိန္႔ေခတ္ကာလရခုိင္လူငယ္မ်ားသည္ မိမိလူမ်ဳိးတုိ႔၏ၾကီးက်ယ္ထင္ရွားခဲ့ေသာ သမုိင္းအ ျဖစ္အပ်က္၊ ရခုိင္သမုိင္းရာဇ၀င္ထဲက သူရဲေကာင္းမ်ား၊ ပညာရွိမ်ားအေၾကာင္းကုိသိရွိခြင့္မရေတာ႔ေပ။ ထုိအစားလူမ်ဳိးျခားတုိ႔၏စိတ္ၾကဳိက္ျပဳျပင္ဖန္တီးထားေသာ သမုိင္းအလိမ္အညာမ်ားကုိသာသင္ယူနိန္
ၾကရသည္မွာ အလြန္ရင္နာစရာေကာင္းပါသည္။ သမုိင္းမ်ားကုိလိမ္ညာဖုံးကြယ္ခံေနရျခင္းသည္ အနာ ဂါတ္ကုိ သစၥာေဖာက္ခံရျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သုိ႔အေျခအေနမ်ားေအာက္တြင္ မြီးဖြားၾကီးျပင္းလာ ရေသာရခုိင္လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ရခုိင္စာပီသည္ သူရုိ႔ဘ၀တုိးတက္ဖုိ႔အတြက္ အေရးမပါ၊ အေရးမၾကီး ဟုဆုိလာလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္ရုိ႔ မည္ကဲ့သုိ႔ေျဖၾကားၾကပါမည္နည္း။ အေၾကာင္းက ယနိန္႔ေခတ္သစ္ရခုိင္ လူငယ္အမ်ားစုသည္ ဗမာစာပီအရီးအသားနွင္႔ရင္းနွီးကၽြမ္း၀င္၍ ဗမာစာပီအရီးအသားျဖင္႔ပင္ ယဥ္ပါး နိန္ၾကသူမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္တည္း။ ထုိလူငယ္မ်ားကုိ ေျပာင္းလဲလာေအာင္ျပဳလုပ္ဖုိ႔ဆုိသည္မွာ လြယ္ကူသည္႔ကိစၥရပ္ေတာ႔မဟုတ္ပါ။ ထုိအတြက္ ကၽြန္ေတာ္ရုိ႔သည္ အခ်ိန္ယူ၍ စနစ္တက်ကုိင္ တြယ္တတ္ဖုိ႔လုိအပ္ပါသည္။
ပထမဆုံး ထုိလူငယ္မ်ားကုိ မိမိလူမ်ဳိးသမုိင္းေၾကာင္းမ်ားနွင့္ရင္းနွီးကၽြမ္း၀င္လာေအာင္ျပဳလုပ္ေပးဖုိ႔လုိ အပ္ပါသည္။ သမုိင္းေၾကာင္းမ်ားကုိ သေဘာေပါက္နားလည္လာသည္႔အခါ မိမိရုိ႔လူမ်ဳိးတြင္လည္း စာပီ၊ ဘာသာစကားရွိေၾကာင္း သူတုိ႔ကုိအသိေပးဖုိ႔လုိအပ္ပါသည္။ ထုိဘာသာစကားသည္လည္း လူမ်ဳိးတမ်ဳိး၏အသက္သြီးေၾကာ့ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စာပီယဥ္ေက်းမႈသည္ လူမ်ဳိးတမ်ဳိးအတြက္မည္မွ် ေလာက္အေရးၾကီးေၾကာင္း၊ ရခုိင္လူမ်ဳိးတုိင္းတြင္ မိမိရုိ႔လူမ်ဳိးတည္တံ့ခုိင္ျမဲဖုိ႔အတြက္ မိမိစာပီကုိ ထိန္း သိမ္းေစာင့္ေရွာက္ဖုိ႔တာ၀န္ရွိေၾကာင္းမ်ားကုိ သူတုိ႔အားအသိတရားျဖစ္ေစဖုိ႔လုိအပ္ပါသည္။ ထုိအခါမွ သာလွ်င္ နားလည္သေဘာေပါက္မႈအတူ ရခုိင္လူမ်ဳိးတုိင္း နွလုံးသြီးထဲတြင္ လည္ပတ္ေနေသာမ်ဳိးခ်စ္ စိတ္သည္ မိမိရုိ႔လူမ်ဳိးကုိထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖုိ႔အတြက္ အသိတရားကုိျဖစ္လာေစမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔မဟုတ္ပဲ ရခုိင္စာပီကုိ ထိန္းသိမ္းဖုိ႔လုိသည္၊ ေစာင့္ေရွာက္ဖုိ႔လုိသည္ဟု မည္မွ်ပင္ ေျပာေနေစကာ လူငယ္မ်ားစိတ္၀င္စားလာလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ လူတုိင္းသည္ မိမိလူမ်ဳိး၊ မိမိဘာသာ စကားကုိ ခ်စ္ျမတ္နုိးၾကသည္ဟု ကၽြန္ေတာ္အျမဲယုံၾကည္သည္။ ခ်စ္ျမတ္နုိးသည့္အေလ်ာက္မိမိလူမ်ဳိး မိမိဘာသာစကားတုိးတက္ေအာင္ျမင္နိန္သည္ကုိလည္း ျမင္လုိၾကပါသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ လူငယ္မ်ား၏ အမ်ဳိးခ်စ္ေသာစိတ္ဓာတ္ကုိ စနစ္တက်ခ်ဥ္းကပ္၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးဖုိ႔လုိပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္ရုိ႔အတြက္ ၀မ္းသာစရာေကာင္းသည္က ယခုေနာက္ပုိင္း ပညာတတ္၊ပညာရွိရခုိင္လူငယ္ မ်ားသည္ ရခုိင္စာပီနွင့္အရီးအသားကုိ စိတ္၀င္စားမႈမ်ားျပားလာၾကသည္ကုိေတြ႔နိန္ရပါသည္။ ထုိအ တြက္ ကၽြန္ေတာ္ရုိ႔တြင္ ရခုိင္စာပီျပန္လည္ရွင္သန္လာေရနွင္႔ရခုိင္စာပီအရီးအသားက်ယ္ျပန္႔လာေရး သည္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေရာင္ျခည္မ်ားျဖင့္ ေတာက္ပလွ်က္ရွိနိန္ပါသည္။ ရီွ႔ဆက္ျပီး ေဒထက္မက ေတာက္ပလာေအာင္ ၾကိဳးစားဖုိ႔လုိအပ္ပါသည္။
တည္တံ့ခုိင္ျမဲေသာ ဘာသာစကားတခုဟူသည္ ၄င္းဘာသာစကားကုိ နိန္႔စဥ္နန္႔အမွ်ေျပာဆုိသုံးစြဲေရ လူသစ္တိမ်ားျပားလာျခင္းျဖစ္သည္။ ေျပာဆုိသုံးစြဲေသာလူသစ္တိမ်ားလာလီလီ ဘာသာစကားသည္ လည္း ပုိက်ယ္ျပန္႔လာလီပါ။ ေျပာဆုိသုံးစြဲမႈနည္းပါးလာလွ်င္ အနာဂါတ္တခ်ိန္တြင္ ထုိလူမ်ဳိး၏ဘာ သာစကားသည္ သီဆုံးေပ်ာက္ကြယ္လားဖုိ႔အေျခအေနျဖစ္သည္။
ဤေနတြင္ http://thearakanesemeetingpoint.com ၏ရခုိင္စာပီရွင္သန္နုိးထလာေရးနွင္႔ရခုိင္စာပီ က်ယ္ျပန္႔လာေရးအတြက္ အေရးပါေသာအခန္းက႑အေၾကာင္းကုိ အနည္းစီေခ် တင္ျပလိုပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ၂၀၀၉ခုနွစ္မွစ၍ ေဒ၀က္ဘဆုိဒ္ကုိ စတင္သိရွိခြင့္ရခဲ့သည္။ ၀က္ဘဆုိဒ္ထဲစာေရးလုိ လွ်င္ ရခုိင္လုိသာရီးရမည္ဟု စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားရွိသည္။ အစပထမတြင္ ကၽြန္ေတာ္အတြက္ ကေကာင္းၾကီး အခက္ၾကဳံခဲ့သည္။ အေၾကာင္းက ကၽြန္ေတာ္ရုိ႔သည္ ဗမာစာအရီးအသားနွင့္ရင္းနွီး၍ ဗမာစာအသုံးအနႈန္းျဖင့္ ယဥ္ပါးလာသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ တလေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ ကၽြန္ေတာ္ စာတပုဒ္မွ် မရီး၀ံ့ခဲ့ပါ။ ဤကာလမ်ားတြင္ ကၽြန္ေတာ္သည္ ရခုိင္လုိစာရီးသားရန္ မိမိကုိယ္ကုိယ္ယုံ ၾကည္မႈတည္ေဆာက္ခဲ့ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္နားလည္သေဘာေပါက္လာေသာအခါတြင္ ရခုိင္ သားတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ရခုိင္လုိစာရီးသားရျခင္းသည္ မခက္ခဲ့ေၾကာင့္တြိ႔လာရသည္။ ရခုိင္လုိရီး သားထားေရစာတိကုိ ေသေသခ်ာခ်ာဖတ္ရႈေလ့လာျခင္းျဖင့္ ရခုိင္လုိစာရီးသားတတ္ဖုိ႔ရန္ မခက္ခဲ့ ေၾကာင့္ကုိ တျခားေသာ ကုိယ့္ရခုိင္သူေခ်၊ရခုိင္သားေခ်တိကုိလည္း သိစီလုိပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ Arakanesemeetingpoint(AMP) ကုိ ရခုိင္သားတုိင္း၀င္ေရာက္ေလ့လာသင့္ေၾကာင့္အၾကံျပဳလုိပါ သည္။
ရီျမင့္မွၾကာတင့္သည္။ စာပီျမင့္မွလူမ်ဳိးတင့္သည္။ စာပီဟူသည္ ပညာ၏ဒုတိယအမည္တမ်ဳိးျဖစ္သည္။ လူမ်ဳိးတမ်ဳိး၏စာပီယဥ္ေက်းမႈျမင့္မားသည္နွင္႔အမွ် ထုိလူမ်ဳိးသည္ ေလာကအလယ္တြင္ တင္႔တယ္ သည္ဟုဆုိသည္။ ေဒနိန္႔ကာလ ရခုိင္စာပီယဥ္ေက်းမႈ ဖုံးကြယ္ခံနိန္ရ၍ (၀ါ)တိမ္ျမဳတ္ေပ်ာက္ကြယ္နိန္ ၍ ရခုိင္လူမ်ဳိးတုိ႔၏အမ်ဳိးသားစရုိက္လကၡဏာ၊ဇာတိဂုဏ္၊ဇာတိမာန္သည္ ေပ်ာက္ကြယ္လုျဖစ္နိန္ပါ သည္။ ဤအေရးကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ေသာ ရခုိင္သားတုိင္းအေနျဖင့္ မိမိလူမ်ဳိး၊မိမိစာပီကုိ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ဖုိ႔ရန္ မိမိရုိ႔နိန္႔စဥ္ဘ၀တြင္ ကုိယ့္ရခုိင္စကားကုိေျပာလုိ႔၊ ရခုိင္လီသံ၊ ရခုိင္အေခၚ အေ၀ၚေ၀ါဟာရအသုံးအႏႈန္းတိနန္႔ ရခုိင္စာပီကုိအသုံးျပဳရီးသားကတ္ပနာ ရခုိင္လူမ်ဳိးျဖစ္ရစြာကုိ ဂုဏ္ ယူတတ္ဖုိ႔လုိအပ္ပါသည္။ မ်ဳိးဆက္သစ္ရခုိင္လူငယ္ေခ်တိကုိလည္း ေဒအသိတရားတိကုိ လက္ဆင့္ ကမ္းပီးပနာ မိမိလူမ်ဳိးမိမိစာပီကုိထိန္းသိမ္းကာကြယ္ဖုိ႔ ဇာသူပီးပီးမပီးပီး မိမိကုိယ္ပီးထားေရ သမုိင္းပီး တာ၀န္တရပ္အေနျဖင့္ ၾကိဳးစားကတ္ဖုိ႔လုိပါသည္။
“ရခုိင္လူမ်ဳိးျဖစ္ရစြာကုိ ဂုဏ္ယူပါမွ ရခုိင္လူမ်ဳိးျဖစ္ရျခင္း၏တန္ဖိုးကုိ နားလည္နုိင္မည္ျဖစ္သည္”
ပုဏၰား (၀ရာဇ္ျမီ)

0 လိုအပ်ချက်များကို ရေးသားအကြံပြုခဲ့နိုင်ပါတယ်:

Post a Comment