ဦးသုမဂၤလ ပံ်လြန္ေတာ္မမူမီ အတူရွိေနေသာ ဦးဇင္း၏ ေျပာျပခ်က္

No comments:

Post a Comment