ဤ Websiteသည္ ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၏ တရားဝင္website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ It is an official website of Arakan Student Monks Association (A.S.M.A), Thailand.

Sunday, October 23, 2016


ရခိုင္ေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ (ထိုင္းႏိုင္ငံ)
Arakan Student Monks Association in Thailand
ေန႔စြဲ။ ။ 23, Oct, 2016
သတင္းေၾကၿငာခ်က္
ရိုေသေလးစားစြာၿဖင့္ အသိေပးေလ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ သံဃာေတာ္ အရွင္သူၿမတ္တို႔ဘုရား။
2016ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ေကာ္မတီအသစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေၿမွာက္ၿခင္းႏွင့္ ႏွစ္ပါတ္လည္

အစည္းအေဝးကို ေအာက္ပါ အစီအစဥ္အတိုင္း က်င္းပၿပဳလုပ္သြားမည္ ၿဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပး ေလ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ အရွင္သူၿမတ္တို႔ဘုရား။

ASMA-ရခိုင္ေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ 2016/7 ပညာသင္ႏွစ္တြင္
တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္ ေကာ္မတီသစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေၿမွာက္ႏိုင္ရန္ Faculty တိုင္း
တကၠသိုလ္တိုင္းရွိ ႏွစ္အလိုက္၊ ဘြဲ႔အလိုက္ အတန္းတစ္ခုစီမွ (၂) ပါးစီ ၾကိဳတင္ေရြးခ်ယ္ၿပီး
ေအာက္ပါ လိပ္စာအတိုင္း စာရင္းေပးသြင္းၾကပါရန္ ရိုေသေလးစားစြာၿဖင့္
ေလ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ အရွင္သူၿမတ္တို႔ဘုရား။

>ႏွစ္ပါတ္လည္အစည္းအေဝးႏွင့္ ေကာ္မတီသစ္ေရြးခ်ယ္တင္ေၿမွာက္မည့္ေန႔စြဲ။ ။
(22,Nov,2016 -အဂၤါေန႔)
>ေနရာ-မဟာခ်ဴလာေလာင္ကြန္းတကၠသိုလ္-အယုတၱယ
>ေကာ္မတီသစ္တြင္ ေရြးခ်ယ္ခံမည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား စာရင္းပို႔ေပးရန္ေန႔စြဲ။ ။
(23, Oct,2016-5, Nov, 2016)
>ဆက္သြယ္စာရင္းေပးသြင္းရန္လိပ္စာ
Ph No-089 601 3024
Gmail-tunlin244@gmail.com
Facebook-Ashin Kularakkhita
ရခိုင္ေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ ထိုင္းႏိုင္ငံ
သတင္းႏွင့္ၿပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ
သတင္း

2016 ႏွစ္ပါတ္လည္အစည္းအေဝးႏွင့္ 2016/7 အတြက္ ေကာ္မတီသစ္ေရြးခ်ယ္တင္ေၿမွာက္ၿခင္း အခမ္းအနား က်င္းပ

Posted by Arakan politician  |  No comments


ရခိုင္ေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ (ထိုင္းႏိုင္ငံ)
Arakan Student Monks Association in Thailand
ေန႔စြဲ။ ။ 23, Oct, 2016
သတင္းေၾကၿငာခ်က္
ရိုေသေလးစားစြာၿဖင့္ အသိေပးေလ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ သံဃာေတာ္ အရွင္သူၿမတ္တို႔ဘုရား။
2016ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ေကာ္မတီအသစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေၿမွာက္ၿခင္းႏွင့္ ႏွစ္ပါတ္လည္

အစည္းအေဝးကို ေအာက္ပါ အစီအစဥ္အတိုင္း က်င္းပၿပဳလုပ္သြားမည္ ၿဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပး ေလ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ အရွင္သူၿမတ္တို႔ဘုရား။

ASMA-ရခိုင္ေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ 2016/7 ပညာသင္ႏွစ္တြင္
တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္ ေကာ္မတီသစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေၿမွာက္ႏိုင္ရန္ Faculty တိုင္း
တကၠသိုလ္တိုင္းရွိ ႏွစ္အလိုက္၊ ဘြဲ႔အလိုက္ အတန္းတစ္ခုစီမွ (၂) ပါးစီ ၾကိဳတင္ေရြးခ်ယ္ၿပီး
ေအာက္ပါ လိပ္စာအတိုင္း စာရင္းေပးသြင္းၾကပါရန္ ရိုေသေလးစားစြာၿဖင့္
ေလ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ အရွင္သူၿမတ္တို႔ဘုရား။

>ႏွစ္ပါတ္လည္အစည္းအေဝးႏွင့္ ေကာ္မတီသစ္ေရြးခ်ယ္တင္ေၿမွာက္မည့္ေန႔စြဲ။ ။
(22,Nov,2016 -အဂၤါေန႔)
>ေနရာ-မဟာခ်ဴလာေလာင္ကြန္းတကၠသိုလ္-အယုတၱယ
>ေကာ္မတီသစ္တြင္ ေရြးခ်ယ္ခံမည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား စာရင္းပို႔ေပးရန္ေန႔စြဲ။ ။
(23, Oct,2016-5, Nov, 2016)
>ဆက္သြယ္စာရင္းေပးသြင္းရန္လိပ္စာ
Ph No-089 601 3024
Gmail-tunlin244@gmail.com
Facebook-Ashin Kularakkhita
ရခိုင္ေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ ထိုင္းႏိုင္ငံ
သတင္းႏွင့္ၿပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ

7:10 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Friday, August 26, 2016


( ၇၇) ႏွစ္ေၿမာက္
အာရွေနဝန္းအသွ်င္ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမေန႔ အထိမ္းအမွတ္
စကားေၿပာၿပိဳင္ပြဲ
ၿပိဳင္ပြဲဝင္ပုဂၢိဳလ္မ်ားဖိတ္ေခၚၿခင္း

**************************************

20,Aug,2016 ( စေနေန႔) အပတ္စဥ္ပုံမွန္အစည္းအေဝး ဆုံးၿဖတ္ခ်က္အရ
အာရွေနဝန္းအသွ်င္ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမေန႔ အထိမ္းအမွတ္ စကားေၿပာၿပိဳင္ပြဲ
အခမ္းအနားကို 9,Sep,2016 (ေသာၾကာေန႔)တြင္ က်င္းပၿပဳလုပ္သြားမည္ၿဖစ္ပါသည္။
ထိုအခမ္းအနားတြင္ စကားေၿပာၿပိဳင္ပြဲဝင္မည့္ ရခိုင္ေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္အဖြဲ႔မွ
သံဃာေတာ္ အရွင္သူၿမတ္မ်ားအား ေအာက္ပါ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း
ၿပိဳင္ပြဲဝင္ၾကပါရန္ ရိုေသေလးစားစြာၿဖင့္ အသိေပးေလ်ာက္ထားအပ္ပါသည္
အရွင္သူၿမတ္အေပါင္းတို႔။

စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
(၁) ၿပိဳင္ပြဲဝင္မည့္ ပုဂၢိဳလ္သည္ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမ ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ
 ႏိုင္ငံေရး၊ ပညာေရး၊ စီးပြားေရ၊ အမ်ိဳးသားေရ၊ ဘာသာေရး၊ လူမႈေရး ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ားၿဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေၿပာဆိုရမည္ၿဖစ္ပါသည္။

(၂) စကားေၿပာၿပိဳင္ပြဲဝင္မည့္ပုဂၢိဳလ္သည္ 5,Sep,2016 ေန႔ကို ေနာက္ဆုံးထား၍ စကားေၿပာဆုိမည့္ေခါင္းစဥ္၊ အမည္၊ ႏွင့္ တက္ေရာက္ေနေသာ အတန္း တို႔ကို ASMA ၿပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ (အရွင္ကုလရကၡိတ)ထံသို႔ ဖုန္းဆက္၍ ၿဖစ္ေစ၊ လူကိုယ္တိုင္လာေရာက္၍ ၿဖစ္ေစ စာရင္းေပးသြင္းရမည္ၿဖစ္သည္။
 (မွတ္ခ်က္) စကားေၿပာမည့္ေခါင္းစဥ္ႏွင့္စာမူအား အကယ္၍ ၿဖစ္ႏိုင္ခဲ့လ်င္ ေပးေစလိုသည္။)

(၃) စကားေၿပာရန္အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္မွာ (၁၀)မိနစ္ၿဖစ္သည္။
(၄) ရခိုင္ဘာသာစကား တစ္ခုတည္းၿဖင့္သာ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ၾကရမည္ၿဖစ္သည္။
(၅) ဆုမ်ားမွာ
    ၁=(ပထမဆု-၃၀၀၀ ဘတ္) 
   ၂=(ဒုတိယဆု-၂၀၀၀ ဘတ္)
   ၃=(တတိယဆု-၁၅၀၀ ဘတ္) ႏွင့္
   ႏွစ္သိမ့္ဆု (၃) ဆု-၅၀၀ ဘတ္စီၿဖစ္သည္။
 ASMA တံဆိပ္ၿဖင့္ ဆုရရွိၾကေသာ ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ားအား ဂုဏ္ၿပဳလက္မွတ္မ်ားကိုလည္း ခ်ီးၿမွင့္သြားမည္ၿဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ စာရင္းေပးသြင္းရန္။ ၊
ဦးကုလရကၡိတ (ASMA ၿပန္ၾကားေရး)
Ph= 0896013024
Room-No A-322 (MCU)
21,Aug,2016
သတင္း

ၿပိဳင္ပြဲဝင္ပုဂၢိဳလ္မ်ားဖိတ္ေခၚၿခင္း

Posted by A.S.M.A - ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ  |  No comments


( ၇၇) ႏွစ္ေၿမာက္
အာရွေနဝန္းအသွ်င္ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမေန႔ အထိမ္းအမွတ္
စကားေၿပာၿပိဳင္ပြဲ
ၿပိဳင္ပြဲဝင္ပုဂၢိဳလ္မ်ားဖိတ္ေခၚၿခင္း

**************************************

20,Aug,2016 ( စေနေန႔) အပတ္စဥ္ပုံမွန္အစည္းအေဝး ဆုံးၿဖတ္ခ်က္အရ
အာရွေနဝန္းအသွ်င္ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမေန႔ အထိမ္းအမွတ္ စကားေၿပာၿပိဳင္ပြဲ
အခမ္းအနားကို 9,Sep,2016 (ေသာၾကာေန႔)တြင္ က်င္းပၿပဳလုပ္သြားမည္ၿဖစ္ပါသည္။
ထိုအခမ္းအနားတြင္ စကားေၿပာၿပိဳင္ပြဲဝင္မည့္ ရခိုင္ေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္အဖြဲ႔မွ
သံဃာေတာ္ အရွင္သူၿမတ္မ်ားအား ေအာက္ပါ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း
ၿပိဳင္ပြဲဝင္ၾကပါရန္ ရိုေသေလးစားစြာၿဖင့္ အသိေပးေလ်ာက္ထားအပ္ပါသည္
အရွင္သူၿမတ္အေပါင္းတို႔။

စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
(၁) ၿပိဳင္ပြဲဝင္မည့္ ပုဂၢိဳလ္သည္ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမ ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ
 ႏိုင္ငံေရး၊ ပညာေရး၊ စီးပြားေရ၊ အမ်ိဳးသားေရ၊ ဘာသာေရး၊ လူမႈေရး ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ားၿဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေၿပာဆိုရမည္ၿဖစ္ပါသည္။

(၂) စကားေၿပာၿပိဳင္ပြဲဝင္မည့္ပုဂၢိဳလ္သည္ 5,Sep,2016 ေန႔ကို ေနာက္ဆုံးထား၍ စကားေၿပာဆုိမည့္ေခါင္းစဥ္၊ အမည္၊ ႏွင့္ တက္ေရာက္ေနေသာ အတန္း တို႔ကို ASMA ၿပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ (အရွင္ကုလရကၡိတ)ထံသို႔ ဖုန္းဆက္၍ ၿဖစ္ေစ၊ လူကိုယ္တိုင္လာေရာက္၍ ၿဖစ္ေစ စာရင္းေပးသြင္းရမည္ၿဖစ္သည္။
 (မွတ္ခ်က္) စကားေၿပာမည့္ေခါင္းစဥ္ႏွင့္စာမူအား အကယ္၍ ၿဖစ္ႏိုင္ခဲ့လ်င္ ေပးေစလိုသည္။)

(၃) စကားေၿပာရန္အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္မွာ (၁၀)မိနစ္ၿဖစ္သည္။
(၄) ရခိုင္ဘာသာစကား တစ္ခုတည္းၿဖင့္သာ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ၾကရမည္ၿဖစ္သည္။
(၅) ဆုမ်ားမွာ
    ၁=(ပထမဆု-၃၀၀၀ ဘတ္) 
   ၂=(ဒုတိယဆု-၂၀၀၀ ဘတ္)
   ၃=(တတိယဆု-၁၅၀၀ ဘတ္) ႏွင့္
   ႏွစ္သိမ့္ဆု (၃) ဆု-၅၀၀ ဘတ္စီၿဖစ္သည္။
 ASMA တံဆိပ္ၿဖင့္ ဆုရရွိၾကေသာ ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ားအား ဂုဏ္ၿပဳလက္မွတ္မ်ားကိုလည္း ခ်ီးၿမွင့္သြားမည္ၿဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ စာရင္းေပးသြင္းရန္။ ၊
ဦးကုလရကၡိတ (ASMA ၿပန္ၾကားေရး)
Ph= 0896013024
Room-No A-322 (MCU)
21,Aug,2016

6:56 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Wednesday, July 27, 2016


၂၇ ရက္၊ ဇူလိုင္လ၊၂၀၁၆ ဗုဒၶဟူးေန႔ မဟာခ်ဴလာေလာင္ကြန္း တကၠသိုလ္တြင္ Fresher welcome ceremony ေက်ာင္းသားသစ္ၾကိဳဆိုပြဲကို စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ ၿပဳလုပ္က်င္းပခဲ့သည္။
ထိုအခမ္းအနားသို႔ ၂၀၁၅/၆ ပညာသင္ႏွစ္ A.S.M.A  နာယက ဆရာေတာ္ (ဦးပညာသာရ ေဗာဓိ) ( ဦးဣႏၵမဥၺဴ) ဥကၠဌ (ဦးသုႏၵရ) ဒု-ဥကၠဌ (ဦးပညာလကၤာရ) ႏွင့္ Arakan Students group (MCU) ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဦးေဆာင္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
ထိုအခမ္းအနားတြင္ MCU ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားေခါင္းေဆာင္ ေရြးေကာက္ပြဲကိုလည္း ပထမဆုံးအၾကိမ္အၿဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေၿမွာက္ခဲ့ၾကသည္။
(၁) ဦးသုဝဏၰ
(၂) ဦးကုလရကၡိတ
(၃) ဦးအဂၢ

အားလုံး အခမ္းအနားကို တက္ေရာက္သူ ေက်ာင္းသားရဟန္းအေရအတြက္မွာ (၇၀)ေက်ာ္ၿဖစ္သည္။

၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ MSMA သို႔ မွတ္ပုံတင္လာေသာ ေက်ာင္းသားသစ္စာရင္းအေရအတြက္မွာ (၃၀) ရွိခဲ့သည္။
ဓာတ္ပုံမွတ္တမ္း-ဦးၾသဘာသ

ၿပန္ၾကားေရးမွတ္တမ္း
24,July,2016

ဓါတ္ပံုမွတ္တမ္း

Fresher welcome မွတ္တမ္းဓာတ္ပုံမ်ား (၂၀၁၆)

Posted by A.S.M.A - ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ  |  No comments


၂၇ ရက္၊ ဇူလိုင္လ၊၂၀၁၆ ဗုဒၶဟူးေန႔ မဟာခ်ဴလာေလာင္ကြန္း တကၠသိုလ္တြင္ Fresher welcome ceremony ေက်ာင္းသားသစ္ၾကိဳဆိုပြဲကို စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ ၿပဳလုပ္က်င္းပခဲ့သည္။
ထိုအခမ္းအနားသို႔ ၂၀၁၅/၆ ပညာသင္ႏွစ္ A.S.M.A  နာယက ဆရာေတာ္ (ဦးပညာသာရ ေဗာဓိ) ( ဦးဣႏၵမဥၺဴ) ဥကၠဌ (ဦးသုႏၵရ) ဒု-ဥကၠဌ (ဦးပညာလကၤာရ) ႏွင့္ Arakan Students group (MCU) ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဦးေဆာင္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
ထိုအခမ္းအနားတြင္ MCU ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားေခါင္းေဆာင္ ေရြးေကာက္ပြဲကိုလည္း ပထမဆုံးအၾကိမ္အၿဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေၿမွာက္ခဲ့ၾကသည္။
(၁) ဦးသုဝဏၰ
(၂) ဦးကုလရကၡိတ
(၃) ဦးအဂၢ

အားလုံး အခမ္းအနားကို တက္ေရာက္သူ ေက်ာင္းသားရဟန္းအေရအတြက္မွာ (၇၀)ေက်ာ္ၿဖစ္သည္။

၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ MSMA သို႔ မွတ္ပုံတင္လာေသာ ေက်ာင္းသားသစ္စာရင္းအေရအတြက္မွာ (၃၀) ရွိခဲ့သည္။
ဓာတ္ပုံမွတ္တမ္း-ဦးၾသဘာသ

ၿပန္ၾကားေရးမွတ္တမ္း
24,July,2016

6:24 PM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Thursday, May 5, 2016


5.May.2016
2015/6 ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ တာဝန္ယူထားေသာ ရခိုင္ေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ (Arakan Student Monks Association Thailand) အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ (CEC) ၏ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၿခင္း (၆)လၿပည့္ပတ္လည္ အစည္းအေဝးကို 5.May.2016 ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေအာင္ၿမင္စြာ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့သည္။
အခမ္းအနားကို မဟာခ်ဴလာေလာင္ကြန္းတကၠသိုလ္၊ ဘန္ေကာက္တြင္ က်င္းပခဲ့ၿခင္းၿဖစ္သည္။
ထိုအခမ္းအနားအား ASMA သံဃာေတာ္ (၅၀) ေက်ာ္မွ် တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး အသင္း၏ စည္းမ်ဥ္း
စည္းကမ္းအခ်ိဳ႔ကိုလည္း ၿပင္ဆင္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။
မွတ္တမ္းအမွတ္တရ ဓာတ္ပုံမ်ား
သတင္း

(ASMA) 2015/6 ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ (၆)ပတ္လည္အစည္းအေဝး

Posted by Arakan politician  |  No comments


5.May.2016
2015/6 ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ တာဝန္ယူထားေသာ ရခိုင္ေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ (Arakan Student Monks Association Thailand) အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ (CEC) ၏ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၿခင္း (၆)လၿပည့္ပတ္လည္ အစည္းအေဝးကို 5.May.2016 ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေအာင္ၿမင္စြာ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့သည္။
အခမ္းအနားကို မဟာခ်ဴလာေလာင္ကြန္းတကၠသိုလ္၊ ဘန္ေကာက္တြင္ က်င္းပခဲ့ၿခင္းၿဖစ္သည္။
ထိုအခမ္းအနားအား ASMA သံဃာေတာ္ (၅၀) ေက်ာ္မွ် တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး အသင္း၏ စည္းမ်ဥ္း
စည္းကမ္းအခ်ိဳ႔ကိုလည္း ၿပင္ဆင္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။
မွတ္တမ္းအမွတ္တရ ဓာတ္ပုံမ်ား
11:46 PM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

ၾကည့္ရွူမူ ပမာဏ

ဆက္သြယ္ရန္

Name

Email *

Message *

မၾကာေသးမွီမွတ္တမ္း

ႏွစ္စဥ္အလိုက္မွတ္တမ္း

© 2018 A.S.M.A. Thailand Ayuttaya
.
back to top