ဤ Websiteသည္ ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၏ တရားဝင္website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ It is an official website of Arakan Student Monks Association (A.S.M.A), Thailand.

Friday, June 15, 2012


သုိ႔
ဦးသိန္းစိန္ (နိဳင္ငံေတာ္သမၼတ)
သမၼတရုံး
ေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ႕ေတာ္
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိဳင္ငံတာ္                            ရက္စြဲ။       ။ဇြန္လ ၁၅ရက္၊၂၀၁၂။

အေၾကာင္းအရာ။ လက္ရွိရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာဆူပူေသာင္းက်န္းေနမႈမ်ားအား အျမန္ဆုံး ျငိမ္သက္ သြားေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ႏွင့္ တုိင္းျပည္တြင္းသုိ႔ တရားမ၀င္က်ဳးေက်ာ္၀င္ေရာက္ေနထုိင္ေသာ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိး အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအား တရားဥပေဒႏွင့္ အညီထိထိေရာက္ေရာက္အေရးယူေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံျခင္း။

ကြ်န္နဳပ္တုိ႔၏သေဘာထားမွာ - မည္သည့္အၾကမ္းဖက္မွဳကုိမွလက္မခံပါ။လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာတရားမ၀င္က်ဳးေက်ာ္၀င္ေရာက္ေနထုိင္ေသာ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးမ်ား၏ေဒသခံျမန္မာနိဳင္ငံသားမ်ားအေပၚအၾကမ္းဖက္ေနမႈကုိလည္းလုံး၀လုံး၀ရႈံ႕ခ်ပါသည္။

လက္ရွိၿမန္မာႏိုင္ငံရခုိင္ျပည္တြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနမ်ားကုိသုံးသပ္ၾကည့္လွ်င္ တရားမ၀င္က်ဳးေက်ာ္ ၀င္ေရာက္လာေသာဘဂၤါလီလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကုိအၾကမ္းဖက္လ်က္ ျမန္မာနိဳင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာကုိထိပါးျခင္းမွာ သိသာထင္ရွားေနပါသည္။ အစုိးရအေနျဖင့္လည္း ထိေရာက္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းမွဳအားနည္းျခင္း၊ေဒသခံျပည္သူတုိ႔အားအကာအကြယ္ေပးနိဳင္ေသာ လုံေလာက္ ေသာလုံျခံဳေရး အင္အားမခ်ေပးနိဳင္ျခင္း၊ ျပစ္မွဳက်ဳးလြန္ေနေသာအၾကမ္းဖက္သမားတုိ႔အား ေတြ႔ျမင္ေနပါလ်က္ ထိထိေရာက္ေရာက္အေရးမယူျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သုိ႔အၾကမ္းဖက္မွဳမ်ား ၾကီးထြားလာ ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းနွင့္ ေဒသခံျပည္သူတုိ႔၏အသက္အုိးအိမ္စည္းစိမ္းတုိ႔သည္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏လက္တြင္ ဆုံးရႈံးခဲ့ရျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္းမ်ားကုိသုံးသပ္မိသျဖင့္ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အလြန္၀မ္းနည္းရပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ထုိင္းနိဳင္ငံအေျခစုိက္ျမန္မာျပည္ဖြားတုိင္းရင္းသားေပါင္းစုံတုိ႔၏ အဖြဲ႔ေပါင္းစုံမွ ေအာက္ပါအခ်က္တုိ႔ အားေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ နိဳင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္အား ေမတၱာရပ္ခံပန္ၾကားပါသည္။
၁။ တရားမ၀င္က်ဳးေက်ာ္၀င္ေရာက္ေနထုိင္၍ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေပၚအၾကမ္းဖက္ကာ နိဳင္ငံေတာ္၏အခ်ဳပ္ အခ်ာအာဏာကုိ ထိပါးေစာ္ကားေနေသာ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးမ်ားအား တရားဥပေဒနွင့္အညီထိေရာက္စြာ အေရးယူ ေပးပါရန္။
၂။ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးဟူ၍ ျမန္မာနိဳင္ငံတုိင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားတြင္ မရွိေၾကာင္းကုိ နိဳင္ငံေတာ္သမၼတမွတရား ၀င္ေၾကျငာေပးပါရန္နွင့္ျမန္မာနိဳင္ငံတြင္ရွိေသာ ကမၻာ့အၾကမ္းဖက္အုပ္စုအယ္လ္ကုိင္းဒါးမ်ား၏အဖြဲ႔၀င္၊ တရားမ ၀င္က်ဳးေက်ာ္၀င္ေရာက္လာေသာ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားအား အျမန္ဆုံးစုံးစမ္းေဖာ္ထုတ္ျပီး နိဳင္ငံတကာ တရားဥပေဒခုံရုံးသုိ႔ပုိ႔ေပးပါရန္။
၃။ အၾကမ္းဖက္ခံေနရေသာ ရခိုင္ၿပည္နယ္ေနရာေဒသအသီးသီးတြင္ အစုိးရမွလုံေလာက္ေသာ လုံျခံဳေရး အင္အားျဖင့္ တည္ျငိမ္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျပီး အၾကမ္းဖက္မွဳမ်ားေနရာတကာသုိ႔ ကူးစက္မသြားေအာင္လည္း အစုိးရမွစနစ္တက်ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးပါရန္။
၄။ အၾကမ္းသမားမ်ားေၾကာင့္ အတိဒုကၡေရာက္ေနေသာျပည္သူလူထုအား အစုိးရမွလုံေလာက္ေသာ စားနပ္ ရိကၡာမ်ားေထာက္ပ့ံကူညီေပးပါရန္နွင့္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားေၾကာင့္ပ်က္စီးသြားေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ေနရာထုိင္ခင္းမ်ားနွင့္ရပ္ရြာတည္ျငိမ္ေအးခ်မ္မွဳအား အစုိးရမွစနစ္တက် တာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္ေပးပါရန္။
၅။ ရခုိင္ျပည္တြင္ရွိေသာ အေရးအခင္းျဖစ္သည့္ေနရာမ်ား (ဘူးသီးေတာင္၊ေမာင္ေတာ) တြင္ယခုလက္ရွိ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားမွာ ၃% သာရွိ၍ တရားမ၀င္က်ဳးေက်ာ္၀င္ေရာက္လာေသာ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးမ်ားမွာ ၉၇%ရွိေန သည္ကုိ  နိဳင္ငံေတာ္သမၼတၾကီးသိရွိမည္ထင္ပါသည္။ ၎တုိ႔မွာ ယခင္အစုိးရအဆက္ဆက္နွင့္ ယခုလက္ရွိ အစုိးရအထိ နယ္ျခားေစာင့္တာ၀န္ယူခဲ့ၾကေသာ အစုိးရတာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္အခ်ဳိ႕နွင့္ လ၀က အရာရွိမ်ား၏တရား ဥပေဒနွင့္အညီမလုပ္ေဆာင္မွဳေၾကာင့္ ေဒသခံျမန္မာျပည္သူမ်ား တျဖည္းျဖည္း ေနရာဖဲ့ေပးေနရသည္မွာလည္း နွစ္ေပါင္းဆယ္စုနွစ္မကၾကာျမင့္ခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ယခုကဲ့သုိ႔အၾကမ္းဖက္မွဳမ်ား ေနာက္ေနာင္ မျဖစ္ရေအာင္နိဳင္ငံေတာ္သမၼတၾကီးအေနျဖင့္ နယ္ျခားေစာင့္တာ၀န္ယူေနေသာအစုိးရအရာရွိမ်ားနွင့္သက္ဆုိင္ ရာလ၀ကအရာရွိမ်ားကုိ တရားဥပေဒနွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္။ထုိင္းနိဳင္ငံအေျခစုိက္ျမန္မာျပည္ဖြားတုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ား
၁။ ထုိင္းနိဳင္ငံေရာက္ရခုိင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ (A.S.M.A)
၂။ ျမန္မာရဟန္းေတာ္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔ (M.M.S.A)   
၃။ ရခုိင္ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္-ထုိင္းဌာနခြဲ  (ALD-Exile Thailand)          
၄။ျပည္ပေရာက္ကရင္အမ်ဳိးသားေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔(O.K.N.S.O)                             
၅။ ျပည္ပေရာက္အမ်ဳိးသားေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔    (O.N.S.O)                          
၆။ရခုိင္လူ႔အခြင့္အေရးနွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔    (A.H.R.D.O)                                       
၇။ ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔  (K.W.O)                                                             
၈။ ရခုိင့္မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈပန္းတုိင္အသင္း    (G.R.P.D.C)                               
၉။ ထုိင္းနိဳင္ငံေရာက္ျမန္မာနိဳင္ငံသားအသင္း (B.A.T)                             
၁၀။ ရခုိင္၀ံသာနဳစာေပအသင္း       (R.P.L.C)           
လူမႈေရးမွတ္တမ္း

ထုိင္းနိဳင္ငံအေျခစုိက္ျမန္မာျပည္ဖြားတုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ား၏ နုိင္ငံေတာ္သမၼတထံသုိ႔ေတာင္းဆုိလႊာ

Posted by A.S.M.S ျပန္ၾကားေရး  |  No comments


သုိ႔
ဦးသိန္းစိန္ (နိဳင္ငံေတာ္သမၼတ)
သမၼတရုံး
ေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ႕ေတာ္
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိဳင္ငံတာ္                            ရက္စြဲ။       ။ဇြန္လ ၁၅ရက္၊၂၀၁၂။

အေၾကာင္းအရာ။ လက္ရွိရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာဆူပူေသာင္းက်န္းေနမႈမ်ားအား အျမန္ဆုံး ျငိမ္သက္ သြားေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ႏွင့္ တုိင္းျပည္တြင္းသုိ႔ တရားမ၀င္က်ဳးေက်ာ္၀င္ေရာက္ေနထုိင္ေသာ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိး အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအား တရားဥပေဒႏွင့္ အညီထိထိေရာက္ေရာက္အေရးယူေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံျခင္း။

ကြ်န္နဳပ္တုိ႔၏သေဘာထားမွာ - မည္သည့္အၾကမ္းဖက္မွဳကုိမွလက္မခံပါ။လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာတရားမ၀င္က်ဳးေက်ာ္၀င္ေရာက္ေနထုိင္ေသာ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးမ်ား၏ေဒသခံျမန္မာနိဳင္ငံသားမ်ားအေပၚအၾကမ္းဖက္ေနမႈကုိလည္းလုံး၀လုံး၀ရႈံ႕ခ်ပါသည္။

လက္ရွိၿမန္မာႏိုင္ငံရခုိင္ျပည္တြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနမ်ားကုိသုံးသပ္ၾကည့္လွ်င္ တရားမ၀င္က်ဳးေက်ာ္ ၀င္ေရာက္လာေသာဘဂၤါလီလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကုိအၾကမ္းဖက္လ်က္ ျမန္မာနိဳင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာကုိထိပါးျခင္းမွာ သိသာထင္ရွားေနပါသည္။ အစုိးရအေနျဖင့္လည္း ထိေရာက္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းမွဳအားနည္းျခင္း၊ေဒသခံျပည္သူတုိ႔အားအကာအကြယ္ေပးနိဳင္ေသာ လုံေလာက္ ေသာလုံျခံဳေရး အင္အားမခ်ေပးနိဳင္ျခင္း၊ ျပစ္မွဳက်ဳးလြန္ေနေသာအၾကမ္းဖက္သမားတုိ႔အား ေတြ႔ျမင္ေနပါလ်က္ ထိထိေရာက္ေရာက္အေရးမယူျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သုိ႔အၾကမ္းဖက္မွဳမ်ား ၾကီးထြားလာ ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းနွင့္ ေဒသခံျပည္သူတုိ႔၏အသက္အုိးအိမ္စည္းစိမ္းတုိ႔သည္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏လက္တြင္ ဆုံးရႈံးခဲ့ရျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္းမ်ားကုိသုံးသပ္မိသျဖင့္ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အလြန္၀မ္းနည္းရပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ထုိင္းနိဳင္ငံအေျခစုိက္ျမန္မာျပည္ဖြားတုိင္းရင္းသားေပါင္းစုံတုိ႔၏ အဖြဲ႔ေပါင္းစုံမွ ေအာက္ပါအခ်က္တုိ႔ အားေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ နိဳင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္အား ေမတၱာရပ္ခံပန္ၾကားပါသည္။
၁။ တရားမ၀င္က်ဳးေက်ာ္၀င္ေရာက္ေနထုိင္၍ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေပၚအၾကမ္းဖက္ကာ နိဳင္ငံေတာ္၏အခ်ဳပ္ အခ်ာအာဏာကုိ ထိပါးေစာ္ကားေနေသာ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးမ်ားအား တရားဥပေဒနွင့္အညီထိေရာက္စြာ အေရးယူ ေပးပါရန္။
၂။ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးဟူ၍ ျမန္မာနိဳင္ငံတုိင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားတြင္ မရွိေၾကာင္းကုိ နိဳင္ငံေတာ္သမၼတမွတရား ၀င္ေၾကျငာေပးပါရန္နွင့္ျမန္မာနိဳင္ငံတြင္ရွိေသာ ကမၻာ့အၾကမ္းဖက္အုပ္စုအယ္လ္ကုိင္းဒါးမ်ား၏အဖြဲ႔၀င္၊ တရားမ ၀င္က်ဳးေက်ာ္၀င္ေရာက္လာေသာ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားအား အျမန္ဆုံးစုံးစမ္းေဖာ္ထုတ္ျပီး နိဳင္ငံတကာ တရားဥပေဒခုံရုံးသုိ႔ပုိ႔ေပးပါရန္။
၃။ အၾကမ္းဖက္ခံေနရေသာ ရခိုင္ၿပည္နယ္ေနရာေဒသအသီးသီးတြင္ အစုိးရမွလုံေလာက္ေသာ လုံျခံဳေရး အင္အားျဖင့္ တည္ျငိမ္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျပီး အၾကမ္းဖက္မွဳမ်ားေနရာတကာသုိ႔ ကူးစက္မသြားေအာင္လည္း အစုိးရမွစနစ္တက်ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးပါရန္။
၄။ အၾကမ္းသမားမ်ားေၾကာင့္ အတိဒုကၡေရာက္ေနေသာျပည္သူလူထုအား အစုိးရမွလုံေလာက္ေသာ စားနပ္ ရိကၡာမ်ားေထာက္ပ့ံကူညီေပးပါရန္နွင့္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားေၾကာင့္ပ်က္စီးသြားေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ေနရာထုိင္ခင္းမ်ားနွင့္ရပ္ရြာတည္ျငိမ္ေအးခ်မ္မွဳအား အစုိးရမွစနစ္တက် တာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္ေပးပါရန္။
၅။ ရခုိင္ျပည္တြင္ရွိေသာ အေရးအခင္းျဖစ္သည့္ေနရာမ်ား (ဘူးသီးေတာင္၊ေမာင္ေတာ) တြင္ယခုလက္ရွိ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားမွာ ၃% သာရွိ၍ တရားမ၀င္က်ဳးေက်ာ္၀င္ေရာက္လာေသာ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးမ်ားမွာ ၉၇%ရွိေန သည္ကုိ  နိဳင္ငံေတာ္သမၼတၾကီးသိရွိမည္ထင္ပါသည္။ ၎တုိ႔မွာ ယခင္အစုိးရအဆက္ဆက္နွင့္ ယခုလက္ရွိ အစုိးရအထိ နယ္ျခားေစာင့္တာ၀န္ယူခဲ့ၾကေသာ အစုိးရတာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္အခ်ဳိ႕နွင့္ လ၀က အရာရွိမ်ား၏တရား ဥပေဒနွင့္အညီမလုပ္ေဆာင္မွဳေၾကာင့္ ေဒသခံျမန္မာျပည္သူမ်ား တျဖည္းျဖည္း ေနရာဖဲ့ေပးေနရသည္မွာလည္း နွစ္ေပါင္းဆယ္စုနွစ္မကၾကာျမင့္ခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ယခုကဲ့သုိ႔အၾကမ္းဖက္မွဳမ်ား ေနာက္ေနာင္ မျဖစ္ရေအာင္နိဳင္ငံေတာ္သမၼတၾကီးအေနျဖင့္ နယ္ျခားေစာင့္တာ၀န္ယူေနေသာအစုိးရအရာရွိမ်ားနွင့္သက္ဆုိင္ ရာလ၀ကအရာရွိမ်ားကုိ တရားဥပေဒနွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္။ထုိင္းနိဳင္ငံအေျခစုိက္ျမန္မာျပည္ဖြားတုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ား
၁။ ထုိင္းနိဳင္ငံေရာက္ရခုိင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ (A.S.M.A)
၂။ ျမန္မာရဟန္းေတာ္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔ (M.M.S.A)   
၃။ ရခုိင္ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္-ထုိင္းဌာနခြဲ  (ALD-Exile Thailand)          
၄။ျပည္ပေရာက္ကရင္အမ်ဳိးသားေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔(O.K.N.S.O)                             
၅။ ျပည္ပေရာက္အမ်ဳိးသားေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔    (O.N.S.O)                          
၆။ရခုိင္လူ႔အခြင့္အေရးနွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔    (A.H.R.D.O)                                       
၇။ ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔  (K.W.O)                                                             
၈။ ရခုိင့္မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈပန္းတုိင္အသင္း    (G.R.P.D.C)                               
၉။ ထုိင္းနိဳင္ငံေရာက္ျမန္မာနိဳင္ငံသားအသင္း (B.A.T)                             
၁၀။ ရခုိင္၀ံသာနဳစာေပအသင္း       (R.P.L.C)           

7:32 PM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Saturday, May 26, 2012


ရခိုင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြျမိဳ႕

သဒၶမၼဂရု (ပုသိမ္)ေက်ာင္းတိုက္

ပဓာနနာယကဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၱပ႑ိတ(အဂၢမဟာပ႑ိတ၊ အဂၢမဟာဂႏၱဝါစကပ႑ိတ၊ ပရိယတၱိသာသနဟိတဓရ၊ ႏိုင္ငံေတာ္သံဃာ့မဟာနာယက) ၏ ၾသဝါဒကထာ

၁။ မိမိေၾကာင့္ သူတပါးမနစ္နာေစႏွင့္။

၂။ ဂုဏ္ပကာသနကို ေမွ်ာ္၍ အလုပ္မလုပ္ႏွင့္။

၃။ အရာရာမွာ ကုသိုလ္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ပါ။

၄။ ရိုေသေလးစား ျမတ္ႏိုးမႈကို ျပဳ၍ ဆက္ဆံပါ။

၅။ သူတစ္ပါးကို အႏိုင္ယူျခင္းထက္ ကူညီျခင္းသည္ အက်ိဳးမ်ားသည္။

၆။ အျပစ္ေပးျခင္းထက္ ျပဳျပင္ေပးျခင္းသည္ သာ၍ေကာင္းသည္။

၇။ ပညာရွိျခင္း အာဏာရွိျခင္းသည္ သူတပါးကို အႏိုင္က်င့္ရန္မဟုတ္၊ အက်ိဳးျပဳရန္သာျဖစ္သည္။

၈။ ယဥ္ေက်းေသာပုဂၢိဳလ္၊ လူမ်ိဳးတို႔သည္ အရာရာမွာ အထက္တန္းက်၍ တိုးတက္ေအာင္ျမင္သည္။

၉။ လာဘ္လာဘကို ေမွ်ာ္၍ ကူညီျခင္းထက္ ေစတနာထား၍ ကူညီျခင္းသည္ အက်ိဳးမ်ားသည္။

ဘာသာေရး

စစ္ေတြျမိဳ႕ သဒၶမၼဂရု (ပုသိမ္)ေက်ာင္းတိုက္ ပဓာနနာယကဆရာေတာ္ ဘဒၵႏ ၱပ႑ိတ၏ ၾသဝါဒကထာ

Posted by Ganda  |  No comments


ရခိုင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြျမိဳ႕

သဒၶမၼဂရု (ပုသိမ္)ေက်ာင္းတိုက္

ပဓာနနာယကဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၱပ႑ိတ(အဂၢမဟာပ႑ိတ၊ အဂၢမဟာဂႏၱဝါစကပ႑ိတ၊ ပရိယတၱိသာသနဟိတဓရ၊ ႏိုင္ငံေတာ္သံဃာ့မဟာနာယက) ၏ ၾသဝါဒကထာ

၁။ မိမိေၾကာင့္ သူတပါးမနစ္နာေစႏွင့္။

၂။ ဂုဏ္ပကာသနကို ေမွ်ာ္၍ အလုပ္မလုပ္ႏွင့္။

၃။ အရာရာမွာ ကုသိုလ္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ပါ။

၄။ ရိုေသေလးစား ျမတ္ႏိုးမႈကို ျပဳ၍ ဆက္ဆံပါ။

၅။ သူတစ္ပါးကို အႏိုင္ယူျခင္းထက္ ကူညီျခင္းသည္ အက်ိဳးမ်ားသည္။

၆။ အျပစ္ေပးျခင္းထက္ ျပဳျပင္ေပးျခင္းသည္ သာ၍ေကာင္းသည္။

၇။ ပညာရွိျခင္း အာဏာရွိျခင္းသည္ သူတပါးကို အႏိုင္က်င့္ရန္မဟုတ္၊ အက်ိဳးျပဳရန္သာျဖစ္သည္။

၈။ ယဥ္ေက်းေသာပုဂၢိဳလ္၊ လူမ်ိဳးတို႔သည္ အရာရာမွာ အထက္တန္းက်၍ တိုးတက္ေအာင္ျမင္သည္။

၉။ လာဘ္လာဘကို ေမွ်ာ္၍ ကူညီျခင္းထက္ ေစတနာထား၍ ကူညီျခင္းသည္ အက်ိဳးမ်ားသည္။

9:01 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

ရန္ကုန္တိုင္း၊ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းျမိဳ႕နယ္၊

အလုိေတာ္ျပည့္ ဓမၼာစရိယတကၠသိုလ္ နာယကခ်ဳပ္ဆရာေတာ္

ဘဒၵႏ ၱ သုစိတၱာဘိဝံသ ၏ ၾသဝါဒကထာ

“အနာယေကာ ဝိနႆႏၱိ၊ နႆႏၱိ ဗဟုနာယေကာ” အသင္းအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုကို တည္ေထာင္တယ္ဆိုရင္ အဲဒီအဖြဲ႕ကို လမ္းညြန္ေပးႏိုင္တဲ့ ဘက္စုံအရည္အေသြးျပည့္ဝတဲ့ ေခါင္းေဆာင္နာယကပုဂၢိဳလ္ေတြ မလြဲမေသြရွိရမယ္။ အသင္းအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္ဖို႔နဲ႕ လုပ္ေဆာင္တဲ့ ကိစၥအဝဝတုိ႔ အစဥ္ေခ်ာေမြ႕စြာ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဦးစီးနာယက ေခါင္းေဆာင္ေတြက နာယက (လူၾကီး)ေရာဂါ မထသင့္ဘူး။ ေစတနာ၊ ဝါသနာ၊ အနစ္နာသုံးပါးလုံး ျပည့္စုံၾကဖို႔ အလြန္လိုအပ္သလို အသင္းအဖြဲ႕ဝင္ ပုဂၢိဳလ္အခ်င္းခ်င္းတို႔ဟာလည္း (သာမဂီၢသုခ) ညီညြတ္မႈကို မရ, ရေအာင္ တည္ေဆာက္ၾကရမယ္။

“ḩာဏ္ရွိေယာကၤ်ား၊ မွားလတ္ေသာအခါ၊ ေဆးလြန္နာကို၊ ဆရာေနာင္ဆက္၊ အကုခတ္သို႔၊ ပ်က္သာအၿမဲ၊ ျပင္ႏိုင္ခဲ၏” ဆိုတဲ့အတိုင္း လုပ္ေဆာင္သမွ် ကိစၥတိုင္းမွာ ျပင္မရ၊ ပ်က္မရ၊ ကုစားမရတဲ့ အမွားအယြင္းေတြ မျပဳလုပ္မိဖို႔ သတိၾကီးစြာ ထား၍ ေဆာင္ရြက္ၾကပါ။

“ညီညြတ္သူေဆာင္၊ ၾကံတိုင္းေအာင္”ဆိုတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္ကို လက္ကိုင္ထားၾကျပီး “ပေကာပကာရတၳ၊ မိဒံသရီရံ” မိမိတို႔ရရွိထားၾကတဲ့ ဘဝခႏၶာကိုယ္ဟာ သာသနာအတြက္သာ ျဖစ္ရမည္ ဆိုတဲ့ သႏၷိ႒ာန္ ခ်ျပီး ၾကီဳးစားအားထုတ္ ေဆာင္ရြက္ၾကပါ။

ဘာသာေရး

ရန္ကုန္တိုင္း၊ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းျမိဳ႕နယ္၊ အလုိေတာ္ျပည့္ ဓမၼာစရိယတကၠသိုလ္ နာယကခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏ ၱ သုစိတၱာဘိဝံသ ၏ ၾသဝါဒကထာ

Posted by Ganda  |  No comments

ရန္ကုန္တိုင္း၊ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းျမိဳ႕နယ္၊

အလုိေတာ္ျပည့္ ဓမၼာစရိယတကၠသိုလ္ နာယကခ်ဳပ္ဆရာေတာ္

ဘဒၵႏ ၱ သုစိတၱာဘိဝံသ ၏ ၾသဝါဒကထာ

“အနာယေကာ ဝိနႆႏၱိ၊ နႆႏၱိ ဗဟုနာယေကာ” အသင္းအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုကို တည္ေထာင္တယ္ဆိုရင္ အဲဒီအဖြဲ႕ကို လမ္းညြန္ေပးႏိုင္တဲ့ ဘက္စုံအရည္အေသြးျပည့္ဝတဲ့ ေခါင္းေဆာင္နာယကပုဂၢိဳလ္ေတြ မလြဲမေသြရွိရမယ္။ အသင္းအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္ဖို႔နဲ႕ လုပ္ေဆာင္တဲ့ ကိစၥအဝဝတုိ႔ အစဥ္ေခ်ာေမြ႕စြာ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဦးစီးနာယက ေခါင္းေဆာင္ေတြက နာယက (လူၾကီး)ေရာဂါ မထသင့္ဘူး။ ေစတနာ၊ ဝါသနာ၊ အနစ္နာသုံးပါးလုံး ျပည့္စုံၾကဖို႔ အလြန္လိုအပ္သလို အသင္းအဖြဲ႕ဝင္ ပုဂၢိဳလ္အခ်င္းခ်င္းတို႔ဟာလည္း (သာမဂီၢသုခ) ညီညြတ္မႈကို မရ, ရေအာင္ တည္ေဆာက္ၾကရမယ္။

“ḩာဏ္ရွိေယာကၤ်ား၊ မွားလတ္ေသာအခါ၊ ေဆးလြန္နာကို၊ ဆရာေနာင္ဆက္၊ အကုခတ္သို႔၊ ပ်က္သာအၿမဲ၊ ျပင္ႏိုင္ခဲ၏” ဆိုတဲ့အတိုင္း လုပ္ေဆာင္သမွ် ကိစၥတိုင္းမွာ ျပင္မရ၊ ပ်က္မရ၊ ကုစားမရတဲ့ အမွားအယြင္းေတြ မျပဳလုပ္မိဖို႔ သတိၾကီးစြာ ထား၍ ေဆာင္ရြက္ၾကပါ။

“ညီညြတ္သူေဆာင္၊ ၾကံတိုင္းေအာင္”ဆိုတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္ကို လက္ကိုင္ထားၾကျပီး “ပေကာပကာရတၳ၊ မိဒံသရီရံ” မိမိတို႔ရရွိထားၾကတဲ့ ဘဝခႏၶာကိုယ္ဟာ သာသနာအတြက္သာ ျဖစ္ရမည္ ဆိုတဲ့ သႏၷိ႒ာန္ ခ်ျပီး ၾကီဳးစားအားထုတ္ ေဆာင္ရြက္ၾကပါ။

8:59 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

တိပိဋကဓရ ဓမၼဘ႑ာဂါရိက ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏ ၱ ဣႏၵပါလ ၏ ၾသဝါဒကထာ

ပုထုဇဥ္ဟူသည္ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ မာန၊ ဣႆာ၊ မိစၦရိယ အစရွိေသာ ကိေလသာ အကုသိုလ္တို႔ အျပည့္အဝ ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ အမွားႏွင့္ မကင္းႏိုင္ပါေပ။ သို႕ေသာ္ အမွားေတြ႕တိုင္း ျပႆနာလုပ္ၾကစတမ္းဆိုလွ်င္ အဖြဲ႕အစည္းလုပ္ငန္း မည့္သုိ႔မွ် ေအာင္ျမင္မႈ ရႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ ေအာင္ျမင္မႈ ရလိုလွ်င္ အမွားကိုသည္းခံ ခြင့္လႊတ္ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ေပသည္။ အမွားဟူသည္မွာလည္း…

၁။ ခြင့္မလႊတ္ႏိုင္ေသာ အမွားၾကီးႏွင့္

၂။ ခြင့္လႊတ္သည္းခံလို႔ရသည့္ အမွားငယ္ဟူ၍ ရွိရာ အမွားၾကီးလွ်င္ “သေဗၺသတၱာ ကမၼသကာ”ဟု သေဘာထားကာ စည္းကမ္းအရ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ အမွားငယ္ကိုမူကား သည္းခံခြင့္လႊတ္ျခင္းျဖင့္ ဆက္လက္လက္တြဲသင့္လွေပသည္။ သို႕ျဖစ္၍ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္၏ ေအာင္ျမင္ေၾကာင္းတြင္ အဂၤါရပ္အျဖစ္ျဖင့္ ခႏၶီဂုဏ္ကို ဥေပကၡာမျပဳသင့္ေပ။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ သည္းခံခြင့္လႊတ္ျခင္းသည္ သာလွ်င္ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

ဘာသာေရး

တိပိဋကဓရ ဓမၼဘ႑ာဂါရိက ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏ ၱ ဣႏၵပါလ ၏ ၾသဝါဒကထာ

Posted by Ganda  |  No comments

တိပိဋကဓရ ဓမၼဘ႑ာဂါရိက ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏ ၱ ဣႏၵပါလ ၏ ၾသဝါဒကထာ

ပုထုဇဥ္ဟူသည္ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ မာန၊ ဣႆာ၊ မိစၦရိယ အစရွိေသာ ကိေလသာ အကုသိုလ္တို႔ အျပည့္အဝ ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ အမွားႏွင့္ မကင္းႏိုင္ပါေပ။ သို႕ေသာ္ အမွားေတြ႕တိုင္း ျပႆနာလုပ္ၾကစတမ္းဆိုလွ်င္ အဖြဲ႕အစည္းလုပ္ငန္း မည့္သုိ႔မွ် ေအာင္ျမင္မႈ ရႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ ေအာင္ျမင္မႈ ရလိုလွ်င္ အမွားကိုသည္းခံ ခြင့္လႊတ္ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ေပသည္။ အမွားဟူသည္မွာလည္း…

၁။ ခြင့္မလႊတ္ႏိုင္ေသာ အမွားၾကီးႏွင့္

၂။ ခြင့္လႊတ္သည္းခံလို႔ရသည့္ အမွားငယ္ဟူ၍ ရွိရာ အမွားၾကီးလွ်င္ “သေဗၺသတၱာ ကမၼသကာ”ဟု သေဘာထားကာ စည္းကမ္းအရ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ အမွားငယ္ကိုမူကား သည္းခံခြင့္လႊတ္ျခင္းျဖင့္ ဆက္လက္လက္တြဲသင့္လွေပသည္။ သို႕ျဖစ္၍ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္၏ ေအာင္ျမင္ေၾကာင္းတြင္ အဂၤါရပ္အျဖစ္ျဖင့္ ခႏၶီဂုဏ္ကို ဥေပကၡာမျပဳသင့္ေပ။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ သည္းခံခြင့္လႊတ္ျခင္းသည္ သာလွ်င္ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

8:58 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Friday, April 13, 2012


လံုးလအားသန္
ႀကိဳးစားမာန္နန္႔
စိတ္မွာက်င့္ႀကံ
ကိုယ့္မ်ိဳးဟန္တြက္
မ်ိဳးဂုဏ္လည္းျပည့္
ရႊန္ရႊန္လဲ့လွ်က္
ေတာက္ေျပာင္ညီးမွ
မ်ိဳးရို႕လည္းတင့္
ျပည္လည္းလင္းေအာင္
စိတ္မွာလည္းမွတ္
ရင္ခ်င္းဟတ္ေအာင္
သြီးစည္းညီေက
ငါ့ရို႕႔လူမ်ိဳး
ဂုဏ္ျမင္မည္။

တဇြတ္ထိုး
ပင္မ

မ်ိဳးျမင့္သူတြက္

Posted by A.S.M.A - ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ  |  No comments


လံုးလအားသန္
ႀကိဳးစားမာန္နန္႔
စိတ္မွာက်င့္ႀကံ
ကိုယ့္မ်ိဳးဟန္တြက္
မ်ိဳးဂုဏ္လည္းျပည့္
ရႊန္ရႊန္လဲ့လွ်က္
ေတာက္ေျပာင္ညီးမွ
မ်ိဳးရို႕လည္းတင့္
ျပည္လည္းလင္းေအာင္
စိတ္မွာလည္းမွတ္
ရင္ခ်င္းဟတ္ေအာင္
သြီးစည္းညီေက
ငါ့ရို႕႔လူမ်ိဳး
ဂုဏ္ျမင္မည္။

တဇြတ္ထိုး

10:40 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Monday, April 9, 2012

ဝန္းက်င္တစ္ခု ေကာင္းက်ဳိးျပဳလို႔
 ေပးယူလက္မ်ွ ဒို႔ဘဝကုိ 
ဆည္းပူးပညာ တတ္စြမ္းရာျဖင့္ 
အေမွာင္ကိုခြင္း အလင္းေပးအံ့။

ေဆာင္ပုဒ္

ေဆာင္ပုဒ္

Posted by A.S.M.A - ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ  |  No comments

ဝန္းက်င္တစ္ခု ေကာင္းက်ဳိးျပဳလို႔
 ေပးယူလက္မ်ွ ဒို႔ဘဝကုိ 
ဆည္းပူးပညာ တတ္စြမ္းရာျဖင့္ 
အေမွာင္ကိုခြင္း အလင္းေပးအံ့။

10:21 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

ရခိုင္ေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ (ထိုင္း)

 ရုံးခန္း
အမွတ္ ၂၈/၁၈၊ စမဲဒမ္း စြယ္ (၅)
 ဖလန္ေစာင္၊ ဘန္ေကာက္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ရုံးဖုန္း- ၀၂၈ ၉၅၅ ၃၉၁၊ASMA မွတ္တမ္း

A.S.M.A အဖြဲ႔ တာဝန္ခံ ပုဂၢိဳလ္မ်ား

Posted by A.S.M.A - ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ  |  No comments

ရခိုင္ေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ (ထိုင္း)

 ရုံးခန္း
အမွတ္ ၂၈/၁၈၊ စမဲဒမ္း စြယ္ (၅)
 ဖလန္ေစာင္၊ ဘန္ေကာက္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ရုံးဖုန္း- ၀၂၈ ၉၅၅ ၃၉၁၊9:46 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

ေျပာနိန္ဂတ္ယင့္
ေခတ္အဆက္ဆက္က
သက္တန္းေရာက္ေခ်ပိုင္
ေရာင္စံုလႊမ္းလို႔ လွပခေရ
အမင္လျခမ္းျမီ။

ေျပာနိန္ဂတ္ယင့္
အရိုးမဟိလွ်ာနန္႔
ငျပီမကို ျပာမွာခ်ခ်လို႔
လြတ္လပ္ျခင္း လြတ္လပ္ျခင္းနန္႔
ဖျဖတ္လူးေျပာနီေရစကား
ေညာင္းပင္းေလ့ မေညာင္းလား။

ေျပာနိန္ဂတ္ယင့္
ဘုမၼိနက္သန္ျမီတြက္
သပြတ္အူတက္ေရစိတ္နန္႔
အမင္လျခမ္းျမီမွာ
လြတ္လပ္ျခင္းကို
နမ္းႀကည့္ခြင့္ရခေက
………………………..။

အို…..အမင္လျခမ္းျမီ
ဝမ္းဝ ေဂါင္းေထာင္
မိစၦာေကာင္တိက
အမင္လျခမ္းျမီ ရင္ဝကို
သနပ္ျပဒါးေထာက္ဗ်ာလ္
ဟိသမွ်အကုန္ ထု ခ် ေရာင္းနီစြာ
လျခမ္းျမီပါးျပင္မွာ
သနပ္ခါးေခ်တိ က်န္ခဖို႔သိလားဂု။

ထြန္းလင္းစိုး
ပင္မ

အို…..အမင္လျခမ္းျမီ

Posted by A.S.M.A - ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ  |  No comments

ေျပာနိန္ဂတ္ယင့္
ေခတ္အဆက္ဆက္က
သက္တန္းေရာက္ေခ်ပိုင္
ေရာင္စံုလႊမ္းလို႔ လွပခေရ
အမင္လျခမ္းျမီ။

ေျပာနိန္ဂတ္ယင့္
အရိုးမဟိလွ်ာနန္႔
ငျပီမကို ျပာမွာခ်ခ်လို႔
လြတ္လပ္ျခင္း လြတ္လပ္ျခင္းနန္႔
ဖျဖတ္လူးေျပာနီေရစကား
ေညာင္းပင္းေလ့ မေညာင္းလား။

ေျပာနိန္ဂတ္ယင့္
ဘုမၼိနက္သန္ျမီတြက္
သပြတ္အူတက္ေရစိတ္နန္႔
အမင္လျခမ္းျမီမွာ
လြတ္လပ္ျခင္းကို
နမ္းႀကည့္ခြင့္ရခေက
………………………..။

အို…..အမင္လျခမ္းျမီ
ဝမ္းဝ ေဂါင္းေထာင္
မိစၦာေကာင္တိက
အမင္လျခမ္းျမီ ရင္ဝကို
သနပ္ျပဒါးေထာက္ဗ်ာလ္
ဟိသမွ်အကုန္ ထု ခ် ေရာင္းနီစြာ
လျခမ္းျမီပါးျပင္မွာ
သနပ္ခါးေခ်တိ က်န္ခဖို႔သိလားဂု။

ထြန္းလင္းစိုး

7:18 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

အေခ်ဘဝခါ
အမင္ေျပာဖူးေရစကား
ကမၻာမီးေလာင္ သားေကာင္တက္နင္း
ယင္းစကားတိ မွန္ေရမလားေရ။

အခါတရာဆီးမစင္ေရ ပက္က်ိ
အထပ္ထပ္ကပ္နီေရ ဂ်ီးနန္႔
ကမၼာဝါစာဖတ္လို႔
ကြ်တ္တမ္းမဝင္သိေရ
သံခေမာက္ရတိပိုင္
အေမွ်ာ္အျမင္ကို ေဘာင္ခတ္ထားထားလို႔
ခ်ရားပြင့္ ပန္ထားေရလူတိကို
လာပါ ႀကြပါ ထိုင္ပါနန္႔
မ်ားလာဂတ္ေတ စားဖားေခ်တိ။

ေခတ္သစ္ ရခိုင္ျပည္မွာ
ျဖစ္ကတ္ဆန္းနီဂတ္ပံုက
စားမလုပ္တိ တြီေက
သားသၼီးတိကို
စ်ီးကြက္မွာ ထင္ထားေရပိုင္
ပရိုမိုးရွင္း ပီးနီကတ္စြာ
ခ်ရားပြင့္ပန္ထားေရေကာင္တိ
ေကာင္းစ်ီးေကာင္းနီယင့္။

ေဒပိုင္အတြီး
ေဒပိုင္အႀကံ
ေစတနာမွန္တိရာ
ငါရို႕ျပည္မွာ မ်ားျပားလာေက
တံတိုင္းအျပိဳ နန္းရာအိုတိ
ေပ်ာက္လားကတ္ဖို႔ဗ်ာလ္ေယ။

ထြန္းလင္းစိုး

ပင္မ

ဝါးမ်ိဳခံရေရ အတြီး

Posted by A.S.M.A - ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ  |  No comments

အေခ်ဘဝခါ
အမင္ေျပာဖူးေရစကား
ကမၻာမီးေလာင္ သားေကာင္တက္နင္း
ယင္းစကားတိ မွန္ေရမလားေရ။

အခါတရာဆီးမစင္ေရ ပက္က်ိ
အထပ္ထပ္ကပ္နီေရ ဂ်ီးနန္႔
ကမၼာဝါစာဖတ္လို႔
ကြ်တ္တမ္းမဝင္သိေရ
သံခေမာက္ရတိပိုင္
အေမွ်ာ္အျမင္ကို ေဘာင္ခတ္ထားထားလို႔
ခ်ရားပြင့္ ပန္ထားေရလူတိကို
လာပါ ႀကြပါ ထိုင္ပါနန္႔
မ်ားလာဂတ္ေတ စားဖားေခ်တိ။

ေခတ္သစ္ ရခိုင္ျပည္မွာ
ျဖစ္ကတ္ဆန္းနီဂတ္ပံုက
စားမလုပ္တိ တြီေက
သားသၼီးတိကို
စ်ီးကြက္မွာ ထင္ထားေရပိုင္
ပရိုမိုးရွင္း ပီးနီကတ္စြာ
ခ်ရားပြင့္ပန္ထားေရေကာင္တိ
ေကာင္းစ်ီးေကာင္းနီယင့္။

ေဒပိုင္အတြီး
ေဒပိုင္အႀကံ
ေစတနာမွန္တိရာ
ငါရို႕ျပည္မွာ မ်ားျပားလာေက
တံတိုင္းအျပိဳ နန္းရာအိုတိ
ေပ်ာက္လားကတ္ဖို႔ဗ်ာလ္ေယ။

ထြန္းလင္းစိုး

7:16 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

မပုတ္သိုးသိေရ
သမိုင္းေႀကာင္းတြက္
ျပကၡဒိန္ကို ဟိမွာခ်ပနာ
ေဒါသတဟုန္းဟုန္းနန္႔
ရင္ဝကိုက်ယ္က်ယ္ဖြင့္ဗ်ာလ္
ေလာဘေဂါင္းေပါင္း ေပါင္းလို႔
အသူရို႕ေလးခ်င့္.....။

အထဲကဗလာနန္႔
ဟန္ျပဒေယာကိုဝတ္
ရကၡိတေတးျခင္း မျပတ္ဖြင့္ပနာ
ရခိုင့္သဘာဝတိကို
ကန္ထရိုက္ဆဲြထားဆိုယင့္...။


ကုလားထိုင္မွာ
ငုတ္တုတ္ထိုင္လို႔
ဘီယာဖာနတင္ပနာ
လာသမွ်လူကိုလက္ခံ
သူရို႕အလုပ္တိစြာ
စတိုင္လို႔ဆိုယင့္...။

ကိုယ္မ်ိဳးရို႕ကိုဗန္းျပ
ကိုယ္ရို႕လွည့္ပတ္ပနာ
ရခိုင္ျပည္က်ဆံုးေရနိန္႔ကို
မမွတ္မိေရသတၱဝါ
ဦးဥတၱမနိန္႔ကို
မမွတ္မိေရသတၱဝါ
ဝါးႀကီးမလုပ္ေက
ဝါႀကီးစားေရပိုင္
လူမ်ိဳးျခားကို
ေခၚတင္ထားဆိုယင့္...။

မျမင္ခ်င္အဆံုး
နီရာတိုင္းမွာတြီေရ
မြီးလိုက္ေတအမိဖတိပင္
ဝမ္းရီဆာရဖို႔အေကာင္
အဖဲြ႕စည္းေကာင္းတိ
သိကၡာကိုအထပ္ထပ္ခြာလို႔
ဘားဂ်ပ္ခ်စားနိန္ယင့္
အသူရို႕လည္းခ်င့္...။

ထြန္းလင္းစိုး

ပင္မ

ဇာသူရို႕လဲ

Posted by A.S.M.A - ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ  |  No comments

မပုတ္သိုးသိေရ
သမိုင္းေႀကာင္းတြက္
ျပကၡဒိန္ကို ဟိမွာခ်ပနာ
ေဒါသတဟုန္းဟုန္းနန္႔
ရင္ဝကိုက်ယ္က်ယ္ဖြင့္ဗ်ာလ္
ေလာဘေဂါင္းေပါင္း ေပါင္းလို႔
အသူရို႕ေလးခ်င့္.....။

အထဲကဗလာနန္႔
ဟန္ျပဒေယာကိုဝတ္
ရကၡိတေတးျခင္း မျပတ္ဖြင့္ပနာ
ရခိုင့္သဘာဝတိကို
ကန္ထရိုက္ဆဲြထားဆိုယင့္...။


ကုလားထိုင္မွာ
ငုတ္တုတ္ထိုင္လို႔
ဘီယာဖာနတင္ပနာ
လာသမွ်လူကိုလက္ခံ
သူရို႕အလုပ္တိစြာ
စတိုင္လို႔ဆိုယင့္...။

ကိုယ္မ်ိဳးရို႕ကိုဗန္းျပ
ကိုယ္ရို႕လွည့္ပတ္ပနာ
ရခိုင္ျပည္က်ဆံုးေရနိန္႔ကို
မမွတ္မိေရသတၱဝါ
ဦးဥတၱမနိန္႔ကို
မမွတ္မိေရသတၱဝါ
ဝါးႀကီးမလုပ္ေက
ဝါႀကီးစားေရပိုင္
လူမ်ိဳးျခားကို
ေခၚတင္ထားဆိုယင့္...။

မျမင္ခ်င္အဆံုး
နီရာတိုင္းမွာတြီေရ
မြီးလိုက္ေတအမိဖတိပင္
ဝမ္းရီဆာရဖို႔အေကာင္
အဖဲြ႕စည္းေကာင္းတိ
သိကၡာကိုအထပ္ထပ္ခြာလို႔
ဘားဂ်ပ္ခ်စားနိန္ယင့္
အသူရို႕လည္းခ်င့္...။

ထြန္းလင္းစိုး

7:14 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

ျခီတလွမ္း
ကုေဋတသန္းတန္ေရစကားက
သူရို႕ဂုဏ္သိကၡာတြက္
ဆုတ္ကပ္ကိုေက်ာ္ျဖတ္ဖို႔
ခြန္အားရွိႏိူင္ဖို႔သိလား။

ေမာ္ဒန္ေလာကထဲမွာ
ျဖစ္ပ်က္နိန္ပံုက
ျမင္လို႔ပင္မေကာင္း
မက်တက်စတိုင္နန္႔
မဖံုမလံုဝတ္ပနာ
လမ္းမထက္က KMD ဆုိင္းဘုတ္ပိုင္
ပလူပ်ံနိန္ယင္ေထာ….။

တိုးတက္ေျပာင္းလဲြနိန္ေရ
ဂလိုဘလိုင္ေဇးရွင္းေခတ္က
ႏွစ္ဆယ့္တစ္ရာဇုမွာ
အစားအစာကို
တဘက္တျပန္လွန္ပနာ
အစိမ္းစားေရထဲမွာ
ငါရို႕ေတာင္ပါဝင္လာယင့္..။

သမိုင္းစာမ်က္ႏွာကို
ေျပာင္းျပန္လွန္ႀကည့္ဂတ္ေမ
သိကၡာတိအထပ္ထပ္နန္႔
မိႈတက္နိန္သိမ့္ေရ
စာမ်က္ႏွာထဲမွာ
အင္းဝေခတ္က
အရွင္ေတေဇာသာရမေထရ္ျမတ္ေတာင္
အရွင္သာရခိုင္တန္းေဆာင္ေလာလို႔
စာဆိုျပဳခစြာထဲမွာ
သူ႔ရို႕တိ...သူရို႕တိ.....ပါဝင္ေရ...။

ဇာမွာလည္းေမာဒန္ေလာက
ေျဗာက္ေသာက္ဆန္လို႔
ေမာ္ဒန္ ေမာ္ဒန္နန္႔
သရေပါင္းတက္နိန္စြာ
အကလားရာမလားေရ...။


ထြန္းလင္းစိုး
ပင္မ

အလကားေမာ္ဒန္

Posted by A.S.M.A - ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ  |  No comments

ျခီတလွမ္း
ကုေဋတသန္းတန္ေရစကားက
သူရို႕ဂုဏ္သိကၡာတြက္
ဆုတ္ကပ္ကိုေက်ာ္ျဖတ္ဖို႔
ခြန္အားရွိႏိူင္ဖို႔သိလား။

ေမာ္ဒန္ေလာကထဲမွာ
ျဖစ္ပ်က္နိန္ပံုက
ျမင္လို႔ပင္မေကာင္း
မက်တက်စတိုင္နန္႔
မဖံုမလံုဝတ္ပနာ
လမ္းမထက္က KMD ဆုိင္းဘုတ္ပိုင္
ပလူပ်ံနိန္ယင္ေထာ….။

တိုးတက္ေျပာင္းလဲြနိန္ေရ
ဂလိုဘလိုင္ေဇးရွင္းေခတ္က
ႏွစ္ဆယ့္တစ္ရာဇုမွာ
အစားအစာကို
တဘက္တျပန္လွန္ပနာ
အစိမ္းစားေရထဲမွာ
ငါရို႕ေတာင္ပါဝင္လာယင့္..။

သမိုင္းစာမ်က္ႏွာကို
ေျပာင္းျပန္လွန္ႀကည့္ဂတ္ေမ
သိကၡာတိအထပ္ထပ္နန္႔
မိႈတက္နိန္သိမ့္ေရ
စာမ်က္ႏွာထဲမွာ
အင္းဝေခတ္က
အရွင္ေတေဇာသာရမေထရ္ျမတ္ေတာင္
အရွင္သာရခိုင္တန္းေဆာင္ေလာလို႔
စာဆိုျပဳခစြာထဲမွာ
သူ႔ရို႕တိ...သူရို႕တိ.....ပါဝင္ေရ...။

ဇာမွာလည္းေမာဒန္ေလာက
ေျဗာက္ေသာက္ဆန္လို႔
ေမာ္ဒန္ ေမာ္ဒန္နန္႔
သရေပါင္းတက္နိန္စြာ
အကလားရာမလားေရ...။


ထြန္းလင္းစိုး

7:13 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Tuesday, March 27, 2012

A.S.M.A ရခုိင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ား အဖြဲ႔ (ထုိင္း) မွ၊ ထိုင္းနိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕ ဘန္ေဘာအရပ္ရွိ ယာယီစံေက်ာင္းသုိ႔ ေက်ာင္းသုံးကြန္ပ်ဴတာတစ္လုံးသြားေရာက္ လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

၄င္းယာယီစံေက်ာင္းတြင္၊ မဟာခ်ဴလာေလာင္ကြန္ တကၠသိုလ္တြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ား သီတင္းသုံးေနထိုင္ၾကျပီး၊ အနီးအနားရွိ ျမန္မာမိသားစုမ်ား၏ ခေလးငယ္မ်ားအား ပညာဒါန သင္ၾကားေပးျခင္း၊ အျခားေသာ ပရဟိတကိစၥမ်ားႏွင့္ စံေက်ာင္းနာေရးကူညီမွဳအသင္းတုိ႔ကို ဖြဲ႔စည္းကာ အင္တုိက္အားတိုက္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
သတင္း

ယာယီစံေက်ာင္းသို႔ ေက်ာင္းသုံးကြန္ပ်ဴတာတစ္လုံး လွဴဒါန္း

Posted by ရြာဦးေက်ာင္း ဆရာေတာ္  |  No comments

A.S.M.A ရခုိင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ား အဖြဲ႔ (ထုိင္း) မွ၊ ထိုင္းနိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕ ဘန္ေဘာအရပ္ရွိ ယာယီစံေက်ာင္းသုိ႔ ေက်ာင္းသုံးကြန္ပ်ဴတာတစ္လုံးသြားေရာက္ လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

၄င္းယာယီစံေက်ာင္းတြင္၊ မဟာခ်ဴလာေလာင္ကြန္ တကၠသိုလ္တြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ား သီတင္းသုံးေနထိုင္ၾကျပီး၊ အနီးအနားရွိ ျမန္မာမိသားစုမ်ား၏ ခေလးငယ္မ်ားအား ပညာဒါန သင္ၾကားေပးျခင္း၊ အျခားေသာ ပရဟိတကိစၥမ်ားႏွင့္ စံေက်ာင္းနာေရးကူညီမွဳအသင္းတုိ႔ကို ဖြဲ႔စည္းကာ အင္တုိက္အားတိုက္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

11:01 PM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

သတင္း

A.S.M.A ႏွင့္ ေဒါက္တာေအးခ်မ္း ေဆြးေႏြးပြဲ DVD ထြက္ျပီ။

Posted by ရြာဦးေက်ာင္း ဆရာေတာ္  |  No comments

9:04 PM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Monday, March 5, 2012


၂၂.၂.၂၀၁၂၊ ေန႕၊ သမိုင္းပါေမာကၡ ဆရာၾကီးေဒါက္တာ ေအးခ်မ္းႏွင့္ A.S.M.A ရခိုင္ေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ တကၠသိုလ္တက္ေရာက္ေနၾကေသာ အျခားေသာရခိုင္လူငယ္မ်ား ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ရပ္ကို၊ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕၊ The Twin Towers Hotel တြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပရာ၊ ရခုိင္သမိုင္းႏွင့္ လက္ရွိရခုိင္မ်ား ဘဝကို ထင္ဟပ္ေစသည့္၊ ေမးခြန္းမ်ားကို ရခုိင္ေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ားမွ ေမးျမန္းျပီး၊ ဆရာၾကီးေဒါက္တာေအးခ်မ္းမွ ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းကို၊ DVD ရုပ္သံမ်ားျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ကာ၊ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္ရွိ ရခုိင္လူငယ္မ်ားသုိ႔ ျဖန္႔ေဝသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

 ၄င္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္၊ ရခုိင္ေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ားမွ ေမးျမန္းေသာ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကို၊ ဆရာၾကီးေဒါက္တာ ေအးခ်မ္းမွ မွတ္သားဖြယ္ရာ သခၤန္းစာမ်ားျဖင့္ စိတ္ရွည္စြာ ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္၊ ရခုိင္လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားတြင္၊ လက္ေတြ႔အသုံးခ် က်င့္သုံးရန္ အလြန္သင့္ေလ်ွာ္ေၾကာင္းႏွင့္၊ ေနာင္လာ ေနာက္သားမ်ားအတြက္လည္း၊ မွီျငမ္း ကိုးကားစရာမ်ားအျဖစ္ သိမ္းဆည္းထားရမည့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ 

လက္ရွိရခုိင္ျပည္ ႏိုင္္ငံေရးအခန္းက႑မွာ ရခုိင္အမ်ိဳးသားမ်ား မည္ကဲ့သို႔ ပါဝင္ျပီး၊ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေအာင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသလဲ။

 
ရိုဟင္ဂ်ာေပၚေပါက္လာပုံႏွင့္၊ လက္ရွိရုိဟင္ဂ်ာျပႆနာကို မည္ကဲ့သို႔ ေျဖရွင္းရမည္နည္း။

ရခုိင္ဟူသည္ အာရီယံလူမ်ဳိးမွ ဆင္းသက္လာျခင္း ဟုတ္မဟုတ္ ေျဖၾကားေပးေစခ်င္ပါသည္။

အဘယ့္ေၾကာင့္ ရခုိင္ျပည္ကို လျခမ္းေျမဟု တင္စား၍ ေျပာဆုိၾကသနည္း၊ ထုိသို႔ ေျပာဆုိျခင္းသည္ သမုိင္း ေၾကာင္းအရ ဟုတ္မဟုတ္ သိလိုပါသည္။

Federal စနစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံ အမ်ားအျပားတြင္ တိုင္းေဒသၾကီးမ်ား ထားရွိျခင္းကို မေတြ႕ရပါ။ သို႔ေသာ္-
လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမုိကေရစီ ဖြဲ႔စည္းပုံစနစ္တြင္ တိုင္းေဒသၾကီးဟု သုံးစြဲေနသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္၊ ၄င္းအသုံးအႏုန္းသည္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ႏွင့္ ကိုက္ညီမွဴရွိမရွိ သိလိုပါသည္။

အစရွိေသာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ ေမးခြန္းေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔ျဖင့္၊ အဆင့္ျမင့္ရုိက္ကူးတည္းျဖတ္ထားေသာ DVD အေခြမ်ားကုိ မၾကာမီျဖန္႔ခ်ီပါေတာ့မည္။

ရခုိင္သူ ရခုိင္သားတုိင္း ေဆာင္ထားသင့္ေသာ သမုိင္းဝင္ မွတ္တမ္း တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
The Twin Towers Hotel ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ DVD အေခြမ်ားကို A.S.M.A ရခုိင္ေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ သုိ႔ ဆက္သြယ္ မွာယူႏိုင္ပါသည္။


သတင္း

ေဒါက္တာေအးခ်မ္း၏ The Twin Towers ေဟာေျပာပြဲ DVD မၾကာမီျဖန္႔ခ်ီမည္

Posted by ရြာဦးေက်ာင္း ဆရာေတာ္  |  No comments


၂၂.၂.၂၀၁၂၊ ေန႕၊ သမိုင္းပါေမာကၡ ဆရာၾကီးေဒါက္တာ ေအးခ်မ္းႏွင့္ A.S.M.A ရခိုင္ေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ တကၠသိုလ္တက္ေရာက္ေနၾကေသာ အျခားေသာရခိုင္လူငယ္မ်ား ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ရပ္ကို၊ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕၊ The Twin Towers Hotel တြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပရာ၊ ရခုိင္သမိုင္းႏွင့္ လက္ရွိရခုိင္မ်ား ဘဝကို ထင္ဟပ္ေစသည့္၊ ေမးခြန္းမ်ားကို ရခုိင္ေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ားမွ ေမးျမန္းျပီး၊ ဆရာၾကီးေဒါက္တာေအးခ်မ္းမွ ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းကို၊ DVD ရုပ္သံမ်ားျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ကာ၊ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္ရွိ ရခုိင္လူငယ္မ်ားသုိ႔ ျဖန္႔ေဝသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

 ၄င္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္၊ ရခုိင္ေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ားမွ ေမးျမန္းေသာ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကို၊ ဆရာၾကီးေဒါက္တာ ေအးခ်မ္းမွ မွတ္သားဖြယ္ရာ သခၤန္းစာမ်ားျဖင့္ စိတ္ရွည္စြာ ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္၊ ရခုိင္လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားတြင္၊ လက္ေတြ႔အသုံးခ် က်င့္သုံးရန္ အလြန္သင့္ေလ်ွာ္ေၾကာင္းႏွင့္၊ ေနာင္လာ ေနာက္သားမ်ားအတြက္လည္း၊ မွီျငမ္း ကိုးကားစရာမ်ားအျဖစ္ သိမ္းဆည္းထားရမည့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ 

လက္ရွိရခုိင္ျပည္ ႏိုင္္ငံေရးအခန္းက႑မွာ ရခုိင္အမ်ိဳးသားမ်ား မည္ကဲ့သို႔ ပါဝင္ျပီး၊ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေအာင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသလဲ။

 
ရိုဟင္ဂ်ာေပၚေပါက္လာပုံႏွင့္၊ လက္ရွိရုိဟင္ဂ်ာျပႆနာကို မည္ကဲ့သို႔ ေျဖရွင္းရမည္နည္း။

ရခုိင္ဟူသည္ အာရီယံလူမ်ဳိးမွ ဆင္းသက္လာျခင္း ဟုတ္မဟုတ္ ေျဖၾကားေပးေစခ်င္ပါသည္။

အဘယ့္ေၾကာင့္ ရခုိင္ျပည္ကို လျခမ္းေျမဟု တင္စား၍ ေျပာဆုိၾကသနည္း၊ ထုိသို႔ ေျပာဆုိျခင္းသည္ သမုိင္း ေၾကာင္းအရ ဟုတ္မဟုတ္ သိလိုပါသည္။

Federal စနစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံ အမ်ားအျပားတြင္ တိုင္းေဒသၾကီးမ်ား ထားရွိျခင္းကို မေတြ႕ရပါ။ သို႔ေသာ္-
လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမုိကေရစီ ဖြဲ႔စည္းပုံစနစ္တြင္ တိုင္းေဒသၾကီးဟု သုံးစြဲေနသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္၊ ၄င္းအသုံးအႏုန္းသည္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ႏွင့္ ကိုက္ညီမွဴရွိမရွိ သိလိုပါသည္။

အစရွိေသာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ ေမးခြန္းေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔ျဖင့္၊ အဆင့္ျမင့္ရုိက္ကူးတည္းျဖတ္ထားေသာ DVD အေခြမ်ားကုိ မၾကာမီျဖန္႔ခ်ီပါေတာ့မည္။

ရခုိင္သူ ရခုိင္သားတုိင္း ေဆာင္ထားသင့္ေသာ သမုိင္းဝင္ မွတ္တမ္း တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
The Twin Towers Hotel ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ DVD အေခြမ်ားကို A.S.M.A ရခုိင္ေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ သုိ႔ ဆက္သြယ္ မွာယူႏိုင္ပါသည္။


3:04 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Wednesday, February 29, 2012

မဟာခ်ဴလာတကၠသိုလ္(ခ်င္းမိုင္)ဌါနတြင္ တက္ေရာက္ေနၾကေသာ ျမန္မာ ရဟန္းေက်ာင္းသားမ်ား အဖြဲ႕ (MMSA) တြင္ေနာက္ဆံုး စာေမးပြဲရက္ March 28 မတိုင္မီ  ႏႈတ္ဆက္ပြဲ (Farewell party) တခု က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း   ျပန္ၾကာေရးဌါနကေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။
ေက်ာင္းသားအသင္းတြဲဖက္ ဘ႑ာထိမ္းတာဝန္ခံ အသွ်င္ဒႆနိယကေျပာႀကားတာကေတာ့``ဒီပြဲက..ဒီႏွစ္ေနာက္ဆံုးႏွစ္ ေက်ာင္းသားေတြ အားလံုး စာေမးပြဲၿပီးရင္ ျမန္မာျပည္ကိုျပန္ၾကမယ္ ဒါမွမဟုတ္ တျခားေနရာေတြကို ဘြဲ႔လြန္တက္ဖို႔သြားၾကဦးမယ္ေလ၊ သူတို႔ေတြအတြက္ ႏႈတ္ဆက္ပြဲ လုပ္ေပးတာပါ`` လို႔ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။
                 သူကပဲ ဆက္လက္ေျပာၾကားရာမွာေတာ့....ဒီလို ႏႈတ္ဆက္ပြဲမ်ိဳးကို မႏွစ္ကစၿပီး ပထမဆံုး ခ်င္းမိုင္ဌါနခဲြမွ ေက်ာင္းၿပီးခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အသင္း၀င္မ်ားမွ စတင္ျပဳ လုပ္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး၊ ေနာင္ႏွစ္ေတြမွာလဲ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမင့္ပြဲစဥ္မ်ားကို အဆက္မျပတ္ျပဳလုပ္သြားဖို႔   အစီစဥ္ရွိေၾကာင္း၊
                 ပထမႏွစ္က ထက္ပိုေကာင္းေအာင္ လုပ္ဖုိ႔အစီစဥ္ရွိေၾကာင္းလဲ သူကဆိုပါတယ္။ ပထမႏွစ္ကေတာ့  စာေမးပြဲ  ေျဖေနတုန္းကာလမွာမွ သတိရၾကတာျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသားမ်းားကလဲ တစ္ပါးတည္းသာျဖစ္၍ ထူးထူးျခားျခားလဲ မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဒီႏွစ္ လုပ္တဲ့ အခါေက်ာင္းၿပီးမဲ့ ေက်ာင္းသား(၄)ပါးရွိၿပီး ယခင္ကထက္ပိုေကာင္းတဲ့ ပံုစံျဖင့္လုပ္ေဆာင္ရန္ ဆႏၵရွိေနၾကေၾကာင္းသိရသည္။
ႏႈတ္ဆက္ပြဲပံုစံမွာ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ေက်ာင္းသားမ်ားအားေက်ာင္းသားအဖြဲ MMSA မွ ဂုဏ္ျပဳ မွတ္တမ္းမ်ား ေပးအပ္ျခင္း၊ ဆုေတာင္းေပးျခင္း၊ အျပန္အလွန္ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္စကားဆိုျခင္း၊ လက္ေဆာင္မ်ားေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ ႏႈတ္ဆက္မိတ္ဆံုစားပြဲမ်ားျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ႏွစ္တြင္းလည္း ျမန္မာေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖဲြ႕မွ ဘြဲ႔ရသံဃာအမ်ားအျပားရွိမည္ျဖစ္ေႀကာင့္ သိရသည္။ ယၡဳ ခ်င္းမိုင္ေရာက္ ျမန္မာေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားကို  အေထာက္ပံ့ျပဳေနတဲ့ ျမန္မာ့ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားကုိပါ ဖိတ္ၾကားထားေႀကာင္း  ျပန္ႀကားေရးဌာနမွ သတင္းရရွိသသည္။ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားမွလည္း အားရေက်နပ္စြာ တက္ေရာက္ဂုဏ္ျပဳ သြားမည္ျဖစ္ေႀကာင္းသိရသည္။
ယၡဳျပဳလုပ္မည့္ Farewell party ပဲြကို မည္သူမဆို တက္ေရာက္ဂုဏ္ျပဳႏိူင္ေႀကာင္းကိုလည္း Farewell party ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီမ်ားမွ ျပန္ႀကားေရးဌာနသို႔ ေျပာႀကားခဲ့ပါသည္။


ဘိကၡဳျဖဴ http://mmsacm.blogspot.com/
သတင္း

MCU ChiangMai ေက်ာင္းသားမ်ား မိတ္ဆက္ပဲြ က်င္းပမည္

Posted by လျခမ္းျမီ  |  No comments

မဟာခ်ဴလာတကၠသိုလ္(ခ်င္းမိုင္)ဌါနတြင္ တက္ေရာက္ေနၾကေသာ ျမန္မာ ရဟန္းေက်ာင္းသားမ်ား အဖြဲ႕ (MMSA) တြင္ေနာက္ဆံုး စာေမးပြဲရက္ March 28 မတိုင္မီ  ႏႈတ္ဆက္ပြဲ (Farewell party) တခု က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း   ျပန္ၾကာေရးဌါနကေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။
ေက်ာင္းသားအသင္းတြဲဖက္ ဘ႑ာထိမ္းတာဝန္ခံ အသွ်င္ဒႆနိယကေျပာႀကားတာကေတာ့``ဒီပြဲက..ဒီႏွစ္ေနာက္ဆံုးႏွစ္ ေက်ာင္းသားေတြ အားလံုး စာေမးပြဲၿပီးရင္ ျမန္မာျပည္ကိုျပန္ၾကမယ္ ဒါမွမဟုတ္ တျခားေနရာေတြကို ဘြဲ႔လြန္တက္ဖို႔သြားၾကဦးမယ္ေလ၊ သူတို႔ေတြအတြက္ ႏႈတ္ဆက္ပြဲ လုပ္ေပးတာပါ`` လို႔ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။
                 သူကပဲ ဆက္လက္ေျပာၾကားရာမွာေတာ့....ဒီလို ႏႈတ္ဆက္ပြဲမ်ိဳးကို မႏွစ္ကစၿပီး ပထမဆံုး ခ်င္းမိုင္ဌါနခဲြမွ ေက်ာင္းၿပီးခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အသင္း၀င္မ်ားမွ စတင္ျပဳ လုပ္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး၊ ေနာင္ႏွစ္ေတြမွာလဲ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမင့္ပြဲစဥ္မ်ားကို အဆက္မျပတ္ျပဳလုပ္သြားဖို႔   အစီစဥ္ရွိေၾကာင္း၊
                 ပထမႏွစ္က ထက္ပိုေကာင္းေအာင္ လုပ္ဖုိ႔အစီစဥ္ရွိေၾကာင္းလဲ သူကဆိုပါတယ္။ ပထမႏွစ္ကေတာ့  စာေမးပြဲ  ေျဖေနတုန္းကာလမွာမွ သတိရၾကတာျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသားမ်းားကလဲ တစ္ပါးတည္းသာျဖစ္၍ ထူးထူးျခားျခားလဲ မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဒီႏွစ္ လုပ္တဲ့ အခါေက်ာင္းၿပီးမဲ့ ေက်ာင္းသား(၄)ပါးရွိၿပီး ယခင္ကထက္ပိုေကာင္းတဲ့ ပံုစံျဖင့္လုပ္ေဆာင္ရန္ ဆႏၵရွိေနၾကေၾကာင္းသိရသည္။
ႏႈတ္ဆက္ပြဲပံုစံမွာ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ေက်ာင္းသားမ်ားအားေက်ာင္းသားအဖြဲ MMSA မွ ဂုဏ္ျပဳ မွတ္တမ္းမ်ား ေပးအပ္ျခင္း၊ ဆုေတာင္းေပးျခင္း၊ အျပန္အလွန္ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္စကားဆိုျခင္း၊ လက္ေဆာင္မ်ားေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ ႏႈတ္ဆက္မိတ္ဆံုစားပြဲမ်ားျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ႏွစ္တြင္းလည္း ျမန္မာေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖဲြ႕မွ ဘြဲ႔ရသံဃာအမ်ားအျပားရွိမည္ျဖစ္ေႀကာင့္ သိရသည္။ ယၡဳ ခ်င္းမိုင္ေရာက္ ျမန္မာေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားကို  အေထာက္ပံ့ျပဳေနတဲ့ ျမန္မာ့ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားကုိပါ ဖိတ္ၾကားထားေႀကာင္း  ျပန္ႀကားေရးဌာနမွ သတင္းရရွိသသည္။ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားမွလည္း အားရေက်နပ္စြာ တက္ေရာက္ဂုဏ္ျပဳ သြားမည္ျဖစ္ေႀကာင္းသိရသည္။
ယၡဳျပဳလုပ္မည့္ Farewell party ပဲြကို မည္သူမဆို တက္ေရာက္ဂုဏ္ျပဳႏိူင္ေႀကာင္းကိုလည္း Farewell party ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီမ်ားမွ ျပန္ႀကားေရးဌာနသို႔ ေျပာႀကားခဲ့ပါသည္။


ဘိကၡဳျဖဴ http://mmsacm.blogspot.com/

2:29 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Thursday, February 23, 2012


ဦးေခမာနႏၵ - အခမ္းအနားမွဴး

ေဒါက္တာေအးခ်မ္းႏွင့္ A.S.M.A လူၾကီးမ်ား


 A.S.M.A အတြင္းေရးမွဴး ဦးဂႏၶသာရ၊ ဥကၠ႒ ဦးပညာသာရေဗာဓိ၊ ေဒါက္တာေအးခ်မ္း၊ 
နာယက ဦးသုဝဏၰ၊ ဒု-ဥကၠ႒ ဦးကု႑လ၊

 ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာၾကေသာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ား

 A.S.M.A ဥကၠ႒ ဦးပညာသာရေဗာဓိမွ ေဒါက္တာေအးခ်မ္းသုိ႔ ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္


လုပ္ေဆာင္မႈ

သမုိင္းပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ေအးခ်မ္း ႏွင့္ A.S.M.A ရဟန္းေတာ္မ်ား

Posted by ရြာဦးေက်ာင္း ဆရာေတာ္  |  No comments


ဦးေခမာနႏၵ - အခမ္းအနားမွဴး

ေဒါက္တာေအးခ်မ္းႏွင့္ A.S.M.A လူၾကီးမ်ား


 A.S.M.A အတြင္းေရးမွဴး ဦးဂႏၶသာရ၊ ဥကၠ႒ ဦးပညာသာရေဗာဓိ၊ ေဒါက္တာေအးခ်မ္း၊ 
နာယက ဦးသုဝဏၰ၊ ဒု-ဥကၠ႒ ဦးကု႑လ၊

 ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာၾကေသာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ား

 A.S.M.A ဥကၠ႒ ဦးပညာသာရေဗာဓိမွ ေဒါက္တာေအးခ်မ္းသုိ႔ ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္


10:04 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

ၾကည့္ရွူမူ ပမာဏ

ဆက္သြယ္ရန္

Name

Email *

Message *

မၾကာေသးမွီမွတ္တမ္း

ႏွစ္စဥ္အလိုက္မွတ္တမ္း

© 2018 A.S.M.A. Thailand Ayuttaya
.
back to top