ဤ Websiteသည္ ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၏ တရားဝင္website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ It is an official website of Arakan Student Monks Association (A.S.M.A), Thailand.

Tuesday, August 19, 2014


၂၀၁၄ ခုနွစ္တြင္ တပည့္ေတာ္တို႔၏ A.S.M.A မွ ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္(၃)သံုးပါးသည္ ေအာက္ေဖၚၿပပါ တကၠသိုလ္တို႔မွ Sholarship အသီးသီးရရွိၾကၿပီး
မဟာဘြဲ႔မ်ားကို တက္ေရာက္ေနၾက မိမိတို႔ရရွိသည့္နုိင္ငံလို႔ သြားေရာက္ပညာသင္ယူရန္ ၿပင္ဆင္ေနၾကပါသည္ဘုရား။ 
သို႔ၿဖစ္ပါ၍..... 

ထိုသို႔ ပညာသင္ဆုလက္ခံရရွိၿပီး ပညာသင္ၾကားခြင့္ရရွိသည့္အတြက္ ၄င္းပုဂၢိဳလ္မ်ားအား 
တပည့္ေတာ္တို႔မွ မွတ္တမ္းတင္ ဂုဏ္ၿပဳအပ္ပါသည္ဘုရား၊ထို႔ေၾကာင့္၄င္းပုဂၢဳိလ္နွင့္ေတြ့ဆုံနုတ္ဆက္ရန္၊ ဂုဏ္ၿပဳခ်ီးေၿမွာက္ရန္နင့္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားမွ်ေဝရန္ စုေပါင္းေတြ႔ဆံုၾကမည္ၿဖစ္ပါ၍ A.S.M.A အဖြဲ႔ဝင္ ေနာင္ေတာ္၊ညီေတာ္မ်ားအေနၿဖင့္... 

ေအာက္အစီအစဥ္အတိုင္း ၾကြေရာက္ၾကပါရန္ ရိုေသေလးစားစြာ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္ဘုရား။ 


Scholarship ရရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္၊ ခ်ီးၿမွင့္သည့္(နုိင္ငံ) တကၠသိုလ္နွင့္ ရရွိသည့္အတန္း =============================== 

၁။ ဦးဗုဒၶဝံသ၊ ေဟာင္ေကာင္ၿမိဳ႔ေတာ္၊ ေဟာင္ေကာင္တကၠသိုလ္၊ မဟာဘြဲ႔။ 

၂။ ဦးဝိယတၱ၊ ေဟာင္ေကာင္ၿမိဳ႔ေတာ္၊ ေဟာင္ေကာင္တကၠသိုလ္၊ မဟာဘြဲ႔။ 

၃။ ဦးဝံသပါလ၊ ထိုင္းနုိင္ငံ၊ သမာစက္(Thammasat) တကၠသိုလ္၊မဟာဘြဲ႔။ တို႔ၿဖစ္ၾကပါသည္ဘုရား။ 

ေတြ႔ဆံုၾကမည့္
 ======= 
ေန့ရက္ းးး ႀကာသပေတးေန့။ 
ေနရာ းးးးး M C U ပထမအလြွာ Buddhisim ေနာက္ဆုံနစ္အခန္း။ 
အခ်ိန္ းးးးး ညေန ၄ နာရီ။

ရိုေသေလးစားစြာၿဖင့္ 
A.S.M.A ၿပန္ၾကားေရး
သတင္း

ရိုေသေလးစာစြာအသိေပးဖိတ္ႀကားအပ္ပါသည္ဘုရား

Posted by A.S.M.A - ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ  |  No comments


၂၀၁၄ ခုနွစ္တြင္ တပည့္ေတာ္တို႔၏ A.S.M.A မွ ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္(၃)သံုးပါးသည္ ေအာက္ေဖၚၿပပါ တကၠသိုလ္တို႔မွ Sholarship အသီးသီးရရွိၾကၿပီး
မဟာဘြဲ႔မ်ားကို တက္ေရာက္ေနၾက မိမိတို႔ရရွိသည့္နုိင္ငံလို႔ သြားေရာက္ပညာသင္ယူရန္ ၿပင္ဆင္ေနၾကပါသည္ဘုရား။ 
သို႔ၿဖစ္ပါ၍..... 

ထိုသို႔ ပညာသင္ဆုလက္ခံရရွိၿပီး ပညာသင္ၾကားခြင့္ရရွိသည့္အတြက္ ၄င္းပုဂၢိဳလ္မ်ားအား 
တပည့္ေတာ္တို႔မွ မွတ္တမ္းတင္ ဂုဏ္ၿပဳအပ္ပါသည္ဘုရား၊ထို႔ေၾကာင့္၄င္းပုဂၢဳိလ္နွင့္ေတြ့ဆုံနုတ္ဆက္ရန္၊ ဂုဏ္ၿပဳခ်ီးေၿမွာက္ရန္နင့္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားမွ်ေဝရန္ စုေပါင္းေတြ႔ဆံုၾကမည္ၿဖစ္ပါ၍ A.S.M.A အဖြဲ႔ဝင္ ေနာင္ေတာ္၊ညီေတာ္မ်ားအေနၿဖင့္... 

ေအာက္အစီအစဥ္အတိုင္း ၾကြေရာက္ၾကပါရန္ ရိုေသေလးစားစြာ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္ဘုရား။ 


Scholarship ရရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္၊ ခ်ီးၿမွင့္သည့္(နုိင္ငံ) တကၠသိုလ္နွင့္ ရရွိသည့္အတန္း =============================== 

၁။ ဦးဗုဒၶဝံသ၊ ေဟာင္ေကာင္ၿမိဳ႔ေတာ္၊ ေဟာင္ေကာင္တကၠသိုလ္၊ မဟာဘြဲ႔။ 

၂။ ဦးဝိယတၱ၊ ေဟာင္ေကာင္ၿမိဳ႔ေတာ္၊ ေဟာင္ေကာင္တကၠသိုလ္၊ မဟာဘြဲ႔။ 

၃။ ဦးဝံသပါလ၊ ထိုင္းနုိင္ငံ၊ သမာစက္(Thammasat) တကၠသိုလ္၊မဟာဘြဲ႔။ တို႔ၿဖစ္ၾကပါသည္ဘုရား။ 

ေတြ႔ဆံုၾကမည့္
 ======= 
ေန့ရက္ းးး ႀကာသပေတးေန့။ 
ေနရာ းးးးး M C U ပထမအလြွာ Buddhisim ေနာက္ဆုံနစ္အခန္း။ 
အခ်ိန္ းးးးး ညေန ၄ နာရီ။

ရိုေသေလးစားစြာၿဖင့္ 
A.S.M.A ၿပန္ၾကားေရး

10:10 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Monday, August 18, 2014


လူသည္မနက္ထက္ ညာမွာပညာပုိရွိရမည္။
မေနကထက္ ဒီေန့အသိညဏ္သာရမည္။
အသက္ၾကီးလာသည္ႏွင့္အမ်ွ ဦးေႏွာက္အေလးခ်ိန္ပုိစီးလာရမည္
သည္အတြက္ဘာလုပ္ရမည္နည္း။
တစ္နည္းသာရွိသည္ စာဖတ္ပါ ။

ကဗ်ာ

လူဘ၀အတြက္

Posted by Unknown  |  No comments


လူသည္မနက္ထက္ ညာမွာပညာပုိရွိရမည္။
မေနကထက္ ဒီေန့အသိညဏ္သာရမည္။
အသက္ၾကီးလာသည္ႏွင့္အမ်ွ ဦးေႏွာက္အေလးခ်ိန္ပုိစီးလာရမည္
သည္အတြက္ဘာလုပ္ရမည္နည္း။
တစ္နည္းသာရွိသည္ စာဖတ္ပါ ။

6:53 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Saturday, August 16, 2014

1. Tell me about yourself?
ေၿဖတဲ့ခါ ပထမဆုံးအေနနဲ႔(၁) ကိုယ့္နာမည္ကိုစေၿပာပါ။
(၂) ဘယ္မွာေနတယ္ဆိုတာေၿပာပါ
(၃)ပညာေရး ပိုင္ႏို္င္တဲ့ ကၽြမ္းက်င္တဲ့ လုပ္ငန္းပိုင္း
(၄) လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကဳံ ရွိခဲ့လ်င္ေပါ့ေလ
(၅) မိသားစုအေၾကာင္း အက်ဥ္းခ်ံဳးေလးေၿပာ
ဥပမာ= ကၽြန္ေတာ္နာမည္ ေမာင္ေကာင္းစံပါ။ ကၽြန္ေတာ္ ေတာင္ဥကၠလာမွာေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က BA, MA ကိုၿပီးထားၿပီးပါၿပီၿပီေတာ့ computer network ကိုလည္းသင္းတန္းတက္ထားၿပီးသားပါ။ ကၽြန္ေတာ္ အင္တာနက္ဆိုင္မွ အခိန္ပိုင္အလုပ္ႏွစ္ႏွစ္၀င္လုပ္ဖူးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က လူပ်ိဳ လူလြတ္တစ္ေယာက္ပါ အေဖ အေမနဲပအတူေနပါတယ္။
2.
Why do you want to work at our company?
ဒါကေတာ့ ကုမၸဏီတိုင္းလိုလိုေမးတတ္တဲ့ ေမးခြန္းပါ။
ပထမဆုံးေၿဖရမွာက (၁) ဒီကုမၸဏီနဲ႔ပါတ္သက္လို႔ ဘာကိုသေဘာက်တယ္ နွစ္သက္တယ္ဆိုတာကိုေၿပာပါ။
(၂) ဒီအလုပ္က ကၽြန္ေတာ္ရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ၿမင္ဖို႔ၿဖစ္တယ္ ဘာညာေပါ့။
ဥပမာ= ကၽြန္ေတာ္ ဒီကုမၸဏီအေၾကာင္းကိုဖတ္မိလိုက္ေတာ့ သိပ္ကိုစိတ္၀င္စားသြားတယ္ဗ်ာ။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ဒီကုမၸဏီရဲ့လိုအပ္ခ်က္ေတြက ကၽြန္ေတာ္တတ္ထားတဲ့ပညာရယ္ ကၽြန္ေတာ္ရည္မွန္းခ်က္ရယ္နဲ႔က ကြက္တိသြားက်ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ရည္မွန္းခ်က္လည္းေအာင္ၿမင္ ဦးတို႔ကုမၸဏီလည္း အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္က ဒီကုမၸဏီကိုေရြးလိုက္တာပါ။ လူတိုင္းက ကိုယ္၀ါသနာပါတာကိုပဲလုပ္ခ်င္ၾကတာမဟုတ္လား။အဲဒါေၾကာင့္လည္း ကၽြန္ေတာ္၀ါသနာနဲ႔အလုပ္တစ္ထပ္တည္းက်တာကိုေရြးလိုက္တာပါ။စသည္ၿဖင့္ေပါ့။
3. What are your strengths?
ဒါကေတာ့ အလုပ္တစ္ခုရဖို႔သိပ္ကိုအေရးၾကီးတဲ့အခ်က္တစ္ခုပါ။
ဒီေနရာမွာ ကုမၸဏီအေၾကာင္းကိုၾကိဳၿပီးေတာ့ သီးထားၿပီးတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီကုမၸဏီရဲ့လိုအပ္ခ်က္ကဘာလဲဆိုတာကိုနားထားၿပီေတာ့ အလိုက္တသိေၿဖတတ္ဖို႔ပါပဲ။
ဥပမာ= ေစ်းေရာင္းရမယ့္ေနရာမွဆိုရင္ေတာ့ မိမိက social ဘက္မွာ အားေကာင္းတာတို႔။ၿပးီေတာ့ စိတ္ရွည္သီးခံတတ္တို႔။ အေၿခအေနကိုအလြယ္တကူနားလည္တတ္တာတို႔ စသည္ၿဖင့္ေပါ့။ ေနာက္က်န္ေသးတယ္ ေနရာေဒသမေရြးအလုပ္လုပ္ႏိုင္တယ္ ခရီးလည္းထြက္ႏိုင္တယ္ စသည္ၿဖင့္ အေၿခအေနအရ လိုအပ္ရင္လိုအပ္သလိုေၿဖေပးတတ္ရမယ္။
အေကာင္းၿမင္၀ါဒရွိတာ၊ ဆုံးၿဖတ္ခ်က္ကို လိုအပ္လ်င္ အလ်င္စလိုလည္းခ်ႏိုင္တာ၊ရိုးသားတာ စသည္ေတြကိုလည္းထည့္ေၿပာဖို႔မေမ့နဲ႔ဦး။
ဥပမာေၿဖၾကည့္ရေအာင္= ကၽြန္ေတာ္က ရိုသားၿပီးၾကိဳးစာသူတစ္ေယာက္ပါ။ မိမိကိုယ္ကိုယ္လည္း အားေပးႏိုင္သလို ယုံၾကည္မႈလည္းအၿပည့္ရွိတယ္။ အေကာင္းၿမင္၀ါဒနွင့္ၾကည့္တတ္တာက ကၽြန္ေတာ္၀ါသနာေလ။
4. What are you weakness?
အားနည္းခ်က္ကင္းတ့ဲသူရယ္လို႔ေတာ့မရွိဘူးဗ်ာ ဘုရားရွင္ကလြဲရင္ေပါ့။ တဘက္ကအားသာရင္တစ္ဘက္က အားနည္းၾကစၿမဲပါ။ 
ဥပမာၾကည့္ရေအာင္ပါ= ဒဲ့တိုးၾကီးေၿပာတတ္တာ၊ စိတ္မရွည္တာ၊ ရန္ၿဖစ္လြယ္တာ၊ စကားမ်ားတာ၊
လူေတြကိုအယုံလြယ္တတ္တာ၊အကူအညီေတာင္းလာရင္လည္း မရဘူးလို႔မေၿပာတတ္တာ၊ ဆုံးၿဖတ္ခ်က္ကိုလြယ္လြယ္ခ်တတ္တာ၊သူစိမ္းေတြနဲ႔ေၿပာရမွာအခက္အခဲၿဖစ္တာ ၊လိမ္ေၿပာဖို႔အခက္အခဲရွိတာ( marketing ဆိုရင္ေတာ့ lie ရမွာပဲေလ)ေနာက္ၿပီးေတာ့ မိမိစိတ္မ၀င္စားတဲ့အရာကိုလုပ္ရမွာပ်င္းရိၿခင္း စသည္စသည္တို႔ေပါ့။
ဥပမာေလးေၿပာၾကည့္ရေအာင္= ကၽြန္ေတာ္က တစ္ေယာက္ေယာက္က အကူအညီေတာင္းလာရင္ မကူညီႏိုင္ဘူးဆိုၿပီးမၿငင္းတတ္ဘူးခင္ဗ်ား၊ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္စိတ္မ၀င္စားတဲ့အလုပ္ကိုလုပ္ရမွာလည္းပ်င္းတယ္။
5. Why should I hire you?
ဒီေနရာမွာ မိမိရဲ့ knowledge အေပၚမွာမူတည္သြားၿပီဗ်ာ။
(၁) knowledge ကိုေၿပာၿပေပးရမယ္ (ဥပမာ marketing ဆိုရင္)မားကက္တင္းနဲပါသက္လို႔ မိမိရဲ့ ကၽြမ္းက်င္ပိုင္နိဳင္မႈ ၊(၂) မိမိရဲ့ လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကဳံ ဒါကိုဘယ္လိုအေထာက္အကူၿပဳမယ္ေပါ့။
(၃) လုပ္ငန္းနဲ႔ပါတ္သက္လို႔မိမိရဲ့ကၽြမ္းက်င္မႈ အတတ္ပညာ။
(၄) career goal ေပါ့။
ဥပမာအားၿဖင့္= ကၽြန္ေတာ္က marketing နဲ႔ ေက်ာင္ၿပီးထားတာပါ။ ကၽြန္ေတာ္က ဒီလုပ္ငန္းနဲ႔ပါတ္သက္လို႔ေကာင္းေကာင္းစီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ပါတယ္ လုပ္သက္အားၿဖင့္လည္းႏွစ္ႏွစ္လုပ္ဖူးၿပီးပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္က marketing နဲ႔ပါသက္လို႔ ေနာက္ႏွစ္က်ရင္ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ေတာ့မွာဆိုေတာ့ အေတြ႔အၾကဳံပိုတိုးေအာင္လို႔ ပညာသင္ရင္းအလုပ္လည္း လုပ္၇ေအာင္လို႔ပါ. ကၽြန္ေတာ္အတတ္ႏိုင္ဆုံး ေအကာင္းဆုံးၾကိဳးစားသြာပါ့မယ္။
6. Tell me what you know about this company?
(၁)ပထမဆုံးအေရးၾကီးတာက ကုမၸဏီကိုအလုပ္လာမေလ်ာက္ခင္ကတည္းက ကုမၸဏီအေၾကာင္းအေသးစိတ္ကိုေလ့လာမွတ္သားထားရမယ္။ online ကေသာ္လည္းေကာင္း ကုမၸဏီမွာလုပ္ေနတဲ့ အသိမိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းဆီကေသာ္လည္းေကာင္း ေလ့လာထားရမယ္။
(၂)ဒီကုမၸဏီအေနနဲ႔ အမ်ားအက်ိဳးေဆာင္ရြက္တာ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြကိုေလ့လာရမယ္။
(၃) ကုမၸဏီရဲ့ပိုင္ရွင္ရယ္ အစုရွယ္ယာ ၇ွင္ေတြရဲ့နာမည္ေတြရယ္ အားလုံးကိုသိထားေတာ့ ပိုေကာင္းတယ္။
(၄) ကုမၸဏီအေနနဲ႔ ေလာေလာဆယ္မွာ ဘာေတြၿဖစ္ေနတယ္ ဘာေတြနဲပရင္ဆိုင္ေနရတယ္ ဆိုတာေတြကိုလည္း Research လုပ္ထားဖို႔လိုအပ္တယ္။
(၅) ၿပိဳင္ဘက္ကုမၸဏီေတြကိုဘယ္လိုလုပ္ရင္ေအာင္ၿမင္ေက်ာ္လြားႏိုင္မယ္ စသည္ၿဖင့္လည္းအၾကံေပးမႈေတြလုပ္ႏို္င္ပါတယ္။
ဥပမာအားၿဖင့္= ဒီကုမၸဏီဟာ ၿမန္မာႏိုင္ငံမွာ ပထမဆုံးေအာင္ၿမင္မႈကိုရွိထားတဲ့ကုမၸဏီၿဖစ္တယ္။
အလွဴဒါန္းေတြလည္း ပရဟိတေက်ာင္းေတြကိုလကုန္တိုင္း လကိုင္တိုင္းသြားၿပီးေတာ့ၿပဳလုပ္ေပးတယ္။
အလုပ္သမားေတြအအလုပ္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးအၿပည့္အ၀ေပးတယ္။ အလုပ္သမားကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈေတြလည္းေပးတယ္ ဒါေၾကာင့္ ဒီကုမၸဏီဟာ ဒီပါတ္၀န္းက်င္မွာနာမည္တစ္လုံးနဲပေက်ာ္ၾကားေနတာေပါ့။ စသည္ေပါ့။
7. Why are you looking for a job change?
ဒီေမးခြန္းမ်ိဳးက မေၿဖတတ္ရင္ ေခ်ာင္ပိတ္တတ္တယ္။
(၁) ကိုယ္အရင္လုပ္ခဲ့တဲ့အလုပ္အေပၚမေကာင္းေၾကာင္းလုံး၀မေၿပာပါနွင့္ အဲဒီအလုပ္ကိုေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေၿပာလိုက္ပါ။
(၂) အဲဒီအလုပ္က မိမိဘာေတြသင္ယူခဲ့ၿပီးၿပီ ေနာက္ထပ္ လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကဳံသစ္တစ္ခုအတြက္ စသည္ညဖင့္ေၿပာႏိုင္တယ္။
(၃) မိမိလုပ္ခဲ့တဲ့ ကုမၸဏီမွာ မိမိက ဘာေတြကိုမၾကိဳက္လို႔ ဥပမာ လစာ မေကာင္းလို႔၊ ၀န္ထမ္းေတြအေပၚ အႏိုင္က်င့္ဗိုလ္က်လို႔၊ လစာၿဖတ္တာမ်ားလြန္းလို႔၊ ကၽြန္ေတာ္အခ်ိန္နဲပအဆင္မေၿပေတာ့လို႔၊ ကၽြန္ေတာ္ေနရာနဲပက သိပ္ေ၀းလြန္းလို႔ စသည္ညဖင့္လည္းအေၾကာင္းၿပၿပီးေၿဖႏိုင္ပါတယ္။
8. What are your salary requirements?
(၁) လူသစ္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ လခလစာကိုဘယ္ေလာက္ေမ်ာ္လင္ထားတယ္ဆိုတာမ်ိဳးကိုမေၿပာပါႏွင့္။
(၂) လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကဳံနဲ႔ အင္တာဗ်ားတဲ့သူက မိမိရဲ့ လုပ္အားဟာ ဘယ္ေလာက္ရ်ိတယ္ ဘယ္ေလာက္ကားထိုက္တန္တယ္ဆိုမ်ိဳးကိုေတာ့ ေၿပာလို႔ရပါတယ္။
(၃) အလုပ္အတြက္ ကုမၸဏီက သတ္မွတ္ထားတဲ့လစာကိုေၿပာပါ။
ဥပမာ အေၿဖကေတာ့= ကၽြန္ေတာ္က အလုပ္သမားသစ္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ လုပ္စာကိုသိပ္ၿပီးေတာ့မေၿပာခ်င္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္အဓိကေမွ်ာ္လင္တာက ဒီအလုပ္ကိုလုပ္လိုက္ေသာအားၿဖင့္ ကၽြန္ေတာ့္အေတြ႔အၾကဳံေတြ ကၽြန္ေတာ္ပညာေတြၿမင့္မားလာမယ္ ကၽြန္ေတာ္ပိုၿပီးေတာ့ အလုပ္ လုပ္လာႏိုင္မယ္ ဒါေတြကိုပဲ အဓိကေမ်ွာ္လင့္တာပါ။ ကၽြန္ေတာ္ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ကိုၾကည့္ၿပီးေတာ့ပဲညဖစ္ၿဖစ္ ကုမၸဏီရဲ့သတ္မွတ္စံႏႈန္းအတိုင္းပဲၿဖစ္ၿဖစ္ေပးဖို႔ေမ််ာ္လင္ပါတယ္။
9. What are your career goals?
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းတစ္ခုအေနနဲ႔မိမိေလ်ာက္လွမ္းမည့္ပန္းတိုင္ ေအာင္ၿမင္မႈေပါ့။
ဒီေနရာမွာ ေရတိုေအာင္ၿမင္မႈပန္းတိုင္ ေရရွည္ေအာင္ၿမင္မႈပန္းတိုင္ ဆိုၿပီး နွစ္ပိုင္းခံဲၿပီးေၿဖရမွာပါ။
ေညဖတဲ့ခါ သတိထားပါ။ အခုမိမိေလ်ာက္တဲ့အလုပ္နဲ႔ မိမိရဲ့career goals ကိုတစ္ထပ္တည္းက်ဖို႔လိုတယ္။
10. Finally, do you have any questions to ask me?
ဒါကေတာ့ မိမိကိုေနာက္ဆုံးအေနနဲပအခြင့္ထူးကိုေပးေမးတာပါပဲ။
ပထမဆုံးအေနနဲပ အခုလို ေပးေမးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးအမ်ားၾကီးတင္ေၾကာင္းေၿပာပါ။ 
ေမးႏိုင္တဲ့ေမးခြန္းပုံစံေတြကေတာ့
(၁) salary structure လုပ္အားခေပးပုံစနစ္
(၂) job timings အလုပ္လုပ္ရမည့္အခ်ိန္ေတြ
(၃) job locations အလုပ္လုပ္ရမည့္ေနရာ
(၄)overtime allowance အခ်ိန္ပို ခြင့္ၿပဳခ်က္
(၅) training period ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးခ်ိန္ အတိုင္းအတာ
(၆)transport facility သြားေရးလာေရး အစီအစဥ္ အၾကိုအပို႔ စသည္
ဥပမာေၿပာၾကည့္မယ္= ကၽြန္ေတာ့္ကိုအခုလို အခြင့္အေရးေပးတာေက်းဇူးအမ်ားၾကီးတင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား။ ကၽြန္ေတာ္ သိခ်င္တာက (၂) job timings အလုပ္လုပ္ရမည့္အခ်ိန္ေတြ
(၃) job locations အလုပ္လုပ္ရမည့္ေနရာ
(၄)overtime allowance အခ်ိန္ပို ခြင့္ၿပဳခ်က္ ေတြကိုတစ္ဆိတ္ေလာက္သိခ်င္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ တတ္သေလာက္မွတ္သေလာက္ဘာသာၿပန္ထားတာပါ။
အင္တာဗ်ားလုပ္မယ့္သူေတြအတြက္အနည္းငယ္မွ်ေလာက္ အသုံးတည့္တယ္ဆိုရင္ ဘာသာၿပန္ရက်ိဳးပင္ပန္းခံရက်ိဳးနပ္ပါတယ္။
အားလုံးအလုပ္ကိုယ္စီၿဖင့္ မိမိဘ၀ကိုမိမိ ေလ်ာက္လွမ္းနိဳင္ၾကပါေစ။
, ကုလရကၡိတ
 — 
သုတေရးရာ

အင္တာဗ်ဴ း(၁၀) ခ်က္ အေမးအေၿဖ ( Top 10 Interview Questions and Answers)

Posted by Arakan politician  |  No comments

1. Tell me about yourself?
ေၿဖတဲ့ခါ ပထမဆုံးအေနနဲ႔(၁) ကိုယ့္နာမည္ကိုစေၿပာပါ။
(၂) ဘယ္မွာေနတယ္ဆိုတာေၿပာပါ
(၃)ပညာေရး ပိုင္ႏို္င္တဲ့ ကၽြမ္းက်င္တဲ့ လုပ္ငန္းပိုင္း
(၄) လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကဳံ ရွိခဲ့လ်င္ေပါ့ေလ
(၅) မိသားစုအေၾကာင္း အက်ဥ္းခ်ံဳးေလးေၿပာ
ဥပမာ= ကၽြန္ေတာ္နာမည္ ေမာင္ေကာင္းစံပါ။ ကၽြန္ေတာ္ ေတာင္ဥကၠလာမွာေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က BA, MA ကိုၿပီးထားၿပီးပါၿပီၿပီေတာ့ computer network ကိုလည္းသင္းတန္းတက္ထားၿပီးသားပါ။ ကၽြန္ေတာ္ အင္တာနက္ဆိုင္မွ အခိန္ပိုင္အလုပ္ႏွစ္ႏွစ္၀င္လုပ္ဖူးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က လူပ်ိဳ လူလြတ္တစ္ေယာက္ပါ အေဖ အေမနဲပအတူေနပါတယ္။
2.
Why do you want to work at our company?
ဒါကေတာ့ ကုမၸဏီတိုင္းလိုလိုေမးတတ္တဲ့ ေမးခြန္းပါ။
ပထမဆုံးေၿဖရမွာက (၁) ဒီကုမၸဏီနဲ႔ပါတ္သက္လို႔ ဘာကိုသေဘာက်တယ္ နွစ္သက္တယ္ဆိုတာကိုေၿပာပါ။
(၂) ဒီအလုပ္က ကၽြန္ေတာ္ရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ၿမင္ဖို႔ၿဖစ္တယ္ ဘာညာေပါ့။
ဥပမာ= ကၽြန္ေတာ္ ဒီကုမၸဏီအေၾကာင္းကိုဖတ္မိလိုက္ေတာ့ သိပ္ကိုစိတ္၀င္စားသြားတယ္ဗ်ာ။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ဒီကုမၸဏီရဲ့လိုအပ္ခ်က္ေတြက ကၽြန္ေတာ္တတ္ထားတဲ့ပညာရယ္ ကၽြန္ေတာ္ရည္မွန္းခ်က္ရယ္နဲ႔က ကြက္တိသြားက်ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ရည္မွန္းခ်က္လည္းေအာင္ၿမင္ ဦးတို႔ကုမၸဏီလည္း အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္က ဒီကုမၸဏီကိုေရြးလိုက္တာပါ။ လူတိုင္းက ကိုယ္၀ါသနာပါတာကိုပဲလုပ္ခ်င္ၾကတာမဟုတ္လား။အဲဒါေၾကာင့္လည္း ကၽြန္ေတာ္၀ါသနာနဲ႔အလုပ္တစ္ထပ္တည္းက်တာကိုေရြးလိုက္တာပါ။စသည္ၿဖင့္ေပါ့။
3. What are your strengths?
ဒါကေတာ့ အလုပ္တစ္ခုရဖို႔သိပ္ကိုအေရးၾကီးတဲ့အခ်က္တစ္ခုပါ။
ဒီေနရာမွာ ကုမၸဏီအေၾကာင္းကိုၾကိဳၿပီးေတာ့ သီးထားၿပီးတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီကုမၸဏီရဲ့လိုအပ္ခ်က္ကဘာလဲဆိုတာကိုနားထားၿပီေတာ့ အလိုက္တသိေၿဖတတ္ဖို႔ပါပဲ။
ဥပမာ= ေစ်းေရာင္းရမယ့္ေနရာမွဆိုရင္ေတာ့ မိမိက social ဘက္မွာ အားေကာင္းတာတို႔။ၿပးီေတာ့ စိတ္ရွည္သီးခံတတ္တို႔။ အေၿခအေနကိုအလြယ္တကူနားလည္တတ္တာတို႔ စသည္ၿဖင့္ေပါ့။ ေနာက္က်န္ေသးတယ္ ေနရာေဒသမေရြးအလုပ္လုပ္ႏိုင္တယ္ ခရီးလည္းထြက္ႏိုင္တယ္ စသည္ၿဖင့္ အေၿခအေနအရ လိုအပ္ရင္လိုအပ္သလိုေၿဖေပးတတ္ရမယ္။
အေကာင္းၿမင္၀ါဒရွိတာ၊ ဆုံးၿဖတ္ခ်က္ကို လိုအပ္လ်င္ အလ်င္စလိုလည္းခ်ႏိုင္တာ၊ရိုးသားတာ စသည္ေတြကိုလည္းထည့္ေၿပာဖို႔မေမ့နဲ႔ဦး။
ဥပမာေၿဖၾကည့္ရေအာင္= ကၽြန္ေတာ္က ရိုသားၿပီးၾကိဳးစာသူတစ္ေယာက္ပါ။ မိမိကိုယ္ကိုယ္လည္း အားေပးႏိုင္သလို ယုံၾကည္မႈလည္းအၿပည့္ရွိတယ္။ အေကာင္းၿမင္၀ါဒနွင့္ၾကည့္တတ္တာက ကၽြန္ေတာ္၀ါသနာေလ။
4. What are you weakness?
အားနည္းခ်က္ကင္းတ့ဲသူရယ္လို႔ေတာ့မရွိဘူးဗ်ာ ဘုရားရွင္ကလြဲရင္ေပါ့။ တဘက္ကအားသာရင္တစ္ဘက္က အားနည္းၾကစၿမဲပါ။ 
ဥပမာၾကည့္ရေအာင္ပါ= ဒဲ့တိုးၾကီးေၿပာတတ္တာ၊ စိတ္မရွည္တာ၊ ရန္ၿဖစ္လြယ္တာ၊ စကားမ်ားတာ၊
လူေတြကိုအယုံလြယ္တတ္တာ၊အကူအညီေတာင္းလာရင္လည္း မရဘူးလို႔မေၿပာတတ္တာ၊ ဆုံးၿဖတ္ခ်က္ကိုလြယ္လြယ္ခ်တတ္တာ၊သူစိမ္းေတြနဲ႔ေၿပာရမွာအခက္အခဲၿဖစ္တာ ၊လိမ္ေၿပာဖို႔အခက္အခဲရွိတာ( marketing ဆိုရင္ေတာ့ lie ရမွာပဲေလ)ေနာက္ၿပီးေတာ့ မိမိစိတ္မ၀င္စားတဲ့အရာကိုလုပ္ရမွာပ်င္းရိၿခင္း စသည္စသည္တို႔ေပါ့။
ဥပမာေလးေၿပာၾကည့္ရေအာင္= ကၽြန္ေတာ္က တစ္ေယာက္ေယာက္က အကူအညီေတာင္းလာရင္ မကူညီႏိုင္ဘူးဆိုၿပီးမၿငင္းတတ္ဘူးခင္ဗ်ား၊ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္စိတ္မ၀င္စားတဲ့အလုပ္ကိုလုပ္ရမွာလည္းပ်င္းတယ္။
5. Why should I hire you?
ဒီေနရာမွာ မိမိရဲ့ knowledge အေပၚမွာမူတည္သြားၿပီဗ်ာ။
(၁) knowledge ကိုေၿပာၿပေပးရမယ္ (ဥပမာ marketing ဆိုရင္)မားကက္တင္းနဲပါသက္လို႔ မိမိရဲ့ ကၽြမ္းက်င္ပိုင္နိဳင္မႈ ၊(၂) မိမိရဲ့ လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကဳံ ဒါကိုဘယ္လိုအေထာက္အကူၿပဳမယ္ေပါ့။
(၃) လုပ္ငန္းနဲ႔ပါတ္သက္လို႔မိမိရဲ့ကၽြမ္းက်င္မႈ အတတ္ပညာ။
(၄) career goal ေပါ့။
ဥပမာအားၿဖင့္= ကၽြန္ေတာ္က marketing နဲ႔ ေက်ာင္ၿပီးထားတာပါ။ ကၽြန္ေတာ္က ဒီလုပ္ငန္းနဲ႔ပါတ္သက္လို႔ေကာင္းေကာင္းစီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ပါတယ္ လုပ္သက္အားၿဖင့္လည္းႏွစ္ႏွစ္လုပ္ဖူးၿပီးပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္က marketing နဲ႔ပါသက္လို႔ ေနာက္ႏွစ္က်ရင္ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ေတာ့မွာဆိုေတာ့ အေတြ႔အၾကဳံပိုတိုးေအာင္လို႔ ပညာသင္ရင္းအလုပ္လည္း လုပ္၇ေအာင္လို႔ပါ. ကၽြန္ေတာ္အတတ္ႏိုင္ဆုံး ေအကာင္းဆုံးၾကိဳးစားသြာပါ့မယ္။
6. Tell me what you know about this company?
(၁)ပထမဆုံးအေရးၾကီးတာက ကုမၸဏီကိုအလုပ္လာမေလ်ာက္ခင္ကတည္းက ကုမၸဏီအေၾကာင္းအေသးစိတ္ကိုေလ့လာမွတ္သားထားရမယ္။ online ကေသာ္လည္းေကာင္း ကုမၸဏီမွာလုပ္ေနတဲ့ အသိမိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းဆီကေသာ္လည္းေကာင္း ေလ့လာထားရမယ္။
(၂)ဒီကုမၸဏီအေနနဲ႔ အမ်ားအက်ိဳးေဆာင္ရြက္တာ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြကိုေလ့လာရမယ္။
(၃) ကုမၸဏီရဲ့ပိုင္ရွင္ရယ္ အစုရွယ္ယာ ၇ွင္ေတြရဲ့နာမည္ေတြရယ္ အားလုံးကိုသိထားေတာ့ ပိုေကာင္းတယ္။
(၄) ကုမၸဏီအေနနဲ႔ ေလာေလာဆယ္မွာ ဘာေတြၿဖစ္ေနတယ္ ဘာေတြနဲပရင္ဆိုင္ေနရတယ္ ဆိုတာေတြကိုလည္း Research လုပ္ထားဖို႔လိုအပ္တယ္။
(၅) ၿပိဳင္ဘက္ကုမၸဏီေတြကိုဘယ္လိုလုပ္ရင္ေအာင္ၿမင္ေက်ာ္လြားႏိုင္မယ္ စသည္ၿဖင့္လည္းအၾကံေပးမႈေတြလုပ္ႏို္င္ပါတယ္။
ဥပမာအားၿဖင့္= ဒီကုမၸဏီဟာ ၿမန္မာႏိုင္ငံမွာ ပထမဆုံးေအာင္ၿမင္မႈကိုရွိထားတဲ့ကုမၸဏီၿဖစ္တယ္။
အလွဴဒါန္းေတြလည္း ပရဟိတေက်ာင္းေတြကိုလကုန္တိုင္း လကိုင္တိုင္းသြားၿပီးေတာ့ၿပဳလုပ္ေပးတယ္။
အလုပ္သမားေတြအအလုပ္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးအၿပည့္အ၀ေပးတယ္။ အလုပ္သမားကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈေတြလည္းေပးတယ္ ဒါေၾကာင့္ ဒီကုမၸဏီဟာ ဒီပါတ္၀န္းက်င္မွာနာမည္တစ္လုံးနဲပေက်ာ္ၾကားေနတာေပါ့။ စသည္ေပါ့။
7. Why are you looking for a job change?
ဒီေမးခြန္းမ်ိဳးက မေၿဖတတ္ရင္ ေခ်ာင္ပိတ္တတ္တယ္။
(၁) ကိုယ္အရင္လုပ္ခဲ့တဲ့အလုပ္အေပၚမေကာင္းေၾကာင္းလုံး၀မေၿပာပါနွင့္ အဲဒီအလုပ္ကိုေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေၿပာလိုက္ပါ။
(၂) အဲဒီအလုပ္က မိမိဘာေတြသင္ယူခဲ့ၿပီးၿပီ ေနာက္ထပ္ လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကဳံသစ္တစ္ခုအတြက္ စသည္ညဖင့္ေၿပာႏိုင္တယ္။
(၃) မိမိလုပ္ခဲ့တဲ့ ကုမၸဏီမွာ မိမိက ဘာေတြကိုမၾကိဳက္လို႔ ဥပမာ လစာ မေကာင္းလို႔၊ ၀န္ထမ္းေတြအေပၚ အႏိုင္က်င့္ဗိုလ္က်လို႔၊ လစာၿဖတ္တာမ်ားလြန္းလို႔၊ ကၽြန္ေတာ္အခ်ိန္နဲပအဆင္မေၿပေတာ့လို႔၊ ကၽြန္ေတာ္ေနရာနဲပက သိပ္ေ၀းလြန္းလို႔ စသည္ညဖင့္လည္းအေၾကာင္းၿပၿပီးေၿဖႏိုင္ပါတယ္။
8. What are your salary requirements?
(၁) လူသစ္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ လခလစာကိုဘယ္ေလာက္ေမ်ာ္လင္ထားတယ္ဆိုတာမ်ိဳးကိုမေၿပာပါႏွင့္။
(၂) လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကဳံနဲ႔ အင္တာဗ်ားတဲ့သူက မိမိရဲ့ လုပ္အားဟာ ဘယ္ေလာက္ရ်ိတယ္ ဘယ္ေလာက္ကားထိုက္တန္တယ္ဆိုမ်ိဳးကိုေတာ့ ေၿပာလို႔ရပါတယ္။
(၃) အလုပ္အတြက္ ကုမၸဏီက သတ္မွတ္ထားတဲ့လစာကိုေၿပာပါ။
ဥပမာ အေၿဖကေတာ့= ကၽြန္ေတာ္က အလုပ္သမားသစ္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ လုပ္စာကိုသိပ္ၿပီးေတာ့မေၿပာခ်င္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္အဓိကေမွ်ာ္လင္တာက ဒီအလုပ္ကိုလုပ္လိုက္ေသာအားၿဖင့္ ကၽြန္ေတာ့္အေတြ႔အၾကဳံေတြ ကၽြန္ေတာ္ပညာေတြၿမင့္မားလာမယ္ ကၽြန္ေတာ္ပိုၿပီးေတာ့ အလုပ္ လုပ္လာႏိုင္မယ္ ဒါေတြကိုပဲ အဓိကေမ်ွာ္လင့္တာပါ။ ကၽြန္ေတာ္ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ကိုၾကည့္ၿပီးေတာ့ပဲညဖစ္ၿဖစ္ ကုမၸဏီရဲ့သတ္မွတ္စံႏႈန္းအတိုင္းပဲၿဖစ္ၿဖစ္ေပးဖို႔ေမ််ာ္လင္ပါတယ္။
9. What are your career goals?
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းတစ္ခုအေနနဲ႔မိမိေလ်ာက္လွမ္းမည့္ပန္းတိုင္ ေအာင္ၿမင္မႈေပါ့။
ဒီေနရာမွာ ေရတိုေအာင္ၿမင္မႈပန္းတိုင္ ေရရွည္ေအာင္ၿမင္မႈပန္းတိုင္ ဆိုၿပီး နွစ္ပိုင္းခံဲၿပီးေၿဖရမွာပါ။
ေညဖတဲ့ခါ သတိထားပါ။ အခုမိမိေလ်ာက္တဲ့အလုပ္နဲ႔ မိမိရဲ့career goals ကိုတစ္ထပ္တည္းက်ဖို႔လိုတယ္။
10. Finally, do you have any questions to ask me?
ဒါကေတာ့ မိမိကိုေနာက္ဆုံးအေနနဲပအခြင့္ထူးကိုေပးေမးတာပါပဲ။
ပထမဆုံးအေနနဲပ အခုလို ေပးေမးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးအမ်ားၾကီးတင္ေၾကာင္းေၿပာပါ။ 
ေမးႏိုင္တဲ့ေမးခြန္းပုံစံေတြကေတာ့
(၁) salary structure လုပ္အားခေပးပုံစနစ္
(၂) job timings အလုပ္လုပ္ရမည့္အခ်ိန္ေတြ
(၃) job locations အလုပ္လုပ္ရမည့္ေနရာ
(၄)overtime allowance အခ်ိန္ပို ခြင့္ၿပဳခ်က္
(၅) training period ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးခ်ိန္ အတိုင္းအတာ
(၆)transport facility သြားေရးလာေရး အစီအစဥ္ အၾကိုအပို႔ စသည္
ဥပမာေၿပာၾကည့္မယ္= ကၽြန္ေတာ့္ကိုအခုလို အခြင့္အေရးေပးတာေက်းဇူးအမ်ားၾကီးတင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား။ ကၽြန္ေတာ္ သိခ်င္တာက (၂) job timings အလုပ္လုပ္ရမည့္အခ်ိန္ေတြ
(၃) job locations အလုပ္လုပ္ရမည့္ေနရာ
(၄)overtime allowance အခ်ိန္ပို ခြင့္ၿပဳခ်က္ ေတြကိုတစ္ဆိတ္ေလာက္သိခ်င္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ တတ္သေလာက္မွတ္သေလာက္ဘာသာၿပန္ထားတာပါ။
အင္တာဗ်ားလုပ္မယ့္သူေတြအတြက္အနည္းငယ္မွ်ေလာက္ အသုံးတည့္တယ္ဆိုရင္ ဘာသာၿပန္ရက်ိဳးပင္ပန္းခံရက်ိဳးနပ္ပါတယ္။
အားလုံးအလုပ္ကိုယ္စီၿဖင့္ မိမိဘ၀ကိုမိမိ ေလ်ာက္လွမ္းနိဳင္ၾကပါေစ။
, ကုလရကၡိတ
 — 

9:12 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Wednesday, July 16, 2014


၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္ ရခိုင္ေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ (ထိုင္းႏိုင္ငံ) A.S.M.A ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္မ်ား
============================

ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ (ထိုင္း) A.S.M.A ၏ 
၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀းနဲ႔ ေကာ္မတီသစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲကို ၁၀၊ ၇၊ ၂၀၁၄ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ မဟာခ်ဴလာေလာင္ကြန္းတကၠသိုလ္တြင္ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္၊ 
ထိုအစည္းအေ၀းတြင္ က႑အလိုက္ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ တစ္ႏွစ္တာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈမ်ားနဲ႔ လက္ရွိထမ္းေဆာင္ေနေသာ အဖြဲ႔၏ အေျခအေနအရပ္ရပ္တို႔ကို သံုးသပ္ကာ အနာဂါတ္တြင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ပညာေရး ဦးစားေပးအခ်က္မ်ားကို အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ထိုေန႔ အစည္းအေ၀းသည္ ညေန ၅ း နာရီ အခ်ိန္တြင္ ၿပီးဆံုးခဲ့ပါသည္။


၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ အသစ္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံရေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္။


ဆက္သြယ္ရန္ 
arakanasma@gmail.com
သတင္း

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္ A.S.M.A ၏ ဗဟုိေကာ္မတီ အသစ္မ်ား ခန္႔အပ္ၿခင္း

Posted by A.S.M.A - ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ  |  No comments


၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္ ရခိုင္ေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ (ထိုင္းႏိုင္ငံ) A.S.M.A ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္မ်ား
============================

ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ (ထိုင္း) A.S.M.A ၏ 
၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀းနဲ႔ ေကာ္မတီသစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲကို ၁၀၊ ၇၊ ၂၀၁၄ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ မဟာခ်ဴလာေလာင္ကြန္းတကၠသိုလ္တြင္ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္၊ 
ထိုအစည္းအေ၀းတြင္ က႑အလိုက္ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ တစ္ႏွစ္တာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈမ်ားနဲ႔ လက္ရွိထမ္းေဆာင္ေနေသာ အဖြဲ႔၏ အေျခအေနအရပ္ရပ္တို႔ကို သံုးသပ္ကာ အနာဂါတ္တြင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ပညာေရး ဦးစားေပးအခ်က္မ်ားကို အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ထိုေန႔ အစည္းအေ၀းသည္ ညေန ၅ း နာရီ အခ်ိန္တြင္ ၿပီးဆံုးခဲ့ပါသည္။


၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ အသစ္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံရေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္။


ဆက္သြယ္ရန္ 
arakanasma@gmail.com

7:39 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Sunday, June 29, 2014

စတုတၳ အႀကိမ္ေျမာက္ A S M A ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္မည္
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


A S M A ရခိုင္ေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ား အဖြဲ႔

~~~~~~~~~~~~~~~~~


 A S M A ရခိုင္ေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ား အဖြဲ႔မွ စတုတၳ အႀကိမ္ေျမာက္ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပဲြ အခမ္းအနားကို 10, 7, 2014 ( ၾကာသပေတး) ေန႔တြင္ ၀ပ္တလံုးေက်ာင္းတိုက္၌ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ ႂကြေရာက္ေတာ္မူၾကပါရန္ ရိုေသစြာ ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္။


သတင္း

စတုတၳ အႀကိမ္ေျမာက္ A S M A ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္မည္

Posted by A.S.M.A - ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ  |  No comments

စတုတၳ အႀကိမ္ေျမာက္ A S M A ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္မည္
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


A S M A ရခိုင္ေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ား အဖြဲ႔

~~~~~~~~~~~~~~~~~


 A S M A ရခိုင္ေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ား အဖြဲ႔မွ စတုတၳ အႀကိမ္ေျမာက္ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပဲြ အခမ္းအနားကို 10, 7, 2014 ( ၾကာသပေတး) ေန႔တြင္ ၀ပ္တလံုးေက်ာင္းတိုက္၌ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ ႂကြေရာက္ေတာ္မူၾကပါရန္ ရိုေသစြာ ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္။


7:10 PM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Sunday, April 27, 2014ရခိုင္အမ်ိဳးသားညီလာခံ
ARAKAN NATIONAL CONFERENCE


27, April, 2014 ေန႕တြင္ စတင္က်င္းပျပဳလုပ္အပ္တဲ့


ရခိုင္အမ်ိဳးသား ညီလာခံ ARAKAN NATIONAL CONFERENCE တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ရခုိင္ေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ ကိုယ္စား တက္ေရာက္သူ ဦးကု ႑လ ( ဥကၠ႒) ႏွင့္ ဦး ဂႏ ၶသာရ တို႔သည္ 27, April, 2014 ေန႔တြင္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕မွ အေရးေပၚ အေၾကာင္းၾကားလာျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္လို႔ ဦး၀ိယတ ဦးစီးေသာ သံဃာ့အစည္းအေ၀းကို ေခၚယူက အားလံုးေသာ သံဃာေတာ္တို႔ ၏ သံဃာ သေဘာတူညီမႈကို ရယူလွ်က္ လက္ရွိ က်င္းပျပဳလုပ္ေနေသာ (ရခုိင္အမ်ိဳးသား ညီလာခံ ARAKAN NATIONAL CONFERENCE ) ပြဲအား ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ရခုိင္ေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ားမွ လွဴဒါန္းေငြမွာ ျမန္မာက်ပ္ေငြ စုစုေပါင္း ငါးသိန္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း ရခုိင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအား အသိေပးေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္။

သတင္း

A S M A ရခုိင္ေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ားအား အသိေပးေလွ်ာက္ထားျခင္း

Posted by A.S.M.S ျပန္ၾကားေရး  |  No commentsရခိုင္အမ်ိဳးသားညီလာခံ
ARAKAN NATIONAL CONFERENCE


27, April, 2014 ေန႕တြင္ စတင္က်င္းပျပဳလုပ္အပ္တဲ့


ရခိုင္အမ်ိဳးသား ညီလာခံ ARAKAN NATIONAL CONFERENCE တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ရခုိင္ေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ ကိုယ္စား တက္ေရာက္သူ ဦးကု ႑လ ( ဥကၠ႒) ႏွင့္ ဦး ဂႏ ၶသာရ တို႔သည္ 27, April, 2014 ေန႔တြင္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕မွ အေရးေပၚ အေၾကာင္းၾကားလာျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္လို႔ ဦး၀ိယတ ဦးစီးေသာ သံဃာ့အစည္းအေ၀းကို ေခၚယူက အားလံုးေသာ သံဃာေတာ္တို႔ ၏ သံဃာ သေဘာတူညီမႈကို ရယူလွ်က္ လက္ရွိ က်င္းပျပဳလုပ္ေနေသာ (ရခုိင္အမ်ိဳးသား ညီလာခံ ARAKAN NATIONAL CONFERENCE ) ပြဲအား ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ရခုိင္ေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ားမွ လွဴဒါန္းေငြမွာ ျမန္မာက်ပ္ေငြ စုစုေပါင္း ငါးသိန္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း ရခုိင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအား အသိေပးေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္။

9:40 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Thursday, February 6, 2014

ရခိုင္ေျပ ျပႆနာ၊ ကုလား ဗမာ ျပႆနာ ျဖစ္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ယိုးဒယား၊ သီဟိုဠ္က ျဖစ္ရပ္ေတြ အေၾကာင္းကို သိခ်င္တာနဲ႔ လက္လွမ္းမီရာ စာအုပ္စာတမ္း ရွာေဖြၿပီး ဖတ္ၾကည့္ျဖစ္ပါတယ္။ ယိုးဒယား၊ သီဟိုဠ္၊ ဗမာ တိုင္းေျပေတြရဲ႕ ျပႆနာ ျဖစ္ရျခင္း အေၾကာင္းအရင္းေတြ မတူၾကပါဘူး။ ဒီလိုနဲ႔ ဟိုေလွ်ာက္ဖတ္ ဒီေလွ်ာက္ဖတ္ လုပ္ရင္း စာတမ္း သံုးေစာင္ေလာက္ ဖတ္ျဖစ္သြားတယ္။

အဲသလို ရွာေဖြၿပီး ဖတ္ေနတုန္းမွာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြရဲ႕ စစ္မက္စိတ္၊ ဗုဒၶဘာသာရဲ႕ အေျခခံက်င့္၀တ္ ဒါေတြနဲ႔ ပက္သက္ၿပီး ေရးထားတဲ့ စာအုပ္ တစ္အုပ္ကို ကိုေအာင္မ်ိဳးဦး ဆီက မထင္မွတ္ဘဲ ရလိုက္ပါတယ္။ စာအုပ္နာမည္ကလည္း စိတ္၀င္စားစရာပါပဲ။ In Defense of Dharma: Just-War Ideology in Buddhist Sri Lanka တဲ့။ စာတမ္းရွင္က ပြဲဆူမယ့္ ကိစၥရပ္ေတြကို တမင္ ေရြးထုတ္ၿပီး သူ႔ အဆိုကို ခ်ျပတဲ့ အေနနဲ႔ ေရးသားထားလို႔ ျမင္ပါတယ္။ ေသြးပူ ေလ့က်င့့္ခန္း ေပးၿပီး ကစားခိုင္းတဲ့ ပံုစံမ်ိဳးေပါ့။

တရားေသာစစ္ ဆိုတဲ့ အေတြးအေခၚဟာ အေနာက္တိုင္း ခရစ္ယာန္ သာသနာ စစ္ပြဲေတြက ဆင္းသက္လာတဲ့ အေတြးအေခၚလို႔ စာတမ္းရွင္က ဆိုပါတယ္။ Abrahamic Religions (ဂ်ဴး၊ အစၥလာမ္၊ ခရစ္ယာန္) အေတြးအေခၚနဲ႔ ပက္သက္ျခင္း မရွိတဲ့ အေရွ႕တိုင္း ဗုဒၶဘာသာမွာ တရားေသာစစ္ပြဲ ဆိုတဲ့ အေတြးအေခၚ ဘယ္လို ထြန္းကားလာသလဲ ဆိုတာကို စာတမ္းရွင္က ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း သံုးဆယ္ေက်ာ္ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီး War for Peace ဆိုတဲ့ ေႂကြးေၾကာ္သံနဲ႔ ပဋိပကၡကို အဆံုးသတ္ခဲ့တဲ့ သီဟိုဠ္ကၽြန္းမွာ ထြန္းကားသြားတဲ့ တရားေသာစစ္ပြဲ အယူအဆကို စာတမ္းရွင္က ေလ့လာ သံုးသပ္ျပထားပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ တိုင္းေျပေတြရဲ႕ ဘာသာေရး၊ ႏိုင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္ေတြကို တရားေသာစစ္ပြဲ အယူအဆနဲ႔ ႏႈိင္းရွည့္ၿပီး ေလ့လာခ်င္သူေတြ ဖတ္ၾကည့္သင့္တဲ့ စာအုပ္ တစ္အုပ္ ျဖစ္ပါတယ္။

စာတမ္းပါ အေၾကာင္းအရာေတြက အင္မတန္ စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းပါတယ္။ အဟႎသလမ္းစဥ္ကို အေျခခံတဲ့ ဗုဒၶဘာသာမွာ ယံုၾကည္က်င့္သံုးသူ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္သူ အစရွိတဲ့ လူေတြဟာ ျပႆနာ တကယ္တမ္း ျဖစ္လာတဲ့ အခ်ိန္၊ သူတို႔ သည္းခံႏိုင္စြမ္း ကုန္ဆံုး သြားတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဘယ္လို တံု႔ျပန္ၾကသလဲ ဆိုတာကို ရႈေဒါင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကေန သံုးသပ္ျပထားပါတယ္။

ဗမာေျပ ျပႆနာကို ေလ့လာတဲ့ အခါမွာ သီဟုိဠ္ ျပႆနာကို အၾကမ္းဖ်င္းေတာ့ ေလ့လာသင့္တယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ ထင္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ လကၤာဒီပ သီဟိုဠ္ကၽြန္းဟာ ဗုဒၶရဲ႕ ဗ်ာဒိတ္ရ ကၽြန္းေျမ၊ စြယ္ေတာ္ျမတ္ သီတင္းသံုးရာ ကၽြန္းေျမ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ဒီကၽြန္းရဲ႕ သမိုင္းေနာက္ခံနဲ႔ ဒီကၽြန္းမွာ ျဖစ္သြားတဲ့ ပဋိပကၡ အစရွိတဲ့ ကိစၥေတြကို ေလ့လာထားတာ အက်ိဳး မယုတ္ဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္။

ဒုဌဂါမဏိ ဘုရင္ႀကီး လို႔ ဆိုလိုက္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြနဲ႔ မစိမ္းလွပါဘူး။ ဒုဌဂါမဏိ ဘုရင္ႀကီးနဲ႔ ေက်းကုလားေတြ တိုက္ခဲ့တဲ့ စစ္ပြဲေတြ အေၾကာင္း၊ ရန္သူကို သိကၡာရွိရွိ သုတ္သင္တဲ့ အေၾကာင္း အစရွိတာေတြ သီဟုိဠ္ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ ျပန္ၿပီး ေခါင္းေထာင္ လာတယ္လုိ႔ စာတမ္းရွင္က ဆိုပါတယ္။ ဗမာေျပမွာလည္း အေနာ္ရထာ၊ က်န္စစ္၊ ရာဇာဓိရာဇ္၊ မင္းေခါင္၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာ၊ အေလာင္းဘုရား အစရွိတဲ့ စစ္တိုက္ေကာင္းတဲ့ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ မြန္ျမန္မာ ဘုရင္ႀကီးေတြရွိခဲ့ေတာ့ ေနာက္ခံ အေျခအေနကို ႏႈိင္းရွည့္ ေလ့လာၾကည့္လုိ႔ ရႏိုင္ပါတယ္။

ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ပုထုဇဥ္ အမ်ားစုဟာ ကာလာဗုမင္းနဲ႔ေတြ႔ၿပီး လက္ျဖတ္ခံရတဲ့ ရေသ့လို ခႏၱီပါရမီ ျဖည့္က်င့္ေနသူေတြ မဟုတ္ေတာ့ ေဒါသ ထြက္တဲ့ အခါ ျဖစ္ၾကတာပါပဲ။ သီဟိုဠ္ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ သာသနာ၀ံသ (သာသနာ၀င္က်မ္း - ျမန္မာဘာသာျပန္ရွိၿပီးသား) ထဲက အတိတ္ဇာတ္လမ္းေတြကို ဆြဲထုတ္ၿပီး ဓမၼကို ကာကြယ္ဖုိ႔ရာ စစ္ပြဲ၀င္ဖို႔ တိုက္တြန္း စည္းရုံးၾကပါတယ္။ သီဟိုဠ္ ကိုယ္ေတာ္ေတြ စစ္ပြဲမွာ တိုက္ရိုက္ေသာနည္း၊ သြယ္၀ိုက္ေသာနည္းနဲ႔ ပါ၀င္ ဆင္ႏြဲၾကတာကိုလည္း စာတမ္းရွင္က သုေတသန ျပဳထားပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ စာတမ္းရွင္က ဗုဒၶ၀ါဒကို စစ္မဲ့၀ါဒလို႔ သတ္မွတ္တာနဲ႔ ပက္သက္ၿပီး ဆန္းစစ္ ေ၀ဖန္ ထားပါတယ္။ သူ ေျပာတဲ့ အခ်က္ေတြက ဓမၼပဒ ထဲက ထုတ္ႏႈတ္ထားတာေတြ မ်ားပါတယ္။ သုတ္၊ ၀ိနည္း၊ အဘိဓမၼာ ထဲက အခ်က္ေတြကို ထုတ္ႏႈတ္ထားတာ မေတြ႔ပါဘူး။ ဒါ့အျပင္ သူ ေျပာတဲ့ အခ်က္ေတြကလည္း စစ္တိုက္ဖို႔ တိုက္တြန္းတာမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ တဏွာကို ပယ္ရွားဖို႔ တိုက္တြန္းတဲ့ ေနရာမွာ စစ္ပြဲကို ဥပမာ အျဖစ္ သံုးစြဲ ခိုင္းႏႈိင္းၿပီး ေဖာ္ျပထားတဲ့ ဂါထာေတြပါ။ စာတမ္းရွင္က ပညာရွင္ ျဖစ္ေတာ့ ဘယ္လို သေဘာနဲ႔ ဒီ အခ်က္ေတြကို ဆြဲထုတ္ထားသလဲ ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ နားမလည္ပါဘူး။

ဒီစာအုပ္မွာ “ဓမၼယုဒၶယ” အေၾကာင္းကို ေရးထားတာ ပါေသးတယ္။ အခု ဗမာေျပမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ မသဘ လႈပ္ရွားမႈနဲ႔
ဒီ ဓမၼယုဒၶယ ကိစၥနဲ႔ အေတာ့္ကို ဆင္တူေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ စိတ္ထင္ ေျပာရရင္ ဗမာကိုယ္ေတာ္ေတြ သီဟိုဠ္မွာ ပညာသင္ သြားရင္းနဲ႔ ဓမၼယုဒၶယ အေတြးအေခၚေတြ ရရွိခဲ့တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ဟုတ္ခ်င္မွလည္း ဟုတ္မွာပါ။ ပုထုဇဥ္ေတြ ျဖစ္တတ္တဲ့ သေဘာနဲ႔ ယွဥ္ၾကည့္ရင္ ပုထုဇဥ္တိုင္း ျဖစ္တတ္တဲ့ သေဘာပါပဲ။

ကၽြန္ေတာ္ စိတ္ထင္ ေျပာရရင္ေတာ့ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ဆိုေပသိ ပုထုဇဥ္ ျဖစ္တာေၾကာင့္ အတိုင္းအတာ တစ္ခုကို ေက်ာ္လြန္သြားရင္ေတာ့ ပုထုဇဥ္ လူသားပီပီ ေမာဟ ဖံုးလႊမ္းၿပီး ေဒါသ ေနာက္ကို လိုက္ၾကမွာပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ ဆိုရင္လည္းပဲ အရိယာ မျဖစ္သေရြ႕ ဒီလို ျဖစ္ရပ္ ျဖစ္စဥ္ေတြ လုပ္မိ ေတြးမိ ေျပာမိ မွာ က်ိန္းေသပါပဲ။ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟေတြ မကင္းၾကရင္ ေလာကႀကီးဟာ ေနလို႔ထိုင္လို႔ ေကာင္းေတာ့မယ္ မထင္ပါဘူး။

ဒီစာအုပ္ အေၾကာင္းကို ဦးထိန္လင္းနဲ႔ ေျပာျဖစ္ေတာ့ ဘာသာျပန္ဖို႔ ဦးထိန္က တိုက္တြန္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း Ethic ကို ေသေသခ်ာခ်ာ မေလ့လာဖူးလို႔ ဒီက်မ္းကို ဘာသာျပန္ဆိုႏိုင္စြမ္း မရွိပါဘူး။ Ethic နဲ႔ Religion ကို က်က်နန ေလ့လာဖူးသူေတြ အေနနဲ႔ ဒီစာအုပ္ကို အႀကိဳက္ေတြ႔ခဲ့ရင္ ျမန္မာဘာသာျပန္ဖို႔ တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။ ျမန္မာဘာသာနဲ႔ ရွိသင့္တဲ့ စာတမ္းတစ္ေစာင္ ျဖစ္ပါတယ္။ Grant ေလး ဘာေလး ရရင္ေတာ့ ေကာင္းတာေပါ့။ ႏို႔မဟုတ္ရင္ေတာ့ ဘာသာျပန္ရမွာ မလြယ္ဘူး။

အဆံုးသတ္ ေျပာရရင္ေတာ့ ဒီစာတမ္းဟာ ဗုဒၶဘာသာနဲ႔ လက္ရွိ ပဋိပကၡေတြ အေၾကာင္းကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေလ့လာလိုသူေတြ မလြတ္တမ္း ဖတ္ရႈသင့္တဲ့ စာတမ္း တစ္ေစာင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာ က်မ္းဂန္ေတြ အေတာ္အတန္ ဖတ္ဖူးတဲ့သူ ဆိုရင္ေတာ့ ဖတ္ရတာ ပိုၿပီး အဆင္ေျပပါလိမ့္မယ္။ 

https://www.facebook.com/maungnelynn.aung မွ ကူးယူးေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။
စာအုပ္လုိခ်င္သူမ်ား ေအာက္ပါလင့္တြင္ ရယူနုိင္ပါသည္။

src="http://i.docstoccdn.com/js/check-flash.js">
In defense of dharma.pdf -

တရားေသာစစ္ - In Defense of Dharma: Just-War Ideology in Buddhist Sri Lanka

Posted by A.S.M.A - ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ  |  No comments

ရခိုင္ေျပ ျပႆနာ၊ ကုလား ဗမာ ျပႆနာ ျဖစ္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ယိုးဒယား၊ သီဟိုဠ္က ျဖစ္ရပ္ေတြ အေၾကာင္းကို သိခ်င္တာနဲ႔ လက္လွမ္းမီရာ စာအုပ္စာတမ္း ရွာေဖြၿပီး ဖတ္ၾကည့္ျဖစ္ပါတယ္။ ယိုးဒယား၊ သီဟိုဠ္၊ ဗမာ တိုင္းေျပေတြရဲ႕ ျပႆနာ ျဖစ္ရျခင္း အေၾကာင္းအရင္းေတြ မတူၾကပါဘူး။ ဒီလိုနဲ႔ ဟိုေလွ်ာက္ဖတ္ ဒီေလွ်ာက္ဖတ္ လုပ္ရင္း စာတမ္း သံုးေစာင္ေလာက္ ဖတ္ျဖစ္သြားတယ္။

အဲသလို ရွာေဖြၿပီး ဖတ္ေနတုန္းမွာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြရဲ႕ စစ္မက္စိတ္၊ ဗုဒၶဘာသာရဲ႕ အေျခခံက်င့္၀တ္ ဒါေတြနဲ႔ ပက္သက္ၿပီး ေရးထားတဲ့ စာအုပ္ တစ္အုပ္ကို ကိုေအာင္မ်ိဳးဦး ဆီက မထင္မွတ္ဘဲ ရလိုက္ပါတယ္။ စာအုပ္နာမည္ကလည္း စိတ္၀င္စားစရာပါပဲ။ In Defense of Dharma: Just-War Ideology in Buddhist Sri Lanka တဲ့။ စာတမ္းရွင္က ပြဲဆူမယ့္ ကိစၥရပ္ေတြကို တမင္ ေရြးထုတ္ၿပီး သူ႔ အဆိုကို ခ်ျပတဲ့ အေနနဲ႔ ေရးသားထားလို႔ ျမင္ပါတယ္။ ေသြးပူ ေလ့က်င့့္ခန္း ေပးၿပီး ကစားခိုင္းတဲ့ ပံုစံမ်ိဳးေပါ့။

တရားေသာစစ္ ဆိုတဲ့ အေတြးအေခၚဟာ အေနာက္တိုင္း ခရစ္ယာန္ သာသနာ စစ္ပြဲေတြက ဆင္းသက္လာတဲ့ အေတြးအေခၚလို႔ စာတမ္းရွင္က ဆိုပါတယ္။ Abrahamic Religions (ဂ်ဴး၊ အစၥလာမ္၊ ခရစ္ယာန္) အေတြးအေခၚနဲ႔ ပက္သက္ျခင္း မရွိတဲ့ အေရွ႕တိုင္း ဗုဒၶဘာသာမွာ တရားေသာစစ္ပြဲ ဆိုတဲ့ အေတြးအေခၚ ဘယ္လို ထြန္းကားလာသလဲ ဆိုတာကို စာတမ္းရွင္က ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း သံုးဆယ္ေက်ာ္ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီး War for Peace ဆိုတဲ့ ေႂကြးေၾကာ္သံနဲ႔ ပဋိပကၡကို အဆံုးသတ္ခဲ့တဲ့ သီဟိုဠ္ကၽြန္းမွာ ထြန္းကားသြားတဲ့ တရားေသာစစ္ပြဲ အယူအဆကို စာတမ္းရွင္က ေလ့လာ သံုးသပ္ျပထားပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ တိုင္းေျပေတြရဲ႕ ဘာသာေရး၊ ႏိုင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္ေတြကို တရားေသာစစ္ပြဲ အယူအဆနဲ႔ ႏႈိင္းရွည့္ၿပီး ေလ့လာခ်င္သူေတြ ဖတ္ၾကည့္သင့္တဲ့ စာအုပ္ တစ္အုပ္ ျဖစ္ပါတယ္။

စာတမ္းပါ အေၾကာင္းအရာေတြက အင္မတန္ စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းပါတယ္။ အဟႎသလမ္းစဥ္ကို အေျခခံတဲ့ ဗုဒၶဘာသာမွာ ယံုၾကည္က်င့္သံုးသူ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္သူ အစရွိတဲ့ လူေတြဟာ ျပႆနာ တကယ္တမ္း ျဖစ္လာတဲ့ အခ်ိန္၊ သူတို႔ သည္းခံႏိုင္စြမ္း ကုန္ဆံုး သြားတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဘယ္လို တံု႔ျပန္ၾကသလဲ ဆိုတာကို ရႈေဒါင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကေန သံုးသပ္ျပထားပါတယ္။

ဗမာေျပ ျပႆနာကို ေလ့လာတဲ့ အခါမွာ သီဟုိဠ္ ျပႆနာကို အၾကမ္းဖ်င္းေတာ့ ေလ့လာသင့္တယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ ထင္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ လကၤာဒီပ သီဟိုဠ္ကၽြန္းဟာ ဗုဒၶရဲ႕ ဗ်ာဒိတ္ရ ကၽြန္းေျမ၊ စြယ္ေတာ္ျမတ္ သီတင္းသံုးရာ ကၽြန္းေျမ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ဒီကၽြန္းရဲ႕ သမိုင္းေနာက္ခံနဲ႔ ဒီကၽြန္းမွာ ျဖစ္သြားတဲ့ ပဋိပကၡ အစရွိတဲ့ ကိစၥေတြကို ေလ့လာထားတာ အက်ိဳး မယုတ္ဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္။

ဒုဌဂါမဏိ ဘုရင္ႀကီး လို႔ ဆိုလိုက္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြနဲ႔ မစိမ္းလွပါဘူး။ ဒုဌဂါမဏိ ဘုရင္ႀကီးနဲ႔ ေက်းကုလားေတြ တိုက္ခဲ့တဲ့ စစ္ပြဲေတြ အေၾကာင္း၊ ရန္သူကို သိကၡာရွိရွိ သုတ္သင္တဲ့ အေၾကာင္း အစရွိတာေတြ သီဟုိဠ္ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ ျပန္ၿပီး ေခါင္းေထာင္ လာတယ္လုိ႔ စာတမ္းရွင္က ဆိုပါတယ္။ ဗမာေျပမွာလည္း အေနာ္ရထာ၊ က်န္စစ္၊ ရာဇာဓိရာဇ္၊ မင္းေခါင္၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာ၊ အေလာင္းဘုရား အစရွိတဲ့ စစ္တိုက္ေကာင္းတဲ့ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ မြန္ျမန္မာ ဘုရင္ႀကီးေတြရွိခဲ့ေတာ့ ေနာက္ခံ အေျခအေနကို ႏႈိင္းရွည့္ ေလ့လာၾကည့္လုိ႔ ရႏိုင္ပါတယ္။

ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ပုထုဇဥ္ အမ်ားစုဟာ ကာလာဗုမင္းနဲ႔ေတြ႔ၿပီး လက္ျဖတ္ခံရတဲ့ ရေသ့လို ခႏၱီပါရမီ ျဖည့္က်င့္ေနသူေတြ မဟုတ္ေတာ့ ေဒါသ ထြက္တဲ့ အခါ ျဖစ္ၾကတာပါပဲ။ သီဟိုဠ္ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ သာသနာ၀ံသ (သာသနာ၀င္က်မ္း - ျမန္မာဘာသာျပန္ရွိၿပီးသား) ထဲက အတိတ္ဇာတ္လမ္းေတြကို ဆြဲထုတ္ၿပီး ဓမၼကို ကာကြယ္ဖုိ႔ရာ စစ္ပြဲ၀င္ဖို႔ တိုက္တြန္း စည္းရုံးၾကပါတယ္။ သီဟိုဠ္ ကိုယ္ေတာ္ေတြ စစ္ပြဲမွာ တိုက္ရိုက္ေသာနည္း၊ သြယ္၀ိုက္ေသာနည္းနဲ႔ ပါ၀င္ ဆင္ႏြဲၾကတာကိုလည္း စာတမ္းရွင္က သုေတသန ျပဳထားပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ စာတမ္းရွင္က ဗုဒၶ၀ါဒကို စစ္မဲ့၀ါဒလို႔ သတ္မွတ္တာနဲ႔ ပက္သက္ၿပီး ဆန္းစစ္ ေ၀ဖန္ ထားပါတယ္။ သူ ေျပာတဲ့ အခ်က္ေတြက ဓမၼပဒ ထဲက ထုတ္ႏႈတ္ထားတာေတြ မ်ားပါတယ္။ သုတ္၊ ၀ိနည္း၊ အဘိဓမၼာ ထဲက အခ်က္ေတြကို ထုတ္ႏႈတ္ထားတာ မေတြ႔ပါဘူး။ ဒါ့အျပင္ သူ ေျပာတဲ့ အခ်က္ေတြကလည္း စစ္တိုက္ဖို႔ တိုက္တြန္းတာမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ တဏွာကို ပယ္ရွားဖို႔ တိုက္တြန္းတဲ့ ေနရာမွာ စစ္ပြဲကို ဥပမာ အျဖစ္ သံုးစြဲ ခိုင္းႏႈိင္းၿပီး ေဖာ္ျပထားတဲ့ ဂါထာေတြပါ။ စာတမ္းရွင္က ပညာရွင္ ျဖစ္ေတာ့ ဘယ္လို သေဘာနဲ႔ ဒီ အခ်က္ေတြကို ဆြဲထုတ္ထားသလဲ ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ နားမလည္ပါဘူး။

ဒီစာအုပ္မွာ “ဓမၼယုဒၶယ” အေၾကာင္းကို ေရးထားတာ ပါေသးတယ္။ အခု ဗမာေျပမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ မသဘ လႈပ္ရွားမႈနဲ႔
ဒီ ဓမၼယုဒၶယ ကိစၥနဲ႔ အေတာ့္ကို ဆင္တူေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ စိတ္ထင္ ေျပာရရင္ ဗမာကိုယ္ေတာ္ေတြ သီဟိုဠ္မွာ ပညာသင္ သြားရင္းနဲ႔ ဓမၼယုဒၶယ အေတြးအေခၚေတြ ရရွိခဲ့တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ဟုတ္ခ်င္မွလည္း ဟုတ္မွာပါ။ ပုထုဇဥ္ေတြ ျဖစ္တတ္တဲ့ သေဘာနဲ႔ ယွဥ္ၾကည့္ရင္ ပုထုဇဥ္တိုင္း ျဖစ္တတ္တဲ့ သေဘာပါပဲ။

ကၽြန္ေတာ္ စိတ္ထင္ ေျပာရရင္ေတာ့ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ဆိုေပသိ ပုထုဇဥ္ ျဖစ္တာေၾကာင့္ အတိုင္းအတာ တစ္ခုကို ေက်ာ္လြန္သြားရင္ေတာ့ ပုထုဇဥ္ လူသားပီပီ ေမာဟ ဖံုးလႊမ္းၿပီး ေဒါသ ေနာက္ကို လိုက္ၾကမွာပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ ဆိုရင္လည္းပဲ အရိယာ မျဖစ္သေရြ႕ ဒီလို ျဖစ္ရပ္ ျဖစ္စဥ္ေတြ လုပ္မိ ေတြးမိ ေျပာမိ မွာ က်ိန္းေသပါပဲ။ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟေတြ မကင္းၾကရင္ ေလာကႀကီးဟာ ေနလို႔ထိုင္လို႔ ေကာင္းေတာ့မယ္ မထင္ပါဘူး။

ဒီစာအုပ္ အေၾကာင္းကို ဦးထိန္လင္းနဲ႔ ေျပာျဖစ္ေတာ့ ဘာသာျပန္ဖို႔ ဦးထိန္က တိုက္တြန္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း Ethic ကို ေသေသခ်ာခ်ာ မေလ့လာဖူးလို႔ ဒီက်မ္းကို ဘာသာျပန္ဆိုႏိုင္စြမ္း မရွိပါဘူး။ Ethic နဲ႔ Religion ကို က်က်နန ေလ့လာဖူးသူေတြ အေနနဲ႔ ဒီစာအုပ္ကို အႀကိဳက္ေတြ႔ခဲ့ရင္ ျမန္မာဘာသာျပန္ဖို႔ တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။ ျမန္မာဘာသာနဲ႔ ရွိသင့္တဲ့ စာတမ္းတစ္ေစာင္ ျဖစ္ပါတယ္။ Grant ေလး ဘာေလး ရရင္ေတာ့ ေကာင္းတာေပါ့။ ႏို႔မဟုတ္ရင္ေတာ့ ဘာသာျပန္ရမွာ မလြယ္ဘူး။

အဆံုးသတ္ ေျပာရရင္ေတာ့ ဒီစာတမ္းဟာ ဗုဒၶဘာသာနဲ႔ လက္ရွိ ပဋိပကၡေတြ အေၾကာင္းကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေလ့လာလိုသူေတြ မလြတ္တမ္း ဖတ္ရႈသင့္တဲ့ စာတမ္း တစ္ေစာင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာ က်မ္းဂန္ေတြ အေတာ္အတန္ ဖတ္ဖူးတဲ့သူ ဆိုရင္ေတာ့ ဖတ္ရတာ ပိုၿပီး အဆင္ေျပပါလိမ့္မယ္။ 

https://www.facebook.com/maungnelynn.aung မွ ကူးယူးေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။
စာအုပ္လုိခ်င္သူမ်ား ေအာက္ပါလင့္တြင္ ရယူနုိင္ပါသည္။

src="http://i.docstoccdn.com/js/check-flash.js">
In defense of dharma.pdf -

9:33 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

ၾကည့္ရွူမူ ပမာဏ

ဆက္သြယ္ရန္

Name

Email *

Message *

မၾကာေသးမွီမွတ္တမ္း

ႏွစ္စဥ္အလိုက္မွတ္တမ္း

© 2018 A.S.M.A. Thailand Ayuttaya
.
back to top