ဆက္သြယ္ရန္


Arakan Student Monks Association (ASMA), Thailand 
ရခိုုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ ( ထိုင္းနိဳင္ငံ )
          -------------------*******------------------
Contact Ph: (+66) 0867943144, 0867958393, 0816764661
E-mail: asmaedu.thailand@gmail.com
Website: www.asmathailand.com
FacebookPage: https://www.facebook.com/arakanstudentmonksassociationthai…/
Facebook Account: https://www.facebook.com/asma.edu.10

********************########******************


No comments:

Post a Comment