၂၀၁၇/၈ ခုႏွစ္အတြက္ ေကာ္မတီသစ္ေရြးခ်ယ္တင္ေၿမွာက္ၿခင္းက်င္းပ


"၂၀၁၇/၈ ခုႏွစ္အတြက္ ေကာ္မတီသစ္ေရြးခ်ယ္တင္ေၿမွာက္ၿခင္းက်င္းပ"
ASMA -Arakan Student Monks Association (Thailand) ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ (ထိုင္းႏိုင္ငံ) အသင္းအဖြဲ႔သည္ 24.11.2017 တြင္ (၈) ၾကိမ္ေၿမာက္ ေကာ္မတီ ေရြးခ်ယ္တင္ေၿမွာက္ပြဲအခမ္းအနားကို မဟာခ်ဴလာေလာင္ကြန္းတကၠသိုလ္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ က်င္းပၿပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။
၂၀၁၇/၈ ပညာသင္ႏွစ္အတြင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္ ေကာ္မတီသစ္တစ္ရပ္ကို ဖြဲ႔စည္းပုံစနစ္သစ္ၿဖင့္ ေၿပာင္းလဲ တင္ေၿမွာက္ခဲ့ၾကသည္။
ဥကၠ႒သစ္အၿဖစ္ MCU (မဟာခ်ဳလာေလာင္ကြန္းတကၠသိုလ္၊ International Program (English) ေမဂ်ာၿဖင့္ Master တန္းကို တက္ေရာက္ ေလ့လာဆည္းပူးေနေသာ ဦးပညာေဇာတ အား ေရြးခ်ယ္တင္ေၿမွာက္ခဲ့ၾကသည္။

ASMA အသင္းႏွင့္ပါတ္သက္၍ လက္ရွိ ေရြးခ်ယ္တင္ေၿမွာက္ၿခင္းခံထားရေသာ ဥကၠ႒ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားတြင္သာလွ်င္ အဓိက တာဝန္အရွိဆုံး ၿဖစ္သည္။
#Congratulation!
New President Ven Pannajota of ASMA and selected committee.

ASMA-Information (သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး)
Contact: 0816764661
Facebook Page: https://www.facebook.com/arakanstudentmonksassociationthailand/

No comments:

Post a Comment