ဤ Websiteသည္ ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔၏ တရားဝင္website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ It is an official website of Arakan Student Monks Association (A.S.M.A), Thailand.

Monday, October 1, 2018

Academic Writing Course သို႔ ဘန္ေကာက္မွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူတစ္ခ်ိဳ႔လာေရာက္ေလ့လာ

Posted by A.S.M.A - ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ  |  No comments

ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ႏွင့္ မဟာခ်ဴလာတကၠသိုလ္ Language Institute တို႔ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္သည့္ Academic Writing Course သို႔ ဘန္ေကာက္မွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူတစ္ခ်ိဳ႔လာေရာက္ေလ့လာ။
Some students in Bangkok came and visited our Academic Writing Course which run in collaboration with Language Institute of MCU together with Ajhan Phra Maha Cittapalo, Vice Director at Language Institute and Students Affair.
It's the third day of the course.
25/8/2018

2:27 AM Share:
ျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံ

Postတင္ျခင္းပတ္သက္ျပီး အၾကံျပဳျခင္း၊Postေပးပုိ႕ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးလိုျခင္း ရွိလာပါက ေအာက္က Messenger ကေနေပးပို႕နိုင္ပါတယ္။ Messenger

0 မွတ္ခ်က္တိ:

ၾကည့္ရွူမူ ပမာဏ

ဆက္သြယ္ရန္

Name

Email *

Message *

မၾကာေသးမွီမွတ္တမ္း

ႏွစ္စဥ္အလိုက္မွတ္တမ္း

© 2018 A.S.M.A. Thailand Ayuttaya
.
back to top