ဤ Websiteသည္ ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၏ တရားဝင္website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ It is an official website of Arakan Student Monks Association (A.S.M.A), Thailand.

Wednesday, July 16, 2014


၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္ ရခိုင္ေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ (ထိုင္းႏိုင္ငံ) A.S.M.A ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္မ်ား
============================

ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ (ထိုင္း) A.S.M.A ၏ 
၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀းနဲ႔ ေကာ္မတီသစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲကို ၁၀၊ ၇၊ ၂၀၁၄ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ မဟာခ်ဴလာေလာင္ကြန္းတကၠသိုလ္တြင္ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္၊ 
ထိုအစည္းအေ၀းတြင္ က႑အလိုက္ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ တစ္ႏွစ္တာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈမ်ားနဲ႔ လက္ရွိထမ္းေဆာင္ေနေသာ အဖြဲ႔၏ အေျခအေနအရပ္ရပ္တို႔ကို သံုးသပ္ကာ အနာဂါတ္တြင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ပညာေရး ဦးစားေပးအခ်က္မ်ားကို အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ထိုေန႔ အစည္းအေ၀းသည္ ညေန ၅ း နာရီ အခ်ိန္တြင္ ၿပီးဆံုးခဲ့ပါသည္။


၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ အသစ္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံရေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္။


ဆက္သြယ္ရန္ 
arakanasma@gmail.com
သတင္း

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္ A.S.M.A ၏ ဗဟုိေကာ္မတီ အသစ္မ်ား ခန္႔အပ္ၿခင္း

Posted by A.S.M.A - ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ  |  No comments


၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္ ရခိုင္ေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ (ထိုင္းႏိုင္ငံ) A.S.M.A ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္မ်ား
============================

ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ (ထိုင္း) A.S.M.A ၏ 
၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀းနဲ႔ ေကာ္မတီသစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲကို ၁၀၊ ၇၊ ၂၀၁၄ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ မဟာခ်ဴလာေလာင္ကြန္းတကၠသိုလ္တြင္ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္၊ 
ထိုအစည္းအေ၀းတြင္ က႑အလိုက္ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ တစ္ႏွစ္တာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈမ်ားနဲ႔ လက္ရွိထမ္းေဆာင္ေနေသာ အဖြဲ႔၏ အေျခအေနအရပ္ရပ္တို႔ကို သံုးသပ္ကာ အနာဂါတ္တြင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ပညာေရး ဦးစားေပးအခ်က္မ်ားကို အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ထိုေန႔ အစည္းအေ၀းသည္ ညေန ၅ း နာရီ အခ်ိန္တြင္ ၿပီးဆံုးခဲ့ပါသည္။


၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ အသစ္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံရေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္။


ဆက္သြယ္ရန္ 
arakanasma@gmail.com

7:39 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

ၾကည့္ရွူမူ ပမာဏ

ဆက္သြယ္ရန္

Name

Email *

Message *

မၾကာေသးမွီမွတ္တမ္း

© 2018 A.S.M.A. Thailand Ayuttaya
.
back to top