ကံစမ္းမဲဖြင့္ပြဲႏွင့္ ဆုမဲေပါက္ခဲ့ၾကေသာ ကံထူးရွင္မ်ားအား ဆုမ်ားကို ေပးအပ္ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္း အခမ္းအနား ပံုရိပ္မ်ား

A.S.M.A-ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႕ ၏ ပညာေရးရန္ပံုေငြ တိုးျမႇင့္ေရး ကံစမ္းမဲဖြင့္ပြဲႏွင့္ ဆုမဲေပါက္ခဲ့ၾကေသာ ကံထူးရွင္မ်ားအား ဆုမ်ားကို ေပးအပ္ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္း အခမ္းအနား ပံုရိပ္မ်ား ။ (၄. ၁၁. ၂၀၁၈) မွတ္ခ်က္ // ဆုမ်ားကို အသင္း၏ ဥကၠ႒ဆရာေတာ္ႏွင့္ အသင္းဝင္ သံဃာေတာ္အခ်ိဳ႕က ေပးအပ္ခ်ီးေျမႇာက္ရာတြင္ လက္ခံရန္ ကံထူးရွင္မ်ားကိုယ္တိုင္ မတက္ေရာက္ႏိုင္ၾက၍ ကံထူးရွင္မ်ားကိုယ္စား အခမ္းနားတက္ေရာက္လာသူမ်ားအခ်ိဳ႕မွ လက္ခံရယူျခင္း မွတ္တမ္းမ်ားသာျဖစ္ပါသည္ ။ --------------------- သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး A.S.M.A ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႕ ၊ ( ထိုင္း ) 4. 11. 2018


No comments:

Post a Comment