Friday, June 15, 2012

ထုိင္းနိဳင္ငံအေျခစုိက္ျမန္မာျပည္ဖြားတုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ား၏ နုိင္ငံေတာ္သမၼတထံသုိ႔ေတာင္းဆုိလႊာ


သုိ႔
ဦးသိန္းစိန္ (နိဳင္ငံေတာ္သမၼတ)
သမၼတရုံး
ေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ႕ေတာ္
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိဳင္ငံတာ္                            ရက္စြဲ။       ။ဇြန္လ ၁၅ရက္၊၂၀၁၂။

အေၾကာင္းအရာ။ လက္ရွိရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာဆူပူေသာင္းက်န္းေနမႈမ်ားအား အျမန္ဆုံး ျငိမ္သက္ သြားေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ႏွင့္ တုိင္းျပည္တြင္းသုိ႔ တရားမ၀င္က်ဳးေက်ာ္၀င္ေရာက္ေနထုိင္ေသာ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိး အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအား တရားဥပေဒႏွင့္ အညီထိထိေရာက္ေရာက္အေရးယူေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံျခင္း။

ကြ်န္နဳပ္တုိ႔၏သေဘာထားမွာ - မည္သည့္အၾကမ္းဖက္မွဳကုိမွလက္မခံပါ။လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာတရားမ၀င္က်ဳးေက်ာ္၀င္ေရာက္ေနထုိင္ေသာ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးမ်ား၏ေဒသခံျမန္မာနိဳင္ငံသားမ်ားအေပၚအၾကမ္းဖက္ေနမႈကုိလည္းလုံး၀လုံး၀ရႈံ႕ခ်ပါသည္။

လက္ရွိၿမန္မာႏိုင္ငံရခုိင္ျပည္တြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနမ်ားကုိသုံးသပ္ၾကည့္လွ်င္ တရားမ၀င္က်ဳးေက်ာ္ ၀င္ေရာက္လာေသာဘဂၤါလီလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကုိအၾကမ္းဖက္လ်က္ ျမန္မာနိဳင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာကုိထိပါးျခင္းမွာ သိသာထင္ရွားေနပါသည္။ အစုိးရအေနျဖင့္လည္း ထိေရာက္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းမွဳအားနည္းျခင္း၊ေဒသခံျပည္သူတုိ႔အားအကာအကြယ္ေပးနိဳင္ေသာ လုံေလာက္ ေသာလုံျခံဳေရး အင္အားမခ်ေပးနိဳင္ျခင္း၊ ျပစ္မွဳက်ဳးလြန္ေနေသာအၾကမ္းဖက္သမားတုိ႔အား ေတြ႔ျမင္ေနပါလ်က္ ထိထိေရာက္ေရာက္အေရးမယူျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သုိ႔အၾကမ္းဖက္မွဳမ်ား ၾကီးထြားလာ ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းနွင့္ ေဒသခံျပည္သူတုိ႔၏အသက္အုိးအိမ္စည္းစိမ္းတုိ႔သည္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏လက္တြင္ ဆုံးရႈံးခဲ့ရျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္းမ်ားကုိသုံးသပ္မိသျဖင့္ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အလြန္၀မ္းနည္းရပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ထုိင္းနိဳင္ငံအေျခစုိက္ျမန္မာျပည္ဖြားတုိင္းရင္းသားေပါင္းစုံတုိ႔၏ အဖြဲ႔ေပါင္းစုံမွ ေအာက္ပါအခ်က္တုိ႔ အားေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ နိဳင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္အား ေမတၱာရပ္ခံပန္ၾကားပါသည္။
၁။ တရားမ၀င္က်ဳးေက်ာ္၀င္ေရာက္ေနထုိင္၍ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေပၚအၾကမ္းဖက္ကာ နိဳင္ငံေတာ္၏အခ်ဳပ္ အခ်ာအာဏာကုိ ထိပါးေစာ္ကားေနေသာ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးမ်ားအား တရားဥပေဒနွင့္အညီထိေရာက္စြာ အေရးယူ ေပးပါရန္။
၂။ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးဟူ၍ ျမန္မာနိဳင္ငံတုိင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားတြင္ မရွိေၾကာင္းကုိ နိဳင္ငံေတာ္သမၼတမွတရား ၀င္ေၾကျငာေပးပါရန္နွင့္ျမန္မာနိဳင္ငံတြင္ရွိေသာ ကမၻာ့အၾကမ္းဖက္အုပ္စုအယ္လ္ကုိင္းဒါးမ်ား၏အဖြဲ႔၀င္၊ တရားမ ၀င္က်ဳးေက်ာ္၀င္ေရာက္လာေသာ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားအား အျမန္ဆုံးစုံးစမ္းေဖာ္ထုတ္ျပီး နိဳင္ငံတကာ တရားဥပေဒခုံရုံးသုိ႔ပုိ႔ေပးပါရန္။
၃။ အၾကမ္းဖက္ခံေနရေသာ ရခိုင္ၿပည္နယ္ေနရာေဒသအသီးသီးတြင္ အစုိးရမွလုံေလာက္ေသာ လုံျခံဳေရး အင္အားျဖင့္ တည္ျငိမ္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျပီး အၾကမ္းဖက္မွဳမ်ားေနရာတကာသုိ႔ ကူးစက္မသြားေအာင္လည္း အစုိးရမွစနစ္တက်ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးပါရန္။
၄။ အၾကမ္းသမားမ်ားေၾကာင့္ အတိဒုကၡေရာက္ေနေသာျပည္သူလူထုအား အစုိးရမွလုံေလာက္ေသာ စားနပ္ ရိကၡာမ်ားေထာက္ပ့ံကူညီေပးပါရန္နွင့္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားေၾကာင့္ပ်က္စီးသြားေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ေနရာထုိင္ခင္းမ်ားနွင့္ရပ္ရြာတည္ျငိမ္ေအးခ်မ္မွဳအား အစုိးရမွစနစ္တက် တာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္ေပးပါရန္။
၅။ ရခုိင္ျပည္တြင္ရွိေသာ အေရးအခင္းျဖစ္သည့္ေနရာမ်ား (ဘူးသီးေတာင္၊ေမာင္ေတာ) တြင္ယခုလက္ရွိ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားမွာ ၃% သာရွိ၍ တရားမ၀င္က်ဳးေက်ာ္၀င္ေရာက္လာေသာ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးမ်ားမွာ ၉၇%ရွိေန သည္ကုိ  နိဳင္ငံေတာ္သမၼတၾကီးသိရွိမည္ထင္ပါသည္။ ၎တုိ႔မွာ ယခင္အစုိးရအဆက္ဆက္နွင့္ ယခုလက္ရွိ အစုိးရအထိ နယ္ျခားေစာင့္တာ၀န္ယူခဲ့ၾကေသာ အစုိးရတာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္အခ်ဳိ႕နွင့္ လ၀က အရာရွိမ်ား၏တရား ဥပေဒနွင့္အညီမလုပ္ေဆာင္မွဳေၾကာင့္ ေဒသခံျမန္မာျပည္သူမ်ား တျဖည္းျဖည္း ေနရာဖဲ့ေပးေနရသည္မွာလည္း နွစ္ေပါင္းဆယ္စုနွစ္မကၾကာျမင့္ခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ယခုကဲ့သုိ႔အၾကမ္းဖက္မွဳမ်ား ေနာက္ေနာင္ မျဖစ္ရေအာင္နိဳင္ငံေတာ္သမၼတၾကီးအေနျဖင့္ နယ္ျခားေစာင့္တာ၀န္ယူေနေသာအစုိးရအရာရွိမ်ားနွင့္သက္ဆုိင္ ရာလ၀ကအရာရွိမ်ားကုိ တရားဥပေဒနွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္။ထုိင္းနိဳင္ငံအေျခစုိက္ျမန္မာျပည္ဖြားတုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ား
၁။ ထုိင္းနိဳင္ငံေရာက္ရခုိင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ (A.S.M.A)
၂။ ျမန္မာရဟန္းေတာ္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔ (M.M.S.A)   
၃။ ရခုိင္ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္-ထုိင္းဌာနခြဲ  (ALD-Exile Thailand)          
၄။ျပည္ပေရာက္ကရင္အမ်ဳိးသားေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔(O.K.N.S.O)                             
၅။ ျပည္ပေရာက္အမ်ဳိးသားေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔    (O.N.S.O)                          
၆။ရခုိင္လူ႔အခြင့္အေရးနွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔    (A.H.R.D.O)                                       
၇။ ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔  (K.W.O)                                                             
၈။ ရခုိင့္မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈပန္းတုိင္အသင္း    (G.R.P.D.C)                               
၉။ ထုိင္းနိဳင္ငံေရာက္ျမန္မာနိဳင္ငံသားအသင္း (B.A.T)                             
၁၀။ ရခုိင္၀ံသာနဳစာေပအသင္း       (R.P.L.C)           

0 လိုအပ်ချက်များကို ရေးသားအကြံပြုခဲ့နိုင်ပါတယ်:

Post a Comment