ဤ Websiteသည္ ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၏ တရားဝင္website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ It is an official website of Arakan Student Monks Association (A.S.M.A), Thailand.

Thursday, January 26, 2012

စ်ာပနပြဲမွ (ရ၊ သုံး၊ က်န္) ေငြစာရင္း ရွင္းတမ္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္

စုစုေပါင္း ရရွိေသာ၀င္ေငြ 386,573 (ဘတ္)
စုစုေပါင္းက်န္က်ေငြ 221,414 (ဘတ္)
စုစုေပါင္းလက္က်န္ေငြ 165,159 (ဘတ္)

လက္က်န္ေငြမ်ားကုိ စ်ာပနပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ၀င္မ်ား၏သေဘာတူညီခ်က္နွင့္အညီ ဆရာေတာ္ဦးသုမဂၤလ၏မိဘမ်ား
ထံသုိ႔လႊဲေပးမည္ျဖစ္သည္။ A.S.M.A ရခုိင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ (စ်ာပနပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ) ကုိယ္စား
ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က်သြားေရာက္၍ ဦးသုမဂၤလ မိဘမ်ားထံသုိ႔ ေငြလႊဲေျပာင္းေပးမည့္သူကုိ ဦးဂႏၶသာရ (MA)အားေရြးခ်ယ္ထား
သည္။
ဆရာေတာ္ ဦးသုမဂၤလ၏က်န္ရစ္ခဲ့ေသာေငြနွင့္ပစၥည္းမ်ားကုိလည္း ဤစ်ာပနပြဲမွက်န္ေငြမ်ားနွင့္အတူ တခါတည္း လႊဲေျပာင္းေပးမည္ျဖစ္သည္။
သတင္း

ဆရာေတာ္ ဦးသုမဂၤလ၏စ်ာပနပြဲစာရင္း ရွင္းတမ္း

Posted by A.S.M.A - ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ  |  No comments

စ်ာပနပြဲမွ (ရ၊ သုံး၊ က်န္) ေငြစာရင္း ရွင္းတမ္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္

စုစုေပါင္း ရရွိေသာ၀င္ေငြ 386,573 (ဘတ္)
စုစုေပါင္းက်န္က်ေငြ 221,414 (ဘတ္)
စုစုေပါင္းလက္က်န္ေငြ 165,159 (ဘတ္)

လက္က်န္ေငြမ်ားကုိ စ်ာပနပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ၀င္မ်ား၏သေဘာတူညီခ်က္နွင့္အညီ ဆရာေတာ္ဦးသုမဂၤလ၏မိဘမ်ား
ထံသုိ႔လႊဲေပးမည္ျဖစ္သည္။ A.S.M.A ရခုိင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ (စ်ာပနပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ) ကုိယ္စား
ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က်သြားေရာက္၍ ဦးသုမဂၤလ မိဘမ်ားထံသုိ႔ ေငြလႊဲေျပာင္းေပးမည့္သူကုိ ဦးဂႏၶသာရ (MA)အားေရြးခ်ယ္ထား
သည္။
ဆရာေတာ္ ဦးသုမဂၤလ၏က်န္ရစ္ခဲ့ေသာေငြနွင့္ပစၥည္းမ်ားကုိလည္း ဤစ်ာပနပြဲမွက်န္ေငြမ်ားနွင့္အတူ တခါတည္း လႊဲေျပာင္းေပးမည္ျဖစ္သည္။

12:01 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Wednesday, January 25, 2012

သတင္း

ဦးသုမဂၤလ ပံ်လြန္ေတာ္မမူမီ အတူရွိေနေသာ ဦးဇင္း၏ ေျပာျပခ်က္

Posted by ရြာဦးေက်ာင္း ဆရာေတာ္  |  No comments

12:25 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Tuesday, January 24, 2012


သတင္း

ဦးသုမဂၤလ ၏ စ်ာပန မွတ္တမ္း ဓာတ္ပုံမ်ား

Posted by ရြာဦးေက်ာင္း ဆရာေတာ္  |  No comments


9:43 PM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

ၾကည့္ရွူမူ ပမာဏ

ဆက္သြယ္ရန္

Name

Email *

Message *

မၾကာေသးမွီမွတ္တမ္း

ႏွစ္စဥ္အလိုက္မွတ္တမ္း

© 2018 A.S.M.A. Thailand Ayuttaya
.
back to top