2016 ႏွစ္ပါတ္လည္အစည္းအေဝးႏွင့္ 2016/7 အတြက္ ေကာ္မတီသစ္ေရြးခ်ယ္တင္ေၿမွာက္ၿခင္း အခမ္းအနား က်င္းပ


ရခိုင္ေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ (ထိုင္းႏိုင္ငံ)
Arakan Student Monks Association in Thailand
ေန႔စြဲ။ ။ 23, Oct, 2016
သတင္းေၾကၿငာခ်က္
ရိုေသေလးစားစြာၿဖင့္ အသိေပးေလ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ သံဃာေတာ္ အရွင္သူၿမတ္တို႔ဘုရား။
2016ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ေကာ္မတီအသစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေၿမွာက္ၿခင္းႏွင့္ ႏွစ္ပါတ္လည္

အစည္းအေဝးကို ေအာက္ပါ အစီအစဥ္အတိုင္း က်င္းပၿပဳလုပ္သြားမည္ ၿဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပး ေလ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ အရွင္သူၿမတ္တို႔ဘုရား။

ASMA-ရခိုင္ေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ 2016/7 ပညာသင္ႏွစ္တြင္
တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္ ေကာ္မတီသစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေၿမွာက္ႏိုင္ရန္ Faculty တိုင္း
တကၠသိုလ္တိုင္းရွိ ႏွစ္အလိုက္၊ ဘြဲ႔အလိုက္ အတန္းတစ္ခုစီမွ (၂) ပါးစီ ၾကိဳတင္ေရြးခ်ယ္ၿပီး
ေအာက္ပါ လိပ္စာအတိုင္း စာရင္းေပးသြင္းၾကပါရန္ ရိုေသေလးစားစြာၿဖင့္
ေလ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ အရွင္သူၿမတ္တို႔ဘုရား။

>ႏွစ္ပါတ္လည္အစည္းအေဝးႏွင့္ ေကာ္မတီသစ္ေရြးခ်ယ္တင္ေၿမွာက္မည့္ေန႔စြဲ။ ။
(22,Nov,2016 -အဂၤါေန႔)
>ေနရာ-မဟာခ်ဴလာေလာင္ကြန္းတကၠသိုလ္-အယုတၱယ
>ေကာ္မတီသစ္တြင္ ေရြးခ်ယ္ခံမည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား စာရင္းပို႔ေပးရန္ေန႔စြဲ။ ။
(23, Oct,2016-5, Nov, 2016)
>ဆက္သြယ္စာရင္းေပးသြင္းရန္လိပ္စာ
Ph No-089 601 3024
Gmail-tunlin244@gmail.com
Facebook-Ashin Kularakkhita
ရခိုင္ေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ ထိုင္းႏိုင္ငံ
သတင္းႏွင့္ၿပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ

No comments:

Post a Comment