ပညာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၊ ထိုင္းနိုင္ငံ။ ပညာေရးႏွင့္ေက်ာင္းသားေရးရာတာဝန္ခံ မ်ား၏ ၂၀၁၈ ပညာသင္နွစ္အတြင္း ပညာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ။ ၁၅-၉-၂၀၁၈

No comments:

Post a Comment