ဤ Websiteသည္ ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၏ တရားဝင္website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ It is an official website of Arakan Student Monks Association (A.S.M.A), Thailand.

Tuesday, March 22, 2016

Group photo of farewell ceremony
signboard for Farewell ceremony 2016
Ven. Panna (BA)

Ven.Dhammapala (BA-MA)

Ven.Aggavamsa (BA)

Ven.Suriya (BA-MA)

Ven.Kosalla (BA)


Ven.Panna Nanda (BA)

Ven. Pandit (BA)

Ven.Nyeyadhamma (BA)

Ven.Sireinda (BA-MA)

Ven.Bhandava (BA)


Ven.Tezavamsa (BA)

Ven.Sonedara (BA) President 2016

Ven.Vicareinda (BA)

ပင္မ

Farewell ceremony က်င္းပၿခင္း မွတ္တမ္းဓာတ္ပုံမ်ား (22,March,2016)

Posted by A.S.M.A - ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ  |  No comments

Group photo of farewell ceremony
signboard for Farewell ceremony 2016
Ven. Panna (BA)

Ven.Dhammapala (BA-MA)

Ven.Aggavamsa (BA)

Ven.Suriya (BA-MA)

Ven.Kosalla (BA)


Ven.Panna Nanda (BA)

Ven. Pandit (BA)

Ven.Nyeyadhamma (BA)

Ven.Sireinda (BA-MA)

Ven.Bhandava (BA)


Ven.Tezavamsa (BA)

Ven.Sonedara (BA) President 2016

Ven.Vicareinda (BA)

5:05 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Monday, March 14, 2016

A.S.M.A၏ ႏွစ္ပါတ္လည္ မဂၢဇင္းအတြက္ စာမူဖိတ္ေခၚၿခင္း

ASMA သတင္းႏွင့္ၿပန္ၾကားေရး
14, March, 2016

A.S.M.A ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔(ထိုင္း)မဂၢဇင္း ထုတ္လုပ္ၿဖန္႔ခ်ီမည္ ၿဖစ္ပါေသာေၾကင္ ့စာေပဝါသနာရွင္မ်ား၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ား၊ အသိပညာရွင္မ်ား၊ စာေရးဆရာမ်ားအား ေလးစားစြာၿဖင့္ စာမူမ်ားကို ေအာက္ပါ လိပ္စာအတိုင္း  ဆက္သြယ္ၿပီး ပို႔ေပးၾကပါရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

       ေပးပို႔ႏိုင္ေသာက႑မ်ားနဲ႔ စာမူမ်ား

1)       ကဗ်ာ
2)       ေဆာင္းပါး (သုတ/ရသ)
3)       ဘာသာၿပန္ေဆာင္းပါး/ကဗ်ာ (သုတ/ရသ)
4)       ဝတၳဳတို/ရွည္ (ဘာသာေရးသု/လူမႈေရးသုတ)
5)       ကာတြန္း
အစရွိသည္မ်ားကိုေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။

       စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

စာမူရွင္မ်ားသည္ ေအာက္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအားလိုက္နာရန္ လိုအပ္သည္။
1)       ၿမန္မာစာအေရးအသားၿဖင့္ ေရးသားရမည္။
2)       ေဆာင္းပါး စာမူသည္ အနည္းဆုံး A4 (၂)မ်က္ႏွာမွသည္ A4 (၄)မ်က္ႏွာထက္မပိုရ။
3)       စာမူသည္ မည္သည့္ စာေစာင္၊စာအုပ္မ်ား၌ ေဖာ္ၿပခံထားရဖူးေသာ စာမူမၿဖစ္ေစရ/မူပိုင္ၿဖစ္ေၾကာင္း အာမခံရမည္။
4)       ဝတၳဳတို/ရွည္ စာမူသည္ A4 (၃)မ်က္နွာထက္မနည္းေစရ၊ A4 (၅)မ်က္ႏွာထက္မပိုေစရ။  
5)       ပုဂၢလိက ေဝဖန္တိုက္ခိုက္မႈ၊ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားအား ေဝဖန္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား စာမူမ်ားမၿဖစ္ေစရ။
6)       စာမူရွင္သည္ အယ္ဒီတာ-စာတည္းအဖြဲ႔၏ တည္းၿဖတ္မႈကိုေက်နပ္စြာ လက္ခံရပါမည္။

      စာမူေပးပို႔ရန္ပုံစံ

1)       စာမူရွင္အမည္ ( ကေလာင္အမည္)
2)       ဆက္သြယ္ရရွိႏိုင္ေသာ ဖုန္းနံပါတ္၊လိပ္စာ

      စာမူေပးပို႔ရန္ လိပ္စာ

1)       အမည္= ဦးသုႏၵရ
2)       ဖုန္းနံပါတ္= 082-334-7358
3)       G.mail= thundara111@gmail.com
4)       FB=Sonedara Ven 

       စာမူေနာက္ဆုံး ပို႔ေပးရမည့္ရက္

20.March.2016

မွတ္ခ်က္/ / စာမူမ်ားကို အၿမန္ဆုံးပို႔ေပးႏိုင္ပါလ်င္ ပို၍ ေကာင္းပါသည္။

လက္ေရးမူမ်ားကိုလည္း လက္ခံပါသည္။
သတင္း

A.S.M.A၏ ႏွစ္ပါတ္လည္ မဂၢဇင္းအတြက္ စာမူဖိတ္ေခၚၿခင္း

Posted by A.S.M.A - ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ  |  No comments

A.S.M.A၏ ႏွစ္ပါတ္လည္ မဂၢဇင္းအတြက္ စာမူဖိတ္ေခၚၿခင္း

ASMA သတင္းႏွင့္ၿပန္ၾကားေရး
14, March, 2016

A.S.M.A ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔(ထိုင္း)မဂၢဇင္း ထုတ္လုပ္ၿဖန္႔ခ်ီမည္ ၿဖစ္ပါေသာေၾကင္ ့စာေပဝါသနာရွင္မ်ား၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ား၊ အသိပညာရွင္မ်ား၊ စာေရးဆရာမ်ားအား ေလးစားစြာၿဖင့္ စာမူမ်ားကို ေအာက္ပါ လိပ္စာအတိုင္း  ဆက္သြယ္ၿပီး ပို႔ေပးၾကပါရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

       ေပးပို႔ႏိုင္ေသာက႑မ်ားနဲ႔ စာမူမ်ား

1)       ကဗ်ာ
2)       ေဆာင္းပါး (သုတ/ရသ)
3)       ဘာသာၿပန္ေဆာင္းပါး/ကဗ်ာ (သုတ/ရသ)
4)       ဝတၳဳတို/ရွည္ (ဘာသာေရးသု/လူမႈေရးသုတ)
5)       ကာတြန္း
အစရွိသည္မ်ားကိုေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။

       စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

စာမူရွင္မ်ားသည္ ေအာက္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအားလိုက္နာရန္ လိုအပ္သည္။
1)       ၿမန္မာစာအေရးအသားၿဖင့္ ေရးသားရမည္။
2)       ေဆာင္းပါး စာမူသည္ အနည္းဆုံး A4 (၂)မ်က္ႏွာမွသည္ A4 (၄)မ်က္ႏွာထက္မပိုရ။
3)       စာမူသည္ မည္သည့္ စာေစာင္၊စာအုပ္မ်ား၌ ေဖာ္ၿပခံထားရဖူးေသာ စာမူမၿဖစ္ေစရ/မူပိုင္ၿဖစ္ေၾကာင္း အာမခံရမည္။
4)       ဝတၳဳတို/ရွည္ စာမူသည္ A4 (၃)မ်က္နွာထက္မနည္းေစရ၊ A4 (၅)မ်က္ႏွာထက္မပိုေစရ။  
5)       ပုဂၢလိက ေဝဖန္တိုက္ခိုက္မႈ၊ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားအား ေဝဖန္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား စာမူမ်ားမၿဖစ္ေစရ။
6)       စာမူရွင္သည္ အယ္ဒီတာ-စာတည္းအဖြဲ႔၏ တည္းၿဖတ္မႈကိုေက်နပ္စြာ လက္ခံရပါမည္။

      စာမူေပးပို႔ရန္ပုံစံ

1)       စာမူရွင္အမည္ ( ကေလာင္အမည္)
2)       ဆက္သြယ္ရရွိႏိုင္ေသာ ဖုန္းနံပါတ္၊လိပ္စာ

      စာမူေပးပို႔ရန္ လိပ္စာ

1)       အမည္= ဦးသုႏၵရ
2)       ဖုန္းနံပါတ္= 082-334-7358
3)       G.mail= thundara111@gmail.com
4)       FB=Sonedara Ven 

       စာမူေနာက္ဆုံး ပို႔ေပးရမည့္ရက္

20.March.2016

မွတ္ခ်က္/ / စာမူမ်ားကို အၿမန္ဆုံးပို႔ေပးႏိုင္ပါလ်င္ ပို၍ ေကာင္းပါသည္။

လက္ေရးမူမ်ားကိုလည္း လက္ခံပါသည္။

6:34 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

ၾကည့္ရွူမူ ပမာဏ

ဆက္သြယ္ရန္

Name

Email *

Message *

မၾကာေသးမွီမွတ္တမ္း

© 2018 A.S.M.A. Thailand Ayuttaya
.
back to top