ဤ Websiteသည္ ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၏ တရားဝင္website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ It is an official website of Arakan Student Monks Association (A.S.M.A), Thailand.

Sunday, April 27, 2014ရခိုင္အမ်ိဳးသားညီလာခံ
ARAKAN NATIONAL CONFERENCE


27, April, 2014 ေန႕တြင္ စတင္က်င္းပျပဳလုပ္အပ္တဲ့


ရခိုင္အမ်ိဳးသား ညီလာခံ ARAKAN NATIONAL CONFERENCE တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ရခုိင္ေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ ကိုယ္စား တက္ေရာက္သူ ဦးကု ႑လ ( ဥကၠ႒) ႏွင့္ ဦး ဂႏ ၶသာရ တို႔သည္ 27, April, 2014 ေန႔တြင္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕မွ အေရးေပၚ အေၾကာင္းၾကားလာျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္လို႔ ဦး၀ိယတ ဦးစီးေသာ သံဃာ့အစည္းအေ၀းကို ေခၚယူက အားလံုးေသာ သံဃာေတာ္တို႔ ၏ သံဃာ သေဘာတူညီမႈကို ရယူလွ်က္ လက္ရွိ က်င္းပျပဳလုပ္ေနေသာ (ရခုိင္အမ်ိဳးသား ညီလာခံ ARAKAN NATIONAL CONFERENCE ) ပြဲအား ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ရခုိင္ေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ားမွ လွဴဒါန္းေငြမွာ ျမန္မာက်ပ္ေငြ စုစုေပါင္း ငါးသိန္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း ရခုိင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအား အသိေပးေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္။

သတင္း

A S M A ရခုိင္ေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ားအား အသိေပးေလွ်ာက္ထားျခင္း

Posted by A.S.M.S ျပန္ၾကားေရး  |  No commentsရခိုင္အမ်ိဳးသားညီလာခံ
ARAKAN NATIONAL CONFERENCE


27, April, 2014 ေန႕တြင္ စတင္က်င္းပျပဳလုပ္အပ္တဲ့


ရခိုင္အမ်ိဳးသား ညီလာခံ ARAKAN NATIONAL CONFERENCE တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ရခုိင္ေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ ကိုယ္စား တက္ေရာက္သူ ဦးကု ႑လ ( ဥကၠ႒) ႏွင့္ ဦး ဂႏ ၶသာရ တို႔သည္ 27, April, 2014 ေန႔တြင္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕မွ အေရးေပၚ အေၾကာင္းၾကားလာျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္လို႔ ဦး၀ိယတ ဦးစီးေသာ သံဃာ့အစည္းအေ၀းကို ေခၚယူက အားလံုးေသာ သံဃာေတာ္တို႔ ၏ သံဃာ သေဘာတူညီမႈကို ရယူလွ်က္ လက္ရွိ က်င္းပျပဳလုပ္ေနေသာ (ရခုိင္အမ်ိဳးသား ညီလာခံ ARAKAN NATIONAL CONFERENCE ) ပြဲအား ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ရခုိင္ေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ားမွ လွဴဒါန္းေငြမွာ ျမန္မာက်ပ္ေငြ စုစုေပါင္း ငါးသိန္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း ရခုိင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအား အသိေပးေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္။

9:40 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

ၾကည့္ရွူမူ ပမာဏ

ဆက္သြယ္ရန္

Name

Email *

Message *

မၾကာေသးမွီမွတ္တမ္း

© 2018 A.S.M.A. Thailand Ayuttaya
.
back to top