ဤ Websiteသည္ ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၏ တရားဝင္website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ It is an official website of Arakan Student Monks Association (A.S.M.A), Thailand.

Sunday, November 4, 2018

🎉🎇🎉 ကံထူးရွင္မ်ားထြက္ေပၚလာပါၿပီ ။ 🎉🎇🎉
A.S.M.A ရခိုုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ ၏ ပညာေရးရန္ပံုုေငြရရွိေရး ကံစမ္းမဲအစီအစဥ္တြင္ ကံစမ္းရင္း ပညာဒါနအျဖစ္ ကုုသိုုလ္ျပဳ အားေပးခဲ့ၾကေသာ ကုုသိုုလ္ရွင္မ်ားထဲမွ ယေန႔ ( ၄. ၁၁. ၂၀၁၈ ) တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ေသာ A.S.M.A ပညာေရးရန္ပံုုေငြ ကံစမ္းမဲဖြင့္ပြဲမွ ကံထူးရွင္ ( ၁၇ ) ဦးထြက္ေပၚလိုု ့လာပါၿပီ။
ကံထူးရွင္မ်ားစာရင္းထဲတြင္ မိမိထိုုးထားေသာ နံပါတ္ ပါ မပါကိုု ေအာက္ပါ ပံုုတြင္ တိုုက္ၾကည့္နိဳင္ပါသည္။
ဆုုမ်ားေပါက္ခဲ့ၾကေသာ ကံထူးရွင္မ်ားမွလည္း ေအာက္ပါ ဖုုန္းနံပါတ္သိုု ့ဆက္သြယ္ၿပီး မိမိ၏ ဆုုမ်ားကိုု ဝတ္တလုုမ္ေက်ာင္းသိုု ့လာေရာက္ ထုုတ္ယူနိဳင္ပါသည္။
ဆက္သြယ္ရန္ ။ ဦးဂႏၶသာရ = 0991268419
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
မွတ္ခ်က္/// ဆုုမ်ားႏွင့္ လြဲခဲ့ၾကေသာ ကုုသိုုလ္ရွင္မ်ားအေနအားျဖင့္လည္း ဆုုမေပါက္ခဲ့ေသာလည္း အခ်ည္းနွီးမျဖစ္ရေစပဲ သံဃာေတာ္မ်ား၏ ပညာေရးအတြက္ တစ္စံုုတရာ ပညာပါရမီေျမာက္ လွဴဒါန္းနိဳင္ခဲ့တယ္လိုု ့နွလံုုးသြင္း ဝမ္းေျမာက္နိဳင္ၾကပါေစ။
(၁၀) ၾကိမ္ေျမာက္ ကံစမ္းမဲ အစီအစဥ္တြင္လည္း ယခုုကဲ့သိုု ့ပညာဒါန ကုုသိုုလ္ျပဳ အားေပးၾကဖုုိ ့ၾကိဳတင္၍ အထူးဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။
************************************************************
သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး
ရခိုုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ (ထိုုင္း)
၄. ၁၁. ၂၀၁၈

လုပ္ေဆာင္မႈ

ကံထူးရွင္မ်ားထြက္ေပၚလာပါၿပီ

Posted by A.S.M.A - ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ  |  No comments

🎉🎇🎉 ကံထူးရွင္မ်ားထြက္ေပၚလာပါၿပီ ။ 🎉🎇🎉
A.S.M.A ရခိုုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ ၏ ပညာေရးရန္ပံုုေငြရရွိေရး ကံစမ္းမဲအစီအစဥ္တြင္ ကံစမ္းရင္း ပညာဒါနအျဖစ္ ကုုသိုုလ္ျပဳ အားေပးခဲ့ၾကေသာ ကုုသိုုလ္ရွင္မ်ားထဲမွ ယေန႔ ( ၄. ၁၁. ၂၀၁၈ ) တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ေသာ A.S.M.A ပညာေရးရန္ပံုုေငြ ကံစမ္းမဲဖြင့္ပြဲမွ ကံထူးရွင္ ( ၁၇ ) ဦးထြက္ေပၚလိုု ့လာပါၿပီ။
ကံထူးရွင္မ်ားစာရင္းထဲတြင္ မိမိထိုုးထားေသာ နံပါတ္ ပါ မပါကိုု ေအာက္ပါ ပံုုတြင္ တိုုက္ၾကည့္နိဳင္ပါသည္။
ဆုုမ်ားေပါက္ခဲ့ၾကေသာ ကံထူးရွင္မ်ားမွလည္း ေအာက္ပါ ဖုုန္းနံပါတ္သိုု ့ဆက္သြယ္ၿပီး မိမိ၏ ဆုုမ်ားကိုု ဝတ္တလုုမ္ေက်ာင္းသိုု ့လာေရာက္ ထုုတ္ယူနိဳင္ပါသည္။
ဆက္သြယ္ရန္ ။ ဦးဂႏၶသာရ = 0991268419
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
မွတ္ခ်က္/// ဆုုမ်ားႏွင့္ လြဲခဲ့ၾကေသာ ကုုသိုုလ္ရွင္မ်ားအေနအားျဖင့္လည္း ဆုုမေပါက္ခဲ့ေသာလည္း အခ်ည္းနွီးမျဖစ္ရေစပဲ သံဃာေတာ္မ်ား၏ ပညာေရးအတြက္ တစ္စံုုတရာ ပညာပါရမီေျမာက္ လွဴဒါန္းနိဳင္ခဲ့တယ္လိုု ့နွလံုုးသြင္း ဝမ္းေျမာက္နိဳင္ၾကပါေစ။
(၁၀) ၾကိမ္ေျမာက္ ကံစမ္းမဲ အစီအစဥ္တြင္လည္း ယခုုကဲ့သိုု ့ပညာဒါန ကုုသိုုလ္ျပဳ အားေပးၾကဖုုိ ့ၾကိဳတင္၍ အထူးဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။
************************************************************
သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး
ရခိုုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ (ထိုုင္း)
၄. ၁၁. ၂၀၁၈

5:21 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

A.S.M.A-ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႕ ၏ ပညာေရးရန္ပံုေငြ တိုးျမႇင့္ေရး ကံစမ္းမဲဖြင့္ပြဲႏွင့္ ဆုမဲေပါက္ခဲ့ၾကေသာ ကံထူးရွင္မ်ားအား ဆုမ်ားကို ေပးအပ္ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္း အခမ္းအနား ပံုရိပ္မ်ား ။ (၄. ၁၁. ၂၀၁၈) မွတ္ခ်က္ // ဆုမ်ားကို အသင္း၏ ဥကၠ႒ဆရာေတာ္ႏွင့္ အသင္းဝင္ သံဃာေတာ္အခ်ိဳ႕က ေပးအပ္ခ်ီးေျမႇာက္ရာတြင္ လက္ခံရန္ ကံထူးရွင္မ်ားကိုယ္တိုင္ မတက္ေရာက္ႏိုင္ၾက၍ ကံထူးရွင္မ်ားကိုယ္စား အခမ္းနားတက္ေရာက္လာသူမ်ားအခ်ိဳ႕မွ လက္ခံရယူျခင္း မွတ္တမ္းမ်ားသာျဖစ္ပါသည္ ။ --------------------- သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး A.S.M.A ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႕ ၊ ( ထိုင္း ) 4. 11. 2018
လုပ္ေဆာင္မႈ

ကံစမ္းမဲဖြင့္ပြဲႏွင့္ ဆုမဲေပါက္ခဲ့ၾကေသာ ကံထူးရွင္မ်ားအား ဆုမ်ားကို ေပးအပ္ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္း အခမ္းအနား ပံုရိပ္မ်ား

Posted by A.S.M.A - ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ  |  No comments

A.S.M.A-ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႕ ၏ ပညာေရးရန္ပံုေငြ တိုးျမႇင့္ေရး ကံစမ္းမဲဖြင့္ပြဲႏွင့္ ဆုမဲေပါက္ခဲ့ၾကေသာ ကံထူးရွင္မ်ားအား ဆုမ်ားကို ေပးအပ္ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္း အခမ္းအနား ပံုရိပ္မ်ား ။ (၄. ၁၁. ၂၀၁၈) မွတ္ခ်က္ // ဆုမ်ားကို အသင္း၏ ဥကၠ႒ဆရာေတာ္ႏွင့္ အသင္းဝင္ သံဃာေတာ္အခ်ိဳ႕က ေပးအပ္ခ်ီးေျမႇာက္ရာတြင္ လက္ခံရန္ ကံထူးရွင္မ်ားကိုယ္တိုင္ မတက္ေရာက္ႏိုင္ၾက၍ ကံထူးရွင္မ်ားကိုယ္စား အခမ္းနားတက္ေရာက္လာသူမ်ားအခ်ိဳ႕မွ လက္ခံရယူျခင္း မွတ္တမ္းမ်ားသာျဖစ္ပါသည္ ။ --------------------- သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး A.S.M.A ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႕ ၊ ( ထိုင္း ) 4. 11. 2018
5:19 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

Saturday, November 3, 2018

မနက္ျဖန္ ေန႔လည္ ၁ :၀၀ နာရီ ASMA ကံစမ္းမဲ ဖြင့္မည္ ။ ( 4. 11. 2018 - တနဂၤေႏြ)

ေပါက္မဲနံပါတ္ ဝယ္ယူအားေပးထားသူမ်ား ရင္ခုန္စြာ ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။
၁၀ လပိုင္း ၂၄ ရက္ေန႔ သည္ ASMA ကံစမ္းမဲဖြင့္မည့္ေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ အနည္းငယ္ေနာက္က်ၿပီးမွ ဖြင့္ျဖစ္ရျခင္းအေပၚ သည္းခံ ၿပီးေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကေသာ ASMA ပညာေရးရန္ပံုေငြ ကံစမ္းမဲကို ကံစမ္းရင္း ကုသိုလ္ျဖစ္ အားေပးၾကသည့္ ကံစမ္းမဲရွင္မ်ားကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။
ယခုဆိုလွ်င္ နက္ျဖန္ ကံစမ္းမဲ ဖြင့္ရန္အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ႀကိဳတင္ အသိေပး ေၾကာ္ျငာအပ္ပါသည္။
ASMA Facebook Page မွာ Live လႊင့္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ေပါက္စဥ္နံပါတ္ႏွင့္ ကံထူးရွင္မ်ားစာရင္းကိုလည္း ေၾကျငာေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
မိမိထိုးထားေသာ နံပါတ္ပါတ္ႏွင့္တိုက္ၾကည့္၍ မဲေပါက္ပါက ေပးထားမည့္ျဖစ္ေသာ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္ကာ ဝတ္တလုမ္ေက်ာင္းတြင္ လာေရာက္ထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္။
အားလံုး ကံထူးၾကပါေစ ။
----------------------
ASMA သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး
၃. ၁၁. ၂၀၁၈လုပ္ေဆာင္မႈ

မနက္ျဖန္ ေန႔လည္ ၁ :၀၀ နာရီ ASMA ကံစမ္းမဲ ဖြင့္မည္

Posted by A.S.M.A - ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ  |  No comments

မနက္ျဖန္ ေန႔လည္ ၁ :၀၀ နာရီ ASMA ကံစမ္းမဲ ဖြင့္မည္ ။ ( 4. 11. 2018 - တနဂၤေႏြ)

ေပါက္မဲနံပါတ္ ဝယ္ယူအားေပးထားသူမ်ား ရင္ခုန္စြာ ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။
၁၀ လပိုင္း ၂၄ ရက္ေန႔ သည္ ASMA ကံစမ္းမဲဖြင့္မည့္ေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ အနည္းငယ္ေနာက္က်ၿပီးမွ ဖြင့္ျဖစ္ရျခင္းအေပၚ သည္းခံ ၿပီးေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကေသာ ASMA ပညာေရးရန္ပံုေငြ ကံစမ္းမဲကို ကံစမ္းရင္း ကုသိုလ္ျဖစ္ အားေပးၾကသည့္ ကံစမ္းမဲရွင္မ်ားကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။
ယခုဆိုလွ်င္ နက္ျဖန္ ကံစမ္းမဲ ဖြင့္ရန္အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ႀကိဳတင္ အသိေပး ေၾကာ္ျငာအပ္ပါသည္။
ASMA Facebook Page မွာ Live လႊင့္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ေပါက္စဥ္နံပါတ္ႏွင့္ ကံထူးရွင္မ်ားစာရင္းကိုလည္း ေၾကျငာေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
မိမိထိုးထားေသာ နံပါတ္ပါတ္ႏွင့္တိုက္ၾကည့္၍ မဲေပါက္ပါက ေပးထားမည့္ျဖစ္ေသာ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္ကာ ဝတ္တလုမ္ေက်ာင္းတြင္ လာေရာက္ထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္။
အားလံုး ကံထူးၾကပါေစ ။
----------------------
ASMA သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး
၃. ၁၁. ၂၀၁၈5:25 AM Share:

0 မွတ္ခ်က္တိ:

ၾကည့္ရွူမူ ပမာဏ

ဆက္သြယ္ရန္

Name

Email *

Message *

မၾကာေသးမွီမွတ္တမ္း

ႏွစ္စဥ္အလိုက္မွတ္တမ္း

© 2018 A.S.M.A. Thailand Ayuttaya
.
back to top