ဤ Websiteသည္ ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၏ တရားဝင္website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ It is an official website of Arakan Student Monks Association (A.S.M.A), Thailand.

Saturday, September 15, 2018

Regular 6 Monthly Meeting of A.S.M.A held at M.C.U, Thailand

Posted by A.S.M.A - ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ  |  No comments

Regular 6 Monthly Meeting of A.S.M.A held at M.C.U, Thailand.
15. 9. 2018
Regular 6 Monthly Meeting of Arakan Student Monks Association (A.S.M.A) was held on 15. 9. 2018 (Saturday) at Mahachulalongkornrajavidyalaya University in Thailand.

In an opening speech at meeting made by Ven. Pannasarabodhi, Senior Advisor of ASMA-
He said in the opening speech “To go forward in unity without losing proper way of monk-hood and to overcome in unity and with sense of blood brothers if there is any problem. If you help others, you also help yourself”.
About the meeting’s being held, the President of A.S.M.A, as all of us, said that he was fully satisfied with activities in 6 months. And then he encouraged, during the rest of committee’s standing, all members of ASMA to make better than now associating with each other.
In the meeting, the constitutional structures of A.S.M.A were reformed to make better and better. And also mid-year-budget was announced by the communication and financial officer of A.S.M.A.
Within 6 months, the previous tasks of respected sectors of A.S.M.A, to be more and more developed, were presented in detail by each of represented persons using PowerPoint.
MCU Leaders who worked for A.S.M.A-members in communication with University were given honor of certificates by the President of A.S.M.A and at the same time, the additional prize was offered by Ven. Pannasarabodhi to a monk who stood first in the speech contest of the most. Rev. Ottama at Mahachulalongkornrajavidyalaya University in Ayutthaya, Thailand.
*************************************************************
A.S.M.A - Information Desk
Arakan Student Monks Association (Thailand)
15 / 9 / 2018


10:17 PM Share:
ျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံ

Postတင္ျခင္းပတ္သက္ျပီး အၾကံျပဳျခင္း၊Postေပးပုိ႕ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးလိုျခင္း ရွိလာပါက ေအာက္က Messenger ကေနေပးပို႕နိုင္ပါတယ္။ Messenger

0 မွတ္ခ်က္တိ:

ၾကည့္ရွူမူ ပမာဏ

ဆက္သြယ္ရန္

Name

Email *

Message *

မၾကာေသးမွီမွတ္တမ္း

ႏွစ္စဥ္အလိုက္မွတ္တမ္း

© 2018 A.S.M.A. Thailand Ayuttaya
.
back to top